Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2080(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0315/2016

Ingivna texter :

A8-0315/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0477

Antagna texter
PDF 278kWORD 50k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer
P8_TA(2016)0477A8-0315/2016

Europaparlamentets resolution av den 1 december 2016 om kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (2016/2080(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artikel 17.3,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 245,

–  med beaktande av bilaga XVI i arbetsordningen (riktlinjer för godkännande av kommissionen), särskilt punkt 1 a tredje stycket,

–  med beaktande av sitt beslut av den 28 april 2015 om granskning av förklaringen om ekonomiska intressen från den nominerade kommissionsledamoten (tolkning av punkt 1 a i bilaga XVI i arbetsordningen)(1),

–  med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(2), särskilt punkterna som avser Avsnitt II – Politiskt ansvar,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöter – lärdomar från förfarandet 2014(3),

–  med beaktande av uppförandekoden för kommissionens ledamöter av den 20 april 2011, särskilt punkt 1.3, 1.4, 1.5 och 1.6(4),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A8-0315/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt punkt 1 a i bilaga XVI i arbetsordningen (riktlinjer för godkännande av kommissionen) får parlamentet uttala sig om den nyvalda kommissionsordförandens fördelning av de olika ansvarsområdena och inhämta all information som behövs för att fatta beslut om huruvida en nominerad kommissionsledamot är lämplig. Parlamentet förväntar sig att all information om de nominerade kommissionsledamöternas ekonomiska intressen lämnas ut. Vidare förväntar sig parlamentet att de nominerade kommissionsledamöternas intresseförklaringar ska sändas till utskottet med ansvar för rättsliga frågor för granskning.

B.  Enligt punkt 3 under Avsnitt II (Politiskt ansvar) i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ska de nominerade kommissionsledamöterna tillhandahålla alla relevanta uppgifter i enlighet med det krav på oberoende som gäller för dem enligt fördragen. Dessa uppgifter ska tillhandahållas i överenstämmelse med förfaranden som utformats för att säkerställa en öppen, rättvis och konsekvent bedömning av hela det nominerade kommissionskollegiet.

C.  Den granskning av den nominerade kommissionsledamotens förklaring om ekonomiska intressen som utförs av utskottet med ansvar för rättsliga frågor handlar, i enlighet med ovannämnda beslut av den 28 april 2015, inte bara om att kontrollera att förklaringen är vederbörligen ifylld, utan också om att bedöma om förklaringens innehåll är korrekt och om det kan leda till en intressekonflikt.

D.  Enligt punkt 1 a i bilaga XVI i arbetsordningen ska parlamentet bedöma de nominerade kommissionsledamöterna på grundval av bland annat deras personliga oavhängighet, framför allt mot bakgrund av den särskilda roll som garant för unionsintresset som kommissionen tilldelas i fördragen.

E.  I sin ovannämnda resolution av den 8 september 2015 angav parlamentet att utfrågningarna av kommissionsledamöterna inte kan påbörjas förrän utskottet för rättsliga frågor har bekräftat att det inte föreligger några intressekonflikter, särskilt med tanke på att kommissionens politiska mandat stärktes i och med Lissabonfördraget.

F.  I resolutionen av den 8 september 2015 ansåg parlamentet att det är viktigt att utskottet för rättsliga frågor utfärdar riktlinjer i form av rekommendationer eller ett initiativbetänkande, i syfte att underlätta en reform av förfarandena för kommissionsledamöternas intresseförklaringar. Samtidigt uppmanades kommissionen att se över sina bestämmelser om kommissionsledamöternas intresseförklaringar.

G.  Enligt punkt 1.3 i uppförandekoden för kommissionsledamöter – som avser oegennytta, integritet, öppenhet, ärlighet, ansvarighet och respekt för parlamentets värdighet – måste kommissionsledamöterna redovisa allt ekonomiskt intresse och alla tillgångar som kan skapa en intressekonflikt vid utövandet av uppdraget. Denna förklaring måste även omfatta innehav av make/maka/partner – som definieras i de gällande bestämmelserna(5) – eftersom ett sådant innehav kan leda till intressekonflikt.

H.  De ekonomiska intressen som ska uppges i förklaringen avser samtliga enskilda innehav i företag.

I.  Enligt punkt 1.4 i uppförandekoden för kommissionsledamöter är kommissionsledamöterna, för att undvika all risk för intressekonflikter, skyldiga att redovisa sin makes/makas/partners yrkesverksamhet, typen av verksamhet, tjänstebeteckningen och i förekommande fall arbetsgivarens namn.

J.  För att fylla i förklaringen om ekonomiska intressen är det enligt punkt 1.5 i uppförandekoden för kommissionsledamöter nödvändigt att använda ett formulär som bifogats till uppförandekoden. Detta formulär måste fyllas i och göras tillgängligt innan den nominerade ledamoten frågas ut i parlamentet. Formuläret måste under mandattiden uppdateras om uppgifterna ändras, dock minst en gång om året.

K.  De uppgifter som ingår i detta formulär är begränsade och otillräckliga, innehåller inte någon detaljerad definition av vad som utgör en intressekonflikt och gör det därför inte möjligt för parlamentet att korrekt, rättvist och konsekvent bedöma om det föreligger en faktisk eller potentiell intressekonflikt för den nominerade kommissionsledamoten. Inte heller har parlamentet möjlighet att bedöma om denne är lämpad att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med uppförandekoden för kommissionsledamöter.

L.  Enligt punkt 1.6 i uppförandekoden för kommissionsledamöter får en kommissionsledamot inte hantera frågor inom sitt ansvarsområde när han eller hon har ett personligt intresse, särskilt av familjekaraktär eller av ekonomisk art, som kan innebära att hans eller hennes oavhängighet påverkas.

M.  Kommissionen är ytterst ansvarig för vilken typ av uppgifter som ska ingå i dess ledamöters förklaringar och hur omfattande dessa uppgifter ska vara. Kommissionen måste därför på ett korrekt sätt medge den insyn som behövs för att utnämningen av de nominerade kommissionsledamöterna ska genomföras på rätt sätt.

N.  Enligt punkt 5 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen kan parlamentet be kommissionens ordförande att dra tillbaka sitt förtroende för en enskild ledamot av kommissionen. Enligt punkt 7 i ramavtalet ska kommissionens ordförande underrätta parlamentet om han eller hon avser att ändra ansvarsfördelningen mellan kommissionens ledamöter, så att det blir möjligt för parlamentet att ställa frågor om detta.

O.  Kommissionsledamöternas nuvarande förklaringar om ekonomiska intressen kan på det stora hela ses som en förbättring av hanteringen av förklaringar under 2008–2009, men det har inte saknats tillfällen då det har behövts förtydliganden av vissa intresseförklaringar.

P.  Det är djupt beklagligt att flera av parlamentets rekommendationer om förbättringar inte beaktas i tillräcklig utsträckning i den uppförandekod för kommissionens ledamöter som antogs 2011, särskilt avseende kommissionsledamöternas förklaringar om ekonomiska intressen, restriktionerna för anställningar efter ämbetstiden och förstärkning av den särskilda etikkommitté som har ansvar för bedömning av intressekonflikter. I detta sammanhang bör man även komma ihåg parlamentets ståndpunkter i fråga om förändringar och förbättringar av förfarandet för utfrågning av nominerade kommissionsledamöter.

Q.  En av grundpelarna i EU:s beslutsprocess är förstärkning av etik och öppenhet inom EU-institutionerna för att förbättra unionsmedborgarnas förtroende för dem, inte minst mot bakgrund av det mer omfattande politiska mandat som ges kommissionen sedan Lissabonfördraget.

Allmänna påpekanden

1.  Europaparlamentet konstaterar att syftet med att granska de nominerade kommissionsledamöternas förklaringar om ekonomiska intressen är att se till att dessa kommissionsledamöter kan fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet och att säkerställa största möjliga öppenhet och ansvarstagande från kommissionens sida, i enlighet med artikel 17.3 i EU-fördraget och artikel 245 i EUF-fördraget och med uppförandekoden för kommissionsledamöter. Detta bör inte enbart gälla utnämningen av den nya kommissionen, utan även i de fall då en vakans uppstår till följd av att en kommissionsledamot avgår, avsätts från sin tjänst eller dör eller till följd av att en ny medlemsstat anslutit sig eller att det skett en väsentlig ändring av en kommissionsledamots ansvarsområde eller ekonomiska intressen.

2.  Europaparlamentet anser att en bedömning av en potentiell intressekonflikt måste bygga på avgörande, objektiva och relevanta faktorer och ta hänsyn till den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde.

3.  Europaparlamentet påpekar att en intressekonflikt definieras som ”en situation som innebär att ett allmänintresse inte kan tillgodoses samtidigt som offentliga eller privata intressen och som sannolikt eller förmodligen kan komma att påverka ett oberoende, opartiskt och objektivt fullgörandet av en skyldighet”.

4.  Europaparlamentet bekräftar att utskottet för rättsliga frågor är behörigt och ansvarigt för att göra en omfattande analys av förklaringarna om ekonomiska intressen genom en grundlig undersökning som syftar till att bedöma om innehållet i den nominerade kommissionsledamotens förklaring är korrekt och motsvarar kriterierna och principerna i fördragen och uppförandekoden eller om det kan leda till en intressekonflikt. Utskottet måste kunna föreslå att kommissionens ordförande byter ut den kommissionsledamoten. Kommissionen uppmanas därför att tillhandahålla alla konkreta verktyg och uppgifter för att göra det möjligt för utskottet för rättsliga frågor att göra en heltäckande och objektiv analys.

5.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att utskottet för rättsliga frågor har tillräckligt med tid för att se till att denna detaljerade bedömning är verkningsfull.

6.  Europaparlamentet konstaterar att utskottet för rättsliga frågor iakttar strikt sekretess när det behandlar frågor som rör de nominerade kommissionsledamöternas intresseförklaringar. I enlighet med principen om öppenhet säkerställer utskottet även att dess slutsatser offentliggörs så snart de är tillgängliga.

7.  Europaparlamentet anser att om utskottet för rättsliga frågor konstaterar en eventuell intressekonflikt bör det, utöver den tid som avsatts för utskottets frågor till den nominerade kommissionsledamoten, beviljas rätten att fortsätta med utfrågningen och inhämta de begärda förtydligandena.

Granskning av förklaringarna om ekonomiska intressen före utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna

8.  Europaparlamentet anser att en bekräftelse från utskottet för rättsliga frågor på att det inte föreligger någon intressekonflikt, utifrån en omfattande analys av förklaringarna om ekonomiska intressen, utgör en väsentlig förutsättning för att det ansvariga utskottet ska kunna anordna utfrågningen(6).

9.  I avsaknad av en sådan bekräftelse, eller i de fall då utskottet för rättsliga frågor konstaterar att det föreligger en intressekonflikt, är det enligt Europaparlamentet angeläget att avbryta förfarandet för att utnämna den nominerade kommissionsledamoten.

10.  Europaparlamentet anser att följande riktlinjer bör tillämpas när förklaringarna om ekonomiska intressen granskas av utskottet för rättsliga frågor:

   a) Om utskottet för rättsliga frågor, vid granskningen av förklaringen om ekonomiska intressen, på grundval av de framlagda handlingarna bedömer att förklaringen är korrekt och fullständig och inte innehåller något som tyder på en faktisk eller potentiell intressekonflikt i samband med den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde, ska utskottets ordförande skicka en skrivelse med en bekräftelse av detta till de utskott som är ansvariga för utfrågningen eller till de berörda utskotten, om det är ett förfarande som sker under kommissionsledamotens mandattid.
   b) Om utskottet för rättsliga frågor anser att en nominerad kommissionsledamots förklaring om ekonomiska intressen innehåller ofullständiga eller motsägelsefulla uppgifter, eller om granskningen av dessa uppgifter kräver ytterligare förklaringar, ska det i enlighet med arbetsordningen(7) och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(8) uppmana den nominerade kommissionsledamoten att utan onödigt dröjsmål inkomma med de uppgifter som efterfrågas. Först efter att ha beaktat och korrekt analyserat dessa uppgifter bör utskottet fatta sitt beslut. Utskottet med ansvar för rättsliga frågor kan, där så är lämpligt, besluta att bjuda in den nominerade kommissionsledamoten till en utfrågning.
   c) Om utskottet för rättsliga frågor upptäcker en intressekonflikt på grundval av förklaringen om ekonomiska intressen eller kompletterande uppgifter som lämnats av den nominerade kommissionsledamoten, ska det utarbeta rekommendationer i syfte att lösa intressekonflikten. Rekommendationerna kan gå ut på att den nominerade kommissionsledamoten ska avstå från de berörda ekonomiska intressena genom att kommissionens ordförande ändrar den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde. I allvarligare fall kan utskottet med ansvar för rättsliga frågor, om det inte går att hitta en annan lösning på intressekonflikten med hjälp av andra rekommendationer, som en sista utväg dra slutsatsen att den nominerade kommissionsledamoten inte kan fullgöra sitt ämbete i enlighet med fördraget och uppförandekoden. Parlamentets talman ska be kommissionens ordförande om information om vilka ytterligare åtgärder som han eller hon avser att vidta.

Granskning av förklaringar om ekonomiska intressen under kommissionsledamotens mandattid

11.  Europaparlamentet understryker att alla kommissionsledamöter är skyldiga att se till att deras intresseförklaringar omedelbart uppdateras när det sker en ändring av deras ekonomiska intressen. Kommissionen uppmanas att omedelbart underrätta parlamentet om varje ändring eller om något som orsakar eller kan komma att orsaka en intressekonflikt.

12.  Europaparlamentet anser därför att förklaringen om ekonomiska intressen måste omfatta nuvarande eller tidigare intressen eller verksamhet under de föregående två åren som är av äganderättslig, yrkesmässig, personlig eller familjerelaterad karaktär i förhållande till det erbjudna ansvarsområdet. Förklaringen måste också beakta att intresset kan avse en fördel för den berörda personen eller för en tredje part och att denna fördel också kan vara av moralisk, materiell eller ekonomisk natur.

13.  Europaparlamentet anser att varje ändring av en kommissionsledamots ekonomiska intressen under hans eller hennes mandattid, eller varje ändring av ansvarsfördelningen mellan kommissionens ledamöter, utgör en ny situation som kan ge upphov till en intressekonflikt. Därför bör denna situation granskas av parlamentet i överensstämmelse med villkoren i punkt 10 i denna resolution och med punkt 2 i bilaga XVI (Riktlinjer för godkännande av kommissionen) i Europaparlamentets arbetsordning.

14.  Enligt artikel 246 andra stycket i EUF-fördraget ska parlamentet höras i de fall då en kommissionsledamot under sin mandattid ersätts av en annan kommissionsledamot. Europaparlamentet anser att detta samråd måste omfatta bland annat en kontroll av att det inte föreligger någon intressekonflikt, i enlighet med punkt 10 i denna resolution och med bestämmelserna i bilaga XVI (Riktlinjer för godkännande av kommissionen) i arbetsordningen(9) när det gäller Europaparlamentets befogenheter i händelse av en ändring i sammansättningen av kommissionskollegiet eller ett väsentligt ansvarsområde under dess mandattid.

15.  Om en intressekonflikt upptäcks under en kommissionsledamots mandattid och om kommissionen inte följer parlamentets rekommendationer när det gäller att lösa intressekonflikten i enlighet med förfarandet i punkt 10 i denna resolution, kan utskottet för rättsliga frågor rekommendera att parlamentet uppmanar kommissionens ordförande att dra tillbaka förtroendet för den berörda kommissionsledamoten, i enlighet med artikel 17.6 i EU-fördraget, och vid behov att parlamentet uppmanar kommissionens ordförande att agera i enlighet med artikel 245 andra stycket i EUF-fördraget i syfte att beröva kommissionsledamoten rätten till pension eller andra förmåner i dess ställe.

Uppförandekoden för kommissionsledamöter

16.  Europaparlamentet noterar att den uppförandekod för kommissionens ledamöter som antogs den 20 april 2011 avseende opartiskhet, integritet, öppenhet, omsorgsfullhet, redbarhet, ansvar och omdöme medför förbättringar jämfört med den föregående uppförandekoden från 2004 vad gäller förklaringarna om ekonomiska intressen, eftersom kraven på att lämna uppgifter nu även gäller kommissionsledamöternas partner och eftersom intresseförklaringarna ska uppdateras när uppgifterna ändras, eller minst en gång om året.

17.  Europaparlamentet påpekar att tillförlitligheten för förklaringen om ekonomiska intressen är beroende av att det formulär som lämnas till den nominerade kommissionsledamoten är korrekt. Parlamentet anser att det nuvarande tillämpningsområdet för kommissionsledamöternas intresseförklaringar är alltför begränsat och att tolkningsföreskrifterna är tvetydiga. Kommissionen uppmanas därför att snarast ändra uppförandekoden för att se till att intresseförklaringarna ger utskottet för rättsliga frågor korrekt information med vilken det klart och tydligt kan motivera sitt beslut.

18.  För att få en bättre bild av den ekonomiska ställningen för den berörda kommissionsledamoten anser Europaparlamentet att de förklaringar om ekonomiska intressen som avses i punkt 1.3–1.5 i uppförandekoden för kommissionsledamöter bör innehålla alla ekonomiska intressen och verksamheter för den nominerade kommissionsledamoten och hans eller hennes make/maka/partner, och att de under inga omständigheter bör vara begränsade till dem som kan komma att utgöra en intressekonflikt.

19.  Europaparlamentet anser att de intressen av familjekaraktär som avses i punkt 1.6 i uppförandekoden för kommissionsledamöter bör ingå i förklaringarna om ekonomiska intressen. Kommissionen uppmanas här att ta fram ett rättvist instrument för att kartlägga familjeintressen som kan orsaka en intressekonflikt.

20.  För att förlänga och förbättra reglerna för intressekonflikter bör intresseförklaringarna även, enligt Europaparlamentet, innehålla uppgifter om de nominerade kommissionsledamöternas eventuella kontraktsförbindelser som kan ge upphov till en intressekonflikt i fullgörandet av deras uppgifter.

21.  Europaparlamentet beklagar djupt att uppförandekoden inte tillräckligt väl kodifierar kravet i artikel 245 i EUF-fördraget om att kommissionsledamöterna, när de tillträder, ska ”avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin ämbetstid respektera de förpliktelser som följer med ämbetet, särskilt deras skyldighet att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden”.

22.  Europaparlamentet beklagar djupt att uppförandekoden inte fastställer några krav på avyttring, trots att sådana krav måste vara standard i alla etikregelsystem. Parlamentet betraktar det som en prioritet att denna aspekt snarast möjligt regleras.

23.  Europaparlamentet noterar att uppförandekoden inte föreskriver någon konkret tidsram för inlämnande av intresseförklaringen före parlamentets utfrågning av den nominerade kommissionsledamoten. Parlamentet ser detta krav som en grundläggande aspekt i översynen av förfarandet för utfrågning av nominerade kommissionsledamöter.

24.  Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen inte regelbundet rapporterar om hur uppförandekoden för kommissionens ledamöter genomförs, särskilt vad gäller förklaringarna om ekonomiska intressen, och anser att uppförandekoden bör ändras så att den möjliggör klagomål eller påföljder vid överträdelser, utom vid fall av allvarlig försummelse enligt artiklarna 245 och 247 i EUF-fördraget.

25.  Europaparlamentet beklagar djupt särskilt det negativa svaret från kommissionens ordförande på Europeiska ombudsmannens begäran att proaktivt offentliggöra beslut om tillstånd för före detta kommissionsledamöter att utöva verksamhet efter ämbetstiden, liksom yttrandena från den särskilda etikkommittén. Parlamentet betonar att det inte är tillräckligt att enbart offentliggöra protokollen från kommissionens sammanträden för att ge Europaparlamentet och det civila samhället en inblick i vilken tolkning som görs av ”potentiella intressekonflikter” och vilken integritetspolitik som utformas av den särskilda etikkommittén.

26.  Europaparlamentet påpekar att alla före detta kommissionsledamöter under de första 18 månaderna är förbjudna att lobba för sin verksamhet eller för kunder eller arbetsgivare i frågor som de haft ansvar för mot medlemmar av kommissionen, men har rätt till ett mycket generöst övergångsbidrag under tre år efter det att de lämnat kommissionen, som ligger på mellan 40 och 65 procent av deras slutliga grundlön.

27.  Europaparlamentet välkomnar att man har infört en bestämmelse i uppförandekoden om omfördelning av ärenden mellan kommissionsledamöterna vid risk för intressekonflikter, men beklagar djupt att

   a) det inte finns någon detaljerad definition av vad som menas med en intressekonflikt,
   b) bestämmelsen är begränsad till frågor inom den berörda kommissionsledamotens ansvarsområde och därmed bortser från kommissionsledamotens plikter som medlem av ett kollegium,
   c) det inte finns några kriterier för ordförandens beslut om omfördelning av ärenden, och inte heller någon bindande ram om information till parlamentet eller något förfarande som ska inledas om en kommissionsledamot försummar att informera om en intressekonflikt eller inleder någon verksamhet som är oförenlig med hans eller hennes uppdrag.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt se över 2011 års uppförandekod för kommissionsledamöter, och låta den ta hänsyn till de rekommendationer som parlamentet framfört i sina senaste resolutioner och till utvecklingen av de generella etiska normer och insynsstandarder som gäller för alla EU-institutioner. Parlamentet rekommenderar att kommissionen ändrar uppförandekoden för sina ledamöter för att säkerställa

   a) att kommissionsledamöterna deklarerar alla ekonomiska intressen, inklusive tillgångar och skulder över 10 000 EUR,
   b) att kommissionsledamöterna deklarerar alla sina intressen (som aktieinnehavare, styrelseledamöter, rådgivare och konsulter, medlemmar i relevanta stiftelser etc.) vad gäller alla de bolag i vilka de har varit involverade, inklusive nära familjeintressen, samt vilka förändringar som skett sedan deras kandidatur till befattningen som kommissionsledamot blivit känd,
   c) att kommissionsledamöternas underhållsberättigade familjemedlemmar lämnar samma uppgifter som makar eller partner,
   d) att kommissionsledamöterna fullständigt klargör målen för organisationer som de och/eller deras makar och/eller deras underhållsberättigade barn är involverade i, så att det går att fastställa om någon intressekonflikt föreligger,
   e) att kommissionsledamöter lämnar uppgifter om sina medlemskap i alla icke-statliga organisationer, hemliga sällskap eller dolda föreningar som bedriver verksamhet avsedd att påverka offentliga organs funktioner,
   f) att kommissionsledamöter och deras underhållsberättigade familjemedlemmar lämnar uppgifter om sina medlemskap i alla icke-statliga organisationer och informerar om alla donationer till icke-statliga organisationer som överstiger 500 EUR,
   g) att uppförandekoden ändras i linje med artikel 245 i EUF-fördraget så att den tid då restriktioner gäller för f.d. kommissionsledamöters anställning förlängs till minst tre år; tiden får inte vara kortare än den tidsperiod under vilken f.d. kommissionsledamöter har rätt till avgångsvederlag i enlighet med förordning nr 422/67/EEG,
   h) att uppförandekoden innehåller specifika avyttringskrav,
   i) att nominerade kommissionsledamöter lämnar in sina förklaringar inom en specifik tidsram och tillräckligt lång tid i förväg för att den särskilda etikkommittén ska kunna lämna sina synpunkter till parlamentet avseende potentiella intressekonflikter i god tid före utfrågningarna i Europaparlamentet,
   j) att kommissionsledamöter endast möter företrädare för lobbygrupper som finns med i öppenhetsregistret, vilket innehåller information om personer som strävar efter att påverka beslutsfattandet i EU-institutionerna,
   k) att kommissionsledamöter när de nomineras lämnar in en undertecknad förklaring om att de kommer att infinna sig i Europaparlamentets utskott för utfrågning kring den verksamhet som ingår i deras mandat,
   l) att förklaringen publiceras i ett format som är kompatibelt med öppna data, så att den lätt kan behandlas i databaser,
   m) att förfarandet för omfördelning av ärenden vid intressekonflikter förbättras så att man tar hänsyn till kommissionsledamotens plikter som medlem av ett kollegium, inför kriterier gällande integritet och handlingsfrihet för ordföranden vad gäller beslut om omfördelning av ärenden, tillämpar ett bindande förfarande när en kommissionsledamot försummar att lämna information om en eventuell intressekonflikt samt inför ett bindande förfarande för att informera parlamentet om fall enligt ovan,
   n) att kommissionen årligen rapporterar om genomförandet av uppförandekoden för kommissionens ledamöter och föreskriver förfaranden för klagomål och påföljder inte endast vid fall av allvarliga försummelser utan även om någon bryter mot kraven, särskilt vad gäller förklaringen om ekonomiska intressen,
   o) att kriterier definieras för efterlevnad av artikel 245 i EUF-fördraget som ålägger kommissionsledamöterna en ”skyldighet att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden”,
   p) att beslut om tillstånd för före detta kommissionsledamöter att utöva verksamhet efter ämbetstiden, liksom den särskilda etikkommitténs yttranden, proaktivt offentliggörs,
   q) att den särskilda etikkommittén består av oberoende experter som inte själva varit ledamöter av kommissionen.
   r) att den särskilda etikkommittén utarbetar och offentliggör en årlig rapport om sin verksamhet, som kan innehålla alla slags rekommendationer som kommittén anser lämpliga för förbättringar av uppförandekoden eller av dess tillämpning.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda förhandlingar med parlamentet i syfte att göra nödvändiga ändringar av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

30.  Europaparlamentet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att i parlamentets arbetsordning, särskilt i dess bilaga XVI, föreslå de ändringsförslag som är nödvändiga för genomförandet av denna resolution.

o
o   o

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 346, 21.9.2016, s. 110.
(2) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0287.
(4) C(2011)2904.
(5) Tjänsteman som är registrerad i en stabil samlevnadsform, som inte är ett äktenskap, enligt definitionen i förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 2278/69 (EUT L 289, 17.11.1969, s.1) och i artikel 1.2 c i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.
(6) Se Europaparlamentets resolution av den 8 september 2015 om förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöter – lärdomar från förfarandet 2014.
(7) Se punkt 1a i bilaga XVI till arbetsordningen.
(8) Se avsnitt II.3 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.
(9) Se punkt 2 i bilaga XVI till Europaparlamentets arbetsordning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy