Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2080(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0315/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0315/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.22
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0477

Usvojeni tekstovi
PDF 356kWORD 59k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Izjave o financijskim interesima povjerenika - smjernice
P8_TA(2016)0477A8-0315/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice (2016/2080(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegov članak 17. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegov članak 245.,

–  uzimajući u obzir Prilog XVI. Poslovniku (Smjernice za odobrenje Komisije), a posebno njegov stavak 1. točku (a) 3. podstavak,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o pregledu izjave o financijskom interesu kandidata za povjerenika (tumačenje stavka 1. točke (a) Priloga XVI. Poslovniku)(1),

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(2), a posebno njegove točke iz Dijela II. – Politička odgovornost,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. rujna 2015. o postupcima i načinima saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014.(3),

–  uzimajući u obzir Kodeks ponašanja povjerenika od 20. travnja 2011.(4), a posebno njegove točke 1.3., 1.4., 1.5. i 1.6.,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za proračunski nadzor (A8-0315/2016),

A.  budući da u skladu sa stavkom 1. točkom (a) Priloga XVI. Poslovniku (Smjernice za odobrenje Komisije) Parlament može iznijeti svoje mišljenje o raspodjeli resora koju izvrši izabrani predsjednik Komisije i zatražiti sve relevantne informacije kako bi mogao donijeti odluku o sposobnosti kandidata za povjerenike; budući da Parlament očekuje da mu se dostave sve informacije o financijskim interesima kandidata za povjerenike te da se njihove izjave o interesima proslijede nadležnom Odboru za pravna pitanja na pregled;

B.  budući da u skladu s točkom 3. Dijelom II. (Politička odgovornost) Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije, kandidati za članove Komisije jamče potpunu objavu svih relevantnih informacija u skladu s obvezom neovisnost kojoj podliježu na temelju Ugovora; budući da se te informacije otkrivaju u skladu s postupcima osmišljenima za jamčenje otvorene, pravedne i dosljedne ocjene cijele Komisije koja se imenuje;

C.  budući da se u skladu s njegovom gore navedenom Odlukom od 28. travnja 2015., pregled izjave o financijskom interesu kandidata za povjerenika koji obavlja nadležni Odbor za pravna pitanja ne sastoji samo od provjere toga je li izjava propisno ispunjena već i provjere točnosti sadržaja izjave i toga može li se na temelju sadržaja izjave zaključiti da postoji sukob interesa;

D.  budući da u skladu sa stavkom 1. točkom (a) Priloga XVI. Poslovniku, Parlament kandidate za povjerenike ocjenjuje na temelju, između ostalog, njihove osobne neovisnosti, posebno u svjetlu posebne uloge čuvarice interesa Unije koja se Ugovorima dodjeljuje Europskoj komisiji;

E.  budući da je u svojoj gore navedenoj Rezoluciji od 8. rujna 2015. Parlament izjavio da je potvrda Odbora za pravna pitanja o nepostojanju sukoba interesa nezaobilazan preduvjet za saslušanje kandidata za povjerenike, ponajprije s obzirom na to da je politički mandat Komisije proširen Ugovorom iz Lisabona;

F.  budući da je u svojoj gore navedenoj Rezoluciji od 8. rujna 2015. Parlament smatrao važnim da Odbor za pravna pitanja izda smjernice u obliku preporuka ili izvješća o vlastitoj inicijativi, i to radi pospješivanja reformi postupaka u vezi s izjavama povjerenika o financijskim interesima te istodobno pozvao Komisiju da revidira svoja pravila o izjavama o financijskim interesima povjerenika;

G.  budući da u skladu s točkom 1.3. Kodeksa ponašanja povjerenika o nesebičnosti, integritetu, transparentnosti, iskrenosti, odgovornosti i poštovanju dostojanstva Parlamenta povjerenici moraju prijaviti svaki financijski interes i imovinu koji bi mogli dovesti do sukoba interesa tijekom izvršavanja njihovih dužnosti te da to vrijedi i za sve udjele koje drži supružnik/partner člana Komisije – u skladu s definicijom mjerodavnih pravila(5) – a koji mogu dovesti do sukoba interesa;

H.  budući da se financijski interesi koje je potrebno prijaviti odnose na svaki oblik individualnog financijskog udjela u kapitalu poduzeća;

I.  budući da su u skladu s točkom 1.4. Kodeksa ponašanja povjerenika, radi izbjegavanja svakog rizika od sukoba interesa, članovi Komisije u izjavi obvezni navesti profesionalne aktivnosti svojih supružnika/partnera i da u toj izjavi mora biti navedena vrsta aktivnosti, naziv funkcije koju obavlja i, prema potrebi, ime poslodavca;

J.  budući da se u skladu s točkom 1.5. Kodeksa ponašanja povjerenik izjava o financijskim interesima ispunjava na obrascu priloženom Kodeksu ponašanja i budući da je obrazac potrebno ispuniti i staviti na raspolaganje prije nego što se u Parlamentu održi saslušanje kandidata za povjerenika te da ga tijekom mandata treba revidirati u slučaju promjene podataka, i to najmanje jednom godišnje;

K.  budući da su informacije na tom obrascu ograničene i neadekvatne, ne sadržavaju detaljnu definiciju sukoba interesa te prema tome Parlament na temelju njih ne može dobro, pravedno i dosljedno ocijeniti postoji li stvaran ili potencijalan sukob interesa kandidata za povjerenika niti ocijeniti njihovu sposobnost da izvršavaju dužnosti u skladu s Kodeksom ponašanja povjerenika;

L.  budući da u skladu s točkom 1.6. Kodeksa ponašanja povjerenika, član Komisije ne smije raspravljati ni o kojem pitanju iz svojeg portfelja u kojem ima bilo kakav osobni interes, posebno obiteljski ili financijski interes koji bi mogao dovesti u pitanje njegovu neovisnost;

M.  budući da je Komisija u konačnici odgovorna za prirodu i opseg informacija koje se navode u izjavama o interesima njezinih članova; budući da je stoga zadaća Komisije da se pobrine za točno onu razinu transparentnosti koja je nužna za dobro odvijanje postupka imenovanja kandidata za povjerenike;

N.  budući da, u skladu s točkom 5. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije, Parlament može zatražiti od predsjednika Komisije da uskrati povjerenje kandidatu za povjerenika Komisije; budući da je u skladu s točkom 7. tog Sporazuma predsjednik Komisije dužan obavijestiti Parlament o tome da namjerava drugačije raspodijeliti nadležnosti među članovima Komisije kako bi se u vezi s tim promjenama održalo odgovarajuće parlamentarno savjetovanje;

O.  budući da se, općenito gledajući, sadašnje izjave članova Komisije o financijskim interesima mogu smatrati poboljšanjem u odnosu na postupanje s tim izjavama u razdoblju 2008. – 2009., no i da nije manjkalo slučajeva koji su zahtijevali naknadno pojašnjenje određenih izjava o financijskim interesima;

P.  budući da je žalosno što u Kodeksu ponašanja povjerenika donesenom 2011. nije u dovoljnoj mjeri uzeto u obzir više preporuka Parlamenta za poboljšanje, posebno u pogledu izjava o financijskim interesima članova Komisije, ograničenja povezanih sa zapošljavanjem nakon isteka mandata u Komisiji i jačanja ad hoc etičkog odbora nadležnog za utvrđivanje sukoba interesa; budući da u tom kontekstu treba imati u vidu i stajališta Parlamenta o promjenama i poboljšanjima postupka saslušanja kandidata za povjerenike;

Q.  budući da je jedan od stupova europskog upravljanja jačanje etičnosti i transparentnosti u institucijama EU-a radi stvaranja većeg povjerenja europskih građana u njih, posebno u svjetlu opsežnijeg političkog mandata Komisije od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona;

Opće napomene

1.  podsjeća na to da je cilj pregleda izjava o financijskim interesima povjerenika ispitati jesu li kandidati za povjerenike sposobni potpuno neovisno izvršavati svoje dužnosti i zajamčiti najveću transparentnost i odgovornost Komisije, u skladu s člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, člankom 245. UFEU-a i Kodeksom ponašanja povjerenika; u skladu s time napominje da se to ne bi trebalo ograničiti na imenovanje nove Komisije već bi se trebalo primjenjivati i prilikom popunjavanja praznog mjesta zbog ostavke povjerenika, obveznog umirovljenja ili smrti povjerenika, pristupanja nove države članice ili bitne izmjene povjerenikova portfelja ili njegovih financijskih interesa;

2.  smatra da bi se ocjena o mogućem sukobu interesa trebala temeljiti na nepobitnim, objektivnim i relevantnim elementima i da bi se pritom trebao uzeti u obzir portfelj kandidata za povjerenika;

3.  ističe da se sukob interesa definira kao svaka situacija u kojoj su privatni interesi suprotstavljeni javnom interesu i javnim interesima koja utječe ili bi mogla utjecati na neovisnost, nepristranost i objektivnost izvršavanja dužnosti;

4.  potvrđuje da je Odbor za pravna pitanja nadležan i odgovoran za provedbu opsežne analize izjava o financijskim interesima, i to temeljitim pregledom čija je svrha utvrditi vjerodostojnost i točnost sadržaja izjava o financijskim interesima kandidata za povjerenike, jesu li u skladu s kriterijima i načelima utvrđenima Ugovorima i Kodeksom ponašanja i je li posrijedi sukob interesa, te da mora biti u stanju predsjedniku Komisije predložiti smjenu povjerenika; stoga poziva Komisiju da pruži sve činjenične instrumente i informacije na temelju kojih će Odbor za pravna pitanja provesti iscrpnu i objektivnu analizu;

5.  smatra da je od presudne važnosti da se Odboru za pravna pitanja dade dovoljno vremena za to da ta iscrpna analiza bude djelotvorna;

6.  podsjeća na to da Odbor za pravna pitanja u najstrožoj povjerljivosti provjerava pitanja koje se odnose na izjave o financijskim interesima kandidata za povjerenike i vodi računa o tome da se njegovi zaključci, u skladu s načelom transparentnosti, objave čim postanu dostupni;

7.  smatra da ako Odbor za pravna pitanja uoči mogući sukob interesa, osim vremena koje mu je dodijeljeno za provjeru kandidata za povjerenike, trebao bi imati i pravo na to da nastavi sa saslušanjima i dobije nužna pojašnjenja;

Postupak pregleda izjava o financijskim interesima prije saslušanja kandidata za povjerenike

8.  smatra da je potvrda Odbora za pravna pitanja o nepostojanju ikakvog sukoba interesa, dana na osnovi podrobne analize izjava o financijskim interesima, ključni preduvjet za održavanje saslušanja u nadležnom odboru(6);

9.  stoga smatra da se u slučaju izostanka te potvrde ili u slučaju da Odbor za pravna pitanja utvrdi postojanje sukoba interesa postupak imenovanja kandidata za povjerenika obustavlja;

10.  smatra da bi se Odbor za pravna pitanja pri pregledu izjava o financijskim interesima trebao držati sljedećih smjernica:

   (a) ako tijekom pregleda izjave o financijskim interesima Odbor za pravna pitanja na temelju podnesenih dokumenata utvrdi da je izjava o financijskim interesima vjerodostojna, cjelovita i da ne sadržava ništa što bi moglo upućivati na postojanje ili mogućnost postojanja sukoba interesa povezanog s portfeljem kandidata za povjerenika, njegov predsjednik o tome pismeno obavještava odbore nadležne za saslušanje ili uključene odbore u slučaju da se postupak odvija tijekom mandata povjerenika;
   (b) ako Odbor za pravna pitanja smatra da izjava o interesima kandidata za povjerenika sadržava nepotpune ili proturječne informacije ili da su za njihov pregled potrebna dodatna objašnjenja, on od kandidata za povjerenika traži, u skladu s Poslovnikom(7) i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(8), da bez odgađanja dostave te informacije te ih uzima u obzir i propisno analizira prije donošenja odluke; Odbor za pravna pitanja može prema potrebi odlučiti da kandidata za povjerenika pozove na saslušanje;
   (c) ako Odbor za pravna pitanja utvrdi postojanje sukoba interesa na temelju izjave o financijskim interesima ili dodatnih informacija koje je dostavio kandidat za povjerenika, on razrađuje preporuke kojima bi se sukob interesa trebao razriješiti; među preporukama mogu biti i odricanje od predmetnih financijskih interesa te promjena portfelja kandidata za povjerenika koju provodi predsjednik Komisije; u ozbiljnijim slučajevima, ako se rješenje za sukob interesa ne može iznaći na temelju nijedne preporuke, nadležni Odbor za pravna pitanja može, kao krajnju mjeru, utvrditi nesposobnost kandidata za povjerenika da obnaša svoje dužnosti na temelju Ugovora i Kodeksa ponašanja; predsjednik Parlamenta pitat će predsjednika Komisije koje daljnje korake namjerava poduzeti;

Postupak pregleda izjava o financijskim interesima tijekom povjerenikova mandata

11.  naglašava da su svi članovi Komisije obvezni pobrinuti se za to da čim dođe do izmjene njihovih financijskih interesa da ažuriraju svoje izjave o financijskim interesima te poziva Komisiju da bez odgađanja obavješćuje Parlament o svim promjenama i svemu što bi moglo prouzrokovati stvarni ili potencijalni sukob interesa;

12.  stoga smatra da izjavom o financijskim interesima moraju biti obuhvaćeni sadašnji i prošli interesi ili aktivnosti iz protekle dvije godine koje su imovinske, profesionalne, osobne ili obiteljske naravi i koje su povezane s ponuđenim portfeljem; u njoj se isto tako mora voditi računa o činjenici da se taj interes može odnositi na prednost koju predmetna osoba ili treća strana stječe i da može biti moralne, materijalne ili financijske naravi;

13.  smatra da svaka izmjena financijskih interesa povjerenika tijekom njegova mandata i svaka preraspodjela odgovornosti među članovima Komisije predstavlja novo stanje u smislu eventualnog postojanja sukoba interesa; stoga smatra da bi to trebalo podvrgnuti provjeri koju Parlament provodi u skladu sa stavkom 10. ove Uredbe i stavkom 2. Priloga XVI. (Smjernice za odobrenje Komisije) Poslovniku Europskog parlamenta;

14.  podsjeća na to da se u slučaju zamjene povjerenika tijekom njegova mandata, u skladu s člankom 246. drugim podstavkom UFEU-a, održava savjetovanje s Parlamentom; smatra da to mora obuhvaćati, između ostalog, provjere postojanja sukoba interesa, u skladu sa stavkom 10. ove Rezolucije i odredbama iz Priloga XVI. (Smjernice za odobrenje Komisije) Poslovniku(9) o ovlastima Europskog parlamenta u slučaju promjene sastava Kolegija povjerenika ili bitne izmjene portfelja tijekom njegova mandata;

15.  smatra da u slučaju da se tijekom mandata povjerenika utvrdi sukob interesa i da predsjednik Komisije ne slijedi preporuke Parlamenta za razrješenje sukoba interesa kao što se navodi u stavku 10. ove Rezolucije, Odbor za pravna pitanja može dati preporuku da Parlament od predsjednika Komisije zatraži da uskrati povjerenje dotičnom povjereniku, u skladu s člankom 17. stavkom 6. UEU-a, i da, ovisno o slučaju, Parlament pozove predsjednika Komisije da djeluje u skladu s drugim podstavkom članka 245. UFEU-a kako bi se dotičnom povjereniku oduzelo njegovo pravo na mirovinu ili druge povlastice na koje ima pravo;

Kodeks ponašanja povjerenika

16.  prima na znanje da Kodeks ponašanja povjerenika koji se odnosi na nepristranost, integritet, transparentnost, dužnu pažnju, poštenje, odgovornost i suzdržanost, donesen 20. travnja 2011., sadržava poboljšanja u odnosu na prethodni kodeks donesen 2004. u pogledu izjava o financijskim interesima s obzirom na to da je obveza objavljivanja informacija proširena na partnere povjerenika i da je izjavu o interesima nužno mijenjati dođe li do promjene informacija, a u svakom slučaju jednom godišnje;

17.  ističe da vjerodostojnost izjave o financijskim interesima ovisi o preciznosti obrasca koji se podastire kandidatima za povjerenike; smatra da je trenutačan opseg izjava o financijskim interesima povjerenika preuzak i da je njihovo obrazloženje nejasno; stoga poziva Komisiju da Kodeks ponašanja revidira čim prije kako bi se postiglo to da se Odboru za pravna pitanja u izjavama o financijskim interesima ponude točne informacije na temelju kojih će moći jasno obrazložiti svoje odluke;

18.  smatra da bi, kako bi dobio cjelovitiji uvid u financijsku situaciju povjerenika, izjave o financijskim interesima navedene u točkama 1.3. – 1.5. Kodeksa ponašanja povjerenika trebale sadržavati sve financijske interese i aktivnosti kandidata za povjerenika i njegova supružnika, te se nipošto ne bi smjele ograničavati na one „zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa”;

19.  smatra da bi se obiteljski interesi iz točke 1.6. Kodeksa ponašanja povjerenika trebali uvrstiti u izjave o financijskim interesima; poziva Komisiju u vezi s time da osmisli pravednu metodu za utvrđivanje obiteljskih interesa koji bi mogli dovesti do sukoba interesa;

20.  smatra da bi radi poboljšanja i proširenja pravila o sukobu interesa izjava o sukobu interesa trebala sadržavati i pojedinosti o svakom ugovornom odnosu kandidata za povjerenika zbog kojega bi pri obnašanju dužnosti mogao doći u sukob interesa;

21.  žali zbog činjenice što se Kodeksom ponašanja ne kodificira na odgovarajući način uvjet iz članka 245. UFEU-a prema kojem će povjerenici „za trajanja i nakon isteka mandata poštovati obveze, a osobito svoju dužnost časnog i suzdržanog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon što prestanu obavljati tu dužnost”;

22.  žali zbog toga što se u Kodeksu ponašanja ne utvrđuju nikakvi uvjeti u pogledu dezinvesticije unatoč činjenici da ti uvjeti moraju biti standard u svakom etičkom režimu; smatra da taj aspekt treba regulirati što hitnije;

23.  napominje da se u Kodeksu ponašanja ne propisuju nikakvi konkretni rokovi za podnošenje izjave prije saslušanja kandidata za povjerenike u Parlamentu; smatra da je taj uvjet temeljni aspekt revizije postupka saslušanja kandidata za povjerenike;

24.  žali zbog činjenice što Komisija ne izvješćuje redovito o primjeni Kodeksa ponašanja povjerenika, posebno u pogledu njihovih izjava o interesima, te smatra da bi Kodeks ponašanja trebalo izmijeniti kako bi se predvidjele pritužbe ili sankcije u slučaju kršenja, osim kada je riječ o težem propustu u radu navedenom u člancima 245. i 247. UFEU-a;

25.  žali naime zbog toga što je predsjednik Komisije negativno odgovorio na zahtjev Europskog ombudsmana da proaktivno objavljuje svoje odluke o odobravanju djelatnosti bivših povjerenika nakon isteka njihova mandata i mišljenja ad hoc etičkog odbora; ističe da samo objavljivanje zapisnika sa sastanaka Komisije nije dovoljno za to da Parlament i civilno društvo dobiju uvid u praktično tumačenje mogućih sukoba interesa te u politike u području integriteta koje je s tim u vezi izradio ad hoc etički odbor;

26.  ističe da za sve bivše povjerenike vrijedi zabrana od 18 mjeseci da lobiraju kod članova Europske komisije i njihovih zaposlenika za svoje poduzeće, klijenta ili poslodavca u vezi s pitanjima za koja su bili odgovorni, ali nakon što napuste Komisiju tri godine imaju pravo primati vrlo izdašnu prijelaznu naknadu u iznosu koji varira od 40 do 65 % posljednje osnovne plaće;

27.  pozdravlja činjenicu da je u Kodeks ponašanja uvrštena odredba o preraspodjeli predmeta među članovima Komisije u slučaju mogućeg sukoba interesa, no žali zbog činjenice što:

   (a) sukob interesa nije jasno definiran;
   (b) se ta odredba ograničava na pitanja iz portfelja dotičnog povjerenika te stoga zanemaruje dužnosti koje ima kao član Kolegija;
   (c) ne postoje kriteriji na temelju kojih bi predsjednik odlučivao o preraspodjeli, nikakav obvezujući okvir za informiranje Parlamenta i nikakav propisani postupak u slučaju da povjerenik ne prijavi sukob interesa ili počne obavljati bilo koju djelatnost koja nije u skladu s prirodom njegovih dužnosti;

28.  poziva Komisiju da hitno revidira Kodeks ponašanja povjerenika iz 2011. kako bi se povelo računa o preporukama koje je Parlament naveo u svojim nedavnim rezolucijama te trendovima povezanima s normama u području etičnosti i transparentnosti, koje se primjenjuju u institucijama EU-a; preporučuje da Komisija izmijeni Kodeks ponašanja povjerenika kako bi se postiglo sljedeće:

   (a) da povjerenici prijavljuju sve financijske interese, uključujući imovinu i financijske obveze u vrijednosti većoj od 10 000 EUR;
   (b) da povjerenici prijavljuju sve interese (kao dioničari, članovi uprava trgovačkih društava, savjetnici i konzultanti, članovi srodnih zaklada itd.) povezane sa svim društvima u kojima su djelovali, uključujući bliske obiteljske interese, te promjene do kojih je došlo u trenutku objave njihovih kandidatura;
   (c) da uzdržavani i/ili izravni članovi obitelji povjerenika objavljuju iste informacije kao i bračni drugovi ili partneri;
   (d) da povjerenici u potpunosti objasne ciljeve organizacija u čijem radu sudjeluju oni i/ili njihovi bračni drugovi i/ili njihova uzdržavana djeca kako bi se utvrdilo postoji li ikakav sukob interesa;
   (e) da povjerenici prijave članstvo u svim nevladinim organizacijama, tajnim društvima ili udrugama koje skrivaju svoje postojanje i koje se bave djelatnostima koje zadiru u izvršavanje dužnosti javnih tijela;
   (f) da povjerenici i uzdržavani članovi njihovih obitelji prijave članstvo u bilo kojoj nevladinoj organizaciji i svaku donaciju NVO-ima veću od 500 EUR;
   (g) da se Kodeks ponašanja izmijeni u skladu s člankom 245. UFEU-a kako bi se ograničenje povezano sa zapošljavanjem nakon isteka mandata u Komisiji produžilo na razdoblje od najmanje tri godine, a koje nije kraće od razdoblja tijekom kojeg bivši povjerenici ispunjavaju uvjete za prijelaznu naknadu u skladu s Uredbom br. 422/67/EEZ;
   (h) da se u Kodeks ponašanja uvrste konkretni zahtjevi u pogledu dezinvesticija;
   (i) da kandidati za povjerenike podnose svoje izjave u određenom roku i dovoljno unaprijed kako bi ad hoc etički odbor Parlamentu mogao dovoljno rano dostaviti svoja stajališta o mogućim sukobima interesa za potrebe saslušanja u Parlamentu;
   (j) da se povjerenici sastaju samo s predstavnicima lobističkih skupina uvrštenih u Registar transparentnosti, koji sadržava informacije o osobama koje nastoje utjecati na donošenje politika u institucijama EU-a;
   (k) da povjerenici nakon imenovanja podnose potpisanu izjavu kojom potvrđuju da će se pojaviti pred bilo kojim odborom Parlamenta u vezi s djelatnostima koje su dio njihova mandata;
   (l) da se izjave objavljuju u formatu kompatibilnom s otvorenim podacima kako bi ih se moglo lako obraditi u bazama podataka;
   (m) da se postupak preraspodjele predmeta u slučaju sukoba interesa poboljša tako što će se voditi računa o dužnostima povjerenika kao člana Kolegija, uvesti kriteriji u pogledu integriteta i suzdržanosti na temelju kojih će predsjednik odlučivati o preraspodjeli predmeta, primjenjivati obvezujući postupak i kazne u slučajevima u kojima povjerenik ne pruži informacije o mogućem sukobu interesa te uvesti obvezujući postupak za obavještavanje Parlamenta o tim slučajevima;
   (n) da Komisija podnosi godišnje izvješće o primjeni Kodeksa ponašanja povjerenika te da propisuje žalbene procedure i kazne u slučaju težeg propusta u radu i kršenja uvjeta, osobito kada je riječ o izjavi o financijskim interesima;
   (o) da se kriteriji definiraju u skladu s člankom 245. UFEU-a kojim se povjerenicima nameće „dužnost časnog i suzdržanog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon što prestanu obavljati tu dužnost”;
   (p) da se proaktivno objavljuju odluke o odobravanju djelatnosti bivših povjerenika nakon isteka njihova mandata te mišljenja ad hoc etičkog odbora;
   (q) da se ad hoc etički odbor sastoji od neovisnih stručnjaka koji nisu obnašali dužnost povjerenika;
   (r) da ad hoc etički odbor sastavlja i objavljuje godišnje izvješće o svojem radu u kojemu može navesti sve preporuke o poboljšanju samog Kodeksa ponašanja ili njegove primjene, ovisno o njegovoj odluci.

29.  poziva Komisiju da započne pregovore s Parlamentom o uvođenju nužnih izmjena u Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije;

30.  traži od Odbora za ustavna pitanja da u Poslovnik Parlamenta, a posebno u njegov Prilog XVI., predloži amandmane nužne za provedbu ove Rezolucije;

o
o   o

31.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 346, 21.9.2016., str. 110.
(2) SL L 304, 20.11.2010., str. 47.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0287.
(4) C(2011)2904.
(5) Stalni izvanbračni partner, kako je definiran u Uredbi (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 2278/69 (SL L 289, 17.11.1969., str. 1.) i u članku 1. stavku 2. točki (c) Priloga VII. Pravilnika o osoblju.
(6) Vidi Rezoluciju Europskog parlamenta od 8. rujna 2015. o postupcima i načinima saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014.
(7) Vidi stavak 1.a Priloga XVI. Poslovniku.
(8) Vidi Dio II. stavak 3. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije.
(9) Vidi stavak 2. Priloga XVI. Poslovniku Europskog parlamenta.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti