Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2080(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0315/2016

Внесени текстове :

A8-0315/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0477

Приети текстове
PDF 573kWORD 60k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки
P8_TA(2016)0477A8-0315/2016

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно декларациите за интереси на членовете на Комисията — насоки (2016/2080(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално член 17, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 245 от него,

—  като взе предвид приложение XVI към Правилника за дейността (Насоки за одобрението на Комисията), и по-специално параграф 1, буква а), трета алинея,

—  като взе предвид своето решение от 28 април 2015 г. относно проверката на декларациите за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията (тълкуване на Приложение XVI, параграф 1, буква а) към Правилника за дейността)(1),

—  като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(2), по-специално точките в раздел ІІ — „Политическа отговорност“,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г.(3),

—  като взе предвид Кодекса за поведение на членовете на Комисията от 20 април 2011 г.(4), и по-специално точки 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 от него,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по бюджетен контрол (A8-0315/2016),

A.  като има предвид, че съгласно приложение XVI, параграф 1, буква а) към своя правилник (Насоки за одобрението на Комисията), Парламентът може да изрази становище относно разпределението на отговорностите по портфейли от новоизбрания председател на Комисията и да поиска всякаква информация, която му е необходима да вземе решение относно пригодността на номинираните за членове на Комисията; като има предвид, че Парламентът очаква да му се предоставя цялата информация, свързана с финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията, и техните декларации за интереси да се предават за проверка на комисията по правни въпроси;

Б.  като има предвид, че в съответствие с точка 3 от раздел II („Политическа отговорност“) от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, номинираните за членове на Комисията гарантират пълно оповестяване на цялата необходима информация, в съответствие със задължението за независимост, което се изисква от тях съгласно Договорите; като има предвид, че тази информация се разкрива в съответствие с процедурите, предвидени да гарантират, че всички номинирани за членове на Комисията се оценяват по открит, справедлив и последователен начин;

В.  като има предвид, че, съгласно посоченото по-горе решение от 28 април 2015 г. , проверката на декларацията за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията, осъществявана от комисията по правни въпроси, се състои не просто в уверяване, че декларацията е надлежно попълнена, а в преценка на това дали съдържанието на декларацията е вярно и дали би могло да доведе до извода, че е налице конфликт на интереси;

Г.  като има предвид, че в съответствие с приложение XVI, параграф 1, буква а) от своя правилник Парламентът оценява номинираните за членове на Комисията въз основа, наред с другото, на тяхната лична независимост най-вече предвид специфичната роля на гарант на интересите на Съюза, която е възложена на Европейската комисия от Договорите;

Д.  като има предвид, че в горепосочената резолюция от 8 септември 2015 г. Парламентът заяви, че потвърждаването от страна на комисията по правни въпроси на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси е незаменимо предварително условие за изслушването на номинираните за членове на Комисията, най-вече предвид засилването на политическия мандат на Комисията след Договора от Лисабон;

Е.  като има предвид, че в горепосочената резолюция от 8 септември 2015 г. Парламентът счете за важно комисията по правни въпроси да даде насоки под формата на препоръка или на доклад по собствена инициатива, за да улесни реформата на процедурите във връзка с декларациите за интереси на членовете на Комисията, като едновременно с това призова Европейската комисия да преразгледа правилата относно декларациите за интереси на своите членове;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с точка 1.3 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията относно безкористността, почтеността, откритостта, усърдието, честността, отговорността и зачитането на достойнството на Парламента, те трябва да декларират всички финансови интереси и имотно състояние, които могат да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните функции и че тази декларация обхваща дяловите участия, притежавани от съпруга(та) или партньора на член на Комисията – както се определят от действащите правила(5) – които могат да доведат до конфликт на интереси;

З.  като има предвид, че финансовите интереси, които трябва бъдат декларирани, включват всички видове индивидуално финансово участие в капитала на дадено предприятие;

И.  като припомня, че в съответствие с точка 1.4 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, с цел да се избегне всякакъв риск от конфликт на интереси членовете на Комисията са длъжни да декларират професионалната дейност на своя съпруг(а) или партньор и че в тази декларация трябва да се посочи естеството на дейността, наименованието на заеманата длъжност и когато е приложимо — наименованието на работодателя;

Й.  като има предвид, че в съответствие с точка 1.5 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, декларацията за финансови интереси се извършва с приложения към Кодекса формуляр, и че този формуляр трябва да бъде попълнен и оповестен преди изслушването на кандидата за член на Комисията от Европейския парламент и актуализиран по време на мандата в случай на промяна в информацията и поне веднъж годишно;

K.  като има предвид, че информацията в този формуляр е ограничена и недостатъчна, не съдържа подробно определение за това какво представлява конфликтът на интереси и не дава възможност на Парламента да оцени правилно, честно и последователно наличието на действителен или потенциален конфликт на интереси на кандидата за член на Комисията или неговата способност да изпълнява мандата си в съответствие с Кодекса за поведение на членовете на Комисията;

Л.  като припомня, че в съответствие с точка 1.6 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията член на Комисията не се занимава в портфейла си с никакви въпроси, когато той има личен интерес, по-специално семейни или финансови интереси, които биха могли да повлияят на неговата независимост;

M.  като припомня, че Комисията носи крайната отговорност за избора на естеството и обхвата на информацията, която се включва в декларациите за интереси на нейните членове; като има предвид, че поради това Комисията е задължена да осигури с точност степента на прозрачност, която е необходима за плавното прилагане на процедурата по назначаване на номинираните за членове на Комисията;

Н.  като има предвид, че в съответствие с точка 5 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, Европейският парламент може да поиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си спрямо отделен член на Комисията; като има предвид, че съгласно точка 7 от посоченото споразумение, председателят на Комисията е длъжен да информира Парламента в случай на преразпределение на отговорностите между членовете на Комисията с оглед на възможност за парламентарна консултация във връзка с тези промени;

O.  като има предвид, че може да се счита, че настоящите декларации за финансови интереси на членовете на Комисията са подобрени спрямо декларациите, подадени през периода 2008—2009 г., но е имало случаи, при които е било необходимо последващо поясняване на определени декларации за интереси;

П.  като има предвид, че за съжаление в приетия през 2011 г. Кодекс за поведение на членовете на Комисията не беше обърнато достатъчно внимание на множество препоръки на Парламента за извършване на подобрения, по-специално по отношение на декларациите за финансови интереси на членовете на Комисията, ограниченията за длъжностите, заемани след мандата, както и по отношение на укрепването на специалната комисия по етика, отговорна за оценката на конфликти на интереси; като има предвид, че в този контекст следва да се вземат предвид и становищата, приети от Парламента по отношение на промените и подобренията на процедурата за изслушване на кандидатите за членове на Комисията;

Р.  като има предвид, че укрепването на етичното поведение и прозрачността в рамките на институциите на ЕС е един от стълбовете на европейското управление, с цел повишаване на доверието на европейските граждани в институциите, особено с оглед на по-широкия политически мандат, възложен на Комисията след Договора от Лисабон;

Общи забележки

1.  отбелязва, че прегледът на декларациите за финансови интереси на членовете на Комисията има за цел да се гарантира, че номинираните са в състояние да упражняват своите функции при пълна независимост, и да се гарантира максимална степен на прозрачност и отчетност от страна на Комисията, в съответствие с член 17, параграф 3 от ДЕС и с Кодекса за поведение на членовете на Комисията; в тази връзка отбелязва, че този процес не може да бъде ограничен единствено до назначаването на новата Комисия, а трябва да се провежда и в случай на овакантено място вследствие на подаване на оставка, задължително пенсиониране или смърт на член на Комисията, присъединяване на нова държава членка или съществена промяна на портфейла или финансовите интереси на член на Комисията;

2.  счита, че оценката на потенциален конфликт на интереси трябва да се основава на убедителни, обективни и относими елементи и да взема предвид портфейла на кандидата за член на Комисията;

3.  отбелязва, че конфликтът на интереси се определя като всяко положение на взаимодействие между обществен интерес и обществени и частни интереси, което има вероятност да попречи или изглежда, че пречи на независимото, безпристрастно и обективно изпълняване на дадено задължение;

4.  потвърждава, че комисията по правни въпроси е компетентна и отговорна да извърши анализ по същество на декларациите за финансови интереси чрез задълбочен преглед, за да оцени дали съдържанието на декларацията за финансови интереси на кандидата е вярно и съответства на критериите и принципите, посочени в Договорите и Кодекса за поведение, дали може да се предположи конфликт на интереси, и тя трябва да има възможност да отправи предложение до председателя на Комисията за смяна на съответния член на Комисията; поради това призовава Европейската комисия да предостави всички фактически и информационни инструменти на комисията по правни въпроси за извършването на цялостен и обективен анализ;

5.  счита за изключително важно комисията по правни въпроси да разполага с достатъчно време, за да се гарантира, че тази подробна оценка е ефективна;

6.  отбелязва, че комисията по правни въпроси разглежда въпроси, свързани с декларациите за финансови интереси на номинираните за членове на Комисията при най-голяма степен на поверителност, като също така гарантира, в съответствие с принципа на прозрачност, публичност на направените от нея заключения;

7.  счита, че в допълнение към определеното време за въпроси, които комисията по правни въпроси желае да зададе на номинирания за член на Комисията, ако тя забележи възможен конфликт на интереси, трябва да ѝ се даде правото да продължи изслушването и да получи необходимите пояснения;

Процедура за проверка на декларациите за финансови интереси преди изслушването на номинираните за членове на Комисията

8.  счита, че потвърждението от страна на комисията по правни въпроси на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси, въз основа на анализ по същество на декларациите за финансови интереси, представлява основна предпоставка за провеждането на изслушването от компетентната комисия(6);

9.  счита в тази връзка, че при липсата на такова потвърждение или в случай че комисията по правни въпроси установи наличието на конфликт на интереси, процедурата по назначаване на кандидата за член на Комисията се спира;

10.  счита, че комисията по правни въпроси следва да прилага следните насоки при разглеждането на декларациите за финансови интереси:

   а) ако при проверката на декларацията за финансови интереси, комисията по правни въпроси счете, че въз основа на представените документи декларацията за финансови интереси е достоверна, пълна и не съдържа никаква информация, от която може да се предположи наличен или потенциален конфликт на интереси във връзка с портфейла на кандидата за член на Комисията, нейният председател изпраща писмо за потвърждение за липса на конфликт на интереси до комисиите, отговарящи за изслушването, или на съответните комисии в случай на процедура по време на мандата;
   б) ако комисията по правни въпроси счете, че декларацията за интереси на кандидата за член на Комисията съдържа непълна или противоречива информация или че за нейната оценка са необходими допълнителни сведения, съгласно Правилника за дейността(7) и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(8) тя изисква от кандидата да представи тази информация без ненужно забавяне и я разглежда и анализира подобаващо, преди да вземе своето решение; комисията по правни въпроси може да реши, по целесъобразност, да покани кандидата за член на Комисията за изслушване;
   в) ако комисията по правни въпроси забележи конфликт на интереси въз основа на декларацията за финансови интереси или на допълнителната информация, предоставена от кандидата, тя изготвя препоръки за прекратяване на конфликта на интереси; тези препоръки могат да включват: отказ от въпросните финансови интереси, промяна от страна на председателя на Комисията на портфейла на кандидата за член на Комисията; при по-сериозни случаи, ако никаква друга препоръка не е в състояние да доведе до решение на конфликта на интереси, като последна възможност, комисията по правни въпроси може да направи заключение относно невъзможността кандидатът за член на Комисията да изпълнява функциите си съгласно Договора и Кодекса за поведение; председателят на Парламента запитва председателя на Комисията какви са допълнителните стъпки, които той възнамерява да предприеме;

Процедура за проверка на декларациите за финансови интереси по време на мандата

11.  подчертава задължението на всеки член на Комисията да гарантира, че неговата декларация за интереси се актуализира своевременно всеки път, когато настъпи промяна в неговото финансови интереси, и изисква от Комисията да съобщава незабавно на Парламента за всяка промяна или всяко обстоятелство, водещо до възникването на конфликт на интереси или потенциален конфликт на интереси;

12.  във връзка с това счита, че декларацията за финансови интереси трябва да включва настоящи или минали интереси или дейности от имотно, професионално, лично или семейно естество от последните две години в съответствие с предлагания портфейл; тя трябва да отчита и факта, че интересът може да се отнася за предимство за въпросното лице или трета страна, както и че може да е от морално, материално или финансово естество;

13.  счита, че всяка промяна във финансовите интереси на члена на Комисията по време на мандата или всяко преразпределение на отговорностите между членовете на Комисията създава ново положение, що се отнася до евентуалното наличие на конфликт на интереси; поради това счита, че това положение следва да подлежи на процедура за проверка от страна на Парламента при условията, предвидени в параграф 10 от настоящата резолюция и параграф 2 от приложение XVI (Насоки за одобрението на Комисията) към Правилника за дейността на Европейския парламент;

14.  отбелязва, че в съответствие с член 246, втора алинея от ДФЕС в случай на замяна на член на Комисията по време на мандата с Парламента се провежда консултация; счита, че това положение следва да включва, наред с другото, проверка за липса на конфликт на интереси, в съответствие с параграф 10 от настоящата резолюция, и разпоредбите, предвидени в приложение XVI (Насоки за одобрението на Комисията) към Правилника за дейността на Европейския парламент(9) по отношение на компетентността на Европейския парламент в случай на промяна в състава на колегиума на членовете на Комисията или на съществена промяна на портфейлите по време на мандата на Комисията;

15.  счита, че ако бъде установен конфликт на интереси по време на мандата на член на Комисията и ако председателят на Комисията не се съобрази с препоръките на Парламента за предотвратяване на този конфликт на интереси след процедурата, предвидена в параграф 10 от настоящата резолюция, комисията по правни въпроси може да препоръча на Парламента да изиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си от този член на Комисията, в съответствие с член 17, параграф 6 от ДЕС и, ако е целесъобразно, Парламентът да изиска от председателя на Комисията да действа съгласно втора алинея от член 245 от ДФЕС с оглед на лишаване на съответния член на Комисията от правото на пенсия или от други полагащи се облаги;

Кодекс за поведението на членовете на Комисията

16.  отбелязва, че Кодексът за поведение на членовете на Комисията, приет на 20 април 2011 г., във връзка с безпристрастността, почтеността, прозрачността, усърдието, честността, отговорността и въздържаността внася подобрения спрямо предходния кодекс, приет през 2004 г., по отношение на декларацията за финансови интереси, като изискванията за оповестяване на информация включват и партньорите на членовете на Комисията и декларацията за интереси трябва да се преразглежда при промяна в информацията, или при всички случаи – най-малко веднъж годишно;

17.  отбелязва, че надеждността на декларацията за финансови интереси зависи от прецизността на формуляра, представен на кандидата за член на Комисията; счита, че настоящият обхват на декларациите за финансови интереси на членовете на Комисията е твърде ограничен, а разяснителното им съдържание е твърде неясно; поради това призовава Комисията да преразгледа Кодекса за поведение във възможно най-кратки срокове, за да се гарантира, че декларациите за интереси предоставят на комисията по правни въпроси точна информация, с която тя да може да обоснове по недвусмислен начин своето решение;

18.  счита, че за да има по-пълна картина на финансовото състояние на деклариращия член на Комисията, декларациите за финансови интереси, посочени в точки от 1.3 до 1.5 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, следва да включват всички финансови интереси и дейности на кандидата за член на Комисията и неговия съпруг(а) или партньор и в никакъв случай не следва да бъдат ограничена до тези, за които „има вероятност да породят конфликт на интереси“;

19.  счита, че семейните интереси, посочени в точка 1.6 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, следва да бъдат включени в декларациите за финансови интереси; в тази връзка призовава Комисията да установи справедлив начин за установяване на „семейни интереси“, които могат да създадат риск от конфликт на интереси;

20.  счита, че с оглед разширяване и подобряване на правилата относно конфликта на интереси декларациите за финансови интереси следва да включват и подробности за договорни взаимоотношения на кандидатите за членове на Комисията, които биха могли да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните задължения;

21.  изразява съжаление поради факта, че Кодексът за поведение не кодифицира по подходящ начин изискването в член 245 от ДФЕС ,,членовете на Комисията тържествено да поемат задължението да спазват, както по време на мандата си, така и след неговото изтичане, произтичащите от поста им задължения и в частност задължението за почтеност и въздържаност относно приемането на определени постове или облаги след края на мандата им“;

22.  изразява съжаление, че Кодексът за поведение не предвижда никакви изисквания за прехвърлянето на активи, независимо от факта, че тези изисквания трябва да са стандартни за всеки етичен кодекс; счита за приоритет възможно най-бързото регламентиране на този аспект;

23.  отбелязва, че Кодексът за поведение не предвижда никакъв конкретен срок за подаване на декларацията преди изслушването на кандидатите за членове на Комисията в Парламента; счита това изискване за основен аспект от преразглеждането на процедурата за изслушване на кандидатите за членове на Комисията;

24.  изразява съжаление поради факта, че Комисията не докладва редовно относно прилагането на Кодекса за поведение на членовете на Комисията, по-специално по отношение на техните декларации за конфликти на интереси, и счита, че Кодексът за поведение следва да бъде изменен по начин, който да предвижда възможности за подаване на жалби или налагане на санкции за извършени нарушения, с изключение на сериозни нарушения, посочени в членове 245 и 247 от ДФЕС;

25.  изразява съжаление по-специално за отрицателния отговор от председателя на Комисията на искането на Европейския омбудсман активно да публикува своите решения относно разрешаването на дейности след приключването на мандата на бивши членове на Комисията, както и становищата на специалната комисия по етика; подчертава, че обикновеното публикуване на протоколите от заседанията на Комисията не е достатъчно, за да даде представа на Парламента и на гражданското общество за тълкуването на практика на „потенциални конфликти на интереси“ и за политиките на почтеност, разработени в тази връзка от специалната комисия по етика;

26.  посочва, че на всички бивши членове на Комисията е забранено за период от 18 месеца лобирането „за свое предприятие, работодател или клиент пред членовете на Комисията и техните служители по въпроси, за които са отговаряли“, но те имат правото да получават в продължение на три години много щедро временно обезщетение след напускане на своята длъжност в Комисията, в размер на 40 – 65% от основното им възнаграждение;

27.  приветства факта, че Кодексът за поведение въведе разпоредба относно преразпределянето на работа между членовете на Комисията в случай на потенциални конфликти на интереси, но изразява съжаление във връзка с факта, че:

   a) няма подробно определение за това какво представлява конфликт на интереси;
   б) разпоредбата се ограничава до въпросите, свързани със съответния портфейл на члена на Комисията, и по този начин се пренебрегват неговите задължения като член на колегиум;
   в) председателят не разполага с критерии за вземането на решение за преразпределяне на работата и не е въведена обвързваща рамка за информиране на Парламента или друга процедура, която да се следва в случаите, когато член на Комисията пропусне да уведоми за наличието на конфликт на интереси или за участието в дейност, която е несъвместима с естеството на неговите задължения;

28.  призовава Комисията спешно да преразгледа Кодекса за поведение на членовете на Комисията от 2011 г., за да вземе предвид препоръките, отправени от Парламента в неговите неотдавнашни резолюции, както и развитието на общите стандарти за етично поведение и прозрачност, които се прилагат за всички институции на ЕС; препоръчва на Комисията да измени Кодекса за поведение на членовете на Комисията, с цел да се гарантира, че:

   a) членовете на Комисията декларират всички свои финансови интереси, включително притежаваните от тях активи и пасиви на стойност над 10 000 EUR;
   б) членовете на Комисията декларират всички свои финансови интереси (като акционери, членове на управителни съвети на дружества, съветници и консултанти, членове на свързани фондации и др.) по отношение на всички дружества, в които са участвали, включително интереси на близки членове на семействата им, както и настъпилите промени при обявяването на кандидатурата им;
   в) лицата на издръжка на членове на Комисията и/или преките членове на техните семейства, предоставят същата информация като тази, която се оповестява от техните съпрузи или партньори;
   г) членовете на Комисията изясняват напълно целите на организациите, в които работят те самите и/или техните съпрузи и/или техните деца на издръжка, за да се установи дали съществува конфликт на интереси;
   д) членовете на Комисията оповестяват членството си в неправителствени организации, тайни общества или асоциации, които прикриват своето съществуване и извършват дейност, целяща да попречи на изпълнението на функциите на публичните органи;
   е) членовете на Комисията и лицата на тяхна издръжка от семейството оповестяват членството си в неправителствени организации, както и дарения на НПО на стойност над 500 EUR;
   ж) Кодексът за поведение е изменен в съответствие с член 245 от ДФЕС, за да се удължат ограниченията за длъжностите, заемани от членовете на Комисията след мандата, за период от поне три години и не по-кратък от периода от време, през който бившите членове на Комисията имат право на временното обезщетение, определено в Регламент № 422/67/ЕИО;
   з) Кодексът за поведение включва определени изисквания за прехвърлянето на активи;
   и) кандидатите за членове на Комисията внасят декларациите си в рамките на определен срок и достатъчно предварително, за да може специалната комисия по етика да представи на Парламента своите виждания относно потенциални конфликти на интереси навреме преди изслушванията в Парламента;
   й) членовете на Комисията се срещат единствено с представители на лобистки групи, включени в регистъра за прозрачност, който съдържа информация относно лица, стремящи се да влияят на създаването на политики в институциите на ЕС;
   к) в момента на своето назначаване членовете на Комисията представят подписана декларация, която потвърждава, че ще се явят пред която и да било от комисиите на Парламента във връзка с дейностите, извършвани по време на техния мандат;
   л) декларацията се публикува във формат, който да е съвместим със свободно достъпните данни, с цел лесната ѝ обработка в бази данни;
   м) процедурата за преразпределяне на работа в случай на конфликт на интереси е подобрена, с цел вземане предвид на задълженията на съответния член на Комисията като член на колегиума, въвеждане на критерии за почтеност и въздържаност за председателя във връзка с решението за преразпределяне на работа, прилагане на задължителна процедура и санкции в случаите, когато член на Комисията не предостави информация относно възможен конфликт на интереси, както и въвеждане на задължителна процедура за информиране на Парламента относно гореспоменатите случаи;
   н) Комисията докладва ежегодно относно прилагането на Кодекса за поведение на членовете на Комисията и предвижда процедури за подаване на жалби и санкции не само в случай на тежко нарушение, а и при нарушения на изискванията, по-специално във връзка с декларацията за финансови интереси;
   o) съществуват критерии, определени с цел съответствие с разпоредбите на член 245 от ДФЕС, който налага на членовете на Комисията „задължението за почтеност и въздържаност относно приемането на определени постове или облаги след края на мандата им“;
   п) решенията относно разрешаването на дейности за бивши членове на Комисията след приключване на мандата им, както и становищата на специалната комисия по етика се публикуват проактивно;
   р) специалната комисия по етика се състои от независими експерти, които не изпълняват същевременно длъжността „член на Комисията“;
   с) специалната комисия по етика изготвя и публикува годишен доклад относно своите дейности и може по своя преценка да включи всякакви препоръки за подобряване на Кодекса за поведение или неговото изпълнение;

29.  призовава Комисията да започне преговори с Европейския парламент с цел включване на измененията, които може да се наложат, в рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия;

30.  призовава комисията по конституционни въпроси да предложи изменения на Правилника за дейността на Европейския парламент и по-специално на Приложение XVI към него, които биха се оказали необходими за изпълнението на настоящата резолюция;

o
o   o

31.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 110.
(2) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0287.
(4) C(2011)2904.
(5) Постоянен небрачен партньор съгласно определението в Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 2278/69 (ОВ L 289, 17.11.1969 г., стр. 1) и в член 1, параграф 2, буква в) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица.
(6) Вж. резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г.
(7) Вж. параграф 1, буква а) от приложение XVI към Правилника за дейността.
(8) Вж. раздел II, точка 3 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.
(9) Вж. параграф 2 от приложение XVI към Правилника за дейността на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност