Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2047(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0353/2016

Ingivna texter :

A8-0353/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0475

Antagna texter
PDF 561kWORD 69k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om det gemensamma förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som kommissionen antog den 18 juli 2016 (COM(2016)0300),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som rådet antog den 12 september 2016 och översände till Europaparlamentet den 14 september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2017 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, som kommissionen lade fram den 17 oktober 2016,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2016 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017(1), och de budgetändringar som antagits,

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av artiklarna 90 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A8-0353/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner förlikningskommitténs gemensamma utkast, som sammantaget består av följande dokument:

   förteckning över budgetposter som inte ändrats jämfört med budgetförslaget eller rådets ståndpunkt,
   sammanlagda belopp per rubrik i den fleråriga budgetramen,
   belopp per budgetpost för alla budgetpunkter,
   konsoliderat dokument som visar belopp och slutlig text för alla budgetposter som ändrats under förlikningen.

2.  Europaparlamentet bekräftar Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att parlamentets personalnivåer var en av de svåraste frågorna under denna förlikning. Parlamentet påminner om att enligt ”gentlemen’s agreement” har varje gren av budgetmyndigheten exklusiv behörighet i fråga om sin egen del av budgeten och påminner även om sitt politiska beslut att undanta de politiska grupperna från kravet att minska personalen med 5 %, såsom underströks i dess resolutioner om budgetarna för 2014, 2015, 2016 och 2017. Parlamentet kommer att utvärdera budgetbeslutens konsekvenser när det gäller institutionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 slutgiltigt har antagits och att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0411.
(2) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

17.11.2016

SLUTLIG

Budget 2017 – De gemensamma slutsatsernas olika delar

Dessa gemensamma slutsatser omfattar följande delar:

1.  Budget 2017

2.  Budget 2016 – förslag till ändringsbudgetar 4, 5 and 6/2016

3.  Gemensamma uttalanden

Översikt

A.   Budget 2017

Enligt de gemensamma slutsatsernas olika delar:

–  Totalt uppgår åtagandebemyndigandena i 2017 års budget till 157 857,8 miljoner EUR. Sammanlagt ger detta en marginal på 1 100,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden under taken för den fleråriga budgetramen för 2017.

–  Totalt uppgår betalningsbemyndigandena till 134 490,4 miljoner EUR i 2017 års budget.

–  Flexibilitetsmekanismen för 2017 tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 530 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap.

–  Den samlade marginalen för åtaganden utnyttjas till ett belopp på 1 439,1 miljoner EUR för rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning.

–  Den samlade marginalen för åtaganden utnyttjas till ett belopp på 1 906,2 miljoner EUR för rubrikerna 3 och 4. Detta belopp kompenseras med 575,0 miljoner EUR från den outnyttjade marginalen under rubrik 2 Hållbar tillväxt: Naturresurser under 2017 och med 507,3 miljoner EUR under 2017, 570,0 miljoner EUR under 2018 och 253,9 miljoner EUR under 2019 från de outnyttjade marginalerna under rubrik 5 Administration.

–  De betalningsbemyndiganden för 2017 som avser utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen under 2014, 2015 och 2016 beräknas av kommissionen uppgå till 981,1 miljoner EUR.

B.   Budget 2016

Enligt de gemensamma slutsatsernas olika delar:

–  Förslaget till ändringsbudget 4/2016 och det därmed förenade utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter godtas enligt kommissionens förslag.

–  Förslaget till ändringsbudget 5/2016 godtas enligt kommissionens förslag.

–  Förslaget till ändringsbudget 6/2016 och det därmed förenade utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond godtas enligt kommissionens förslag.

1.  Budget 2017

1.1.   ”Avklarade” budgetposter

Om inget annat anges nedan i dessa slutsatser är alla budgetposter som varken ändrats av rådet eller parlamentet och de budgetposter för vilka parlamentet accepterat rådets ändringar under respektive behandling bekräftade.

För övriga budgetposter har förlikningskommittén kommit överens om slutsatserna i avsnitten 1.2–1.8 nedan.

1.2.   Sektorsövergripande frågor

Decentraliserade byråer

EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för samtliga decentraliserade byråer är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017 med undantag för:

—  Europeiska polisbyrån (Europol, artikel 18 02 04) som tilldelas ytterligare 10 tjänster med ytterligare anslag på 675 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

—  Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust, artikel 33 03 04) som tilldelas ytterligare 10 tjänster med ytterligare anslag på 675 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

—  Europeiska bankmyndigheten (EBA, artikel 12 02 04) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden minskas med 500 000 EUR.

—  Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo, artikel 18 03 02) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 3 000 000 EUR.

—  Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, punkt 17 03 12 01) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden minskas med 8 350 000 EUR.

Genomförandeorgan

EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för genomförandeorganen är fastställda på den nivå som föreslagits av kommissionen i budgetförslaget för 2017.

Pilotprojekt/förberedande åtgärder

Man har kommit överens om ett omfattande paket med 78 pilotprojekt/förberedande åtgärder till ett totalt belopp på 76,9 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, i enlighet med parlamentets förslag, utöver den förberedande åtgärd som kommissionen föreslog i förslaget till budget för 2017.

När ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd verkar täckas av en befintlig rättslig grund, kan kommissionen föreslå en överföring av anslag till den motsvarande rättsliga grunden i syfte att underlätta genomförandet av åtgärden.

Detta paket respekterar till fullo taken för de pilotprojekt och förberedande åtgärder som anges i budgetförordningen.

1.3.   Utgiftsrubrikerna i budgetramen – åtagandebemyndiganden

Efter att ha beaktat de ovanstående slutsatserna om ”avklarade” budgetposter, byråer samt pilotprojekt och förberedande åtgärder, har förlikningskommittén kommit överens om följande:

Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och arbetstillfällen

Åtagandebemyndigandena för följande budgetposter är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget för 2017, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

Budgetförslag 2017

Budget 2017

Skillnad

02 02 02

Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Att optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna mer driftskompatibla

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Spridning av spetskompetens och bredare deltagande

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Totalsumma

 

 

200 000 000(1)

Rådet och parlamentet bekräftar att de överenskomna ökningarna i rubrik 1a, som en del av budgeten för 2017, innebär att tidigare överenskommelser respekteras till fullo och att pågående lagstiftningsförfaranden inte påverkas.

Alla andra åtagandebemyndiganden under rubrik 1a är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017. De anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om är integrerade och inkluderas i tabellen nedan. En särskild artikel inrättas för ”särskilda evenemang” i enlighet med parlamentets behandling.

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

BF 2017 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2017

Skillnad

32 02 01 01

Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Öka unionens energiförsörjningstrygghet

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Skapa en miljö som är gynnsam för privata investeringar i energiprojekt

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Särskilda årliga idrottsevenemang

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

Eures ‒ Främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet och stärka sysselsättningsmöjligheterna

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Totalsumma

 

 

-27 687 129

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för decentraliserade organ, pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 21 312,2 miljoner EUR vilket ger en marginal under utgiftstaket för rubrik 1a på 51,9 miljoner EUR och ett utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 1 439,1 miljoner EUR.

Rubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som föreslås i budgetförslaget för 2017.

Inräknat kostnaderna för pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 53 586,6 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 0,4 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 1b.

Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: Naturresurser

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017, med en ytterligare minskning på 325,0 miljoner EUR på grund av en ökning av de inkomster som avsatts för EGFJ, enligt kommissionens meddelande av den 7 november 2016. Förlikningskommittén har därför kommit överens om följande:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

BF 2017 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2017

Skillnad

05 03 01 10

Ordningen för grundstöd

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Inräknat kostnaderna för decentraliserade organ, pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 58 584,4 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 1 031,6 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 2, med hänsyn till att ett belopp på 575,0 miljoner EUR används för att kompensera för utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter.

Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017 med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

BF 2017 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2017

Skillnad

09 05 05

Multimedieåtgärder

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja spridning och rörlighet över gränserna

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Totalsumma

 

 

4 000 000

Anmärkningarna till artikel 09 05 05 kommer att ändras genom tillägget av följande mening: ”När så är lämpligt kan upphandlings- och bidragsförfarandena omfatta ingåendet av ramavtal för partnerskap i syfte att främja en stabil finansieringsram för de paneuropeiska nätverk som finansieras med detta anslag.”

Anmärkningarna till artikel 15 04 02 kommer att ändras genom tillägget av följande mening: ”Anslaget kan också finansiera förberedelsen av Europaåret för kulturarv.”

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för decentraliserade organ, pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 4 284,0 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 3, och ett utnyttjande av flexibilitetsmekanismen till ett belopp på 530 miljoner EUR samt ett utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp på 1 176,0 miljoner EUR.

Rubrik 4 – Europa i världen

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

BF 2017 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2017

Skillnad

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Medel till garantifonden för Europeiska fonden för hållbar utveckling

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Katastrofinsatser

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migration och asyl

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Det östliga partnerskapet – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Totalsumma

 

 

-278 630 000

För punkt 19 03 01 07 Europeiska unionens särskilda representanter är emellertid anslagen fastställda på nivån i budgetförslaget för 2017.

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för decentraliserade organ, pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 10 162,1 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 4 samt ett utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp på 730,1 miljoner EUR.

Rubrik 5 – Administration

Antalet tjänster i institutionernas tjänsteförteckningar och de anslag som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017, har godkänts av förlikningskommittén med följande undantag:

—  Parlamentets behandling godkänns med undantag för att ökningen med 76 tjänster för de politiska grupperna till fullo kompenseras genom en minskning av antalet tjänster i tjänsteförteckningen för parlamentets administration, på ett budgetneutralt sätt. Dessutom samtycker förlikningskommittén till att effekten av den automatiska uppdateringen av lönerna, som ska tillämpas från den 1 juli 2016 (8 717 000 EUR), integreras i budgeten för 2017.

—  Rådets behandling godkänns med en integrering i budgeten för 2017 av effekten av den automatiska uppdateringen av lönerna, som ska tillämpas från den 1 juli 2016 (3 301 000 EUR).

—  För revisionsrättens del godkänns minskningarna i förhållande till budgetförslaget för 2017 som inkluderats i parlamentets behandling.

—  Europeiska utrikestjänsten: Ett belopp på 560 250 EUR (punkt 1200) anslås för budgetposten för kontraktsanställda samtidigt som samma belopp minskas under punkt 3003 Byggnader och därtill hörande kostnader. Anmärkningarna till punkt 1200 kommer att ändras genom tillägget av följande mening: ”Anslaget täcker även kostnaden för kontraktsanställda som deltar i strategisk kommunikationsverksamhet.” Dessutom anpassas följande budgetposter i utrikestjänstens avsnitt för att avskaffa överföringen av EU:s särskilda representanter med dubbla befogenheter, vilket föreslås i ändringsskrivelse 1.

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

Skillnad

3001

Extern personal och externa tjänster

-3 645 000

3002

Övriga utgifter avseende personal

-1 980 000

3003

Byggnader och därtill hörande kostnader

-3 636 000

3004

Övriga löpande administrativa utgifter

-815 000

 

 Totalsumma

-10 076 000

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 9 394,5 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 16,2 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 5, med hänsyn till att ett belopp på 507,3 miljoner EUR används för att kompensera för utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter.

Särskilda instrument

Åtagandebemyndigandena för de särskilda instrumenten är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget för 2017, med undantag för reserven för Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 40 02 44) som minskas.

Kompensation för utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2018 och 2019

Det totala utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 uppgår till 1 176,0 miljoner EUR för rubrik 3 och 730,1 miljoner EUR för rubrik 4 till ett totalt belopp på 1 906,2 miljoner EUR. Kompensationen omfattar 575,0 miljoner EUR från de outnyttjade marginalerna under rubrik 2 och 507,3 miljoner EUR under 2017, och 570,0 miljoner EUR under 2018, 253,9 miljoner EUR under 2019 och 253,9 miljoner EUR under 2019, från de outnyttjade marginalerna under rubrik 5. Beslutet om utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 som antogs tillsammans med ändringsskrivelse 1/2017 kommer att anpassas i enlighet med detta.

1.4.   Betalningsbemyndiganden

Den totala nivån för betalningsbemyndigandena i budgeten för 2017 är fastställd till nivån i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017 med följande anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om:

1.  Först och främst tas hänsyn till den godkända nivån för åtagandebemyndigandena för de icke-differentierade utgifterna, för vilka betalningsbemyndigandena motsvarar åtagandebemyndigandena. Detta inkluderar minskningen av jordbruksutgifterna med 325 miljoner EUR och anpassningarna av de administrativa utgifterna för avsnitten I, II, III, IV, V, VI, VII, IX och X (13,4 miljoner EUR), och decentraliserade organ (för vilka EU:s bidrag i betalningsbemyndiganden är fastställd till den nivå som föreslås i avsnitt 1.2 ovan). Den kombinerade effekten blir en minskning med 332,3 miljoner EUR.

2.  Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslagits av parlamentet är fastställda till 50 % av motsvarande åtagandebemyndiganden, eller till den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre. Vid en förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder är nivån på betalningsbemyndigandena den som fastställts i budgetförslaget plus 50 % av motsvarande nya åtagandebemyndiganden, eller den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre. Den kombinerade effekten blir en ökning med 35,2 miljoner EUR.

3.  Betalningsbemyndigandena för ”särskilda evenemang” (artikel 15 02 10) är det belopp som anges i parlamentets behandling (6 miljoner EUR).

4.  Betalningsbemyndigandena (artikel 01 03 08 Medel till garantifonden för Europeiska fonden för hållbar utveckling) fastställs till ”p.m.” (symboliskt anslag).

5.  Anpassningarna av följande budgetposter har överenskommits till följd av utvecklingen av åtagandena för differentierade anslag:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

BF 2017 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2017

Skillnad

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

Eures ‒ Främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet och stärka sysselsättningsmöjligheterna

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Multimedieåtgärder

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja spridning och rörlighet över gränserna

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Det östliga partnerskapet – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Katastrofinsatser

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migration och asyl

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Öka unionens energiförsörjningstrygghet

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Skapa en miljö som är gynnsam för privata investeringar i energiprojekt

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Totalsumma

 

 

5 003 000

6.  Betalningsbemyndigandena för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (artikel 40 02 43) fastställs till noll (en minskning med 30 miljoner EUR) eftersom de betalningsbemyndiganden som är tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål uppskattas vara tillräckliga för att täcka hela 2017.

7.  Reserven för Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 40 02 44) minskas.

8.  Ytterligare minskningar av betalningar görs under följande budgetposter:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost

Namn

BF 2017 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2017

Skillnad

04 02 62

Europeiska socialfonden – Mer utvecklade regioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mer utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Totalsumma

 

 

-154 000 000

Dessa åtgärder kommer att innebära att nivån på betalningsbemyndigandena kommer att uppgå till 134 490,4 miljoner EUR, en minskning med 931,4 miljoner EUR jämfört med budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017.

1.5.   Reserv

Det finns inga reserver utöver dem i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017, med undantag för:

—  Punkt 13 01 04 04 Stödutgifter för stödprogrammet för strukturreformer och artikel 13 08 01 Stödprogrammet för strukturreformer – Operativt tekniskt stöd överfört från H1b (ESF, Eruf och Sammanhållningsfonden) vars totala belopp i åtagande- och betalningsbemyndiganden förs till reserven i avvaktan på antagandet av den rättsliga grunden för stödprogrammet för strukturreformer.

—  Artikel 13 08 02 Stödprogrammet för strukturreformer – Operativt tekniskt stöd överfört från H2 (Ejflu) vars totala belopp i åtagande- och betalningsbemyndiganden förs till reserven i avvaktan på antagandet av den rättsliga grunden för stödprogrammet för strukturreformer.

—  Punkt 18 02 01 03 Inrättande av nya it-system som stöd för förvaltningen av migrationsströmmarna över unionens yttre gränser för vilken 40 000 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 28 000 000 EUR i betalningsbemyndiganden förs till reserven i avvaktan på att lagstiftningsförfarandet för inrättandet av in- och utresesystemet har slutförts.

1.6.   Budgetanmärkningar

Om inte annat specifikt angetts under tidigare punkter har ändringar som Europaparlamentet eller rådet gjort av budgetanmärkningarna godkänts, med undantag för de som avser budgetposterna i tabellen nedan, vars budgetanmärkningar godkänts i enlighet med budgetförslaget, ändrat genom ändringsskrivelse 1/2017 och med hänsyn till uppdateringen av EGFJ.

Det är underförstått att ändringar från Europaparlamentet eller rådet inte kan ändra eller utvidga tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund eller inkräkta på institutionernas administrativa självständighet, och att åtgärderna kan täckas med tillgängliga resurser.

Budgetpost

Namn

04 03 02 03

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ‒ Öka tillgången och tillgängligheten till finansiering för juridiska och fysiska personer, särskilt dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden, och sociala företag

S 03 01 06 01

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

05 02 11 99

Andra åtgärder (övriga vegetabiliska produkter eller åtgärder)

05 04 60

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – EJFLU (2014–2020)

05 04 60 02

Operativt tekniskt stöd

18 04 01 01

Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå

1.7.   Nya budgetposter

Den budgetkontoplan som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2017, med inbegripandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder, och den nya artikeln för ”särskilda årliga evenemang” (15 02 10), godkänns.

1.8.   Intäkter

Kommissionens förslag i ändringsskrivelse 1/2017 om att inkludera inkomster från böter i budgeten till ett belopp på 1 miljard EUR godkänns.

2.   Budget 2016

Förslaget till ändringsbudget 4/2016 och det därmed förenade utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter godkänns enligt kommissionens förslag.

Förslaget till ändringsbudget 5/2016 godkänns enligt kommissionens förslag.

Förslaget till ändringsbudget 6/2016 och det därmed förenade utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond godkänns enligt kommissionens förslag.

3.   Gemensamma uttalanden

3.1.   Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om ungdomssysselsättningsinitiativet

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om att det förblir en viktig och gemensam prioritering att minska ungdomsarbetslösheten och de bekräftar därför på nytt sin föresats att på bästa sätt använda de tillgängliga budgetresurserna för att motverka den, framför allt genom ungdomssysselsättningsinitiativet.

De erinrar om att följande gäller i enlighet med artikel 14.1 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020: ”Marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för åren 2014–2017 ska utgöra en samlad marginal inom budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020 för politiska mål på området för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning.”

Rådet och Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändringsbudget under 2017 för att tillhandahålla 500 miljoner EUR(2) till ungdomssysselsättningsinitiativet år 2017, finansierat genom den samlade marginalen för åtaganden, så snart den tekniska justering som föreskrivs i artikel 6 i den fleråriga budgetramen har antagits.

Rådet och Europaparlamentet förbinder sig att snabbt behandla kommissionens förslag till ändringsbudget för 2017.

3.2.   Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om betalningsbemyndigandena

Mot bakgrund av genomförandet påminner Europaparlamentet och rådet om att det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av betalningarna i förhållande till anslagen för åtaganden i syfte att undvika ett onormalt antal obetalda fakturor vid årets slut.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att noggrant och aktivt övervaka genomförandet av programmen för 2014–2020. De uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lägga fram uppdaterade uppgifter om hur genomförandet fortlöper samt beräkningar för krav på betalningsbemyndiganden för 2017.

Rådet och Europaparlamentet kommer att fatta nödvändiga beslut i tid avseende vederbörligen motiverade behov för att förhindra ackumulering av en överdrivet stor mängd obetalda räkningar och för att säkerställa att betalningskrav ersätts i vederbörlig ordning.

3.3.   Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om minskningen av personalen med 5 %

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om överenskommelsen om att successivt minska personalen med 5 % sett till tjänsteförteckningen så som den förelåg den 1 januari 2013, vilket ska tillämpas på samtliga institutioner, organ och byråer i enlighet med vad som anges i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

De tre institutionerna erinrar om att det år som satts som mål för fullständigt genomförande av personalminskningen på 5 % är 2017. De har enats om att lämpliga uppföljningsåtgärder ska vidtas för att bedöma situationen i syfte att säkerställa att man gör sitt yttersta för att undvika ytterligare förseningar i genomförandet av personalminskningsmålet på 5 % avseende alla institutioner, organ och byråer.

De tre institutionerna välkomnar kommissionens översikt med konsoliderade uppgifter om samtliga externt anställda vid institutionerna, som presenterades i budgetförslaget i linje med artikel 38.3 b i budgetförordningen. De uppmanar kommissionen att fortsätta att lämna denna information när den lägger fram sina budgetförslag för kommande år.

Rådet och Europaparlamentet understryker att uppnåendet av personalminskningsmålet på 5 % bör bidra till besparingar i institutionernas administrativa utgifter. I detta avseende uppmanar de kommissionen att inleda en bedömning av resultatet av detta arbete i syfte att dra lärdomar inför framtiden.

3.4.   Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om Europeiska fonden för hållbar utveckling

För att ta itu med de underliggande orsakerna till migration tog kommissionen initiativet till Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) på grundval av inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden. Kommissionen föreslår att EFHU-garantifonden förses med 750 miljoner EUR under perioden 2017–2020, varav 400 miljoner EUR ska komma från Europeiska utvecklingsfonden uppdelat över de fyra åren, 100 miljoner EUR ska komma från det europeiska grannskapsinstrumentet 2017–2020 (25 miljoner EUR år 2017) och 250 miljoner EUR ska vara åtagandebemyndiganden (och betalningsbemyndiganden) år 2017.

Rådet och Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära de nödvändiga anslagen i en ändringsbudget år 2017 i syfte att kunna tillhandahålla finansieringen av EFHU från EU:s budget så snart den rättsliga grunden antagits.

Rådet och Europaparlamentet förbinder sig att snabbt behandla kommissionens förslag till ändringsbudget för 2017.

3.5.   Gemensamt uttalande om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om att inrättandet av förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet bör vara öppet och tydligt samt ta hänsyn till principen om enhetligheten i unionens budget, budgetmyndighetens rättigheter och målen för gällande rättsliga baser.

De förbinder sig att på lämpligt sätt ta itu med dessa frågor som en del av översynen av budgetförordningen för att finna den rätta balansen mellan flexibilitet och ansvarighet.

Kommissionen förbinder sig att

–  regelbundet informera budgetmyndigheten om förvaltningsfondernas pågående och planerade finansiering (inbegripet medlemsstaternas bidrag) och verksamhet,

–  från och med 2017 lägga fram ett arbetsdokument som åtföljer budgetförslaget för nästföljande budgetår,

–  föreslå åtgärder för att vederbörligen involvera Europaparlamentet.

3.6.   Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om jordbruket

Budgeten för 2017 omfattar en rad nödåtgärder för att hjälpa jordbrukare att hantera de svåra marknadsförhållanden som de nyligen ställts inför. Kommissionen bekräftar att marginalen under rubrik 2 är tillräcklig för att möta möjliga, oförutsedda behov. Den förbinder sig att regelbundet övervaka marknadssituationen och vid behov lägga fram lämpliga åtgärder för att ta itu med behov som inte kan täckas av de anslag som beviljats i budgeten. I sådana fall förbinder sig Europaparlamentet och rådet att snarast möjligt behandla de relevanta budgetförslagen.

(1) Dessa belopp är en del av den övergripande ökningen för rubrik 1a fram till 2020 inom ramen för halvtidsöversynen/revideringen av den fleråriga budgetramen.
(2) Denna summa är en del av den totala ökningen för ungdomssysselsättningsinitiativet till och med år 2020 inom ramen för halvtidsöversynen/revideringen av den fleråriga budgetramen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy