Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1285/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0476

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 57k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες
Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς
P8_TA(2016)0476RC-B8-1285/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174, το άρθρο 175 τρίτη παράγραφος και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014(4) που τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2011, σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας μέσω ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας συνδρομής με βάση σπονδυλωτή προσέγγιση της πολιτικής προστασίας (16474/08),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση 2014» (COM(2015)0502),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τoν περιφερειακό αντίκτυπο των σεισμών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009(9) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ιταλία, σεισμός στην περιφέρεια του Αμπρούτσο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(10),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 28ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 24/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταπόκριση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεισμό του Αμπρούτσο του 2009: συνάφεια και κόστος των ενεργειών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στην κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016, ακόμη τρεις μεγάλοι σεισμοί και πληθώρα μετασεισμών έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου 2016, μεγέθους 5,5 και 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στις 30 Οκτωβρίου 2016, μεγέθους 6,5 βαθμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεντρική Ιταλία εξακολουθεί να κλυδωνίζεται από σεισμούς και μετασεισμούς τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλέον πρόσφατος σεισμός, στις 30 Οκτωβρίου 2016, ήταν η ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει πλήξει την χώρα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες και ισοπέδωσε ολοσχερώς ολόκληρα χωριά, φέρνοντας τεράστιο αριθμό κατοίκων των πληγεισών περιοχών στα πρόθυρα της απόγνωσης, ενώ προκάλεσε έμμεσα διάφορες ζημιές στις γύρω περιοχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί και 290 να έχουν χάσει τη ζωή τους στους τελευταίους σεισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφικοί σεισμοί οδηγούν σε φαινόμενο «ντόμινο» και έχουν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 100 000 κατοίκων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των πρόσφατων σεισμών έχει καταστρέψει πόλεις, έπληξε σοβαρά τοπικές και περιφερειακές υποδομές, κατέστρεψε μνημεία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, έπληξε οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες των ΜΜΕ, τη γεωργία, το τοπίο καθώς και το δυναμικό των κλάδων του τουρισμού και της φιλοξενίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες περιοχές παρουσιάζουν παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε περιοχή 130 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών και ότι οι απρόβλεπτες υδρογεωλογικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σε περίπτωση αντίξοων χειμερινών καιρικών συνθηκών, σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις εδαφών και σωρευτικές ζημίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες σε υψηλό σεισμικό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί μάλιστα να είναι εκτεθειμένες σε επανειλημμένες φυσικές καταστροφές διαφόρων μορφών, η χρονική απόσταση μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, όπως συνέβη πρόσφατα στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για βιώσιμη ανασυγκρότηση πρέπει να συντονίζονται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών απωλειών, και ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανεκτίμητη ιταλική πολιτιστική κληρονομιά, και να προωθηθούν διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την προστασία ιστορικών κτιρίων και περιοχών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 ως απάντηση στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα ενωσιακά μέσα, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και το χρηματοδοτικό μέσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των σεισμών και τα μέτρα αποκατάστασης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μεταρρύθμιση του ΤΑΕΕ του 2014 εισήχθη η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν προκαταβολικές πληρωμές, η χορήγηση των οποίων αποφασίζεται από την Επιτροπή, εάν υπάρχουν διαθέσιμοι επαρκείς πόροι. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 ο% του προβλεπόμενου συνολικού ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΤΑΕΕ και δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 30 εκατομμύρια EUR·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πληγέν κράτος πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για συνδρομή από το ΤΑΕΕ εντός προθεσμίας 12 εβδομάδων αφότου καταστούν σαφείς οι πρώτες επιπτώσεις της καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαιούχο κράτος είναι αρμόδιο για τη χρησιμοποίηση του ποσού καθώς και για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο αυτό δαπανάται αλλά η Επιτροπή δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ανασυγκρότησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος και ότι η ανάγκη για πολύ μεγάλη ταχύτητα, επαρκείς πόρους, γραφειοκρατική απλούστευση και διαφάνεια πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη ανασυγκρότηση, καθώς και η ανάγκη για παροχή ασφάλειας και σταθερότητας στους πληγέντες κατοίκους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν σε αυτές τις περιοχές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη πρέπει να αποτελεί ένα όλο και σημαντικότερο στάδιο του κύκλου διαχείρισης καταστροφών και να της δίνεται μεγαλύτερη κοινωνική σημασία, ενώ απαιτεί επίσης συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τη διάδοση πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα μέτρα πρόληψης των καταστροφών πρέπει να ενισχυθούν σύμφωνα με τις προγενέστερες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο να εδραιωθεί η στρατηγική για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε επίπεδο ΕΕ,

1.  εκφράζει τη βαθύτατη αλληλεγγύη και συμπάθειά του σε όλα τα άτομα που επλήγησαν από τους σεισμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανακούφισης μετά την καταστροφή·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό ατόμων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους και αντιμετωπίζουν τις σκληρές καιρικές συνθήκες της επερχόμενης χειμερινής περιόδου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εντοπίσει κάθε δυνατό τρόπο παροχής βοήθειας προς τις ιταλικές αρχές, ώστε να διασφαλισθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα σπίτια τους·

3.  χαιρετίζει τις ακάματες προσπάθειες που καταβάλλουν οι διασώστες, οι μονάδες πολιτικής προστασίας, οι εθελοντές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές στις κατεστραμμένες περιοχές για να σώσουν ζωές, να περιορίσουν τις καταστροφές και να διασφαλίσουν την συνέχιση ορισμένων κοινών βασικών δραστηριοτήτων για να διαφυλαχθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής·

4.  υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των διαδοχικών σεισμών και την καταστροφή που άφησαν στο πέρασμά τους·

5.  υπογραμμίζει τη κρισιμότητα της επιτόπιας κατάστασης και την μεγάλη και έντονη χρηματοπιστωτική πίεση που υφίστανται οι ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ευελιξία που επιτρέπεται στην Ιταλία σε σχέση με τον υπολογισμό του ελλείμματος λόγω των δαπανών που άπτονται των σεισμών, όπως ορίζουν εξάλλου οι Συνθήκες, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τη κατάσταση έκτακτης ανάγκης τόσο σε σχέση με το παρόν όσο και σε σχέση με δράσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον για την ασφάλεια των πληγεισών περιοχών· καλεί επίσης την ιταλική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλοι οι επιπρόσθετοι πόροι που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά για τον συγκεκριμένο σκοπό·

7.  μπροστά σε αυτή την εξαιρετική και πολύ δύσκολη κατάσταση, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο η βιώσιμη ανασυγκρότηση και τυχόν αντισεισμικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ και έχουν διατεθεί για τον θεματικό στόχο 5 (πρόληψη, προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων), να αποκλείονται από τον υπολογισμό των εθνικών ελλειμμάτων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη που εξέφρασαν θεσμικά όργανα της ΕΕ, λοιπά κράτη μέλη, ευρωπαϊκές περιφέρειες και διεθνείς φορείς με τη μορφή της αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης του υφιστάμενου υπολογισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης, ο οποίος βασίζεται επί του παρόντος στις συνέπειες των ζημιών που προκαλεί ένα μεμονωμένο καταστροφικό συμβάν, ώστε να περιλάβει την σωρευτική εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται από σειρά φυσικών καταστροφών στην ίδια περιοχή σε ένα έτος·

10.  επισημαίνει τα προβλήματα πρόβλεψης που συνδέονται με τα σεισμικά συστήματα και την υψηλή σεισμικότητα της περιοχής της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα για την πρόληψη ζημιών, τη διαχείριση κρίσεων και την ελαχιστοποίηση του εύρους των επιπτώσεων των καταστροφών, σε συνδυασμό με τις δράσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· σημειώνει με ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Ευρώπη·

11.  υπενθυμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με απαιτήσεις για την κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων και υποδομών· προτρέπει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε οι κατασκευές να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα αντισεισμικά πρότυπα και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την απαίτηση αυτή όταν εκδίδουν οικοδομικές άδειες·

12.  τονίζει τη σημασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε αντίξοες καταστάσεις και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των εκτάκτων περιστάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του Μηχανισμού, ούτως ώστε να είναι γρήγορα και αποτελεσματικά διαθέσιμος αμέσως μετά από μια καταστροφή·

13.  λαμβάνει γνώση της αίτησης που υπέβαλε η ιταλική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, και καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξετάσει τις αιτήσεις βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) αμέσως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία κινητοποίησή του· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των προκαταβολών που διατίθενται το συντομότερο δυνατό στις εθνικές αρχές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις επείγουσες απαιτήσεις της κατάστασης·

14.  θεωρεί ότι η μερική καταγραφή στον προϋπολογισμό των ετήσιων χρηματοδοτικών πιστώσεων του ΤΑΕΕ που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό Omnibus θα μπορούσε να βοηθήσει μελλοντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας κινητοποίησης με στόχο μια πιο έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στους πολίτες που έχουν πληγεί από καταστροφή· καλεί επίσης την Επιτροπή, στο πλαίσιο ενδεχόμενων μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, να μελετήσει κατά πόσον είναι εφικτή η αύξηση του ορίου των προκαταβολών και η συντόμευση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων·

15.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας συνεργιών μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ταμεία ΕΔΕΤ), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται πραγματικά για τις δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να είναι έτοιμη να εγκρίνει τροποποιήσεις των προγραμμάτων, επιχειρησιακών και άλλων, προς τον σκοπό αυτό το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή αίτησης τροποποίησης από κράτος μέλος· υπογραμμίζει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προκειμένου να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς·

16.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΕΕ για επενδύσεις στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών και για τη διασφάλιση της σταθεροποίησης και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης των έργων ανοικοδόμησης, και επαναλαμβάνει την ανάγκη να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για το συντονισμό των ταμείων· υπογραμμίζει ότι, μετά τη λήψη βοήθειας από το ΤΑΕΕ, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς πρόληψης καταστροφών·

17.  σημειώνει την ενεργοποίηση, κατόπιν αιτήματος της ιταλικής κυβέρνησης, της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ Copernicus, με στόχο την εκτίμηση ζημιών μέσω δορυφόρου στις πληγείσες περιοχές· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των διεθνών ερευνητικών κέντρων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR), το οποίο μπορεί να αξιολογεί και να μετρά τις μετακινήσεις του εδάφους σε επίπεδο εκατοστών κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας και μέσα από νέφη, μεταξύ άλλων για σκοπούς πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων·

18.  τονίζει τη σημασία της δημόσιας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών και ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων Ε&Α των κρατών μελών, ειδικότερα εκείνων που αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους· ζητεί την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα κράτη μέλη και τη δημιουργία και ενίσχυση δεσμών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την κυβέρνηση της Ιταλίας, καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(4) ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143.
(5) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.
(7) ΕΕ C 282 E της 6.11.2008, σ. 269.
(8) ΕΕ C 286 E της 27.11.2009, σ. 15.
(9) ΕΕ C 230 E της 26.8.2010, σ. 13.
(10) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 13.
(11) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 48.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου