Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1285/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0476

Приети текстове
PDF 482kWORD 57k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Положението в Италия след земетресенията
P8_TA(2016)0476RC-B8-1285/2016

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 174, член 175, параграф 3 и член 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(2),

—  като взе предвид Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(3) и Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на посочения Регламент(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“)(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(6),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулния подход за гражданска защита (16474/08),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за дейността на фонд „Солидарност“ на ЕС през 2014 г.“ (COM(2015)0502),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2007 г. относно регионалните последици от земетресенията(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаването на способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2009 г.(9) относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (по отношение на земетресението в Абруцо, Италия)

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз — изпълнение и прилагане(10),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(11),

—  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 — B8-1812/2016, O-000140/2016 — B8-1813/2016 e O-000141/2016 — B8-1814/2016),

—  като взе предвид Специален доклад № 24/2012 на Сметната палата, озаглавен „Помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 2009 г. — полза и разходи за извършените дейности“,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, което разтърси централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения и поредица от трусове засегнаха централни региони на Италия — на 26 октомври 2016 г. с магнитуд от 5,5 и 6,1 и на 30 октомври 2016 г. с магнитуд от 6,5;

Б.  като има предвид, че земетресения и вторични трусове продължават да разтърсват централна Италия през последните месеци; като има предвид, че последното земетресение от 30 октомври 2016 г. е най-силното, което е разтърсвало страната от повече от три десетилетия, доведе до пълното разрушаване на цели села, а жителите на засегнатите райони — до ръба на отчаянието и предизвика различни косвени вреди в съседните области;

В.  като има предвид, че според сведенията в неотдавнашните земетресения са били ранени над 400 души, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения се натрупват в „ефект на доминото“ и причиниха разселването на 100 000 жители;

Д.  като има предвид, че в резултат на последните земетресения бяха разрушени градове, беше сериозно увредена местната и регионалната инфраструктура, разрушено историческо и културно наследство и нанесени щети на икономическите дейности, по-специално тези на МСП, на селското стопанство, на ландшафта и на потенциала на туристическия и гастрономически сектор;

Е.  като има предвид, че в засегнатите райони земетресението е деформирало около 130 квадратни километра земна повърхност, като максималната денивелация достига до най-малко 70 сантиметра, както и че непредвидимите хидрогеоложките последици може да доведат до сурови зимни метеорологични условия и до допълнителни природни бедствия, като наводнения и свлачища и кумулативни щети;

Ж.  като има предвид, че някои територии в Европейския съюз са по-уязвими и изложени на висок сеизмичен риск; като има предвид, че те могат да бъдат изложени дори на повтарящи се природни бедствия от различно естество, някои от които през по-малко от една година, каквито бяха последните случаи в Италия, Португалия, Гърция и Кипър;

З.  като има предвид, че усилията за устойчиво възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби и като има предвид, че следва да се обърне също така специално внимание на безценното италианско културно наследство, като се насърчават международни и европейски проекти, насочени към запазване на исторически сгради и обекти;

И.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (фонд „Солидарност“) беше създаден с Регламент (EО) № 2012/2002 в отговор на бедствените наводнения, които засегнаха Централна Европа през лятото на 2002 г.;

Й.  като има предвид, че различни инструменти на Съюза, като европейските структурни и инвестиционни фондове или механизма за гражданска защита и финансовия инструмент, могат да се използват за укрепване на превантивните мерки по отношение на земетресенията и мерките за възстановяване;

К.  като има предвид, че реформата от 2014 г. на ФСЕС въведе възможността държавите членки да отправят искане за авансови плащания, решение за отпускането на които се взема от Комисията, при условие че са на разположение достатъчно средства; като има предвид, че при все това сумата на авансовото плащане не може да превишава 10 % от прогнозната обща сума на финансовата вноска от фонд „Солидарност“, като се определя таван от 30 милиона евро;

Л.  като има предвид, че пострадалата държава трябва да подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“ до Комисията не по-късно от дванадесет седмици след установяването на първите последици, причинени от бедствието; като има предвид, че държавата бенефициент отговаря за усвояването на безвъзмездните средства, както и за одита и контрола на изпълнението, но че Комисията може да извършва проверки на място на финансираните от ФСЕС действия;

М.  като има предвид, че в процеса на възстановяване трябва да се вземе предвид миналият опит и като има предвид необходимостта устойчивото възстановяване да се осъществява максимално бързо и да се основава на подходящи ресурси, опростяване на бюрократичните процедури и прозрачност, както и да обезпечи сигурност и стабилност на засегнатите жители с цел да гарантира, че те могат да продължат да живеят в съответните региони;

Н.  като има предвид, че превенцията трябва да се превръща във все по-важна част от управлението на бедствията и да придобие по-голямо социално значение, като същевременно изисква внимателна програма за действие по отношение на разпространението на информация, осведомеността и образованието;

O.  като има предвид, че е необходимо действащите мерки за предотвратяване на бедствия да бъдат засилени в съответствие с предишните препоръки на Парламента с цел да се консолидира стратегията за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия на равнище ЕС;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност към всички засегнати от земетресенията лица и техните семейства, както и към италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежките метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; във връзка с това призовава Комисията да намери всички възможни начини за предоставяне на помощ на италианските органи с оглед на гарантиране на приемливи жилищни условия за хората, които са лишени от домовете си;

3.  високо оценява непрестанните усилия на спасителните екипи, силите на гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи в засегнатите области за спасяването на човешки живот, ограничаване на щетите и гарантиране на основни общи дейности за поддържане на достоен стандарт на живот;

4.  подчертава тежките икономически и социални последици от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

5.  подчертава, че сериозността на положението на място, която води до значителен и силен финансов натиск върху италианските национални, регионални и местни публични органи;

6.  приветства увеличената степен на гъвкавост при изчисляване на дефицита във връзка с разходите, свързани със земетресенията, предоставена на Италия в съответствие с Договорите, с цел бързо и ефикасно справяне с настоящата извънредна ситуация и с бъдещите интервенции, които ще бъдат необходими за подобряване на сигурността в засегнатите райони; призовава също така италианското правителство да гарантира, че всички предоставени допълнителни ресурси действително се използват за тази специфична цел;

7.  в светлината на посочената извънредна и изключително сериозна ситуация, настоятелно призовава Комисията да обмисли изключването на устойчивото възстановяване и противоземетръсните инвестиции, включително тези, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и разпределени в тематична цел 5 („Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска“), от изчислението на националните дефицити в рамките на Пакта за стабилност и растеж;

8.  приветства солидарността, изразена от институциите на ЕС, други държави членки, европейските региони и от международни участници, изразена чрез предоставянето на взаимопомощ при извънредни ситуации;

9.  призовава Комисията да разгледа възможността за разширяване на базата на настоящото изчисляване на помощта от фонд „Солидарност“, което понастоящем се основава на последствията от щетите, причинени от отделно катастрофично събитие, с оглед включване при изчисленията на обща оценка на щетите, причинени от няколко природни бедствия в един и същ регион в рамките на една година;

10.  подчертава проблемите при прогнозирането, свързани със земетръсните системи и високата сеизмичност на Средиземноморието и Югоизточна Европа; призовава държавите членки да ускорят научните изследвания с оглед предотвратяване на вреди, управление на кризи и минимизиране на мащаба на въздействие на бедствията съвместно с действия по „Хоризонт 2020“; отбелязва със загриженост, че хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом през последните 15 години в резултат на разрушителните земетресения, поразили Европа;

11.  припомня, че е важно да се спазват изискванията за строителството на устойчиви спрямо земетресения сгради и инфраструктура; настоятелно призовава националните, регионалните и местните органи да увеличат усилията си, за да осигурят спазване на действащите земетръсни стандарти по отношение на постройките, както и да обръщат надлежно внимание на това при издаването на разрешителни за строеж;

12.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при природни бедствия и за свеждането до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки да опростят още повече процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

13.  отбелязва заявлението от страна на италианското правителство за подкрепа от фонд „Солидарност“ на ЕС и призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за бързо проучване на заявленията за подпомагане чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с оглед на неговото бързо мобилизиране; в този контекст подчертава, че е важно националните органи да имат на свое разположение авансови плащания възможно най-скоро, за да могат да реагират на спешните изисквания на положението;

14.  счита, че частичното включване в бюджета на годишните финансови средства по фонд Солидарност на Европейския съюз (ФСЕС), предвидени в предложения Регламент „Омнибус“, би могло да спомогне в бъдеще за ускоряване на процедурата за мобилизиране с цел предоставяне на по-ранна и по-ефективна реакция за засегнатите от бедствие лица; освен това приканва Комисията, в контекста на евентуални бъдещи реформи, да проучи възможността за повишаване на прага на авансовите плащания, както и за съкращаване на сроковете за обработка на заявленията;

15.  подчертава значението на създаването на полезни взаимодействия между всички налични инструменти, включително европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), както и на гарантирането на ефективното използване на ресурсите за възстановителни дейности, както и за всички други необходими действия за намеса при условия на пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията да има готовност да приеме изменения на програмите и оперативните програми за тази цел във възможно най-кратък срок след подаване на искане за съответни изменения от страна на държава членка; подчертава също така възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в подкрепа на засегнатите от земетресенията селски райони и селскостопански дейности;

16.  също така подчертава, че е важно да се използват по оптимален начин съществуващото финансиране от ЕС за инвестиране за предотвратяване на природни бедствия и с оглед на гарантирането на консолидацията и дългосрочното и устойчиво развитие на проектите за възстановяване и отново посочва необходимостта от опростяване на административните процедури за координиране на фондовете; подчертава, че след получаване на помощ по ФСЕС засегнатите държави членки следва да засилят своите усилия за разработване на подходящи стратегии за управление на риска и да укрепят своите механизми за предотвратяване на бедствия;

17.  отбелязва активирането, по искане на италианското правителство, на службата на ЕС за управление на извънредни ситуации „Коперник“, с цел предоставяне на оценка на щетите в засегнатите области въз основа на спътникови снимки; насърчава сътрудничеството между международните научноизследователски центрове и приветства използването на радари със синтетична апертура (SAR), които могат да измерват и оценяват измервани в сантиметри движения на земята през деня и през нощта, също и за целите на превенцията и управлението на риска;

18.  подчертава значението на публичната научноизследователска и развойна дейност за превенцията и управлението на бедствия, и апелира за по-тясна координация и сътрудничество между институциите за научноизследователска и развойна дейност в различните държави-членки, и особено в тези, които са изложени на сходен вид рискове; призовава за укрепване на системите за ранно предупреждение в държавите членки и за установяване и укрепване на връзките между различните системи за ранно предупреждение;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.
(3) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3
(4) ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.
(5) ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.
(6) OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.
(7) ОВ C 282E, 6.11.2008 г., стр. 269.
(8) ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.
(9) ОВ C 230 E, 26.8.2010 г., стр. 13.
(10) OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 13.
(11) OВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 48.

Правна информация - Политика за поверителност