Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1285/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

Vastuvõetud tekstid
PDF 174kWORD 50k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
Olukord Itaalias pärast maavärinaid
P8_TA(2016)0476RC-B8-1285/2016

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 174, artikli 175 kolmandat lõiku ja artiklit 212,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006(1),

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(2),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 661/2014, millega muudetakse kõnealust määrust(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 375/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)(5),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(6),

–  võttes arvesse nõukogu 11. aprilli 2011. aasta järeldusi, milles käsitletakse katastroofide ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamist Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta järeldusi, millega kutsutakse üles tugevdama kodanikukaitse suutlikkust Euroopa vastastikuse abistamise süsteemi kaudu, mis lähtub modulaarsest lähenemisviisist kodanikukaitsele (16474/08),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet „Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 2014. aasta aruanne“ (COM(2015)0502),

–  võttes arvesse oma 14. novembri 2007. aasta resolutsiooni maavärinate piirkondliku mõju kohta(7),

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(8),

–  võttes arvesse oma 8. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni(9) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta seoses maavärinaga Abruzzos, Itaalias,

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ning selle rakendamise ja kasutamise kohta(10),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 28. novembri 2013. aasta arvamust Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta(11),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 24/2012: „Euroopa Liidu solidaarsusfondi abi seoses 2009. aasta Abruzzo maavärinaga: tegevuse asjakohasus ja maksumus”,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et pärast 24. augusti 2016. aasta laastavat maavärinat tabas Kesk-Itaalia piirkondi lisaks arvukatele väiksematele tõugetele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril 2016 magnituudiga 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril 2016 magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et viimaste kuude jooksul on Kesk-Itaaliat pidevalt raputanud maavärinad ja järeltõuked; arvestades, et viimane, 30. oktoobril 2016. aastal toimunud maavärin oli suurim, mis on riiki rohkem kui kolme aastakümne jooksul tabanud, ning et see tegi maatasa terveid külasid, viies paljud maavärinast laastatud piirkondade elanikud meeleheite piirile ja põhjustades ümbritsevates piirkondades mitmesugust kaudset kahju;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai hiljutistes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et need hävitavad maavärinad võivad kuhjuda nn doominoefektiks ja kaasa tuua kuni 100 000 elaniku ümberasumise;

E.  arvestades, et hiljutiste maavärinate mõjul on hävinud linnu, saanud tõsiselt kahjustada kohalik ja piirkondlik infrastruktuur, hävinud ajaloo- ja kultuuripärand ning saanud kahjustada majandustegevus, eriti VKEde tegevus, põllumajandus, maastik ning turismi- ja võõrustussektori potentsiaal;

F.  arvestades, et kannatada saanud ala suurus on ligikaudu 130 ruutkilomeetrit ja maksimaalne nihe on vähemalt 70 sentimeetrit, ning arvestades, et ettearvamatu hüdrogeoloogiline mõju võib talvistes karmides ilmastikuoludes viia teiste loodusõnnetusteni, nagu üleujutused ja maalihked, ning kahju kumuleerumiseni;

G.  arvestades, et mõned Euroopa Liidu piirkonnad on kaitsetumad ja suure maavärinaohuga; arvestades, et neid piirkondi võivad tabada mitmesugused loodusõnnetused ka korduvalt, mõnikord vähem kui aastase vahega, nagu on hiljuti juhtunud Itaalias, Portugalis, Kreekas ja Küprosel;

H.  arvestades, et kestlikke taastamistöid tuleb nõuetekohaselt kooskõlastada, et majanduslikku ja sotsiaalset kahju heaks teha, ning arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ka Itaalia hindamatule kultuuripärandile, toetades rahvusvahelisi ja Euroopa projekte ajalooliste ehitiste ja paikade kaitsmiseks;

I.  arvestades, et pärast Euroopa keskosa 2002. aasta suvel tabanud suuri üleujutusi loodi määrusega (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF);

J.  arvestades, et maavärinatega seotud ennetus- ja taastamismeetmete tugevdamiseks on võimalik kasutada mitmeid liidu instrumente, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning kodanikukaitse mehhanism ja rahastamisvahend;

K.  arvestades, et 2014. aastal läbi viidud ELSFi reformiga anti liikmesriikidele võimalus taotleda ettemakseid, mille tegemise otsustab komisjon, kui piisavad vahendid on olemas; arvestades siiski, et ettemakse summa ei tohi ületada 10 % ELSFi rahalise toetuse eeldatavast summast ning et selle ülempiiriks on 30 miljonit eurot;

L.  arvestades, et kahjusid kandnud liikmesriik peab ELSFist abi saamise taotluse komisjonile esitama hiljemalt 12 nädala jooksul pärast seda, kui katastroofi esimesed tagajärjed on ilmnenud; arvestades, et abisaaja riik vastutab toetuse kasutamise ja selle kulutamise auditeerimise eest, kuid komisjon võib ELSFist rahastatavate meetmete rakendamist kohapeal kontrollida;

M.  arvestades, et taastamisprotsessis tuleb võtta arvesse varasemaid kogemusi, ning arvestades, et kestlik taastamine peab aset leidma äärmiselt kiiresti ning sellele tuleb kaasa aidata piisavate vahendite, bürokraatia lihtsustamise ja läbipaistvuse abil ning see peaks põhinema vajadusel pakkuda mõjutatud elanikele turvalisust ja stabiilsust, tagamaks et neil on võimalik neisse piirkondadesse elama jääda;

N.  arvestades, et ennetamine peaks olema katastroofide haldamise tsüklis üha olulisem etapp ja see tuleks ühiskonnas tähtsamale kohale seada ning et see nõuab ka teabe levitamise, teadlikkuse suurendamise ja haridusalast hoolikat tegevuskava;

O.  arvestades, et tuleb tugevdada kehtivaid katastroofide ennetamise meetmeid vastavalt parlamendi eelmistele ettepanekutele eesmärgiga ühtlustada loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamise strateegiat ELi tasandil;

1.  väljendab suurt solidaarsust ja sügavat kaastunnet kõigile inimestele, kes maavärinate tõttu kannatasid, ja nende peredele, samuti Itaalia riigi-, piirkondlikele ja kohalikele asutustele, kes katastroofijärgses abis osalevad;

2.  tunneb muret suure hulga kodu kaotanud isikute pärast, kes on eelseisva talve karmide ilmastikuolude ees kaitsetud; palub komisjonil seetõttu selgitada välja kõik võimalused Itaalia ametivõimude abistamiseks, et tagada koduta jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

3.  tunnustab laastatud aladel päästeüksuste, kodanikukaitses osalejate, vabatahtlike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste väsimatuid jõupingutusi elude päästmisel, kahju piiramisel ja üldiste põhiliste tegevuste kindlustamisel, et säilitada inimväärne elatustase;

4.  rõhutab järjestikuste maavärinate raskeid majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi ning tekitatud purustusi;

5.  rõhutab, et kohapealne olukord on väga tõsine ja seetõttu suureneb oluliselt rahaline surve Itaalia riigi-, piirkondlikele ja kohalikele asutustele;

6.  kiidab heaks valmisoleku suuremaks paindlikkuseks puudujäägi arvutamisel seoses kulutustega, mida on põhjustanud maavärinad ja mille katmist võimaldati Itaaliale kooskõlas aluslepingutega, et praeguse hädaolukorraga tulemuslikult ja viivitusteta toime tulla ning rakendada tulevikus möödapääsmatuid meetmeid kahjustada saanud piirkondade kaitseks; kutsub ka Itaalia valitsust üles tagama, et kõiki täiendavalt eraldatud vahendeid kasutatakse ka tegelikult sellel konkreetsel eesmärgil;

7.  palub selles erakorralises ja väga raskes olukorras, et komisjon kaaluks investeeringute tegemist kestlikuks ülesehitustööks ja maavärinakindluse suurendamiseks, kaasa arvatud investeeringud, mida kaasrahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest ja eraldatakse temaatilisele eesmärgile nr 5 (ennetamine, kliimamuutusega kohanemise, riskiennetamise ja -juhtimise edendamine) ning mis jäetakse stabiilsuse ja kasvu pakti raames riiklike eelarvepuudujääkide arvutamisel kõrvale;

8.  tunnustab ELi institutsioonide, teiste liikmesriikide, Euroopa piirkondade ja rahvusvaheliste osalejate solidaarsust, mida nad on väljendanud hädaolukordades antava vastastikuse abi vormis;

9.  palub komisjonil kaaluda Solidaarsusfondi toetuse arvutamisel, mis praegu lähtub ühe katastroofilise juhtumi põhjustatud kahjude mõjust, selle laiendamist, nii et ühe aasta jooksul samas piirkonnas aset leidnud mitme looduskatastroofi põhjustatud kahjud arvutatakse kokku kumulatiivselt;

10.  juhib tähelepanu maavärinate ennustamise süsteemidega seotud probleemidele ning Vahemere piirkonna ja Kagu-Euroopa suurele seismoaktiivsusele; kutsub liikmesriike üles hoogustama programmi „Horisont 2020“ meetmetega seotud uuringuid kahju vältimise, kriisiohjamise ja katastroofide mõjuulatuse vähendamise kohta; märgib murelikult, et viimase 15 aasta jooksul Euroopat tabanud laastavate maavärinate tagajärjel on tuhanded inimesed hukkunud ja sajad tuhanded jäänud peavarjuta;

11.  tuletab meelde, kui tähtis on täita maavärinakindlate hoonete ja taristu ehitamise nõudeid; nõuab tungivalt, et riigi-, piirkondlikud ja kohalikud asutused suurendaksid jõupingutusi ehitusstruktuuride vastavusseviimiseks kehtivate maavärinastandarditega ning pööraksid sellele ehituslubade andmisel nõutavat tähelepanu;

12.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi olulisust kogu Euroopas riiklike kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel hädaolukordades ja erakorraliste sündmuste tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel lihtsustada veelgi mehhanismi käivitamise menetlust, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

13.  võtab teadmiseks Itaalia valitsuse taotluse Euroopa Liidu Solidaarsusfondist toetuse saamiseks ja palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (ELSF) abi saamise taotluste kiireks analüüsimiseks, et tagada fondi kiire kasutuselevõtmine; rõhutab, kui tähtis on sellega seoses, et riigiasutused saaksid ettemaksed võimalikult kiiresti kätte, et nad saaksid vastata olukorra kiireloomulistele nõudmistele;

14.  on seisukohal, et ELSFi iga-aastaste eraldiste osaline eelarvesse kandmine, mis on ette nähtud kavandatavas koondmääruses, võib aidata kasutuselevõtmise menetlust tulevikus kiirendada, et osutada katastroofi tõttu kannatanud inimestele kiiremat ja tõhusamat abi; palub komisjonil lisaks seoses võimalike tulevaste reformidega analüüsida võimalust suurendada ettemaksete piirmäära ja lühendada taotluste läbivaatamise tähtaegu;

15.  rõhutab, et tähtis on luua koostoime kõigi kasutada olevate vahendite, sealhulgas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahel, tagamaks, et vahendeid kasutatakse tulemuslikult taastamistöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks sekkumismeetmeteks täielikus koostöös Itaalia riigi- ja piirkondlike asutustega; palub komisjonil olla valmis võtma selleks vastu muudatusi programmides ja rakenduskavades võimalikult kiiresti pärast seda, kui liikmesriik on esitanud muutmistaotluse; rõhutab ka võimalust kasutada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD), et toetada maavärinates kannatada saanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

16.  rõhutab lisaks, kui tähtis on optimeerida olemasolevate ELi vahendite kasutamist loodusõnnetuste ärahoidmisse investeerimiseks ning tagada taastamisprojektide tugevdamine ja pikaajaline jätkusuutlik arendamine; rõhutab veel kord vajadust lihtsustada haldusmenetlusi vahendite kooskõlastamiseks; rõhutab, et pärast ELSFist abi saamist peaksid asjaomased liikmesriigid suurendama oma jõupingutusi sobivate riskijuhtimisstrateegiate väljatöötamiseks ja tugevdama oma katastroofide ennetamise mehhanisme;

17.  võtab teadmiseks, et Itaalia valitsuse taotlusel on kasutusele võetud ELi Copernicuse programmi hädaolukordade ohjamise teenistus, et satelliidiseire abil õnnetuspiirkonna kahjusid hinnata; ergutab rahvusvahelisi teaduskeskusi koostööd tegema ja kiidab heaks sünteesapertuuriga radari kasutamise, mis võimaldab maapinna liikumisi ööpäevaringselt ja ka läbi pilvkatte sentimeetriskaalal hinnata ja mõõta, ka ennetamise ja riskijuhtimise eesmärgil;

18.  rõhutab riikliku teadus- ja arendustegevuse tähtsust katastroofide ennetamisel ja ohjamisel ning nõuab suuremat koordineerimist ja koostööd liikmesriikide teadus- ja arendusasutuste vahel, eriti nendes liikmesriikides, kus esinevad sarnased riskid; nõuab varajase hoiatamise süsteemide tugevdamist liikmesriikides ning eri varajase hoiatamise süsteemide vaheliste ühenduste loomist ja tugevdamist;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.
(2) ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.
(3) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(4) ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.
(5) ELT L 122, 24.4.2014, lk 1.
(6) EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.
(7) ELT C 282E, 6.11.2008, lk 269.
(8) ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.
(9) ELT C 230 E, 26.8.2010, lk 13.
(10) ELT C 440, 30.12.2015, lk 13.
(11) ELT C 114, 15.4.2014, lk 48.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika