Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0179(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0369/2016

Ingivna texter :

A8-0369/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0483

Antagna texter
PDF 238kWORD 41k
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg
Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 februari 2013(1),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2016)0667),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0371),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A8‑0369/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 133, 9.5.2013, s. 41.
(2) Antagna texter, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy