Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2011(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0299/2016

Внесени текстове :

A8-0299/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0481

Приети текстове
PDF 466kWORD 51k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Прилагане на eвропейската заповед за плащане
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно прилагането на европейската заповед за плащане (2016/2011(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията за процедура за европейска заповед за плащане и за мерки за опростяване и уpскоряване на съдебните спорове по искове с малък материален интерес (COM(2002)0746),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 936/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане(2),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (COM(2015)0495),

—  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на процедурата за европейска заповед за плащане, извършена от Службата на ЕП за парламентарни изследвания,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0299/2016),

A.  като има предвид, че Комисията представи своя доклад за преглед на функционирането на процедурата за европейска заповед за плащане в съответствие с член 32 от Регламент (ЕО) № 1896/2006;

Б.  като има предвид, че докладът е представен с почти две години закъснение и не включва разширена и актуализирана оценка на въздействието за всяка държава членка в съответствие с изискванията, отчитаща различията в правните разпоредби на всички държави членки и тяхната оперативна съвместимост, а само една непълна статистическа таблица, включваща информация, която датира предимно от 2012 г.; като има предвид, че процедурата за европейска заповед за плащане е незадължителна процедура, която може да се използва по трансгранични дела като алтернатива на националните процедури за издаване на заповеди за плащане;

В.  като има предвид, че процедурата е създадена с цел да се осигури бързо, по-лесно и несвързано с големи разходи възстановяване на суми, произтичащи от безспорни, ликвидни и изискуеми вземания; като има предвид, че според статистическите данни функционирането на тази процедура изглежда до голяма степен удовлетворително, но че процедурата далече не е достигнала пълния си потенциал, тъй като се използва предимно в държави членки, чието законодателство предвижда подобна национална процедура;

Г.  като има предвид, че процедурата за европейска заповед за плащане попада в категорията на мерките в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела, които имат трансгранични последици и които са необходими за функционирането на вътрешния пазар;

Д.  като има предвид, че просрочените плащания са една от основните причини за изпадане в неплатежоспособност, което излага на риск оцеляването на предприятията, особено на малките и средните предприятия, и води до загуба на много работни места;

Е.  като има предвид, че следва да се предприемат конкретни мерки, включително целенасочени кампании за повишаване на осведомеността, за да се информират гражданите, предприятията, практикуващите юристи и други заинтересовани страни за наличието, функционирането, прилагането и предимствата на процедурата;

Ж.  като има предвид, че в някои държави членки, в които европейската заповед за плащане не се прилага в съответствие с действащия регламент, заповедите следва да се издават по-бързо и във всеки случай следва да се спазва 30-дневният срок, определен от регламента, като се има предвид, че заповедите могат да бъдат изпълнявани само когато вземанията са безспорни;

З.  като има предвид, че разработването на системата e-Codex, която ще позволи онлайн подаването на молби, следва да се насърчи чрез допълнителни мерки, които да имат за цел по-ефикасно използване на процедурата;

И.  като има предвид, че повече държави членки следва да се водят от примера на Франция, Чешката република, Естония, Кипър и Швеция и да позволят на ищците да представят молбите си на допълнителни езици, както и като цяло да предприемат мерки за подпомагане с цел да се сведат до минимум допустими граници на грешките, произтичащи от използването на чужд език;

Й.  като има предвид, че интегрираният характер на процедурата не означава, че с нея може да се злоупотребява с цел изпълнение на несправедливи договорни клаузи, тъй като член 8 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 изисква от съда да провери дали вземането е основателно въз основа на наличната информация, като по този начин се гарантира съвместимост с относимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз по този въпрос; като има предвид, че всички заинтересовани страни следва да бъдат информирани относно правата и процедурите;

К.  като има предвид, че стандартните формуляри се нуждаят от преразглеждане и периодични прегледи в бъдеще, за да се актуализира списъкът на държавите членки и на паричните единици, както и за да се уреди по по-добър начин плащането на лихви по вземанията, включително подходящо описание на подлежащите на възстановяване лихви;

Л.  като има предвид, че Комисията следва да разгледа възможността да предложи преразглеждане на разпоредбите относно обхвата на процедурата и относно прегледа на заповеди в изключителни случаи;

1.  приветства успешното функциониране във всички държави членки на процедурата за европейска заповед за плащане – процедура, приложима по граждански и търговски дела, свързани с безспорни вземания, чиято основна цел е да се опрости и ускори процедурата за трансгранично признаване и изпълнение на правата на кредиторите в ЕС;

2.  изразява съжаление във връзка със значителното забавяне от почти две години при представянето от страна на Комисията на доклада за преглед на изпълнението на Регламент (ЕО) № 1896/2006;

3.  изразява съжаление във връзка с това, че в доклада на Комисията липсва разширена оценка на въздействието за всяка държава членка, както се изисква от член 32 от Регламент (ЕО) № 1896/2006; изразява съжаление във връзка с липсата на актуални данни в този доклад относно положението в държавите членки по отношение на функционирането и прилагането на процедурата за европейска заповед за плащане; поради това призовава Комисията да извърши разширена, актуализирана и подробна оценка на въздействието;

4.  изразява съжаление също така, че използването на процедурата за европейска заповед за плащане варира значително в различните държави членки; във връзка с това подчертава, че въпреки опростената съвременна процедура, която законодателството на ЕС предлага, различията в нейното прилагане в държавите членки и тяхното желание да предпочитат националното законодателство пред процедурата за европейска заповед за плащане пречат да се постигнат най-добрите възможни резултати от прилагането на Регламент (ЕО) № 1896/2006 и поради това европейските граждани не могат да упражняват правата си на трансгранично равнище, което създава риск от спад на доверието в законодателството на ЕС;

5.  отбелязва, че гражданите използват повече и са по-запознати с процедурата в държави членки, които разполагат с подобни инструменти на национално равнище;

6.  счита, че трябва да се предприемат практически мерки, за да се повиши допълнително осведомеността на гражданите, предприятията, практикуващите юристи и други заинтересовани страни за наличието, функционирането, прилагането и предимствата на процедурата за европейска заповед за плащане в трансгранични случаи; подчертава освен това, че е необходима помощ за гражданите, и по-конкретно за малките и средните предприятия, за да се подобри начинът, по който те използват, разбират и познават съществуващите правни инструменти с оглед на изпълнението на вземания на трансгранично равнище съгласно относимото законодателство на ЕС;

7.  подчертава, че е необходимо държавите членки да предоставят на Комисията точни, пълни и актуализирани данни за целите на ефективното наблюдение и оценка;

8.  насърчава държавите членки да се стремят да издават заповеди в срок от 30 дни и по възможност да приемат молби на чужди езици, като се има предвид, че изискванията за превод имат отрицателно въздействие върху разходите и времето за обработване по отношение на процедурата;

9.  напълно подкрепя извършената работа с цел да се позволи в бъдеще електронното подаване на молби за европейска заповед за плащане; следователно призовава Комисията във връзка с това да насърчава използването на пилотния проект е-CODEX и да го разшири за всички държави членки, след като Комисията направи проучване относно възможността молбите за европейска заповед за плащане да се подават по електронен път;

10.  призовава Комисията да приеме актуализирани стандартни формуляри в съответствие с изискванията, за да се уреди по по-добър начин inter alia подходящо описание на подлежащите на възстановяване лихви с оглед на изплащането на лихви по вземания;

11.  счита, че един бъдещ преглед на регламента следва да се стреми да премахне някои изключения от обхвата на процедурата и да преразгледа разпоредбите за преглед на европейски заповеди за плащане;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 283, 16.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност