Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0479

Přijaté texty
PDF 246kWORD 46k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Situace v Demokratické republice Kongo
P8_TA(2016)0479RC-B8-1310/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016(1) a 23. června 2016(2),

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v DRK o situaci v oblasti lidských práv v zemi, zvláště na prohlášení ze dne 23. listopadu 2016 a 24. srpna 2016,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 25. června 2016 o situaci v oblasti lidských práv v DRK a ze dne 2. srpna 2016 a 24. srpna 2016 o volebním procesu v DRK po zahájení vnitrostátního dialogu v DRK,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv a o činnosti společného úřadu OSN pro lidská práva v DRK, která byla zveřejněna dne 27. července 2015,

–  s ohledem na společné tiskové zprávy Africké unie, OSN, Evropské unie a Mezinárodní organizace frankofonie ze dne 16. února 2016 a 5. června 2016 o nutnosti zahájit v DRK politický dialog za účasti všech stran a na jejich příslib podporovat konžské subjekty v jejich úsilí o upevnění demokracie v této zemi,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 15. srpna 2016 o násilí v DRK,

–  s ohledem na závěry Rady EU o DRK ze dne 23. května 2016 a 17. října 2016,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluce č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277(2016), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v DRK (MONUSCO),

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. července 2016 a 21. září 2016 o situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 20. září 2016, v němž se vyzývá ke klidu s cílem vyřešit krizi pomocí dialogu a při dodržení ústavy,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou dne 23. června 2000 a revidovanou dne 25. června 2005 a 22. června 2010,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na Ústavu Demokratické republiky Kongo přijatou dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od roku 2001 je prezidentem DRK Joseph Kabila; vzhledem k tomu, že funkční období prezidenta Kabily končí dne 20. prosince 2016, a vzhledem k tomu, že podle ústavy je mandát prezidenta DRK omezen na dvě funkční období a příští prezidentské a parlamentní volby byly původně plánovány na konec roku 2016;

B.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila v posledních dvou letech využívá administrativních a technických prostředků a pokouší se dosáhnout odkladu voleb s cílem zůstat u moci i po skončení svého ústavního mandátu;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 ztroskotal první pokus o změnu ústavy DRK s cílem umožnit prezidentu Kabilovi třetí funkční období, a to vzhledem k silnému odporu a mobilizaci občanské společnosti; vzhledem k tomu, že tyto pokusy zapříčinily rostoucí politické napětí, nepokoje a násilí v celé zemi, která se nyní v souvislosti s volbami patrně dostala do slepé uličky;

D.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 prezident Kabila oznámil zahájení vnitrostátního dialogu; vzhledem k tomu, že Africká unie následně jmenovala bývalého předsedu vlády Toga Edema Kodja zprostředkovatelem národního politického dialogu; vzhledem k tomu, že se dvě hlavní opoziční skupiny odmítly podílet na tom, co považují za neinkluzivní a nedemokratický dialog a také za zdržovací taktiku;

E.  vzhledem k tomu, že Africká unie, OSN, Evropská unie a Mezinárodní organizace frankofonie společně zdůraznily význam dialogu a úsilí o nalezení dohody mezi politickými aktéry, která bude dodržovat zásady demokracie a právního státu, a naléhavě vyzvaly všechny konžské politické představitele, aby plně spolupracovali s Edemem Kodjem;

F.  vzhledem k tomu, že dne 18. října 2016 byla podepsána dohoda mezi prezidentem Kabilou a částí opozice s cílem odložit prezidentské volby na duben 2018; vzhledem k tomu, že podle znění této dohody prezident Kabila, který tudíž může zůstat u moci i po roce 2016, jmenoval nového prozatímního předsedu vlády Samyho Badibangu, který je členem opozice, a pověřil ho sestavením nové vlády;

G.  vzhledem k tomu, že konžské bezpečnostní a zpravodajské složky od ledna 2015 ostře zasahují proti mírovým aktivistům a příslušníkům opozice a občanské společnosti, kteří se staví proti pokusům, aby prezident Kabila mohl zůstat u moci i po skončení dvou funkčních období stanovených ústavou;

H.  vzhledem k tomu, že skupiny vystupující na podporu lidských práv opakovaně informují o zhoršující se situaci, pokud jde o lidská práva a možnost svobodně se vyjadřovat, shromažďovat a manifestovat v zemi v období před volbami, včetně používání nepřiměřeného násilí vůči pokojným demonstrantům, novinářům, politickým vůdcům a dalším osobám;

I.  vzhledem k tomu, že stále se zvyšující úroveň násilí a nedodržování a porušování lidských práv a mezinárodního práva, zvláště cílené akce a svévolné zatýkání, mají negativní dopad na veškeré úsilí o regulaci a stabilizaci situace v DRK;

J.  vzhledem zejména k tomu, že při demonstracích ve dnech 19. a 20. září 2016 v Kinshase bylo údajně zabito více než 50 osob a mnoho dalších lidí zmizelo; vzhledem k tomu, že jsou stále nezákonně zadržováni členové hnutí LUCHA a Filimbi; vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky, jako je Radio France Internationale (RFI) a Radio Okapi, byly uzavřeny nebo rušeny; vzhledem k tomu, že podle zprávy společného úřadu OSN pro lidská práva bylo během demonstrací, které se konaly ve dnech 19. až 21. září 2016, hlášeno 422 případů porušování lidských práv ze strany policie a bezpečnostních sil;

K.  vzhledem k tomu, že se humanitární agentury domnívají, že politická nestabilita strhává zemi do chaosu a vede její obyvatelstvo, již oslabené různými minulými a současnými krizemi, do extrémní chudoby a nejistoty, kdy v současné době potřebuje potravinovou pomoc více než 5 milionů lidí;

L.  vzhledem k tomu, že Evropská unie zdůraznila, že jakékoliv rozhodnutí o odkladu voleb je třeba učinit v rámci inkluzivního, nestranného a transparentního politického dialogu všech konžských zainteresovaných stran před skončením funkčního období prezidenta Kabily v prosinci 2016;

M.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro DRK na období 2014–2020, financovaný částkou 620 milionů EUR z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu, stanoví jako prioritu posílení správy věcí veřejných a právního státu, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

1.  lituje ztrát na životech během demonstrací, k nimž došlo v posledních několika týdnech, a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí a lidu DRK;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad čím dál nestabilnější situací v DRK, která panuje v napjatém ovzduší před volbami; připomíná orgánům DRK, a zejména jejímu prezidentovi, že je jejich povinností chránit občany žijící kdekoli na území státu, obzvláště je pak chránit proti zneužívání a trestným činům, a vykonávat úlohu vlády při co nejpřísnějším dodržování zásad právního státu;

3.  hluboce lituje toho, že se vládě a nezávislé národní volební komisi (CENI) nepodařilo uspořádat prezidentské volby ve lhůtě stanovené ústavou; připomíná svou výzvu k úspěšnému a včasnému konání voleb zcela v souladu s konžskou ústavou a Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných a trvá na tom, že je konžská vláda povinna zajistit v co nejbližší době prostředí, které umožní transparentní, věrohodné a inkluzivní volby;

4.  připomíná závazek, který DRK přijala v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost při výkonu politických funkcí; konstatuje, že selhává dialog, který je veden s orgány DRK podle článku 8 Dohody z Cotonou s cílem obdržet definitivní vyjasnění týkající se volebního procesu;

5.  naléhavě vyzývá EU, aby přijala konkrétnější opatření a okamžitě zahájila postup podle článku 96 Dohody z Cotonou a aby přijala cílené sankce, včetně zákazu vydávání víz a zmrazení aktiv, vůči vysokým úředníkům a příslušníkům ozbrojených sil zodpovědným za násilné potlačení demonstrací a za patovou politickou situaci, která brání poklidnému a ústavnímu předání moci, zejména pokud jde o Kaleva Mutonda, genmjr. Johna Numbiho, generála Ilungu Kampeteho, genmjr. Gabriela Amisiho Kumbu a generála Célestina Kanyamu;

6.  naléhavě vyzývá všechny politické subjekty, aby zahájily pokojný a konstruktivní dialog, jehož cílem bude předejít prohlubování současné politické krize a zamezit dalšímu násilí a provokacím; vítá úsilí, jež vynakládá Národní konžská biskupská konference k tomu, aby dosáhla širšího konsensu o politické transformaci; vyzývá státní orgány a opozici, aby se zdržely jakéhokoli jednání či prohlášení, které by mohlo být živnou půdou pro další nepokoje; uznává, že bude však zapotřebí přechodné období, během něhož lze prezidentskou funkci vykonávat pouze pod vedením přechodné rady, ve které bude hrát opozice klíčovou úlohu;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršujícím se stavem lidských práv a rostoucím omezováním politického prostoru v DRK, a zejména nad zneužíváním soudního systému a násilím a zastrašováním, jimž čelí obránci lidských práv, politická opozice a novináři; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů; vyzývá orgány, aby neprodleně zrušily všechna omezení, jimž čelí sdělovací prostředky;

8.  je nadále hluboce znepokojen faktickou úlohou volební komise CENI, na níž bude do značné míry záviset legitimita volebního procesu; připomíná, že by volební komise měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

9.  žádá, aby bylo zahájeno úplné, důkladné a transparentní vyšetřování údajných případů porušení lidských práv, k nimž došlo během protestů, s cílem identifikovat odpovědné osoby a pohnat je k odpovědnosti;

10.  vyzývá delegaci EU, aby i nadále pečlivě sledovala vývoj v DRK a využila všech vhodných nástrojů na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby zvážila zlepšení mediačních kapacit delegace EU v oblasti spolupráce s Africkou unií, a tím podpořila otevřenější politický dialog a zabránila prohlubování politické krize a dalšímu šíření násilí;

11.  žádá větší zapojení Africké unie, pokud jde o zajišťování plného dodržování konžské ústavy; vyzývá k tomu, aby mezi zeměmi oblasti Velkých jezer byl veden neustálý dialog s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci; vítá v této souvislosti mezinárodní konferenci o oblasti Velkých jezer, která se konala v říjnu 2016 v Luandě a jejímž cílem bylo posoudit situaci v DRK;

12.  připomíná, že nezbytnými podmínkami pro úspěšné volby a stabilní politické prostředí jsou mír a bezpečnost; vítá v tomto ohledu obnovení mandátu stabilizační mise MONUSCO a posílení jejích pravomocí na poli civilní ochrany a prosazování lidských práv v souvislosti s volbami;

13.  opakuje, že je hluboce znepokojen alarmující humanitární situací v DRK; vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále poskytovaly pomoc lidu DRK s cílem zlepšit životní podmínky nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a zmírňovat důsledky vysídlení, nedostatku potravin a přírodních katastrof;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Demokratické republiky Kongo, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.

Právní upozornění - Ochrana soukromí