Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2011(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0299/2016

Esitatud tekstid :

A8-0299/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0481

Vastuvõetud tekstid
PDF 161kWORD 50k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta resolutsioon Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamise kohta (2016/2011(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut Euroopa maksekäsumenetluse ja meetmete kohta, mis lihtsustavad ja kiirendavad väikesi nõudeid käsitlevaid kohtuvaidlusi (COM(2002)0746),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus(1),

–  võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 936/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) lisasid(2),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) kohaldamise kohta (COM(2015)0495),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse koostatud hinnangut Euroopa maksekäsumenetluse rakendamise kohta Euroopa tasandil,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0299/2016),

A.  arvestades, et komisjon esitas aruande, milles vaadati läbi Euroopa maksekäsumenetluse toimimine vastavalt määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklile 32;

B.  arvestades, et aruande esitamine hilines peaaegu kaks aastat ja see ei hõlma iga liikmesriigi kohta nõutud laiendatud ja ajakohastatud mõjuhinnangut, milles võetakse arvesse kõigi liikmesriikide erinevaid õigusnorme ja nende koostalitlusvõimet, vaid ainult puudulikku tabelit statistiliste andmetega, mis sisaldab peamiselt 2012. aastast pärinevat teavet; arvestades, et Euroopa maksekäsk on valikuline menetlus, mida saab piiriüleste juhtumite korral kasutada siseriikliku maksekäsumenetluse alternatiivina;

C.  arvestades, et kõnealune menetlus loodi selleks, et võimaldada kiirelt, hõlpsalt ja odavalt nõuda sisse summad, mis tulenevad kindlatest, kindlasummalistest ja tasumisele kuuluvatest võlgadest, mida kostja ei vaidlusta; ning arvestades, et statistika kohaselt näib selle menetluse toimimine olevat üldjoontes rahuldav, kuid menetluse täit potentsiaali ei ole kaugeltki mitte ära kasutatud, kuivõrd seda kasutatakse peamiselt neis liikmesriikides, mille õigusaktid sisaldavad sarnast riiklikku menetlust;

D.  arvestades, et Euroopa maksekäsumenetlus kuulub tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö meetmete hulka, millel on piiriülene mõju ja mida on vaja siseturu toimimiseks;

E.  arvestades, et maksete hilinemine on peamine maksejõuetuse põhjus, mis ohustab ettevõtete – ning ennekõike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate – püsimajäämist ning selle tagajärjel kaob hulk töökohti;

F.  arvestades, et tuleks võtta konkreetseid meetmeid, sealhulgas korraldada kohandatud teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et teavitada kodanikke, ettevõtjaid, õiguspraktikuid ja muid asjaomaseid osapooli menetluse kasutamise võimalusest, toimimisest, kohaldamisest ja selle eelistest;

G.  arvestades, et teatavates liikmesriikides, kus Euroopa maksekäsumenetlust ei kohaldata kehtivate õigusaktide kohaselt, tuleks maksekäske väljastada kiiremini ja igal juhul tuleks järgida määrusega seatud 30-päevast tähtaega, pidades silmas asjaolu, et maksekäske saab täitmisele pöörata üksnes nõuete puhul, mida ei vaidlustata;

H.  arvestades, et tuleks ergutada süsteemi e-Codex arendamist, et võimaldada avaldusi esitada elektroonilisel teel, võttes täiendavaid meetmeid, mis on suunatud menetluse tõhusamale kasutamisele;

I.  arvestades, et rohkem liikmesriike peaks järgima Prantsusmaa, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose ja Rootsi eeskuju ning võimaldama nõude esitajal esitada avaldust muudes keeltes ja võtma üldiselt toetavaid meetmeid, et minimeerida võõrkeele kasutamisest tulenevat veamäära;

J.  arvestades, et menetluse lihtsustatud olemus ei tähenda, et seda võiks kasutada ebaõiglaste lepingutingimuste kehtestamiseks, kuivõrd määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklis 8 nõutakse, et kohus otsustaks, kas talle kättesaadavale teabele tuginedes on nõue põhjendatud, tagades seeläbi kooskõla Euroopa Kohtu kõnealust teemat puudutava kohtupraktikaga; arvestades lisaks, et õigustest ja menetlustest tuleks teavitada kõiki asjaomaseid osapooli;

K.  arvestades, et standardvormid vajavad läbivaatamist ja neid tuleks edaspidi korrapäraselt läbi vaadata, et ajakohastada liikmesriikide ja vääringute loetelu ning sätestada paremini nõuetelt intressi maksmine, kaasa arvatud sissenõutava intressi asjakohane kirjeldus;

L.  arvestades, et komisjon peaks kaaluma ettepaneku tegemist, et vaadata läbi sätted, mis käsitlevad menetluse kohaldamisala ja maksekäskude erandjuhtudel läbivaatamist;

1.  väljendab heameelt Euroopa maksekäsumenetluse eduka toimimise üle kõigis liikmesriikides ja tõdeb, et menetlust saab kohaldada vaidlustamata nõuetega seotud tsiviil- ja kaubandusasjades ning selle peaeesmärk on lihtsustada ja kiirendada võlausaldajate õiguste piiriülese tunnustamise ja jõustamise menetlust ELis;

2.  taunib märkimisväärset, peaaegu kahe aasta pikkust viivitust komisjoni aruande esitamisel, millega vaadatakse läbi määruse (EÜ) nr 1896/2006 rakendamine;

3.  peab kahetsusväärseks, et komisjoni aruandes ei ole esitatud laiendatud mõjuhinnangut iga liikmesriigi kohta, nagu on nõutud määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklis 32; taunib asjaolu, et kõnealuses aruandes ei sisaldu ajakohast teavet liikmesriikides Euroopa maksekäsumenetluse toimimise ja rakendamisega seoses valitseva olukorra kohta; palub seetõttu komisjonil koostada laiendatud, ajakohastatud ja üksikasjalik mõjuhinnang;

4.  peab samuti kahetsusväärseks seda, et Euroopa maksekäsumenetluse kasutamine on liikmesriigiti väga erinev; rõhutab sellega seoses, et ELi õigusaktidega pakutavast lihtsustatud ja tänapäevasest menetlusest hoolimata põhjustavad liikmesriikidevahelised erinevused rakendamises ja soov valida Euroopa maksekäsumenetluse asemel riiklikud õigusaktid olukorra, kus määruse (EÜ) nr 1896/2006 rakendamise tulemused ei ole optimaalsed ning sellest tulenevalt ei saa Euroopa kodanikud kasutada oma õigusi piiriülesel tasandil, mis võib vähendada usaldust ELi õigusaktide vastu;

5.  juhib tähelepanu sellele, et kodanikud kasutavad menetlust kõige sagedamini ja on sellest kõige teadlikumad nendes liikmesriikides, kus on olemas sarnased vahendid riiklikul tasandil;

6.  on seisukohal, et vaja on astuda praktilisi samme selleks, et põhjalikumalt teavitada kodanikke, ettevõtjaid, õiguspraktikuid ja kõiki muid asjaomaseid osapooli Euroopa maksekäsumenetluse kasutamise võimalusest, toimimisest, kohaldamisest ja selle eelistest piiriüleste juhtumite puhul; rõhutab lisaks, et kodanikke ning ennekõike väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid on vaja abistada, et nad kasutaksid, mõistaksid ja tunneksid paremini kehtivaid õigusakte, et nõuda piiriüleselt sisse nõudeid asjakohaste ELi õigusaktide alusel;

7.  toonitab vajadust, et liikmesriigid esitaksid komisjonile tõhusa järelevalve ja hindamise eesmärgil täpsed, põhjalikud ja ajakohastatud andmed;

8.  ergutab liikmesriike püüdma väljastada maksekäsud 30 päeva jooksul ja võtma võimaluse korral vastu võõrkeeltes koostatud avaldusi, võttes arvesse asjaolu, et tõlkimisega seotud nõuded avaldavad negatiivset mõju menetlusega seotud kuludele ja menetlusajale;

9.  toetab täielikult tööd, mida on tehtud selleks, et võimaldada edaspidi Euroopa maksekäsuavalduste esitamist elektroonilisel teel; palub seetõttu komisjonil sellega seoses ergutada e-CODEX katseprojekti kasutamist ja laiendada seda kõikidele liikmesriikidele, võttes aluseks komisjoni poolt Euroopa maksekäsuavalduste elektroonilise esitamise kohta läbi viidud uuringu;

10.  palub komisjonil võtta vastu nõutud ajakohastatud standardvormid, et sätestada muu hulgas paremini nõuetelt intressi maksmise asjakohane kirjeldus;

11.  on seisukohal, et määruse tulevasel läbivaatamisel tuleks pöörata tähelepanu teatavate erandite kaotamisele menetluse kohaldamisalas ja Euroopa maksekäskude läbivaatamist käsitlevate sätete muutmisele;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1) ELT L 399, 30.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 283, 16.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika