Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1285/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0476

Přijaté texty
PDF 337kWORD 49k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Situace v Itálii po zemětřeseních
P8_TA(2016)0476RC-B8-1285/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 174, článek 175 (třetí odstavec) a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(3) a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“)(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci(6),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 11. dubna 2011 o dalším rozvoji posuzování rizik pro zvládání katastrof v Evropské unii,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. listopadu 2008 vyzývající ke zvýšení schopností civilní ochrany prostřednictvím systému evropské vzájemné pomoci založeného na modulovém přístupu k civilní ochraně (16474/08),

–  s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014“ (COM(2015)0502),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2007 o dopadu zemětřesení na regiony(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2009(9) o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie: Itálie, zemětřesení v oblasti Abruzzi,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o Fondu solidarity Evropské unie, jeho provádění a uplatňování(10),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu 2013 o Fondu solidarity Evropské unie(11),

–  s ohledem na otázky položené Komisi, které se týkají situace v Itálii po zemětřeseních (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 24/2012 s názvem „Reakce Fondu solidarity Evropské unie na zemětřesení v oblasti Abruzzo v roce 2009: relevance a náklady opatření“,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po ničivém zemětřesení, které otřáslo střední Itálií dne 24. srpna 2016, zasáhla regiony střední Itálie další tři velká zemětřesení spojená s vlnou otřesů, a to dne 26. října 2016 o síle 5,5 a 6,1 stupně a dne 30. října 2016 o síle 6,5 stupně;

B.  vzhledem k tomu, že střední Itálii v posledních měsících postihla další zemětřesení a následné otřesy; vzhledem k tomu, že poslední zemětřesení ze dne 30. října 2016 bylo zároveň tím nejsilnějším, které Itálii za více než 30 let postihlo, srovnalo se zemí celé vesnice, přivedlo mnoho obyvatel zasažených oblastí na pokraj beznaděje a způsobilo v okolních oblastech řadu nepřímých škod;

C.  vzhledem k tomu, že během nedávných zemětřesení bylo údajně zraněno více než 400 lidí a 290 osob přišlo o život;

D.  vzhledem k tomu, že ničivá zemětřesení způsobila „dominový efekt“ a vedla k tomu, že 100 000 obyvatel ztratilo své domovy;

E.  vzhledem k tomu, že v důsledku nedávných otřesů byla zničena města, vážně poškozena místní a regionální infrastruktura, poničeno historické a kulturní dědictví, narušena hospodářská činnost, zejména MSP, zemědělství, vzhled krajiny a potenciál v oblasti cestovního ruchu a pohostinství;

F.  vzhledem k tomu, že zasažená území postihla deformace, která zabírá oblast o velikosti přibližně 130 km2, přičemž maximální posun dosahuje alespoň 70 cm, a vzhledem k tomu, že nepředvídatelné hydrogeologické účinky by v drsných zimních povětrnostních podmínkách mohly vést k dalším přírodním katastrofám, jako jsou povodně, sesuvy půdy a kumulativní škody;

G.  vzhledem k tomu, že některá území v Evropské unii jsou zranitelnější a více ohrožená seismickými jevy; vzhledem k tomu, že mohou být dokonce vystavena opakovaným přírodním katastrofám různých druhů, někdy v rozmezí méně než jednoho roku, což se nedávno stalo např. v Itálii, Portugalsku, Řecku a na Kypru;

H.  vzhledem k tomu, že udržitelné snahy o rekonstrukci musí být koordinovány s cílem napravit škody v hospodářské a sociální oblasti, a vzhledem k tomu, že by zvláštní pozornost měla být věnována neocenitelnému italskému kulturnímu dědictví a že by měly být podporovány mezinárodní a evropské projekty zaměřené na ochranu historických staveb a míst;

I.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen nařízením (ES) č. 2012/2002 v reakci na ničivé povodně, které postihly střední Evropu v létě roku 2002;

J.  vzhledem k tomu, že k posílení preventivních opatření pro případ zemětřesení a opatření obnovy lze použít různé nástroje Unie, např. evropské strukturální a investiční fondy nebo mechanismus civilní ochrany a finanční nástroj;

K.  vzhledem k tomu, že reforma FSEU v roce 2014 zavedla pro členské státy možnost požádat o vyplacení záloh, o jejichž poskytnutí rozhoduje Komise, jsou-li k dispozici dostatečné finanční zdroje; vzhledem k tomu, že výše vyplacených záloh však nesmí překročit 10 % předpokládané celkové částky finančních příspěvků poskytnutých z FSEU a že její maximální výše činí 30 milionů EUR;

L.  vzhledem k tomu, že postižený členský stát musí předložit Komisi žádost o pomoc z FSEU nejpozději do dvanácti týdnů od zjištění prvních škod způsobených katastrofou; vzhledem k tomu, že stát přijímající tuto pomoc odpovídá za způsob a kontrolu jejího využití, Komise však může provádět místní kontroly opatření, na která byly prostředky z FSEU poskytnuty;

M.  vzhledem k tomu, že je třeba, aby proces obnovy zohledňoval zkušenosti z minulosti a aby proběhl co možná nejrychleji, přičemž základem udržitelné obnovy by měly být dostatečné zdroje, zjednodušené byrokratické postupy a transparentnost, ale i potřeba zajistit postiženým obyvatelům bezpečnost a stabilitu s cílem zajistit, aby mohli v těchto oblastech nadále žít;

N.  vzhledem k tomu, že prevence by měla představovat stále důležitější fázi zvládání katastrof, která si zaslouží větší společenský význam a vyžaduje také pečlivě vypracovaný akční program v oblasti šíření informací, zvyšování povědomí a vzdělávání;

O.  vzhledem k tomu, že je třeba posílit stávající preventivní opatření v souladu s předchozími návrhy Parlamentu s cílem konsolidovat strategii EU v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem;

1.  vyjadřuje hlubokou účast a soucit s osobami postiženými zemětřeseními a jejich rodinnými příslušníky, stejně jako s italskými vnitrostátními a regionálními orgány, které jsou zapojeny do poskytování humanitární pomoci po této pohromě;

2.  vyjadřuje znepokojení nad velkým počtem vysídlených osob, jež budou v nadcházejícím zimním období vystaveny drsným povětrnostním podmínkám; vyzývá proto Komisi, aby identifikovala veškeré možné způsoby poskytnutí pomoci italským orgánům s cílem zaručit důstojné životní podmínky osobám, jež přišly o své domovy;

3.  vyjadřuje ocenění záchranářským týmům, pracovníkům civilní ochrany, dobrovolníkům, organizacím občanské společnosti a místním, regionálním a celostátním orgánům za jejich neúnavné úsilí o záchranu životů, omezení rozsahu škod a zajištění běžných základních činností v zasažených oblastech s cílem zachovat zde důstojnou životní úroveň;

4.  zdůrazňuje, že série zemětřesení a zkáza, kterou za sebou zanechala, mají závažné hospodářské a sociální dopady;

5.  poukazuje na závažnost situace na místě, která vytváří značný a intenzivní finanční tlak na italské celostátní, regionální a místní veřejné orgány;

6.  vítá zvýšenou úroveň flexibility při výpočtu deficitu v oblasti výdajů, jež souvisejí se zemětřeseními, která byla poskytnuta Itálii v souladu se Smlouvami, aby se této zemi umožnilo účinně a rychle vyřešit stávající krizovou situaci a provést v budoucnu další zásahy, které budou třeba k zajištění bezpečnosti v postižených oblastech; vyzývá rovněž italskou vládu, aby zajistila, aby se veškeré dodatečné poskytnuté prostředky skutečně využily k tomuto konkrétnímu účelu;

7.  vzhledem k této výjimečné a velmi závažné situaci vyzývá Komisi, aby zvážila možnost vyloučit z výpočtu vnitrostátních schodků veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu náklady na udržitelnou obnovu a veškeré investice do antiseizmických opatření, včetně investic spolufinancovaných z fondů ESI a přiřazených k tematickému cíli 5 („prevence, podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik“);

8.  vítá solidaritu, kterou projevily orgány a instituce EU, ostatní členské státy, evropské regiony a mezinárodní aktéři a kterou dokládá vzájemná pomoc při mimořádných situacích;

9.  žádá Komisi, aby zvážila možnost rozšířit současný výpočet Fondu solidarity, který v současnosti vychází z následků škod způsobených jednotlivými přírodními katastrofami, zavedením výpočtu, který by vycházel z kumulativních efektů škod způsobených několika přírodními katastrofami, které stejný region postihly v tomtéž roce;

10.  poukazuje na problémy s předvídáním v rámci systémů včasného varování před zemětřesením a na vysokou seismickou aktivitu ve Středomoří a v jihovýchodní Evropě; vyzývá členské státy, aby urychlily výzkum za účelem předcházení vzniku škod, zvládání krizových situací a minimalizace rozsahu dopadu pohrom, a to ve spojení s opatřeními v rámci programu Horizont 2020; se znepokojením konstatuje, že v posledních 15 letech přišly v důsledku ničivých zemětřesení, která zasáhla Evropu, o život tisíce lidí a statisíce zůstaly bez domova;

11.  připomíná, že je důležité dodržovat požadavky na výstavbu budov a infrastruktury, které jsou odolné proti zemětřesení; naléhavě vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby zvýšily úsilí o zajištění souladu staveb s platnými antiseizmickými normami a aby této skutečnosti věnovaly řádnou pozornost při vydávání stavebních povolení;

12.  zdůrazňuje význam mechanismu civilní ochrany Evropské unie, pokud jde o podporu spolupráce mezi vnitrostátními orgány civilní ochrany v celé Evropě v nepříznivých situacích a při minimalizaci dopadů mimořádných událostí; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zjednodušily postupy pro aktivaci mechanismu, aby mohl být rychle a efektivně využit bezprostředně po katastrofě;

13.  bere na vědomí žádost italské vlády o podporu z Evropského fondu solidarity a žádá Komisi, aby urychleně přijala veškerá nezbytná opatření pro analýzu žádostí o pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU), aby se zajistilo rychlé uvolnění prostředků z fondu; zdůrazňuje v této souvislosti význam co nejrychlejšího poskytnutí zálohových plateb vnitrostátním orgánům, aby mohly reagovat na naléhavé požadavky situace;

14.  domnívá se, že částečné začlenění ročního finančního příspěvku FSEU do rozpočtu, které stanoví souhrnné nařízení, by mohlo v budoucnosti urychlit postup mobilizace prostředků s cílem zajistit včasnější a účinnější reakci ve prospěch občanů postižených katastrofou; dále vyzývá Komisi, aby v souvislosti s případnými budoucími reformami analyzovala možnost zvýšení prahové hodnoty pro zálohové platby a zkrácení lhůt pro zpracování žádostí;

15.  zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout součinnosti všech dostupných nástrojů, včetně evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy), a zajistit, aby byly zdroje účinně využívány na rekonstrukci a veškeré další potřebné zásahy, a to v plné spolupráci s italskými státními a regionálními orgány; vyzývá Komisi, aby byla v tomto smyslu připravena přijmout změny programů a operačních programů co nejdříve od podání žádosti o změny ze strany členského státu; zdůrazňuje také možnost využít Evropský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) na podporu venkovských oblastí a zemědělských činností, které byly postiženy zemětřesením;

16.  zdůrazňuje dále, že je důležité optimalizovat využití stávajících fondů EU na investice do předcházení přírodním katastrofám a zajistit konsolidaci a dlouhodobě udržitelný rozvoj projektů obnovy, a připomíná potřebu zjednodušení administrativních postupů pro koordinaci fondů; zdůrazňuje, že po obdržení pomoci v rámci FSEU by měly dotčené členské státy zvýšit své úsilí při vypracovávání vhodných strategií řízení rizik a posílit své mechanismy pro předcházení katastrofám;

17.  bere na vědomí, že na žádost italské vlády byla spuštěna služba pro podporu krizového řízení v rámci programu EU Copernicus s cílem poskytovat družicový odhad škod v postižených oblastech; podporuje spolupráci mezi mezinárodními výzkumnými středisky a vítá skutečnost, že se mimo jiné i pro účely prevence rizik a jejich řízení používá radar se syntetickou aperturou, jenž je schopen ve dne i v noci vyhodnocovat a měřit pohyby země na úrovni centimetrů, a to i přes oblačnou vrstvu;

18.  podtrhuje význam veřejného výzkumu a vývoje v oblasti prevence a zvládání katastrof a vyzývá ke zvýšení koordinace a spolupráce mezi institucemi výzkumu a vývoje členských států, a to zejména mezi institucemi těch států, které čelí podobným rizikům; vyzývá ke zdokonalení systémů včasného varování v členských státech a k zavedení a posílení již existujících propojení mezi různými systémy včasného varování;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Itálie a orgánům regionální a místní správy v postižených oblastech.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3
(4) Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143.
(5) Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1.
(6) Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.
(7) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 269.
(8) Úř. věst. C 286 E, 27.11.2009, s. 15.
(9) Úř. věst. C 230 E, 26.8.2010, s. 13.
(10) Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 13.
(11) Úř. věst. C 114, 15.4.2014, s. 48.

Právní upozornění - Ochrana soukromí