Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2114(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0344/2016

Внесени текстове :

A8-0344/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0484

Приети текстове
PDF 2512kWORD 389k
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург
Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент
P8_TA(2016)0484A8-0344/2016

Решение на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (2016/2114(REG))(1)

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 226 и 227 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и на комисията по правни въпроси (A8-0344/2016),

1.  решава да внесе в своя правилник измененията, посочени по-долу;

2.  подчертава, че тези изменения на Правилника за дейността са подобаващо съобразени с разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(2);

3.  отправя искане към генералния секретар да предприеме необходимите мерки за незабавно адаптиране на информационните системи на Парламента към изменения правилник и за създаване на подходящи електронни средства, inter alia, за проследяване на въпросите с искане за писмен отговор до другите институции на Съюза;

4.  решава да заличи член 106, параграф 4 от Правилника за дейността, веднага след като процедурата по регулиране с контрол бъде премахната от всяко действащо законодателство, и отправя искане към съответните служби междувременно да добавят към този член бележка под линия, посочваща това бъдещо заличаване;

5.  приканва Председателския съвет да преразгледа Кодекса за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура, за да го приведе в съответствие с членове 73—73г, които ще бъдат приети с настоящото решение;

6.  обръща внимание на необходимостта приложенията към Правилника за дейността да се организират по нов начин, така че да съдържат текстове, които имат същата правна стойност и подлежат на същото процедурно мнозинство като на самият правилник, както и приложение VI, което, макар да изисква различна процедура и друго мнозинство за приемането си, да се състои от мерки за прилагането на Правилника за дейността; изисква останалите съществуващи приложения и всякакви допълнителни текстове, които може да са от значение за работата на членовете на ЕП, да се прегрупират в сборник, който да придружава Правилника за дейността;

7.  посочва, че измененията на Правилника за дейността влизат в сила на първия ден от месечната сесия след сесията, през която са били приети, с изключение на:

   а) измененията на член 212, параграфи 1 и 2 относно състава на междупарламентарните делегации, които влизат в сила за съществуващите делегации при откриването на първата сесия след следващите избори за Европейски парламент, които ще се проведат през 2019 г.;
   б) измененията на член 199 относно състава на комисиите и заличаването на член 200 относно заместниците, които влизат в сила при откриването на първата сесия след следващите избори за Европейски парламент, които ще се проведат през 2019 г.;

Посочва също така, че настоящите ред и условия за избор на членове на анкетни комисии и специални комисии остават в сила до откриването на първата сесия след следващите избори за Европейски парламент, които ще се проведат през 2019 г., независимо от измененията на член 196, член 197, параграф 1 и член 198, параграф 3.

8.  призовава да се обмисли възможността за допълнително преразглеждане на правилника във връзка с разпоредбите относно вътрешните бюджетни процедури;

9.  решава членовете на ЕП да адаптират своите декларации за финансови интереси, така че да се отразят промените в член 4 от приложение І към Правилника за дейността, най-късно шест месеца след влизането в сила на въпросните промени; отправя искане към своето Бюро и към генералния секретар в срок от три месеца от датата на това влизане в сила да предприемат съответните мерки, за да дадат възможност на членовете на ЕП за такава адаптация; решава декларациите, подадени въз основа на разпоредбите на действащия до датата на приемане на настоящото решение Правилник за дейността, да останат валидни в срок от шест месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение; решава също така въпросните разпоредби да се прилагат и за всеки член на ЕП, който заеме длъжност в този период;

10.  критикува представянето на статистически данни относно обяснения на вота, изказвания на пленарни заседания, парламентарни въпроси, изменения и предложения за резолюции на уебсайта на Парламента, които чрез платформи като MEPRanking изглежда са предназначени да докажат кои членове на Парламента са предполагаемо „активни“; призовава своето Бюро да преустанови предоставянето на необработени цифри в статистическа форма и да вземе под внимание по-подходящи критерии за определяне на даден член на ЕП като „активен“;

11.  отправя искане към комисията по конституционни въпроси да преразгледа член 168a относно новите определения на праговете, както и една година след влизане в сила на този член да преразгледа прилагането на тези прагове за конкретните членове от Правилника за дейността;

12.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение съответно на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 2
Член 2
Член 2
Независимост на мандата
Независимост на мандата
Членовете на Европейския парламент упражняват мандата си независимо. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било указания и не могат да поемат задължителен мандат.
В съответствие с член 6, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. и с член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от Устава на членовете на Европейския парламент членовете на Европейския парламент упражняват мандата си свободно и независимо, не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било указания и не могат да поемат задължителен мандат.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 3
Член 3
Член 3
Проверка на пълномощията
Проверка на пълномощията
1.  След произвеждането на избори за Европейския парламент председателят отправя покана до компетентните органи на държавите-членки незабавно да съобщят на Парламента имената на избраните членове на ЕП, за да могат всички членове на ЕП да участват в заседанията на Парламента от откриването на първото заседание след изборите.
1.  След произвеждането на избори за Европейския парламент председателят отправя покана до компетентните органи на държавите членки незабавно да съобщят на Парламента имената на избраните членове на ЕП, за да могат всички членове на ЕП да участват в заседанията на Парламента от откриването на първото заседание след изборите.
Същевременно председателят обръща внимание на посочените органи върху съответните разпоредби на Акта от 20 септември 1976 г. и ги приканва да вземат необходимите мерки за предотвратяване на всякаква несъвместимост с положението на член на Европейския парламент.
Същевременно председателят обръща внимание на посочените органи върху съответните разпоредби на Акта от 20 септември 1976 г. и ги приканва да вземат необходимите мерки за предотвратяване на всякаква несъвместимост с положението на член на Европейския парламент.
2.  Преди да заеме мястото си в Парламента, всеки член на ЕП, за чието избиране Парламентът е бил уведомен, подава писмена декларация, че не заема длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. След общи избори посочената декларация се подава, по възможност, не по-късно от шест дни преди учредителното заседание на Парламента. До проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие че преди това са подписали гореспоменатата писмена декларация, членовете на ЕП заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права.
2.  Преди да заеме мястото си в Парламента, всеки член на ЕП, за чието избиране Парламентът е бил уведомен, подава писмена декларация, че не заема длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. След общи избори посочената декларация се подава, по възможност, не по-късно от шест дни преди учредителното заседание на Парламента. До проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие че преди това са подписали гореспоменатата писмена декларация, членовете на ЕП заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права.
В случай че се установи, въз основа на факти, чиято достоверност може да се докаже чрез публично достъпни източници, че член на ЕП изпълнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., Парламентът, въз основа на предоставената от своя председател информация, обявява мястото за свободно.
В случай че се установи, въз основа на факти, чиято достоверност може да се докаже чрез публично достъпни източници, че член на ЕП изпълнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., Парламентът, въз основа на предоставената от своя председател информация, обявява мястото за свободно.
3.  Въз основа на доклад на комисията, компетентна за проверката на пълномощията Парламентът пристъпва незабавно към проверка на пълномощията и се произнася по действителността на мандата на всеки от новоизбраните членове на ЕП, както и по евентуалните спорове, отнесени до него по реда, предвиден в Акта от 20 септември 1976 г., с изключение на споровете, основани на националните избирателни закони.
3.  Въз основа на доклад на компетентната комисия Парламентът пристъпва незабавно към проверка на пълномощията и се произнася по действителността на мандата на всеки от новоизбраните членове на ЕП, както и по евентуалните спорове, отнесени до него по реда, предвиден в Акта от 20 септември 1976 г., с изключение на споровете, които по силата на този акт попадат изключително в обхвата на националните разпоредби, към които той препраща.
Докладът на компетентната комисия се основава на официалното уведомяване от страна на всяка държава членка относно пълните резултати от произведените избори. В доклада се посочват имената на избраните кандидати, както и имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат.
Действителността на мандат на член на ЕП може да бъде потвърдена само след като бъдат подадени писмените декларации по настоящия член и съгласно приложение І към Правилника за дейността.
4.   Докладът на компетентната комисия се основава на официалните съобщения от всяка държава-членка относно общите резултати от произведените избори. В доклада се посочват имената на избраните кандидати, както и имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат.
Мандатът на член на ЕП може да бъде потвърден само след като бъдат подадени писмените декларации по настоящия член и по приложение І от настоящия правилник.
Въз основа на доклад на компетентната комисия, Парламентът може по всяко време да се произнесе по всеки спор относно действителността на мандата на всеки от неговите членове.
4.   Въз основа на предложение на компетентната комисия Парламентът незабавно проверява пълномощията на отделните членове на ЕП, които заемат местата на напускащи членове на ЕП, и може по всяко време да се произнесе по всеки спор относно действителността на мандата на всеки от своите членове.
5.  Когато изборът на член на ЕП произтича от оттеглянето на кандидати от същата листа, компетентната комисия, следи при оттеглянето да бъдат спазени духът и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., както и на член 4, параграф 3 от настоящия правилник.
5.  Когато изборът на член на ЕП произтича от оттеглянето на кандидати от същата листа, компетентната комисия следи при оттеглянето да бъдат спазени духът и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., както и на член 4, параграф 3 от настоящия правилник.
6.  Компетентната комисия следи всяка информация, която би могла да засегне изпълнението на задълженията на член на Европейския парламент или класирането на заместниците, да бъде незабавно изпращана на Парламента от органите на държавите-членки или на Съюза, като в случай на назначение се посочва датата на влизането му в сила.
6.  Компетентната комисия следи всяка информация, която би могла да засегне правото да заема длъжността на член на Европейския парламент или правото да заемат длъжността или класирането на заместниците, да бъде незабавно изпращана на Парламента от органите на държавите членки или на Съюза, като в случай на назначение се посочва датата на влизането му в сила.
Ако компетентните органи на държава-членка образуват производство, което може да създаде пречка за избрания член на ЕП да заема длъжността, председателят иска от тях редовно да бъде информиран за хода на производството. Председателят сезира компетентната комисия и по нейно предложение Парламентът може да приеме позиция по въпроса.
Ако компетентните органи на държава членка образуват производство, което може да създаде пречка за избрания член на ЕП да заема длъжността, председателят иска от тях редовно да бъде информиран за хода на производството. Председателят сезира компетентната комисия и по нейно предложение Парламентът може да приеме позиция по въпроса.
Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 4
Член 4
Член 4
Продължителност на мандата на членовете на ЕП
Продължителност на мандата на членовете на ЕП
1.  Мандатът започва да тече и се прекратява съгласно предвиденото в Акта от 20 септември 1976 г. Мандатът се прекратява също така в случай на смърт или при подаване на оставка.
1.  Мандатът започва да тече и се прекратява съгласно предвиденото в членове 5 и 13 от Акта от 20 септември 1976 г.
2.   Всеки член на ЕП продължава да изпълнява функциите си до откриване на първото заседание на Парламента след изборите.
3.  Член на ЕП, който подава оставка, трябва да уведоми председателя за това, както и за датата на влизане в сила на оставката, която не може да бъде по-късно от три месеца от уведомяването. Уведомяването се извършва под формата на официален протокол, съставен в присъствието на генералния секретар или на негов представител, подписан от последния и от съответния член на ЕП. Протоколът се изпраща незабавно на компетентната комисия, която го включва в дневния ред на първото си заседание след получаването на документа.
3.  Член на ЕП, който подава оставка, трябва да уведоми председателя за това, както и за датата на влизане в сила на оставката, която не може да бъде по-късно от три месеца от уведомяването. Уведомяването се извършва под формата на официален протокол, съставен в присъствието на генералния секретар или на негов представител, подписан от последния и от съответния член на ЕП. Протоколът се изпраща незабавно на компетентната комисия, която го включва в дневния ред на първото си заседание след получаването на документа.
Ако компетентната комисия счете, че оставката не съответства на духа и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., тя уведомява за това Парламента, който следва да вземе решение дали да обяви мястото за свободно.
Ако компетентната комисия счете, че оставката е в съответствие с Акта от 20 септември 1976 г., мястото се обявява за свободно, считано от датата, посочена от подаващия оставка член на ЕП в официалния протокол, и председателят уведомява Парламента за това.
В противен случай мястото се обявява за свободно от датата, посочена в протокола от подаващия оставка член на ЕП. Въпросът не се подлага на гласуване в Парламента.
Ако компетентната комисия счете, че оставката не е в съответствие с Акта от 20 септември 1976 г., тя предлага на Парламента да не обявява мястото за свободно.
За определени изключителни случаи е въведена опростена процедура, по-специално когато между датата на влизане в сила на оставката и провеждането на първото заседание на компетентната комисия се проведат една или повече месечни сесии и доколкото при необявяване на мястото за свободно, политическата група, към която принадлежи подалият оставка член на ЕП, би била лишена от възможността да осигури негов заместник за тези месечни сесии. При тази процедура докладчикът на компетентната комисия, на когото е възложен случаят, разполага с правомощието незабавно да разгледа всяка надлежно подадена оставка и в случай че забавянето на нейното разглеждане би имало неблагоприятни последици, да отнесе въпроса до председателя на комисията в съответствие с параграф 3, като поиска от него:
–   или да уведоми председателя на Парламента от името на комисията, че мястото може да бъде обявено за свободно, или
–   да свика извънредно заседание на комисията, на което да бъдат разгледани специфичните усложнения, установени от докладчика.
3a.   Ако преди следващата месечна сесия не е предвидено заседание на компетентната комисия, докладчикът на компетентната комисия разглежда незабавно всяка оставка, за която е бил надлежно уведомен. В случай че забавянето на нейното разглеждане би имало неблагоприятни последици, докладчикът отнася въпроса до председателя на комисията с искане в съответствие с параграф 3 той:
–   да уведоми председателя на Парламента от името на комисията, че мястото може да бъде обявено за свободно; или
–   да свика извънредно заседание на комисията, на което да бъдат разгледани специфичните усложнения, установени от докладчика.
4.   Когато компетентният орган на държава-членка уведоми председателя за прекратяването на мандата на член на Европейския парламент по силата на законовите разпоредби на въпросната държава-членка, било поради основанията за несъвместимост по смисъла на член 7, параграф 3 от Акта от 20 септември 1976 г., било поради обезсилване на мандата по смисъла на член 13, параграф 3 от въпросния акт, председателят уведомява Парламента, че мандатът е прекратен на датата, съобщена от държавата-членка, и поканва същата незабавно да попълни свободното място.
4.  Когато компетентните органи на държавите членки или на Съюза или съответният член на ЕП уведомят председателя за назначаване или избиране, което е несъвместимо с качеството на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграф 1 или 2 от Акта от 20 септември 1976 г., председателят уведомява Парламента за това, а Парламентът от своя страна обявява мястото за свободно, считано от датата на несъвместимостта.
Когато компетентните органи на държавите-членки или на Съюза, или съответният член на ЕП уведомят председателя за назначаване или избиране, което е несъвместимо с положението на член на ЕП съгласно член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., председателят уведомява Парламента, който, от своя страна, обявява мястото за свободно.
Когато компетентните органи на държавите членки уведомят председателя за приключването на мандата на член на ЕПвследствие на допълнителна несъвместимост, установена съгласно законовите разпоредби на въпросната държава членка в съответствие с член 7, параграф 3 от Акта от 20 септември 1976 г., или вследствие на отнемане на мандата на члена на ЕП съгласно член 13, параграф 3 от въпросния акт, председателят уведомява Парламента, че мандатът на този член на ЕП е приключил на датата, съобщена от държавата членка. Ако такава дата не е съобщена, датата на приключване на мандата е датата на уведомяването от тази държава членка.
5.  Органите на държава-членка или на Съюза уведомяват председателя за всяко поръчение, което възнамеряват да възложат на даден член на ЕП. Председателят отнася въпроса за съвместимостта на предложеното поръчение с духа и буквата на Акта от 20 септември 1976 г. до компетентната комисия. Председателят съобщава заключенията на комисията на Парламента, на съответния член и на заинтересованите органи.
5.  Когато органите на държава членка или на Съюза уведомят председателя за поръчение, което възнамеряват да възложат на даден член на ЕП, председателят отнася въпроса за съвместимостта на предложеното поръчение с Акта от 20 септември 1976 г. до компетентната комисия и съобщава заключенията на комисията на Парламента, на съответния член и на заинтересованите органи.
6.   За дата на прекратяване на мандата и на влизане в сила на освобождаването се счита:
–   в случай на оставка: датата на обявяване от Парламента на мястото за свободно в съответствие с протокола за подаване на оставка;
–   в случай на назначаване или избиране на длъжност, която е несъвместима с положението на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграф 1 или 2 от Акта от 20 септември 1976 г.: датата, посочена от компетентните органи на държавата-членка или на Съюза, или от съответния член на ЕП.
7.  При обявяване на мястото за свободно Парламентът уведомява за това съответната държава-членка и я приканва своевременно да попълни мястото.
7.  При обявяване на мястото за свободно председателят уведомява за това съответната държава членка и я приканва своевременно да попълни мястото.
8.   Всеки спор, свързан с действителността на мандата на член на ЕП, чиито пълномощия са били вече проверени, се отнася до компетентната комисия, която докладва на Парламента незабавно и не по-късно от началото на следващата месечна сесия.
9.  Когато поемането или прекратяването на мандата се дължи на фактическа грешка или на опорочено съгласие, Парламентът запазва правото си да обяви въпросния мандат за недействителен или да откаже да обяви мястото за свободно.
9.  Когато поемането или прекратяването на мандата се дължи на фактическа грешка или на опорочено съгласие, Парламентът може да обяви въпросния мандат за недействителен или да откаже да обяви мястото за свободно.
Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 5
Член 5
Член 5
Привилегии и имунитети
Привилегии и имунитети
1.  Членовете на ЕП се ползват с привилегии и имунитети в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.
1.  Членовете на ЕП се ползват с привилегиите и имунитетите, установени в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.
2.  Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.
2.  При упражняването на правомощията си във връзка с привилегиите и имунитетите Парламентът се стреми да запази неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и да осигури независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.
3.  Пропуски, позволяващи на членовете на ЕП свободно движение в държавите-членки, им се издават от председателя на Парламента веднага, след като той бъде уведомен за тяхното избиране.
3.  При поискване от член на ЕП, което подлежи на разрешение от председателя на ЕП, Европейският съюз му издава разрешение за преминаване на Европейския съюз, което му дава възможност да се движи свободно в държавите членки и в други държави, които го признават за валиден пътен документ.
3а.   За целите на изпълнението на своите задължения всички членове на ЕП имат право да участват активно в работата на комисиите и делегациите на Парламента в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник.
4.  Членовете на ЕП имат право да преглеждат всички досиета на Парламента или на комисиите, с изключение на личните досиета и сметки, които могат да бъдат преглеждани само от членовете на ЕП, за които те се отнасят. Изключенията от това правило за работа с документи, до които може да бъде отказан публичен достъп по силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, са предвидени в приложение VІI към настоящия правилник.
4.  Членовете на ЕП имат право да преглеждат всички досиета на Парламента или на комисиите, с изключение на личните досиета и сметки, които могат да бъдат преглеждани само от членовете на ЕП, за които те се отнасят. Изключенията от това правило за работа с документи, до които може да бъде отказан публичен достъп по силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, са предвидени в член 210а.
На член на ЕП може да бъде отказано, със съгласието на Бюрото и въз основа на мотивирано решение, правото да прегледа документ на Парламента, ако Бюрото след изслушване на съответния член на ЕП стигне до заключението, че подобен преглед може да доведе до недопустимо накърняване на институционалните интереси на Парламента или на обществения интерес и че прегледът е поискан от въпросния член на ЕП по частни и лични причини. В срок от един месец след съобщаването на решението членът на ЕП може да го обжалва с писмена жалба. За да бъдат допустими, писмените жалби трябва да бъдат мотивирани. Парламентът взема решение по жалбата без разисквания по време на месечната сесия, следваща подаването на жалбата.
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 6
Член 6
Член 6
Снемане на имунитет
Снемане на имунитет
1.  При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.
1.  Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в член 5, параграф 2.
2.  Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:
2.  Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:
–  той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, който възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; както и
–  той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, който възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; както и
–  той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.
–  той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и за която счита, че не е уместно да разкрива.
Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7
Член 7
Член 7
Защита на привилегии и имунитет
Защита на привилегии и имунитет
1.  В случаи, когато има сигнал за нарушаване на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 9, параграф 1 за решение на Парламента дали в действителност е имало нарушение на тези привилегии или имунитети.
1.  В случаи, в които се твърди, че е било извършено или е на път да се извърши нарушение на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 9, параграф 1 за решение на Парламента дали тези привилегии или имунитети са били нарушени или има вероятност да бъдат нарушени.
2.  По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата съставляват ограничение от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на заседанията на Парламента, или за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата попадат в обхвата на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.
2.  По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата биха съставлявали ограничение от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на заседанията на Парламента, или за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата биха попаднали в обхвата на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.
3.  Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същото съдебно производство вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към момента вече е взето решение или не.
3.  Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същите факти вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към момента вече е взето решение или не.
4.  Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същото съдебно производство е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.
4.  Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същите факти е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.
5.  В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.
5.  В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният по изключение може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства в съответствие с член 9, параграф 1. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.
Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 9
Член 9
Член 9
Процедури, свързани с имунитета
Процедури, свързани с имунитета
1.  Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.
1.  Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.
Настоящият или бивш член на ЕП може да бъде представляван от друг член на ЕП. Искането не може да бъде отправено от друг член на ЕП без съгласието на засегнатия.
1a.   Със съгласието на засегнатия член или бивш член на ЕП искането може да бъде отправено от друг член на ЕП, на който се разрешава да представлява засегнатия член или бивш член на ЕП на всички етапи от процедурата.
Членът на ЕП, който представлява засегнатия член или бивш член на ЕП, не участва в решенията, които комисията взема.
2.  Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.
2.  Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.
3.  Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.
3.  Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии. Не се допускат изменения. Ако предложението бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.
4.  Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан;
4.  Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.
5.  На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.
5.  На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан и той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, за които счита, че имат отношение към случая.
Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.
Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.
Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.
Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.
Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.
Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.
Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.
Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.
6.  Когато се иска снемане на имунитет на няколко основания, всяко от тях може да бъде предмет на отделно решение. По изключение, в доклада на комисията може да се предложи снемането на имунитета да се прилага само по отношение на наказателно преследване, като до постановяване на окончателна присъда, съответният член на ЕП не може да бъде арестуван или задържан и срещу него не може да се налага никаква друга мярка, която би му попречила да изпълнява функциите, присъщи на парламентарния мандат.
6.  Когато се иска снемане или защита на имунитет на няколко основания, всяко от тях може да бъде предмет на отделно решение. По изключение в доклада на комисията може да се предложи снемането или защитата на имунитета да се прилага само по отношение на наказателно преследване, като до постановяване на окончателна присъда, съответният член на ЕП не може да бъде арестуван или задържан и срещу него не може да се налага никаква друга мярка, която би му попречила да изпълнява функциите, присъщи на парламентарния мандат.
7.  Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.
7.  Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.
8.  Докладът на комисията се включва служебно като първа точка в дневния ред на първото заседание, следващо деня на внасянето му. Не се допуска изменение на внесено(и) предложение(я) за решение.
8.  Предложението за решение на комисията се включва в дневния ред на първото заседание, следващо деня на внасянето му. По такова предложение не могат да се внасят изменения.
На обсъждане подлежат само мотивите "за" и "против" всяко предложение за снемане или запазване на имунитет, или защита на привилегия или имунитет.
На обсъждане подлежат само мотивите „за“ и „против“ всяко предложение за снемане или запазване на имунитет, или защита на привилегия или имунитет.
Без да се накърнява член 164, член на ЕП, чиито имунитет и привилегии са предмет на обсъждане, няма право да се изказва при разискванията.
Без да се накърнява член 164, член на ЕП, чиито имунитет и привилегии са предмет на обсъждане, няма право да се изказва при разискванията.
Съдържащото се в доклада предложение(я) за решение се подлага на гласуване във времето за гласуване след разискванията.
Съдържащото се в доклада предложение(я) за решение се подлага на гласуване във времето за гласуване след разискванията.
След като Парламентът е обсъдил въпроса, всяко от предложенията, съдържащи се в доклада, се поставя на отделно гласуване. Ако някое от предложенията бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.
След като Парламентът е обсъдил въпроса, всяко от предложенията, съдържащи се в доклада, се поставя на отделно гласуване. Ако някое от предложенията бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.
9.  Председателят незабавно съобщава взетото решение на засегнатия член на ЕП и на компетентния орган на съответната държава-членка, с молба да бъде информиран за всяко последващо развитие на съответните производства и постановените във връзка с тях съдебни решения. След като получи тази информация, председателят я предава на Парламента по начин, който счита за най-подходящ, ако е необходимо и след консултации с компетентната комисия.
9.  Председателят незабавно съобщава взетото решение на засегнатия член на ЕП и на компетентния орган на съответната държава членка, с молба да бъде информиран за всяко последващо развитие на съответните производства и постановените във връзка с тях съдебни решения. След като получи тази информация, председателят я предава на Парламента по начин, който счита за най-подходящ, ако е необходимо и след консултации с компетентната комисия.
10.  Комисията се занимава с тези въпроси и обработва всички получени документи при най-голяма степен на поверителност.
10.  Комисията се занимава с тези въпроси и обработва всички получени документи при най-голяма степен на поверителност. Комисията винаги разглежда исканията, свързани с процедури относно имунитета, на заседание при закрити врати.
11.  Комисията, след консултации с държавите-членки, може да състави примерен списък на органите на държавите-членки, които са компетентни да отправят искане за снемане на имунитета на член на ЕП.
11.  Парламентът разглежда само искания за снемане на имунитета на свой член, които са му били предадени от съдебните органи или постоянните представителства на държавите членки.
12.  Комисията определя принципите за прилагане на настоящия член.
12.  Комисията определя принципите за прилагане на настоящия член.
13.  Всяко запитване относно обхвата на привилегиите и имунитетите на член на ЕП, отправено от компетентен орган, се разглежда при спазване на горните разпоредби.
13.  Всяко запитване относно обхвата на привилегиите и имунитетите на член на ЕП, отправено от компетентен орган, се разглежда при спазване на горните разпоредби.
Изменение 8
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 10
Член 10
заличава се
Прилагане на Устава на членовете на ЕП
Парламентът приема Устава на членовете на Европейския парламент и всяка промяна към него въз основа на предложение от страна на компетентната комисия. Член 150, параграф 1 се прилага mutatis mutandis. Бюрото отговаря за прилагането на тези правила и взема решения за финансовите пакети въз основа на годишния бюджет.
Изменения 9 и 314
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 11
Член 11
Член 11
Финансови интереси на членовете на ЕП, норми за поведение, задължителен регистър за прозрачност за достъп до Парламента
Финансови интереси на членовете на ЕП и норми за поведение
1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от неговите членове съгласно член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който се включва като приложение към настоящия правилник1.
1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от неговите членове, който се включва като приложение към настоящия правилник1.
Тези правила не могат по никакъв начин да възпрепятстват или ограничават член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.
Тези правила не могат да възпрепятстват или ограничават по друг начин член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.
1a.   Членовете на ЕП следва да приемат систематичната практика да се срещат единствено с регистрирани в Регистъра за прозрачност1a представители на интереси.
2.  Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в учредителните текстове на Европейския съюз, зачита достойнството на Парламента и не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа или реда и спокойствието в помещенията на Парламента. Членовете на ЕП спазват правилата на Парламента относно обработката на поверителна информация.
2.  Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в Договорите, и по-специално в Хартата на основните права, и зачита достойнството на Парламента. Също така то не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа, поддържането на сигурност и ред в помещенията на Парламента или функционирането на оборудването на Парламента.
Членовете на ЕП не прибягват до клеветнически, расистки или ксенофобски изказвания или поведение при парламентарните разисквания, по време на които те също така не излагат на показ плакати или надписи.
Членовете на ЕП спазват правилата на Парламента относно обработката на поверителна информация.
Неспазването на тези стандарти и правила може да доведе до прилагане на мерките в съответствие с членове 165, 166 и 167.
Неспазването на тези стандарти и правила може да доведе до прилагане на мерките в съответствие с членове 165, 166 и 167.
3.  Прилагането на настоящия член по никакъв начин не възпрепятства оживеността на парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.
3.  Прилагането на настоящия член не възпрепятства по друг начин оживеността на парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.
Разпоредбите на настоящия член се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на членовете на ЕП, установени в първичното законодателство и в Устава на членовете на ЕП.
Разпоредбите на настоящия член се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на членовете на ЕП, установени в първичното законодателство и в Устава на членовете на ЕП.
Настоящият член се прилага при зачитане на принципа на прозрачността и по начин, който гарантира, че съответните разпоредби са доведени до знанието на членовете на ЕП, които се уведомяват поотделно за техните права и задължения.
Настоящият член се прилага при зачитане на принципа на прозрачността и по начин, който гарантира, че съответните разпоредби са доведени до знанието на членовете на ЕП, които се уведомяват поотделно за техните права и задължения.
3a.   В случай че лице, наето от член на ЕП, или друго лице, което е получило достъп до помещенията или оборудването на Парламента със съдействието на член на ЕП, не спазва нормите за поведение, посочени в параграф 2, по целесъобразност предвидените в член 166 санкции могат да бъдат наложени на въпросния член на ЕП.
4.  В началото на всеки парламентарен мандат квесторите определят максималния брой сътрудници, които могат да бъдат акредитирани от всеки член на Парламента (акредитирани сътрудници).
4.  Квесторите определят максималния брой сътрудници, които могат да бъдат акредитирани от всеки член на Парламента.
5.   Дългосрочните пропуски се издават на лица извън институциите под отговорността на квесторите. Тези пропуски се издават за максимален срок от една година и подлежат на подновяване. Условията за тяхното ползване се определят от Бюрото.
Пропуските могат да бъдат издавани:
–  на лица, които са вписани в регистъра за прозрачност2 или които представляват или работят за организации, вписани в този регистър, като вписването в регистъра обаче не предполага автоматично право на такива пропуски;
–  на лица, които желаят да имат чест достъп до сградите на Парламента, но които не попадат в приложното поле на споразумението за създаване на регистър за прозрачност3;
–  на местните сътрудници на членовете на ЕП, както и на лицата, сътрудничещи на членовете на Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
6.   Вписаните в регистъра за прозрачност трябва да спазват в рамките на своите отношения с Парламента:
–  приложения към споразумението кодекс за поведение4;
–  процедурите и другите задължения, определени в споразумението; както и
–  разпоредбите на настоящия член, както и мерките за неговото прилагане.
7.   Квесторите определят доколко кодексът за поведение се прилага към лицата, които, при все че притежават дългосрочен пропуск, не попадат в приложното поле на споразумението.
8.   Пропускът се отнема с обосновано решение на квесторите в следните случаи:
–  заличаване от регистъра за прозрачност, освен ако са налице важни основания не допускащи отнемане на пропуска;
–  сериозно нарушаване на задълженията, предвидени в параграф 6.
9.   Бюрото, по предложение на генералния секретар, приема необходимите мерки за прилагане на регистъра за прозрачност, в съответствие с разпоредбите на споразумението за създаването на въпросния регистър.
Разпоредбите за прилагане на параграфи 5 - 8 се определят в приложението5.
10.  Кодексът за поведение и правата и привилегиите на бившите членове се уреждат с решение на Бюрото. В третирането на бивши членове на ЕП не се допускат никакви разграничения.
10.  Кодексът за поведение и правата и привилегиите на бившите членове се уреждат с решение на Бюрото. В третирането на бивши членове на ЕП не се допускат никакви разграничения.
__________________
__________________
1 Вж. приложение І.
1 Вж. приложение І.
2 Регистър, създаден със споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно създаването на регистър за прозрачност за организациите и лицата, действащи като независими участници в изготвянето и прилагането на политиките на Европейския съюз (Вж. приложение IХ, част Б).
1a Регистър, създаден със споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11).
3 Вж. приложение IХ, част Б.
4 Вж. приложение 3 към споразумението, поместено в приложение IX, част Б.
5 Виж приложение IХ, част А.
Изменение 10
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 12
Член 12
Член 12
Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
Общите правила, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), съдържащо необходимите мерки за улесняване на гладкото протичане на разследванията, провеждани от службата, се прилагат и в рамките на Парламента по силата на решението, приложено към настоящия правилник6.
Общите правила, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), съдържащо необходимите мерки за улесняване на гладкото протичане на разследванията, провеждани от службата, се прилагат и в рамките на Парламента по силата на решението на Парламента от 18 ноември 1999 г. относно реда и условията за вътрешните разследвания във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви незаконни действия, увреждащи интересите на Общностите.
__________________
6 Вж. приложение ХІ.
Изменение 11
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 13
Член 13
Член 13
Наблюдатели
Наблюдатели
1.  Когато е бил подписан договор за присъединяване на дадена държава към Европейския съюз, председателят на Парламента, след като е получил съгласието на Председателския съвет, може да покани парламента на присъединяващата се държава да избере измежду своите членове наблюдатели, чийто брой е равен на броя на определените за тази държава бъдещи места в Европейския парламент.
1.  Когато е бил подписан договор за присъединяване на дадена държава към Европейския съюз, председателят на Парламента, след като е получил съгласието на Председателския съвет, може да покани парламента на присъединяващата се държава да избере измежду своите членове наблюдатели, чийто брой е равен на броя на определените за тази държава бъдещи места в Европейския парламент.
2.  До влизането в сила на договора за присъединяване тези наблюдатели вземат участие в работата на Парламента и имат право да се изказват в рамките на комисиите и политическите групи. Те нямат право да гласуват, нито да се кандидатират за изборни длъжности в рамките на Парламента. Тяхното участие няма никакви правни последици за дейността на Парламента.
2.  До влизането в сила на договора за присъединяване тези наблюдатели вземат участие в работата на Парламента и имат право да се изказват в рамките на комисиите и политическите групи. Те нямат право да гласуват, да се кандидатират за изборни длъжности в рамките на Парламента, нито да представляват Парламента извън него. Тяхното участие няма никакви правни последици за дейността на Парламента.
3.  Положението им е приравнено на това на член на Парламента, що се отнася до ползването на услуги в рамките на Парламента и възстановяването на разходите, свързани с дейността им като наблюдатели.
3.  Положението им е приравнено на това на член на Парламента, що се отнася до ползването на услуги в рамките на Парламента и възстановяването на пътните и дневните разноски, свързани с дейността им като наблюдатели.
Изменение 12
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 14
Член 14
Член 14
Временно председателство
Временно председателство
1.  Заседанието, предвидено в член 146, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от тях - от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.
1.  Заседанието, предвидено в член 146, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от тях – от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.
2.  Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската функция съгласно параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател или проверката на пълномощия.
2.  Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската функция съгласно параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател или проверката на пълномощия в съответствие с член 3, параграф 2, втора алинея. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, повдигнат под неговото председателство, се отнася до компетентната комисия.
Членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно параграф 1, упражнява правомощията на председателя по втората алинея на параграф 2 на член 3. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, който бъде повдигнат под неговото председателство, се отнася до комисията, компетентна за проверката на пълномощията.
Изменение 13
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 15
Член 15
Член 15
Кандидатури и общи разпоредби
Кандидатури и общи разпоредби
1.  Председателят, заместник-председателите и квесторите се избират с тайно гласуване в съответствие с член 182. Кандидатури се издигат със съгласието на съответните лица. Кандидатури могат да бъдат издигани от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП. Въпреки това, ако броят на издигнатите кандидатури не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат заети, кандидатите могат да бъдат избирани чрез акламация.
1.  Председателят се избира с тайно гласуване, а след това се избират и заместник-председателите и квесторите в съответствие с член 182.
Кандидатури се издигат със съгласието на номинираните лица и могат да бъдат издигани само от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП. Преди всяко гласуване могат да бъдат издигнати нови кандидатури.
Ако броят на издигнатите кандидатури не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, кандидатите се избират чрез акламация, освен ако най-малко една пета от всички членове на Парламента поискат тайно гласуване.
В случай на единно гласуване за повече от една длъжност бюлетината се счита за валидна, ако са били подадени повече от половината от наличните гласове.
Ако само един заместник-председател трябва да бъде заместен, и има само един кандидат, той може да бъде избран чрез акламация. Председателят има дискреционна власт да реши дали изборът да се извърши чрез акламация или чрез тайно гласуване. Избраният кандидат заема мястото на заместник-председателя, който замества, по реда на старшинството.
2.  При избора на председател, заместник-председатели и квестори се взема предвид като цяло необходимостта от осигуряване на справедливо представителство на държавите-членки и различните политически възгледи.
2.  При избора на председател, заместник-председатели и квестори се взема предвид като цяло необходимостта от осигуряване на справедливо представителство на различните политически възгледи, както и равновесие между половете и географско равновесие.
Изменение 14
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 16
Член 16
Член 16
Избор на председател - встъпително слово
Избор на председател - встъпително слово
1.  Първи се избира председателят. Преди всяко гласуване кандидатурите се представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат.
1.  Кандидатурите за председател се представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване, по дерогация от член 15, параграф 1, участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове за избран се обявява по-възрастният кандидат.
2.  Веднага след избирането на председател, членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.
2.  Веднага след избирането на председател членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 14, освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.
Изменение 15
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 17
Член 17
Член 17
Избор на заместник-председатели
Избор на заместник-председатели
1.  Заместник-председателите се избират след това с обща бюлетина. За избрани на първо гласуване, до запълване на четиринадесетте места и по реда на броя на подадените за тях гласове, се обявяват кандидатите, получили абсолютно мнозинство от подадените гласове. Ако броят на избраните кандидати е по-малък от местата за заемане, се провежда второ гласуване при същите условия за оставащите места. Ако се наложи провеждане на трето гласуване, кандидатите за оставащите места се избират с относително мнозинство. При равен брой гласове за избрани се обявяват по-възрастните кандидати.
1.  Заместник-председателите се избират след това с единно гласуване. За избрани на първо гласуване, до запълване на четиринадесетте места и по реда на броя на подадените за тях гласове, се обявяват кандидатите, получили абсолютно мнозинство от подадените гласове. Ако броят на избраните кандидати е по-малък от местата за заемане, се провежда второ гласуване при същите условия за оставащите места. Ако се наложи провеждане на трето гласуване, кандидатите за оставащите места се избират с относително мнозинство. При равен брой гласове за избрани се обявяват по-възрастните кандидати.
Независимо че за разлика от член 16, параграф 1, настоящият член не предвижда изрично възможност за издигане на нови кандидатури между отделните гласувания за заместник-председатели, това действие е допустимо, доколкото Парламентът, в качеството си на суверенен орган, трябва да разполага с възможността да разгледа всички възможни кандидатури, особено като се има предвид, че липсата на подобна възможност може да попречи на гладкото протичане на избора.
2.  При спазване на разпоредбите на член 20, параграф 1, старшинството на заместник-председателите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове - от тяхната възраст.
2.  При спазване на разпоредбите на член 20, параграф 1, старшинството на заместник-председателите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове от тяхната възраст.
Когато заместник-председателите са били избрани чрез акламация, старшинството се определя с тайно гласуване.
Когато заместник-председателите са били избрани чрез акламация, старшинството се определя с тайно гласуване.
Изменение 16
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 18
Член 18
Член 18
Избор на квестори
Избор на квестори
След избирането на заместник-председателите Парламентът избира петима квестори.
Парламентът избира петима квестори по същата процедура, каквато се прилага за избирането на заместник-председателите.
Квесторите се избират по същата процедура, както заместник-председателите.
Изменение 17
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 19
Член 19
Член 19
Срок на мандатните длъжности
Срок на мандатните длъжности
1.  Мандатът на председателя, заместник-председателите и на квесторите е две години и половина.
1.  Мандатът на председателя, заместник-председателите и на квесторите е две години и половина.
Ако даден член на ЕП смени политическата си група, той запазва поста си в Бюрото или квесторската колегия до края на мандата от две години и половина.
Ако даден член на ЕП смени политическата си група, той запазва поста си в Бюрото или като квестор до края на мандата от две години и половина.
2.  Ако даден пост се освободи преди изтичането на мандата, членът на ЕП, избран за заместник, изпълнява функциите само за остатъка от мандата на своя предшественик.
2.  Ако даден пост се освободи преди изтичането на мандата, членът на ЕП, избран за заместник, изпълнява функциите само за остатъка от мандата на своя предшественик.
Изменение 18
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 20
Член 20
Член 20
Свободни места
Свободни места
1.  В случай че председателят, заместник-председател или квестор трябва да бъде заместен, заместникът се избира по реда на предходните членове.
1.  В случай че председателят, заместник-председател или квестор трябва да бъде заместен, заместникът се избира по реда на предходните членове.
Новоизбраният заместник-председател заема мястото на своя предшественик по реда на старшинството.
Новоизбраният заместник-председател заема мястото на своя предшественик по реда на старшинството.
2.  Ако се освободи председателското място, функциите на председател се изпълняват от първия заместник-председател до избора на нов председател.
2.  Ако се освободи председателското място, функциите на председател се изпълняват от заместник-председател, определен по реда на старшинството, до избора на нов председател.
Изменение 19
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 22
Член 22
Член 22
Функции на председателя
Функции на председателя
1.  Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и на неговите органи при условията, предвидени в настоящия правилник. Той разполага с всички правомощия, необходими за ръководене на заседанията на Парламента и за осигуряване на тяхното правилно протичане.
1.  Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и на неговите органи в съответствие с настоящия правилник. Той разполага с всички правомощия, необходими за ръководене на заседанията на Парламента и за осигуряване на тяхното правилно протичане.
Тази разпоредба може да бъде тълкуванa в смисъл, че сред правомощията, предоставени на председателя от настоящия член, се включва правомощието да сложи край на прекомерното използване на процедурни искания като искания за изказване във връзка с нарушения на правилника, процедурни предложения, обяснения на вот и искания за гласуване поотделно, за разделно или за поименно гласуване, когато председателят е убеден, че тези искания явно целят и ще доведат до продължително и сериозно възпрепятстване на процедурите на Парламента или упражняването на правата на други членове на ЕП.
Тези правомощия включват правото да се поставят на гласуване текстове в ред, различен от посочения в гласувания документ. За тази цел, по аналогия с член 174, параграф 7, председателят може предварително да поиска съгласието на Парламента.
2.  Председателят открива, прекъсва и закрива заседанията. Той се произнася по допустимостта на изменения, по въпроси, отправени към Съвета и Комисията, и по съответствието на доклади с настоящия правилник. Председателят следи за спазването на настоящия правилник, поддържа реда, дава думата, закрива разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването; разпределя на комисиите всички съобщения от тяхната компетентност.
2.  Председателят открива, прекъсва и закрива заседанията. Той се произнася по допустимостта на изменения и други подложени на гласуване текстове, както и по допустимостта на парламентарните въпроси. Председателят следи за спазването на настоящия правилник, поддържа реда, дава думата, закрива разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването; разпределя на комисиите всички съобщения от тяхната компетентност.
3.  Председателят не може да взема думата по време на разискванията, освен за да обобщи даден въпрос или да призове изказващия се да се придържа към темата; ако желае да вземе участие в разискванията, той освобождава председателското място до закриване на разискванията по съответния въпрос.
3.  Председателят не може да взема думата по време на разискванията, освен за да обобщи даден въпрос или да призове изказващия се да се придържа към темата; ако желае да вземе участие в разискванията, той освобождава председателското място до закриване на разискванията по съответния въпрос.
4.  В международните отношения, на официални церемонии, както и в административни, съдебни и финансови дела, Парламентът се представлява от председателя, който може да делегира тези свои правомощия.
4.  В международните отношения, на официални церемонии, както и в административни, съдебни и финансови дела, Парламентът се представлява от председателя, който може да делегира тези свои правомощия.
4a.   Председателят отговаря за сигурността и неприкосновеността на помещенията на Европейския парламент.
Изменение 20
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 23
Член 23
Член 23
Функции на заместник-председателите
Функции на заместник-председателите
1.  Ако председателят отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си, или желае да вземе участие в разискванията по реда на член 22, параграф 3, той се замества от един от заместник-председателите в съответствие с член 17, параграф 2.
1.  Ако председателят отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си, или желае да вземе участие в разискванията по реда на член 22, параграф 3, той се замества от един от заместник-председателите в съответствие с член 17, параграф 2.
2.  Заместник-председателите изпълняват и функциите, възложени им по член 25, член 27, параграфи 3 и 5, и член 71, параграф 3.
2.  Заместник-председателите изпълняват и функциите, възложени им по член 25, член 27, параграфи 3 и 5, и член 71, параграф 3.
3.  Председателят може да делегира на заместник-председателите всякакви функции като представляване на Парламента на церемонии или на определени прояви. По-специално, той може да възложи на определен заместник-председател председателските функции по член 130, параграф 2 и Приложение II, параграф 3.
3.  Председателят може да делегира на заместник-председателите всякакви функции като представляване на Парламента на церемонии или на определени прояви. По-специално той може да възложи на определен заместник-председател председателските функции по член 129 и член 130, параграф 2.
Изменение 21
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 25
Член 25
Член 25
Функции на Бюрото
Функции на Бюрото
1.  Бюрото изпълнява функциите, възложени му с настоящия правилник.
1.  Бюрото изпълнява функциите, възложени му с настоящия правилник.
2.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, свързани с вътрешната организация на Парламента, неговия секретариат и органи.
2.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, свързани с вътрешната организация на Парламента, неговия секретариат и органи.
3.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, отнасящи се до членовете на ЕП, по предложение на генералния секретар или на политическа група.
3.  Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, отнасящи се до членовете на ЕП, по предложение на генералния секретар или на политическа група.
4.  Бюрото взема решения по въпроси, свързани с провеждането на заседанията.
4.  Бюрото взема решения по въпроси, свързани с провеждането на заседанията.
Терминът “провеждане на заседания" включва въпроси, свързани с поведението на членовете на ЕП във всички помещения на Парламента.
5.  Бюрото приема разпоредбите по член 35 относно независимите членове на ЕП.
5.  Бюрото приема разпоредбите по член 35 относно независимите членове на ЕП.
6.  Бюрото определя щатното разписание на Генералния секретариат и приема правилници относно административното и финансовото положение на длъжностните лица и другите служители.
6.  Бюрото определя щатното разписание на Генералния секретариат и приема правилници относно административното и финансовото положение на длъжностните лица и другите служители.
7.  Бюрото съставя предварителен проект на бюджетна прогноза на Парламента.
7.  Бюрото съставя предварителен проект на бюджетна прогноза на Парламента.
8.  Бюрото приема насоки за дейността на квесторите съгласно член 28.
8.  Бюрото приема насоки за дейността на квесторите и може да изиска от тях да извършат определени задачи.
9.  Бюрото е органът, който дава разрешение за провеждане на заседания на комисиите извън обичайните работни места, за изслушвания, както и за проучвателни и информационни пътувания на докладчиците.
9.  Бюрото е органът, който дава разрешение за провеждане на заседания или командировки на комисиите извън обичайните работни места, за изслушвания, както и за проучвателни и информационни пътувания на докладчиците.
Когато е дадено разрешение за провеждане на такива заседания и срещи, езиковият режим се определя в зависимост от използваните официални езици, както и от езиците, поискани от членовете на съответната комисия или техните заместници.
Когато е дадено разрешение за провеждане на такива заседания и срещи или командировки, езиковият режим се определя в зависимост от Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, приет от Бюрото. Същият член се прилага и по отношение на делегациите.
Същото се прилага и по отношение на делегациите, освен ако съответните членове и заместници уговорят друго.
10.  Бюрото назначава генералния секретар в съответствие с член 222.
10.  Бюрото назначава генералния секретар в съответствие с член 222.
11.  Бюрото определя правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище. При изпълнението на цитирания регламент Бюрото осъществява функциите, възложени му с настоящия правилник.
11.  Бюрото определя правилата за прилагане относно статута и финансирането на политическите партии и фондации на европейско равнище.
12.  Бюрото определя правилата относно обработката на поверителна информация от Парламента и неговите органи, титулярите на мандатна длъжност и другите членове на ЕП, като взема под внимание всяко междуинституционално споразумение, сключено по този въпрос. Посочените правила се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се прилагат към настоящия Правилник за дейността7.
12.  Бюрото определя правилата относно обработката на поверителна информация от Парламента и неговите органи, титулярите на мандатна длъжност и другите членове на ЕП, като взема под внимание всяко междуинституционално споразумение, сключено по този въпрос. Посочените правила се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
13.  Председателят и/или Бюрото могат да възлагат на един или повече от членовете на Бюрото общи или специални задачи от компетентността на председателя или на Бюрото. Едновременно с възлагането се определят и начините и средствата за тяхното изпълнение.
13.  Председателят и/или Бюрото могат да възлагат на един или повече от членовете на Бюрото общи или специални задачи от компетентността на председателя или на Бюрото. Едновременно с възлагането се определят и начините и средствата за тяхното изпълнение.
14.  Бюрото посочва двама заместник-председатели, на които се възлага осъществяването на връзките с националните парламенти.
14.  Бюрото посочва двама заместник-председатели, на които се възлага осъществяването на връзките с националните парламенти.
Те редовно докладват на Председателския съвет за осъществяваните от тях дейности в тази насока.
14а.   Бюрото посочва заместник-председател, на когото се възлага осъществяването на структурирани консултации с европейското гражданско общество по важни теми.
14б.   Бюрото отговаря за прилагането на Устава на членовете на Европейския парламент и взема решения за размера на надбавките въз основа на годишния бюджет.
15.   При избиране на нов Парламент, завареното Бюро продължава да изпълнява функциите си до първото заседание на новия Парламент.
__________________
7 Виж Приложение VII, Част Д.
Изменение 22
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 26
Член 26
Член 26
Състав на Председателския съвет
Състав на Председателския съвет
1.  Председателският съвет се състои от председателя на Парламента и председателите на политическите групи. Председателят на политическа група може да упълномощи друг член на групата да го представлява.
1.  Председателският съвет се състои от председателя на Парламента и председателите на политическите групи. Председателят на политическа група може да упълномощи друг член на групата да го представлява.
2.  Председателят на Парламента кани един от независимите членове на ЕП да участва в заседанията на Председателския съвет без право на глас.
2.  Председателят на Парламента, след като е дал възможност на независимите членове на ЕП да изразят своите становища, кани един от тях да участва в заседанията на Председателския съвет без право на глас.
3.  Председателският съвет се стреми да решава поставените пред него въпроси с консенсус.
3.  Председателският съвет се стреми да решава поставените пред него въпроси с консенсус.
Когато не може да бъде постигнат консенсус, въпросът се решава с гласуване чрез претегляне на гласовете според броя на членовете на всяка политическа група.
Когато не може да бъде постигнат консенсус, въпросът се решава с гласуване чрез претегляне на гласовете според броя на членовете на всяка политическа група.
Изменения 23 и 387
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 27
Член 27
Член 27
Функции на Председателския съвет
Функции на Председателския съвет
1.  Председателският съвет осъществява функциите, възложени му с настоящия правилник.
1.  Председателският съвет осъществява функциите, възложени му с настоящия правилник.
2.  Председателският съвет взема решения относно организацията на работата на Парламента и по въпросите на законодателно планиране.
2.  Председателският съвет взема решения относно организацията на работата на Парламента и по въпросите на законодателно планиране.
3.  Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с другите институции и органи на Европейския съюз и с националните парламенти на държавите-членки.
3.  Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с другите институции и органи на Европейския съюз и с националните парламенти на държавите членки. Решенията относно мандата и състава на делегацията на Парламента, която ще участва в консултации със Съвета или с други институции на Европейския съюз по основните въпроси относно развитието на Европейския съюз (процес на „шерпите“), се вземат въз основа на съответните позиции, приети от Парламента, и като се взема под внимание многообразието на политическите възгледи, представени в Парламента. Заместник-председателите, на които е възложена отговорността за отношенията с националните парламенти, докладват редовно на Председателския съвет за дейностите, които осъществяват в тази насока.
4.  Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с държави, които не са членки на Европейския съюз, както и с институции и организации, които не принадлежат към Съюза.
4.  Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с държави, които не са членки на Европейския съюз, както и с институции и организации, които не принадлежат към Съюза.
5.  Председателският съвет отговаря за организирането на структурирани консултации с европейското гражданско общество по главните теми. Това може да включва провеждането на публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес, открити за участие на заинтересовани граждани. Бюрото определя заместник-председател, който отговаря за провеждането на такива консултации и докладва на Председателския съвет.
5.  Председателският съвет отговаря за организирането на структурирани консултации с европейското гражданско общество по главните теми. Това може да включва провеждането на публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес, открити за участие на заинтересовани граждани. Заместник-председателят, отговарящ за провеждането на такива консултации, докладва редовно на Председателския съвет за осъществяваните от него дейности в тази насока.
6.  Председателският съвет изготвя проект на дневен ред на месечните сесии на Парламента.
6.  Председателският съвет изготвя проект на дневен ред на месечните сесии на Парламента.
7.  Председателският съвет е органът, компетентен относно състава и компетенциите на комисиите, анкетните комисии и съвместните парламентарни комитети, постоянните делегации и ad hoc делегациите.
7.  Председателският съвет прави предложения на Парламента относно състава и компетентността на комисиите, анкетните комисии и съвместните парламентарни комитети и постоянните делегации. Председателският съвет е компетентен за разрешаването на ad hoc делегациите.
8.  Председателският съвет определя разпределението на местата в пленарната зала съгласно член 36.
8.  Председателският съвет определя разпределението на местата в пленарната зала съгласно член 36.
9.  Председателският съвет е органът, компетентен да дава разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива.
9.  Председателският съвет е органът, компетентен да дава разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива.
10.  Председателският съвет прави предложения пред Бюрото по административни и бюджетни въпроси, свързани с политическите групи.
10.  Председателският съвет прави предложения пред Бюрото по административни и бюджетни въпроси, свързани с политическите групи.
Изменение 24
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 28
Член 28
Член 28
Функции на квесторите
Функции на квесторите
Квесторите отговарят за административните и финансовите въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП, съгласно насоките, определени от Бюрото.
Квесторите отговарят за административните и финансовите въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП, съгласно насоките, определени от Бюрото, а също и за други възложени им задачи.
Изменение 25
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 29
Член 29
Член 29
Съвет на председателите на комисии
Съвет на председателите на комисии
1.  Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и специални комисии и избира свой председател.
1.  Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и специални комисии и избира свой председател.
При отсъствие на председателя, заседанието се председателства от най-възрастния член, или в случай че последният е възпрепятстван, от най-възрастният от присъстващите членове на ЕП.
1a.   При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.
2.  Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.
2.  Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.
3.  Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.
3.  Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.
Изменение 26
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 30
Член 30
Член 30
Съвет на председателите на делегации
Съвет на председателите на делегации
1.  Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.
1.  Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.
При отсъствие на председателя, заседанието се председателства от най-възрастния член, или в случай че последният е възпрепятстван, от най-възрастният от присъстващите членове на ЕП.
1a.   При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.
2.  Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.
2.  Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.
3.  Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.
3.  Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.
Изменение 27
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 30 а (нов)
Член 30а
Приемственост на функциите в периода на изборите
При избирането на нов Парламент всички заварени органи и титуляри на мандатна длъжност от предходния Парламент продължават да изпълняват функциите си до първото заседание на новия Парламент.
Изменение 28
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 31
Член 31
Член 31
Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет
Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет
1.  Протоколите от заседанията на Бюрото и на Председателския съвет се превеждат на официалните езици, отпечатват се и се раздават на всички членове на ЕП. Протоколите са достъпни за обществеността, освен ако по изключение ръководството или Председателският съвет реши друго по отношение на определени части от протоколите по съображения за поверителност на основанията, предвидени в член 4, параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.
1.  Протоколите от заседанията на Бюрото и на Председателския съвет се превеждат на официалните езици и се раздават на всички членове на ЕП. Протоколите са достъпни за обществеността, освен ако по изключение ръководството или Председателският съвет реши друго по отношение на определени части от протоколите по съображения за поверителност съгласно член 4, параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.
2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите. Въпросите се представят в писмена форма на председателя, съобщават се на членовете на ЕП и се публикуват, заедно с дадените отговори, на интернет страницата на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.
2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с изпълнението от страна на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите на съответните им задължения. Въпросите се представят в писмена форма на председателя, съобщават се на членовете на ЕП и се публикуват, заедно с дадените отговори, на интернет страницата на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.
Изменение 29
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 32
Член 32
Член 32
Образуване на политически групи
Учредяване и разпускане на политически групи
1.  Членовете на ЕП могат да образуват групи според политическата си ориентация.
1.  Членовете на ЕП могат да образуват групи според политическата си ориентация.
Поначало не е необходимо Парламентът да преценява политическата ориентация на членовете на дадена група. При образуването на група съгласно настоящия член, съответните членове на ЕП по дефиниция признават, че споделят определена политическа ориентация. Само в случай, че горното се отрича от съответните членове, Парламентът преценява дали групата е била конституирана в съответствие с настоящия правилник.
Поначало не е необходимо Парламентът да преценява политическата ориентация на членовете на дадена група. При образуването на група съгласно настоящия член съответните членове на ЕП по дефиниция признават, че споделят определена политическа ориентация. Само в случай че горното се отрича от съответните членове, Парламентът преценява дали групата е била конституирана в съответствие с настоящия правилник.
2.  Всяка политическа група се състои от членове, избрани в най-малко една четвърт от държавите-членки. Минималният брой членове за образуване на политическа група е двадесет и пет.
2.  Всяка политическа група се състои от членове, избрани в най-малко една четвърт от държавите членки. Минималният брой членове за образуване на политическа група е двадесет и пет.
3.  Когато числеността на дадена политическа група падне под необходимия праг, председателят на Парламента, със съгласието на Председателския съвет, може да разреши по-нататъшното ѝ съществуване до следващото учредително заседание на Парламента, в случай че са изпълнени следните условия:
3.  Когато числеността на дадена политическа група падне под някой от необходимите прагове, председателят на Парламента, със съгласието на Председателския съвет, може да разреши по-нататъшното ѝ съществуване до следващото учредително заседание на Парламента, в случай че са изпълнени следните условия:
–  членовете продължават да представляват най-малко една пета от държавите-членки;
–  членовете продължават да представляват най-малко една пета от държавите членки;
–  групата е съществувала по-дълго от една година.
–  групата е съществувала по-дълго от една година.
Председателят на Парламента не прилага настоящата дерогация, когато са налице достатъчно данни да се предположи, че с нея се злоупотребява.
Председателят на Парламента не прилага настоящата дерогация, когато са налице достатъчно данни да се предположи, че с нея се злоупотребява.
4.  Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.
4.  Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.
5.  Образуването на политическа група се декларира пред председателя. В декларацията се посочват наименованието на групата, имената на нейните членове и на членовете на бюрото й.
5.  Образуването на политическа група се декларира пред председателя. В декларацията се посочват наименованието на групата, имената на нейните членове и на членовете на бюрото ѝ. Всички членове на групата подписват декларацията.
6.  Декларацията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
6.  Декларацията се прилага към протокола от месечното заседание, по време на което е било обявено учредяването на политическата група.
6a.   Председателят обявява в Парламента учредяването на политическите групи. Това обявяване поражда правно действие с обратна сила, което започва да тече от момента, в който групата е съобщила на председателя за своето учредяване в съответствие с настоящия член.
Председателят също така обявява в Парламента разпускането на политически групи. Това обявяване ще породи правно действие в деня, следващ деня, в който условията за съществуване на групата вече не са изпълнени.
Изменения 30 и 461
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 33
Член 33
Член 33
Дейност и правно положение на политическите групи
Дейност и правно положение на политическите групи
1.  Политическите групи осъществяват своите функции като част от дейностите на Съюза, включително задачите, които са им възложени с настоящия правилник. На политическите групи се предоставя секретариат, включен в щатното разписание на Генералния секретариат, административни услуги и бюджетни средства, предвидени за тази цел в парламентарния бюджет.
1.  Политическите групи осъществяват своите функции като част от дейностите на Съюза, включително задачите, които са им възложени с настоящия правилник. На политическите групи се предоставя секретариат, включен в щатното разписание на Генералния секретариат, административни услуги и бюджетни средства, предвидени за тази цел в парламентарния бюджет.
1a.   В началото на всеки парламентарен мандат Председателският съвет се стреми да постигне съгласие по процедурите за отразяване на политическото многообразие на Парламента в състава на комисиите и делегациите и в органите за вземане на решения.
2.  Бюрото определя правилата за предоставяне, осъществяване и контрол на тези услуги и средства, както и свързаното с тях делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета.
2.  Бюрото, като отчита всяко предложение на Председателския съвет, определя правилата за предоставяне, осъществяване и контрол на тези услуги и средства, както и свързаното с тях делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета и последиците от неспазването на тези правила.
3.  В тези правила се определят и административните и финансови последици от прекратяването на политическа група.
3.  В тези правила се определят и административните и финансови последици от прекратяването на политическа група.
Изменение 31
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 34
Член 34
Член 34
Интергрупи
Интергрупи
1.  Отделни членове на ЕП могат да съставят интергрупи или други неформални обединения на членове на ЕП, за осъществяване на неофициален обмен на становища по конкретни въпроси между различните политически групи, като се привличат членове на различни парламентарни комисии, както и за насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.
1.  Отделни членове на ЕП могат да съставят интергрупи или други неформални обединения на членове на ЕП за осъществяване на неофициален обмен на становища по конкретни въпроси между различните политически групи, като се привличат членове на различни парламентарни комисии, както и за насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.
2.  Такива обединения не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.
2.  Такива обединения са напълно прозрачни в своите действия и не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.
Такива обединения са задължени да обявяват всяка подкрепа, парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде предоставена на членове на ЕП на лично основание, следва да се декларира в съответствие с приложение I.
3.   Интергрупите са задължени да обявяват ежегодно всяка подкрепа, парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде предоставена на членове на ЕП на лично основание, следва да се декларира в съответствие с приложение I.
Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в алинея 2. Регистърът се публикува на уебсайта на Парламента. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации.
4.   Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в параграф 3. Регистърът се публикува на уебсайта на Парламента. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации и гарантират ефективното прилагане на този член.
Изменение 32
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – заглавие
ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ, БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ, ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
Изменение 33
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 37
Член 37
Член 37
Работна програма на Комисията
Годишно планиране
1.  Парламентът работи съвместно с Комисията и Съвета за определяне на законодателната програма на Европейския съюз.
1.  Парламентът работи съвместно с Комисията и Съвета за определяне на законодателната програма на Европейския съюз.
Парламентът и Комисията си сътрудничат при изготвянето на работната програма на Комисията - която представлява приноса на Комисията към годишното и многогодишното планиране на Съюза - в съответствие с графика и реда, договорени между двете институции и приложени към настоящия правилник8.
Парламентът и Комисията си сътрудничат при изготвянето на работната програма на Комисията – която представлява приносът на Комисията към годишното и многогодишното планиране на Съюза – в съответствие с графика и реда, договорени между двете институции8.
1a.   След приемането на работната програма на Комисията Парламентът, Съветът и Комисията в съответствие с параграф 7 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество8a обменят мнения и постигат съгласие по съвместна декларация относно годишната междуинституционална програма, в която се определят широки цели и приоритети.
Преди да започне преговори със Съвета и Комисията относно съвместната декларация, председателят провежда размяна на мнения с Председателския съвет и Съвета на председателите на комисии относно широките цели и приоритети на Парламента.
Преди да подпише съвместната декларацията, председателят се обръща към Председателския съвет за одобрение.
2.   При неотложни и непредвидени обстоятелства всяка институция може, по собствена инициатива и в съответствие с предвидените в Договорите процедури, да предложи допълнително включване на законодателна мярка към предложените в работната програма на Комисията.
3.  Председателят изпраща приетата от Парламента резолюция на останалите институции, които участват в законодателната процедура на Европейския съюз, и на парламентите на държавите-членки.
3.  Председателят изпраща всяка приета от Парламента резолюция относно законодателната програма и законодателните приоритети на останалите институции, които участват в законодателната процедура на Европейския съюз, и на парламентите на държавите членки.
Председателят иска становище от Съвета относно работната програма на Комисията и относно резолюцията на Парламента.
4.   Ако някоя от институциите не може да спази предвидения график, тя уведомява останалите институции за причините за закъснението и предлага нов график.
4a.   Ако Комисията възнамерява да оттегли предложението си, водещата комисия кани компетентния член на Комисията на заседание с цел обсъждане на това намерение. Председателството на Съвета може също да бъде поканено на такова заседание. Ако водещата комисия не е съгласна с предложеното оттегляне, тя може да поиска от Комисията да направи изявление пред Парламента. Прилагат се разпоредбите на член 123.
__________________
__________________
8 Вж. приложение ХIII.
8 Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47).
8a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 34
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 38
Член 38
Член 38
Спазване на Хартата на основните права на Европейския съюз
Зачитане на основните права
1.  Във всички свои дейности Парламентът напълно зачита основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз.
1.  Във всички свои дейности Парламентът напълно зачита правата, свободите и принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз, и ценностите, заложени в член 2 от него.
Също така, Парламентът напълно зачита правата и принципите, прогласени в член 2 и член 6, параграфи 2 и 3 от Договора за Европейския съюз.
2.  Когато водещата комисия, политическа група или най-малко 40 членове на ЕП застъпват становището, че предложение за законодателен акт или части от него не зачитат правата, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз, въпросът се отнася по тяхно искане до комисията, компетентна за тълкуването на Хартата на основните права. Становището на въпросната комисия се прилага към доклада на водещата комисия.
2.  Когато водещата комисия, политическа група или най-малко 40 членове на ЕП застъпват становището, че предложение за законодателен акт или части от него не зачитат основните права на Европейския съюз, въпросът се отнася по тяхно искане до комисията, компетентна по защитата на основните права.
2a.   Искането се внася в срок от четири работни седмици, след като отнасянето на въпроса до комисията е било обявено в Парламента.
2б.   Становището на комисията, компетентна по защитата на основните права, се прилага към доклада на водещата комисия.
Изменение 36
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 39
Член 39
Член 39
Проверка на правното основание
Проверка на правното основание
1.  За всички предложения за законодателни актове и други документи от законодателен характер, водещата комисия първо проверява правното основание.
1.  За всички предложения за правнообвързващи актове водещата комисия първо проверява правното основание.
2.  Ако тази комисия оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, включително в рамките на проверката, предвидена в член 5 от Договора за Европейски съюз, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по правните въпроси.
2.  Ако тази комисия оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, включително в рамките на проверката, предвидена в член 5 от Договора за Европейски съюз, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по правните въпроси.
3.  Комисията, компетентна по правните въпроси може да се самосезира по въпроси, свързани с правното основание на внесените предложения за законодателни актове. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.
3.  Комисията, компетентна по правните въпроси, може да се самосезира по въпроси, свързани с правното основание, на всеки етап от законодателната процедура. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.
4.  Когато комисията, компетентна по правните въпроси реши да оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, тя докладва заключенията си на Парламента. Въпросът се поставя на гласуване от Парламента преди гласуването на предложението по същество.
4.  По целесъобразност и след размяна на мнения със Съвета и Комисията в съответствие с условията, съгласувани на междуинституционално равнище1a, ако комисията, компетентна по правните въпроси, реши да оспори правилността или целесъобразността на посоченото правно основание, тя докладва заключенията си на Парламента. Без да се засягат разпоредбите на член 63, въпросът се поставя на гласуване от Парламента преди гласуването на предложението по същество.
5.  Не се допуска внасянето в Парламента на изменения в правното основание на предложението за законодателен акт, ако водещата комисия или комисията, компетентна по правни въпроси, не са оспорили правилността или целесъобразността на правното основание.
5.  Не се допуска внасянето в Парламента на изменения в правното основание, ако водещата комисия или комисията, компетентна по правни въпроси, не са оспорили правилността или целесъобразността на правното основание.
6.   Ако Комисията не се съгласи да промени предложението си по начин, който съответства на одобреното от Парламента правно основание, докладчикът или председателят на комисията, компетентна по правните въпроси, или на водещата комисия могат да предложат отлагане на гласуването по същество на предложението за следващо заседание.
__________________
1a Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., параграф 25 (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 37
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 40
Член 40
Член 40
Делегиране на законодателни правомощия
Делегиране на законодателни правомощия и предоставяне на изпълнителни правомощия
1.  При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя правомощия на Комисията, както е предвидено в член 290 от Договора относно функционирането на Европейския съюз, Парламентът отделя особено внимание на целите, съдържанието, обхвата и срока на делегираните правомощия, както и на условията, на които са подчинени.
1.  При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя правомощия на Комисията, както е предвидено в член 290 от Договора относно функционирането на Европейския съюз, Парламентът отделя особено внимание на целите, съдържанието, обхвата и срока на делегираните правомощия, както и на условията, на които са подчинени.
1a.   При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя изпълнителни правомощия в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът обръща специално внимание на факта, че когато упражнява изпълнително правомощие, Комисията не може нито да изменя, нито да допълва законодателния акт, дори що се отнася до негови несъществени елементи.
2.  Компетентната комисия по предмета на правомощията може по всяко време да поиска становище от компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза.
2.  Компетентната комисия по предмета на правомощията може по всяко време да поиска становище от компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза.
3.  Компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза може също така да се самосезира по въпроси, свързани с делегирането на законодателни правомощия. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.
3.  Компетентната комисия по тълкуването и прилагането на правото на Съюза може също така да се самосезира по въпроси, свързани с делегирането на законодателни правомощия и предоставянето на изпълнителни правомощия. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.
Изменение 38
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 41
Член 41
Член 41
Проверка на финансовата съвместимост
Проверка на финансовата съвместимост
1.  Когато предложение за законодателен акт има финансови последици, Парламентът проверява дали са предвидени достатъчно финансови средства.
1.  Когато предложение за правнообвързващ акт има финансови последици, Парламентът проверява дали са предвидени достатъчно финансови средства.
2.  Без да се накърнява член 47, водещата комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение за законодателен акт, както и на всеки документ от законодателен характер, с многогодишната финансова рамка.
2.  Водещата комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение за правнообвързващ акт с регламента за многогодишната финансова рамка.
3.  Ако водещата комисия измени финансовата обезпеченост на разглеждания от нея акт, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по бюджетните въпроси.
3.  Ако водещата комисия измени финансовата обезпеченост на разглеждания от нея акт, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по бюджетните въпроси.
4.  Комисията, компетентна по бюджетните въпроси може да се самосезира по въпроси, свързани с финансовата съвместимост на предложенията за законодателни актове. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.
4.  Комисията, компетентна по бюджетните въпроси, може да се самосезира по въпроси, свързани с финансовата съвместимост на предложенията за правнообвързващи актове. В тези случаи тя надлежно уведомява компетентната комисия за предмета на правомощията.
5.  Когато комисията, компетентна по бюджетните въпроси реши да оспори финансовата съвместимост на акта, тя докладва заключенията си на Парламента, който ги поставя на гласуване.
5.  Когато комисията, компетентна по бюджетните въпроси, реши да оспори финансовата съвместимост на предложението, тя докладва заключенията си на Парламента, преди Парламентът да го постави на гласуване.
6.   Акт, който е обявен за несъвместим, може да бъде приет от Парламента при спазване на решенията на Бюджетния орган.
Изменение 39
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 42
Член 42
Член 42
Проверка на спазването на принципа на субсидиарност
Проверка на спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност
1.  При разглеждането на предложение за законодателен акт Парламентът обръща особено внимание на зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
1.  При разглеждането на предложение за законодателен акт Парламентът обръща особено внимание на зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
2.  Комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност може да реши да отправи препоръки на вниманието на водещата комисия по отношение на всяко предложение за законодателен акт.
2.  Единствено комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да реши да отправи препоръки на вниманието на водещата комисия по отношение на дадено предложение за законодателен акт.
3.   Ако национален парламент изпрати до председателя на ЕП мотивирано становище съгласно член 3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и член 6 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, този документ се разпределя на водещата комисия и се изпраща за сведение на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност.
4.  Освен в случаите на неотложност, посочени в член 4 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, водещата комисия не пристъпва към окончателно гласуване преди изтичането на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.
4.  Освен в неотложните случаи, посочени в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, водещата комисия не пристъпва към окончателно гласуване преди изтичането на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.
4a.   Ако национален парламент изпрати до председателя на ЕП мотивирано становище съгласно член 3 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, този документ се разпределя на водещата комисия и се изпраща за сведение на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност.
5.  Когато мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност съставляват поне една трета от гласовете, отредени на националните парламенти, или една четвърт – в случай на предложение за законодателен акт, внесено въз основа член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът не взема решение, преди вносителят на предложението да е заявил как смята да процедира.
5.  Когато мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност съставляват поне една трета от гласовете, отредени на националните парламенти, или една четвърт – в случай на предложение за законодателен акт, внесено въз основа член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът не взема решение, преди вносителят на предложението да е заявил как смята да процедира.
6.  Когато, в рамките на обикновената законодателна процедура, мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност представляват най-малко обикновено мнозинство от гласовете, отредени на националните парламенти, водещата комисия, след като разгледа мотивираните становища, представени от националните парламенти и Комисията, и след като изслуша мнението на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да препоръча на Парламента да отхвърли предложението на основание, че то нарушава принципа на субсидиарност, или да внесе в Парламента друга препоръка, която може да включва предложения за изменение, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. Становището на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност се прилага към всяка подобна препоръка.
6.  Когато, в рамките на обикновената законодателна процедура, мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност представляват най-малко обикновено мнозинство от гласовете, отредени на националните парламенти, водещата комисия, след като разгледа мотивираните становища, представени от националните парламенти и Комисията, и след като изслуша мнението на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да препоръча на Парламента да отхвърли предложението на основание, че то нарушава принципа на субсидиарност, или да внесе в Парламента друга препоръка, която може да включва предложения за изменение, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. Становището на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, се прилага към всяка подобна препоръка.
Препоръката се внася в Парламента за разискване и гласуване. Ако дадена препоръка за отхвърляне на предложение бъде приета с мнозинство от подадените гласове, председателят на Парламента обявява процедурата за приключена. Ако Парламентът не отхвърли предложението, процедурата продължава, като се вземат предвид всички одобрени от Парламента препоръки.
Препоръката се внася в Парламента за разискване и гласуване. Ако дадена препоръка за отхвърляне на предложение бъде приета с мнозинство от подадените гласове, председателят на Парламента обявява процедурата за приключена. Ако Парламентът не отхвърли предложението, процедурата продължава, като се вземат предвид всички одобрени от Парламента препоръки.
Изменение 40
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 44
Член 44
Член 44
Представляване на Парламента на заседанията на Съвета
Представляване на Парламента на заседанията на Съвета
Когато Съветът покани Парламента да участва в заседание, в което Съветът заседава в качеството си на законодател, председателят на Парламента възлага на председателя или на докладчика на компетентната комисия, или на друг член на ЕП, определен от нея, да представлява Парламента.
Когато Съветът покани Парламента да участва в заседание, председателят на Парламента възлага на председателя или на докладчика на водещата комисия или на друг член на ЕП, определен от нея, да представлява Парламента.
Изменение 41
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 45
Член 45
Член 45
Права на инициатива, предоставени на Парламента от Договорите
Право на Парламента да представя предложения
В случаите, когато Договорите предоставят на Парламента право на инициатива, компетентната комисия може да реши да изготви доклад по собствена инициатива.
В случаите, когато Договорите предоставят на Парламента право на инициатива, компетентната комисия може да реши да изготви доклад по собствена инициатива в съответствие с член 52.
Докладът съдържа:
Докладът съдържа:
а)  предложение за резолюция;
а)  предложение за резолюция;
б)  по целесъобразност, проекторешение или проектопредложение;
б)  проектопредложение;
в)  изложение на мотивите, включително, по целесъобразност, финансова обосновка.
в)  изложение на мотивите, включително, по целесъобразност, финансова обосновка.
Когато приемането на акт от Парламента изисква одобрението или съгласието на Съвета и становището или съгласието на Комисията, Парламентът, след гласуване на предложения акт и по предложение на докладчика, може да реши да отложи гласуването на предложението за резолюция, докато Съветът или Комисията изразят позициите си.
Когато приемането на акт от Парламента изисква одобрението или съгласието на Съвета и становището или съгласието на Комисията, Парламентът, след гласуване на предложения акт и по предложение на докладчика, може да реши да отложи гласуването на предложението за резолюция, докато Съветът или Комисията изразят позициите си.
Изменение 42
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 46
Член 46
Член 46
Право на инициатива по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Искания до Комисията за представяне на предложения
1.  По силата на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия, изготвен по реда на член 52. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента при окончателното гласуване. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.
1.  По силата на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия, изготвен по реда на член 52. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента при окончателното гласуване. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.
2.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за акт на Съюза в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за акт на Съюза в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Такова предложение може да се внесе съвместно от най-много 10 членове на ЕП. В предложението се посочва правното основание, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.
Такова предложение може да се внесе съвместно от най-много 10 членове на ЕП. В предложението се посочва правното основание за неговото внасяне, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.
Предложението се внася чрез председателя на Парламента, който проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.
Преди да бъде разпределено, предложението се превежда на онези официални езици, които председателят на компетентната комисия счете за необходими за предварителното разглеждане.
В срок от три месеца след разпределянето на предложението и след като е дала на авторите му възможност да бъдат изслушани, компетентната комисия взема решение относно последващите действия.
Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.
3.   Предложението се внася чрез председателя на Парламента, който проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.
Преди да бъде разпределено, предложението се превежда на онези официални езици, които председателят на компетентната комисия счете за необходими за предварителното разглеждане.
Компетентната комисия може да препоръча на председателя предложението да бъде предоставено за подпис от членовете на ЕП, при условие че се спазят условията и сроковете, предвидени в член 136, параграфи 2, 3 и 7.
Ако предложението е подписано от мнозинството от всички членове на Парламента, се счита, че Председателският съвет разрешава изготвянето на доклад относно предложението. След като изслуша авторите на предложението, комисията изготвя доклад съгласно член 52.
Ако предложението не е предоставено за допълнителни подписи или не е подписано от мнозинството от всички членове на Парламента, в срок от три месеца след разпределянето на предложението и след изслушване на авторите му компетентната комисия взема решение относно последващите действия.
Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.
4.  В резолюцията на Парламента се посочва подходящото правно основание и се отправят подробни препоръки относно съдържанието на исканото предложение, което следва да зачита основните права и принципа на субсидиарност.
4.  В резолюцията на Парламента се посочва подходящото правно основание и се отправят препоръки относно съдържанието на исканото предложение.
5.  Когато предложението има финансови последици, Парламентът посочва начините за осигуряване на необходимите финансови средства.
5.  Когато предложението има финансови последици, Парламентът посочва начините за осигуряване на необходимите финансови средства.
6.  Компетентната комисия следи за хода на подготовката на всяко предложение за законодателен акт, което се изготвя по нарочно искане на Парламента.
6.  Компетентната комисия следи за хода на подготовката на всяко предложение за акт на Съюза, което се изготвя по нарочно искане на Парламента.
6a.   Съветът на председателите на комисии следи редовно спазването от страна на Комисията на параграф 10 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, съгласно който Комисията трябва да отговори на искания за внасяне на предложения в рамките на три месеца, като приеме конкретно съобщение, посочващо последващите действия, които възнамерява да предприеме. Съветът на председателите на комисии докладва редовно на Председателския съвет относно този мониторинг.
Изменение 43
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47
Член 47
Член 47
Разглеждане на законодателни документи
Разглеждане на правнообвързващи актове
1.  Предложенията за законодателни актове и другите документи от законодателен характер се разпределят от председателя на съответната компетентна комисия за разглеждане.
1.  Предложенията за правнообвързващи актове, получени от други институции или държави членки, се разпределят от председателя на съответната компетентна комисия за разглеждане.
В случай на съмнение, преди да обяви пред Парламента разпореждането си за разпределяне на съответната комисия, председателят може да приложи член 201, параграф 2.
Когато дадено предложение е включено в работната програма на Комисията, компетентната комисия може да определи докладчик, който да следи подготвителната фаза на предложението.
Инициативата за консултация от страна на Съвета или исканията за становище, отправени от Комисията, се препращат от председателя на Парламента на компетентната за разглеждане на съответното предложение комисия.
Разпоредбите на членове 38—46, 57—63 и на член 75 относно първото четене се прилагат по отношение на предложенията за законодателни актове, независимо дали те се приемат на едно, две или три четения.
1a.   В случай на съмнение, преди да обяви пред Парламента разпореждането си за разпределяне на компетентната комисия, председателят може да представи въпрос относно компетентността пред Председателския съвет. Председателският съвет приема своето решение въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии или на неговия председател в съответствие с член 201а, параграф 2.
1б.   Компетентната комисия може по всяко време да реши да определи докладчик, който да следи подготвителната фаза на дадено предложение. Тя отделя специално внимание на този въпрос, когато предложението е включено в работната програма на Комисията.
2.   Позициите на Съвета се разпределят за разглеждане на компетентната за първо четене комисия.
Разпоредбите на членове 64—69 и на член 76 относно второто четене се прилагат по отношение на позициите на Съвета.
3.   Предложението не може да бъде върнато в комисия в хода на помирителната процедура между Парламента и Съвета след второ четене.
Разпоредбите на членове 70, 71 и 72 относно трето четене се прилагат при помирителната процедура.
4.  Членове 49, 50, 53, член 59, параграфи 1 и 3, и членове 60, 61 и 188 не се прилагат при второ и трето четене.
5.  В случай на противоречие между разпоредба на настоящия правилник относно второ и трето четене и която и да е друга негова разпоредба, предимство имат разпоредбите относно второ и трето четене.
5.  В случай на противоречие между разпоредба на настоящия правилник относно второ и трето четене и която и да е друга негова разпоредба, предимство имат разпоредбите относно второ и трето четене.
Изменение 44
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47 а (нов)
Член 47а
Ускоряване на законодателни процедури
Ускоряването на законодателните процедури при координация със Съвета и Комисията във връзка с конкретни предложения, избрани по-специално сред предложения, набелязани като приоритетни в съвместната декларация относно годишната междуинституционална програма съгласно член 37, параграф 1а, може да бъде договорено от съответната компетентна комисия или комисии.
Изменение 45
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 48
Член 48
Член 48
Законодателни процедури във връзка с инициативи на държава-членка
Законодателни процедури във връзка с инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки
1.  Инициативите на държава-членка по член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз се разглеждат по реда на настоящия член и на членове 38—43 и на членове 47 и 59 от настоящия правилник.
1.  Когато разглежда инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки, компетентната комисия може да кани представители на институциите или на държавите членки – автори на инициативата, да представят своята инициатива пред комисията. Представителите на държавите членки – автори на инициативата, могат да бъдат придружавани от председателството на Съвета.
2.  Компетентната комисия може да покани представители на държавите-членки, автори на инициативата, да представят предложението си пред нея. Представителите на държавите-членки може да бъдат придружавани от председателството на Съвета.
3.  Преди да пристъпи към гласуване, компетентната комисия отправя питане към Комисията дали подготвя становище по инициативата. Ако отговорът е утвърдителен, парламентарната комисия не може да приеме своя доклад, преди да получи становището на Комисията.
3.  Преди да пристъпи към гласуване, компетентната комисия отправя питане към Комисията дали подготвя становище по инициативата или дали възнамерява да представи алтернативно предложение в кратък срок. Ако отговорът, който получи, е утвърдителен, парламентарната комисия не може да приеме своя доклад, преди да получи становището на Комисията или алтернативното предложение.
4.  Когато две или повече предложения с еднаква законодателна цел, изхождащи от Комисията и/или държава-членка, са внесени в Парламента едновременно или в кратък интервал от време, те се разглеждат в общ доклад. В доклада компетентната комисия посочва към кой от текстовете предлага изменения и упоменава всички останали текстове в законодателната резолюция.
4.  Когато две или повече предложения с еднаква законодателна цел, изхождащи от Комисията и/или от друга институция и/или от държава членка, са внесени в Парламента едновременно или в кратък интервал от време, те се разглеждат в общ доклад. В доклада компетентната комисия посочва към кой от текстовете предлага изменения и упоменава всички останали текстове в законодателната резолюция.
Изменение 46
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 49
Член 49
Член 49
Законодателни доклади
Законодателни доклади
1.  Председателят на комисията, на която е разпределено предложение за законодателен акт, предлага процедурата, която да се следва.
1.  Председателят на комисията, на която е разпределено предложение за правнообвързващ акт, предлага процедурата, която да се следва.
2.  След приемането на решение относно процедурата, която да се следва, и ако член 50 не намира приложение, парламентарната комисия назначава измежду своите членове или постоянните заместници докладчик по предложението за законодателен акт, освен ако това вече е било направено въз основа на работната програма на Комисията, одобрена в съответствие с член 37.
2.  След приемането на решение относно процедурата, която да се следва, и ако опростената процедура по член 50 не намира приложение, парламентарната комисия назначава измежду своите членове или постоянните заместници докладчик по предложението за законодателен акт, освен ако това вече е било направено въз основа на член 47, параграф 1б.
3.  Докладът на комисията съдържа:
3.  Докладът на комисията съдържа:
а)  проектоизменения на предложението, ако има такива, придружени по целесъобразност с кратки обосновки, които са изготвени от докладчика и не се подлагат на гласуване;
а)  проектоизменения на предложението, ако има такива, придружени по целесъобразност с кратки обосновки, които са изготвени от автора и не се подлагат на гласуване;
б)  проект на законодателна резолюция в съответствие с член 59, параграф 2;
б)  проект на законодателна резолюция в съответствие с член 59, параграф ;
в)  при необходимост, обяснителна част, включваща финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка.
в)  по целесъобразност обяснителна част, включваща при необходимост финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка.
ва)   позоваване на оценката на въздействието, извършена от Парламента, ако има такава.
Изменение 47
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 50
Член 50
Член 50
Опростена процедура
Опростена процедура
1.  След първото обсъждане на предложението за законодателен акт, председателят може да предложи то да бъде одобрено без изменения. Освен ако възразят най-малко една десета от членовете на комисията, председателят на комисията внася в Парламента доклад за приемане на предложението. Прилагат се разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.
1.  След първото обсъждане на предложението за законодателен акт, председателят може да предложи то да бъде одобрено без изменения. Освен ако възразят най-малко една десета от членовете на комисията, предложената процедура се счита за одобрена. Председателят на комисията или докладчикът, ако такъв е бил назначен, внася в Парламента доклад за приемане на предложението. Прилагат се разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.
2.  Като алтернатива председателят може да предложи той самият или докладчикът да изготвят поредица от изменения, отразяващи проведеното в комисията обсъждане. Ако комисията се съгласи с това предложение, така изготвените проектоизменения се изпращат на всички нейни членове. Освен ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят в определения срок, който не може да бъде по-кратък от двадесет и един дни от датата на изпращането, докладът се счита за приет от комисията. В този случай проектът на законодателна резолюция и измененията се внасят в Парламента без да се провеждат разисквания, в съответствие с разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.
2.  На свой ред председателят може да предложи той самият или докладчикът да изготвят поредица от изменения, отразяващи проведеното в комисията обсъждане. Освен ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят, предложената процедура се счита за одобрена и измененията се изпращат на всички нейни членове.
Освен ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят срещу измененията в определения срок, който не може да бъде по-кратък от десет работни дни от датата на изпращането, докладът се счита за приет от комисията. В този случай проектът на законодателна резолюция и измененията се внасят в Парламента без да се провеждат разисквания, в съответствие с разпоредбите на член 150, параграф 1, алинея втора и параграфи 2 и 4.
Ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят срещу измененията, те се поставят на гласуване на следващото заседание на комисията.
3.   Ако най-малко една десета от членовете на комисията възразят, проектоизмененията се поставят на гласуване на следващото заседание на комисията.
4.  Разпоредбите на първо и второ изречение на параграф 1, първо, второ и трето изречение на параграф 2, както и на параграф 3, се прилагат mutatis mutandis по отношение на становищата на комисиите по смисъла на член 53.
4.  С изключение на разпоредбите, уреждащи внасянето в Парламента, настоящият член се прилага mutatis mutandis по отношение на становищата на комисиите по смисъла на член 53.
Изменение 48
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 51
Член 51
Член 51
Незаконодателни доклади
Незаконодателни доклади
1.  Когато парламентарна комисия изготвя незаконодателен доклад, тя назначава докладчик измежду своите членове или постоянните им заместници.
1.  Когато парламентарна комисия изготвя незаконодателен доклад, тя назначава докладчик измежду своите членове или постоянните им заместници.
2.   Докладчикът отговаря за изготвянето на доклада на комисията и за представянето му от нейно име в пленарно заседание.
3.  Докладът на комисията съдържа:
3.  Докладът на комисията съдържа:
а)  предложение за резолюция;
а)  предложение за резолюция;
б)  изложение на мотивите, включително финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка;
б)  изложение на мотивите, включително, при необходимост, финансова обосновка на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка;
в)  текста на всички предложения за резолюция, които следва да бъдат включени съгласно член 133, параграф 4.
в)  текста на всички предложения за резолюция, които следва да бъдат включени съгласно член 133, параграф 4.
Изменение 49
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52
Член 52
Член 52
Доклади по собствена инициатива
Доклади по собствена инициатива
1.  Комисия, която възнамерява да изготви доклад и да внесе в Парламента предложение за резолюция по въпрос от нейната компетентност, без да е била сезирана с консултация или с искане за становище по реда на член 201, параграф 1, трябва да поиска предварително разрешение от Председателския съвет. Отказът да се даде такова разрешение задължително се мотивира. Ако предмет на доклада е предложение, внесено от член на ЕП съгласно член 46, параграф 2, разрешението може да бъде отказано само ако не са изпълнени условията, предвидени в параграф 5 от Устава на членовете на ЕП, както и в член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
1.  Комисия, която възнамерява да изготви незаконодателен доклад или доклад по член 45 или член 46 по въпрос от нейната компетентност, който не е бил отнесен до нея, трябва да поиска предварително разрешение от Председателския съвет.
Председателският съвет се произнася по исканията за разрешение за изготвяне на доклад, внесени съгласно първа алинея, въз основа на определен от него ред.
Председателският съвет се произнася по исканията за разрешение за съставяне на доклад по параграф 1, по определен от самия него ред. Ако компетентността на комисията, поискала такова разрешение, бъде оспорена, Председателският съвет се произнася с решение в срок от шест седмици въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии, или при липсата на такава - въз основа на препоръка на неговия председател. Ако Председателският съвет не успее да вземе решение в предвидения срок, препоръката се счита за одобрена.
1a.   В случай на отказ на такова разрешение мотивите за този отказ винаги се посочват.
Когато темата на доклада попада в рамките на правото на Парламента на инициатива по член 45, разрешението може да бъде отказано единствено ако не са спазени условията, предвидени в Договорите.
1б.   В случаите, посочени в членове 45 и 46, Председателският съвет взема решение в двумесечен срок.
2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 151. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание, единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 170, параграф 4. За предложения за резолюции на комисии и измененията към тях се прилагат членове 176 и 180. Член 180 се прилага също така и за единното гласуване по алтернативни предложения за резолюции.
2.  Предложенията за резолюции, внесени в Парламента, се разглеждат в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 151. Изменения на такива предложения за резолюции и искания за разделно гласуване или гласуване поотделно са допустими за разглеждане на пленарно заседание, единствено ако са внесени или от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 170, параграф 4. За предложения за резолюции на комисии и измененията към тях се прилага член 180. Член 180 се прилага също така и за единното гласуване по алтернативни предложения за резолюции.
Първа алинея не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 45 или 46, или когато докладът е бил разрешен като стратегически9.
2a.   Параграф 2 не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е изготвен съгласно правото на инициатива по членове 45 или 46 или когато разрешението за доклада е дадено с оглед на качеството му на стратегически доклад9a.
3.   Когато темата на доклада попада в рамките на правото на инициатива по член 45, разрешението може да бъде отказано единствено ако условията, предвидени в Договорите, не са спазени.
4.   И в двата случая по членове 45 и 46 Председателският съвет взема решение в двумесечен срок.
__________________
__________________
9 Вж. съответното решение на Председателския съвет, възпроизведено в приложение ХVІI
към правилника.
9a Вж. съответното решение на Председателския съвет.
Изменение 50
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 53
Член 53
Член 53
Становища на комисии
Становища на комисии
1.  Когато комисията, която първа е била сезирана с даден въпрос, желае да се запознае със становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да изложи становището си по доклада на първоначално сезираната комисия, двете комисии могат да поискат от председателя на Парламента да определи едната от тях за водеща, а другата за подпомагаща по реда на член 201, параграф 3.
1.  Когато комисията, която първа е била сезирана с даден въпрос, желае да се запознае със становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да изложи становището си пред първоначално сезираната комисия, двете комисии могат да поискат от председателя на Парламента да определи едната от тях за водеща, а другата за подпомагаща по реда на член 201, параграф 3.
Подпомагащата комисия може да назначи докладчик по становище измежду своите членове или постоянните заместници или да изпрати своето становище под формата на писмо от нейния председател.
2.  В случай на документи от законодателен характер по смисъла на член 47, параграф 1, становището се изразява в проектоизменения към текста, с който комисията е била сезирана, придружени при необходимост с кратка обосновка. Обосновките се изготвят от докладчика по становището и не се подлагат на гласуване. При необходимост подпомагащата комисията може да изложи накратко в писмен вид обосновка на становището като цяло.
2.  Когато становището засяга предложение за правнообвързващ акт, становището се изразява в проектоизменения към текста, с който комисията е била сезирана, придружени при необходимост с кратка обосновка. Обосновките се изготвят от автора на изменениятаи не се подлагат на гласуване. При необходимост подпомагащата комисия може да изложи накратко в писмен вид обосновка на становището като цяло. Такава кратка писмена обосновка се изготвя от докладчика.
В случай на незаконодателни текстове становището се изразява в предлагане на промени към отделни части от предложението за резолюция, внесено от водещата комисия.
Ако становището не засяга предложение за правнообвързващ акт, то се изразява в предлагане на промени към отделни части от предложението за резолюция, внесено от водещата комисия.
Водещата комисия подлага проектоизмененията или предложенията за промени на гласуване.
Водещата комисия подлага проектоизмененията или предложенията за промени на гласуване.
Становищата се ограничават единствено до сферата на компетентност на подпомагащата комисия.
Становищата се ограничават единствено до сферата на компетентност на подпомагащата комисия.
3.  Водещата комисия определя срок, в който подпомагащата комисия следва да представи становището си на водещата комисия, за да бъде взето предвид. Всяка промяна в обявения график се съобщава незабавно от водещата комисия на подпомагащата(ите) комисия(и). Водещата комисия не съставя окончателни заключения преди изтичането на този срок.
3.  Водещата комисия определя срок, в който подпомагащата комисия следва да представи становището си на водещата комисия, за да бъде взето предвид. Всяка промяна в обявения график се съобщава незабавно от водещата комисия на подпомагащата(‑ите) комисия(‑и). Водещата комисия не съставя окончателни заключения преди изтичането на този срок.
3a.   Като алтернатива подпомагащата комисия може да реши да представи своята позиция под формата на изменения, които да бъдат внесени пряко във водещата комисия след тяхното приемане. Тези изменения се внасят от председателя на комисията или от докладчика от името на комисията.
3б.   Подпомагащата комисия внася измененията, посочени в параграф 3а, в рамките на срока за измененията, определен от водещата комисия.
4.  Всички приети становища се прилагат към доклада на водещата комисия.
4.  Всички становища и изменения, приети от подпомагащата комисия, се прилагат към доклада на водещата комисия.
5.  Само водещата комисия може да предлага изменения в пленарно заседание.
5.  Подпомагащите комисии по смисъла на настоящия член не могат да внасят изменения за разглеждане от Парламента.
6.  Председателят и докладчикът на подпомагащата комисия се канят за участие със съвещателен глас в заседанията на водещата комисия, доколкото там се разглеждат въпроси от общ интерес за двете комисии.
6.  Председателят и докладчикът на подпомагащата комисия се канят за участие със съвещателен глас в заседанията на водещата комисия, доколкото там се разглеждат въпроси от общ интерес за двете комисии.
Изменение 51
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 54
Член 54
Член 54
Процедура с асоциирани комисии
Процедура с асоциирани комисии
Когато до Председателския съвет бъде отнесен спор за компетентност по реда на член 201, параграф 2 или член 52, и Председателският съвет счете, въз основа на приложение VI, че въпросът попада в почти еднаква степен в компетентността на две или повече комисии или че различни страни на въпроса попадат в компетентността на две или повече комисии, се прилага член 53 със следните допълнителни разпоредби:
1.   Когато до Председателския съвет бъде отнесен спор за компетентност по реда на член 201а и Председателският съвет счете, въз основа на приложение VI, че въпросът попада в почти еднаква степен в компетентността на две или повече комисии или че различни страни на въпроса попадат в компетентността на две или повече комисии, се прилага член 53 със следните допълнителни разпоредби:
–  сроковете за разглеждане се определят съвместно от заинтересованите комисии;
–  сроковете за разглеждане се определят съвместно от заинтересованите комисии;
–  докладчикът и докладчиците по становище се информират взаимно и се стремят да постигнат съгласие по текстовете, които предлагат на съответните си комисии, и по позицията си относно измененията;
–  докладчикът и докладчиците по становище се информират взаимно и се стремят да постигнат съгласие по текстовете, които предлагат на съответните си комисии, и по позицията си относно измененията;
–  съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище съвместно определят частите от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или обща компетентност, и се споразумяват за точните условия на сътрудничеството си. В случай на несъгласие относно границите на компетентността, по искане на една от засегнатите комисии въпросът се отнася до Председателския съвет, който може да се произнесе по въпроса за съответната компетентност или да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии по член 55; втората алинея на член 201, параграф 2, се прилага mutatis mutandis;
–  съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище са обвързани от принципа на добро и лоялно сътрудничество и съвместно определят частите от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или споделена компетентност, и се споразумяват за точните условия на сътрудничеството си. В случай на несъгласие относно границите на компетентността по искане на една от засегнатите комисии въпросът се отнася до Председателския съвет, който може да се произнесе по въпроса за съответната компетентност или да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии по член 55. Това решение се взема в съответствие с процедурата и срока по член 201а.
–  водещата комисия приема измененията на асоциираната комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия. Ако изменения по въпроси, които попадат в обхвата на общата компетентност на водещата комисия и на асоциирана комисия, бъдат отхвърлени от първата, асоциираната комисия може да ги внесе направо в Парламента;
–  водещата комисия приема измененията на асоциираната комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия. Ако водещата комисия не зачита изключителната компетентност на асоциираната комисия, асоциираната комисия може да внесе измененията направо в Парламента. Ако изменения по въпроси, които попадат в обхвата на споделената компетентност на водещата комисия и на асоциирана комисия, не бъдат приети от първата, асоциираната комисия може да ги внесе направо в Парламента;
–  в случай че се провежда процедура на помирение по съответното предложение, делегацията на Парламента включва докладчика на всяка асоциирана комисия.
–  в случай че се провежда процедура на помирение по съответното предложение, делегацията на Парламента включва докладчика на всяка асоциирана комисия.
Текстът на настоящия член не поставя никакви ограничения за неговото приложно поле. Искания за прилагане на процедурата с асоциирани комисии по незаконодателни доклади на основание член 52, параграф 1 и член 132, параграфи 1 и 2, са допустими.
Процедурата с асоциирани комисии по настоящия член не се прилага по отношение на препоръката, която се приема от компетентната комисия по член 99.
Решението на Председателския съвет да се приложи процедурата с асоциирани комисии се отнася за всички етапи на съответната процедура.
Решението на Председателския съвет да се приложи процедурата с асоциирани комисии се отнася за всички етапи на съответната процедура.
Правомощията, свързани с качеството на „компетентна комисия“, се упражняват от водещата комисия. При упражняването им тя трябва да спазва прерогативите на асоциираната комисия, по-специално задължението за лоялно сътрудничество във връзка с графика, и правото на асоциираната комисия да определя кои изменения от сферата на нейната изключителна компетентност да бъдат внесени в Парламента.
Правомощията, свързани с качеството на „компетентна комисия“, се упражняват от водещата комисия. При упражняването им тя трябва да спазва прерогативите на асоциираната комисия, по-специално задължението за лоялно сътрудничество във връзка с графика, и правото на асоциираната комисия да определя кои изменения от сферата на нейната изключителна компетентност да бъдат внесени в Парламента.
В случай че водещата комисия не зачете прерогативите на асоциираната комисия, решенията, взети от водещата комисия, остават валидни, но асоциираната комисия може да внесе направо в Парламента измененията, които попадат в обхвата на изключителна ѝ компетентност.
1a.   Процедурата, изложена в настоящия член, не се прилага по отношение на препоръките, които се приемат от компетентната комисия по член 99.
Изменение 52
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 55
Член 55
Член 55
Процедура на съвместни заседания на комисии
Процедура на съвместни комисии
1.  Когато до Председателския съвет бъде отнесен въпрос за правомощията по реда на член 201, параграф 2, Председателският съвет може да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии и общо гласуване, ако:
1.  Когато до Председателския съвет бъде отнесен въпрос за правомощията по реда на член 201а, Председателският съвет може да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии и общо гласуване, ако:
–  въпросът е неразривно свързан с правомощията на няколко комисии, съгласно предвиденото в приложение VI, както и
–  въпросът е неразривно свързан с правомощията на няколко комисии, съгласно предвиденото в приложение VI, както и
–  се е уверил, че въпросът е от голямо значение.
–  се е уверил, че въпросът е от голямо значение.
2.  В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии под общото председателство на председателите на комисиите.
2.  В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии под общото председателство на председателите на комисиите.
На всички етапи от процедурата правата, свързани със статута на компетентна комисия, могат да бъдат използвани от съответните комисии само съвместно. Комисиите могат да създадат работни групи, които да подготвят заседанията и гласуванията.
На всички етапи от процедурата правата, свързани със статута на компетентна комисия, могат да бъдат използвани от съответните комисии само съвместно. Комисиите могат да създадат работни групи, които да подготвят заседанията и гласуванията.
3.  На второ четене при обикновената законодателна процедура позицията на Съвета се разглежда на съвместно заседание на съответните комисии, което, при липсата на договореност между председателите, се провежда в срядата на първата седмица, предвидена за заседания на парламентарните органи, следваща съобщаването на позицията на Съвета на Парламента. Ако не е налице договореност за свикването на заседание на по-късна дата, то се свиква от председателя на Съвета на председателите на комисии. Препоръката за второ четене се гласува на съвместно заседание въз основа общ проект, изготвен от съответните докладчици на съвместно заседаващите комисии или, ако не е на разположение общ проект, въз основа внесените в съответните комисии предложения за изменение.
3.  На второ четене при обикновената законодателна процедура позицията на Съвета се разглежда на съвместно заседание на съответните комисии, което, при липсата на договореност между председателите, се провежда в срядата на първата седмица, предвидена за заседания на парламентарните органи, следваща съобщаването на позицията на Съвета на Парламента. Ако не е налице договореност за свикването на заседание на по-късна дата, то се свиква от председателя на Съвета на председателите на комисии. Препоръката за второ четене се гласува на съвместно заседание въз основа на общ проект, изготвен от съответните докладчици на съвместно заседаващите комисии или, ако не е на разположение общ проект, въз основа на внесените в съответните комисии предложения за изменение.
На трето четене при обикновената законодателна процедура председателите и докладчиците на съответните комисии участват по право в делегацията в Помирителния комитет.
На трето четене при обикновената законодателна процедура председателите и докладчиците на съответните комисии участват по право в делегацията в Помирителния комитет.
Настоящият член може да бъде прилаган за процедурата, чрез която се стига до изготвянето на препоръка за приемане или отхвърляне сключването на международно споразумение съгласно член 108, параграф 5 и член 99, параграф 1, при условие че са изпълнени условията, предвидени в същия член.
Изменение 53
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 56
Член 56
Член 52a
Изготвяне на докладите
Изготвяне на докладите
-1.   Докладчикът отговаря за изготвянето на доклада на комисията и за представянето му от нейно име в пленарно заседание.
1.  Изложението на мотивите се изготвя от докладчика и не се подлага на гласуване. При все това, изложението на мотивите трябва да е в съответствие с текста на гласуваното предложение за резолюция и всички изменения, предложени от комисията, като в противен случай председателят на комисията може да заличи изложението на мотивите.
1.  Изложението на мотивите се изготвя от докладчика и не се подлага на гласуване. При все това изложението на мотивите трябва да е в съответствие с текста на гласуваното предложение за резолюция и всички изменения, предложени от комисията, като в противен случай председателят на комисията може да заличи изложението на мотивите.
2.  В доклада се посочват резултатите от проведеното гласуване на доклада като цяло. Наред с това, ако при гласуването най-малко една трета от присъстващите членове направят съответно искане, в доклада се посочва и как е гласувал всеки един от членовете.
2.  В доклада се посочват резултатите от проведеното гласуване на доклада като цяло и в съответствие с член 208, параграф 3 в него се посочва как е гласувал всеки един от членовете.
3.  В случай, че становището на комисията не е единодушно, в доклада се отразява и мнението на малцинството. Мненията на малцинството се изказват при гласуването на текста в цялост и по настояване на техните автори могат да бъдат включени в писмена декларация от не повече от 200 думи, която се прилага към изложението на мотивите.
3.  Позициите на малцинството могат да се изказват при гласуването на текста в цялост и по настояване на техните автори могат да бъдат включени в писмена декларация от не повече от 200 думи, която се прилага към изложението на мотивите.
Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на тези разпоредби, се решават от председателя на комисията.
Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на настоящия параграф, се решават от председателя на комисията.
4.  По предложение на нейното бюро, комисията може да определи срок за представяне на проектодоклад от докладчика. Срокът може да бъде удължен или да се назначи нов докладчик.
4.  По предложение на своя председател комисията може да определи срок за представяне на проектодоклад от докладчика. Срокът може да бъде удължен или може да се назначи нов докладчик.
5.  След изтичането на срока комисията може да възложи на своя председател да поиска въпросът да бъде включен в дневния ред на някое от следващите заседания на Парламента. В този случай разискванията могат да се проведат въз основа на устен доклад от съответната комисия.
5.  След изтичането на срока комисията може да възложи на своя председател да поиска въпросът да бъде включен в дневния ред на някое от следващите заседания на Парламента. В този случай разискванията и гласуването могат да се проведат въз основа на устен доклад от съответната комисия.
(Този член, във вида, в който е изменен, се премества преди член 53.)
Изменение 54
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 3 – заглавие
ГЛАВА 3
ГЛАВА 3
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
Изменение 55
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 3 – раздел 1 (нов)
РАЗДЕЛ 1
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
Изменение 56
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 3 – подзаглавие 1
Стадий на разглеждане в комисия
заличава се
Изменение 57
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 57
Член 57
заличава се
Промени в предложението за законодателен акт
1.   Ако Комисията уведоми Парламента или ако компетентната комисия узнае по друг начин, че Комисията възнамерява да промени своето предложение, компетентната комисия отлага разглеждането на въпроса до получаване на ново предложение или на промените на Комисията.
2.   Ако Съветът внесе значителни промени в предложението за законодателен акт се прилагат разпоредбите на член 63.
Изменение 58
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 58
Член 58
заличава се
Позиция на Комисията и на Съвета по измененията
1.   Преди да пристъпи към окончателно гласуване на предложение за законодателен акт, компетентната комисия приканва Комисията да изложи позицията си по всички изменения към предложението й, приети при разглеждане в комисия, както и Съвета да представи своите коментари.
2.   Ако Комисията не е в състояние да изрази позиция или заяви, че не е готова да се съгласи с всички изменения, приети от компетентната комисия, последната може да отложи окончателното гласуване.
3.   При необходимост позицията на Комисията се включва в доклада.
Изменение 59
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 3 – подзаглавие 2
Стадий на разглеждане в пленарно заседание
заличава се
Изменение 60
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 59
Член 59
Член 59
Приключване на първото четене
Гласуване в Парламента — първо четене
-1.   Парламентът може да одобри, измени или отхвърли проекта на законодателен акт.
1.  Парламентът разглежда предложението за законодателен акт въз основа на доклада, изготвен от компетентната комисия по реда на член 49.
1.  Парламентът гласува първо всяко предложение за незабавното отхвърляне на проекта на законодателен акт, внесен в писмен вид от компетентната комисия, от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП.
Ако това предложение за отхвърляне бъде прието, председателят може да поиска от институцията, внесла проектана законодателен акт, да го оттегли.
Ако институцията, внесла проекта на законодателен акт, стори това, Председателят обявява процедурата за приключена.
Ако институцията, внесла проектана законодателен акт, не го оттегли, председателят обявява, че първото четене в Парламента е приключило, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане.
Ако това предложение за отхвърляне не бъде прието, Парламентът действа в съответствие с параграфи 1а—1в.
1a.   Всяко временно споразумение , внесено от компетентната комисия по член 73г, параграф 4, се ползва с предимство при гласуването и се поставя на единно гласуване, освен ако, по искане на политическа група или на четиридесет членове на ЕП, Парламентът реши вместо това да пристъпи към гласуването на измененията в съответствие с параграф 1б. В този случай Парламентът решава също така дали гласуването на измененията се провежда незабавно. В противен случай Парламентът определя нов срок за измененията и гласуването се провежда на следващо заседание.
Ако временното споразумение бъде прието с единно гласуване, председателят обявява, че първото четене в Парламента е приключено.
Ако при единно гласуване временното споразумение не успее да получи мнозинството от подадените гласове, председателят на Парламента определя нов краен срок за внасяне на изменения към проекта на законодателен акт. Тези изменения след това се поставят на гласуване на следващо заседание, за да може Парламентът да приключи първото четене.
1б.   Освен когато дадено предложение за отхвърляне е било прието в съответствие с параграф 1 или дадено временно споразумение е било прието в съответствие с параграф 2, измененията към проекта на законодателен акт трябва да бъдат поставени на гласуване, включително, когато е приложимо, отделни части от временното споразумение, когато са били внесени искания за разделно и отделно гласуване или са били внесени конкурентни изменения.
Преди да се гласуват измененията, председателят може да прикани Комисията да изложи позицията си, както и Съвета да представи своите коментари.
След гласуването на тези изменения Парламентът гласува по целия проект на законодателен акт, с евентуалните изменения.
Ако целият проект на законодателен акт, с евентуалните изменения, бъде приет, председателят обявява, че първото четене е приключило, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори съгласно членове 59а, 73а и 73г.
Ако целият проект на законодателен акт с евентуалните изменения не успее да получи мнозинството от подадените гласове, председателят обявява, че първото четене е приключено, освен ако по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът реши да отнесе въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане.
1в.   След гласуването по реда на параграфи 1 – 1б и след гласуването по измененията към проекта на законодателна резолюция, свързан с процедурни искания, ако има такива, законодателната резолюция се счита за приета. Ако е необходимо, законодателната резолюция се адаптира по реда на член 193, параграф 2, за да отразява резултата от гласуването, извършено по реда на параграфи 1—1б.
Текстът на законодателната резолюция и позицията на Парламента се изпращат от председателя съответно на Съвета и на Комисията, както и, когато проектът на законодателен акт произхожда от тях, на групата от държави членки, от които произхожда проектът на законодателен акт, на Съда на Европейския съюз и на Европейската централна банка.
2.   Парламентът гласува първо измененията към предложението, което е в основата на доклада на компетентната комисия, след това гласува евентуално измененото предложение, измененията към проекта на законодателна резолюция и накрая проекта на законодателна резолюция в цялост. Проектът на законодателна резолюция съдържа единствено декларация, посочваща дали Парламентът приема или отхвърля законодателното предложение, или предлага изменения в него и евентуално включва процедурни искания.
Първото четене приключва с приемането на проекта на законодателна резолюция. Ако Парламентът не приеме законодателната резолюция, предложението на Комисията се връща на компетентната комисия.
Всички доклади, внесени в рамките на законодателната процедура, трябва да съответстват на разпоредбите на членове 39, 47 и 49. Внасянето на предложение за незаконодателна резолюция от компетентната комисия трябва да се извършва вследствие на конкретно сезиране съгласно процедурите за разпределяне, предвидени в член 52 или 201.
3.  Председателят на Парламента изпраща одобрения от Парламента текст на предложението и придружаващата го резолюция на Съвета и на Комисията като позиция на Парламента.
Изменение 61
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 59 а (нов)
Член 59 a
Връщане в компетентната комисия за ново разглеждане
Ако в съответствие с член 59 въпросът се връща в компетентната комисия за ново разглеждане или с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в сътветсвие с членове 73а и 73г, компетентната комисия докладва устно или в писмен вид на Парламента в срок от четири месеца, който може да бъде удължен от Председателския съвет.
След връщане за ново разглеждане в комисия водещата комисия, преди да вземе решение относно процедурата, трябва да даде възможност на асоциирана комисия, както предвижда член 54, да избере измененията, попадащи в нейната изключителна компетентност, по-специално да определи кои изменения трябва да бъдат внесени повторно в Парламента.
Нищо не възпрепятства Парламента да реши да проведе, ако е подходящо, заключителни разисквания във връзка с доклада на компетентната комисия, в която въпросът е бил върнат за ново разглеждане.
(Последните два параграфа се добавят като тълкувания.)
Изменение 62
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 60
Член 60
заличава се
Отхвърляне на предложение на Комисията
1.   Ако предложението на Комисията не събере мнозинство от подадените гласове или ако бъде прието предложение за неговото отхвърляне, което може да бъде внесено от компетентната комисия или най-малко четиридесет членове на ЕП, преди гласуването на проекта на законодателна резолюция, председателят на Парламента приканва Комисията да оттегли предложението си.
2.   Ако Комисията оттегли предложението си, Председателят обявява процедурата за приключена и уведомява Съвета за това.
3.   Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът връща въпроса на компетентната комисия, без да гласува проекта на законодателна резолюция, освен ако Парламентът, по предложение на председателя на компетентната комисия или на нейния докладчик, или на политическа група, или на поне четиридесет членове на ЕП, пристъпи към гласуването на проекта на законодателна резолюция.
В случай на връщане за ново разглеждане компетентната комисия взема решение относно процедурата, която да бъде следвана, и докладва писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.
След връщане за ново разглеждане в комисия съгласно параграф 3, преди да вземе решение относно процедурата водещата комисия трябва да даде възможност на асоциирана комисия по член 54 да определи избора си относно измененията, попадащи в нейната изключителна компетентност, по-специално да определи кои от измененията, които да бъдат внесени повторно в Парламента.
Срокът, определен съгласно параграф 3, втора алинея, се прилага за писменото внасяне или устно докладване от страна на компетентната комисия. Той не засяга определянето от Парламента на подходящия момент за продължаване разглеждането на съответната процедура.
4.   Ако компетентната комисия не може да спази срока, тя иска връщане за ново разглеждане в комисия по член 188, параграф 1. Ако е необходимо, Парламентът може да определи нов срок по реда на член 188, параграф 5. Ако искането на компетентната комисия бъде отхвърлено, Парламентът пристъпва към гласуване на проекта на законодателна резолюция.
Изменение 63
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 61
Член 61
заличава се
Приемане на изменения към предложение на Комисията
1.   В случай че предложението на Комисията бъде одобрено в цялост съобразно приетите изменения, гласуването на проекта на законодателна резолюция се отлага, докато Комисията не изложи позицията си по всяко от измененията на Парламента.
Ако Комисията не е в състояние да изрази такава позиция след края на гласуването на предложението ѝ от Парламента, тя уведомява председателя или компетентната комисия за срока, в който ще бъде в състояние да направи това; предложението се включва в проекта на дневен ред на първата следваща месечна сесия.
2.   В случай че Комисията заяви, че не възнамерява да приеме всички изменения на Парламента, докладчикът на компетентната комисия или при липса на докладчик, председателят на същата комисия, прави формално предложение пред Парламента относно това дали е уместно да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция. Преди да внесе предложението си, докладчикът или председателят на компетентната комисия може да поиска от председателя да спре разглеждането на точката.
Ако Парламентът реши да отложи гласуването, въпросът се счита за върнат на компетентната комисия за ново разглеждане.
В този случай компетентната комисия докладва отново писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.
Ако компетентната комисия не може да спази срока, се прилага процедурата, предвидена в член 60, параграф 4.
На този етап са допустими само изменения, внесени от компетентната комисия, с които се цели постигане на компромис с Комисията.
Нищо не препятства Парламента да реши да проведе, ако е подходящо, заключителен дебат във връзка с доклада на компетентната комисия, в която въпросът е бил върнат за ново разглеждане.
3.   Прилагането на параграф 2 не изключва внасянето на искане за ново разглеждане от който и да е друг член на ЕП съгласно член 188.
Комисията, в която въпросът е върнат за ново разглеждане по параграф 2, трябва, съгласно разпореждането за връщане, преди всичко да докладва в предвидения срок и, когато е възможно, да внесе изменения с цел постигане на компромис с Комисията, без да преразглежда всички разпоредби, одобрени от Парламента.
В тази връзка, обаче, предвид суспензивния ефект на връщането за ново разглеждане, комисията се ползва с по-голяма свобода и може, ако това е необходимо в интерес на компромиса, да предложи преразглеждане на разпоредби, за които Парламентът е дал положителен вот.
В тези случаи, предвид факта, че се допуска внасяне единствено на изменения, насочени към постигане на компромис, и с оглед запазване на суверенитета на Парламента, докладът по параграф 2 трябва ясно да посочи кои от вече одобрените разпоредби ще отпаднат, ако предложените изменения бъдат приети.
Изменение 64
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 3 – подзаглавие 3
Процедура на предприемане на последващи действия
заличава се
Изменение 65
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 62
Член 62
заличава се
Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента
1.   След приемането на позиция от Парламента по дадено предложение на Комисията, председателят и докладчикът на компетентната комисия следят развитието на процедурата, водеща до приемане на предложението от Съвета, по-специално, за да се гарантира спазването на ангажиментите, поети от Съвета или от Комисията към Парламента във връзка с приетата от него позиция.
2.   Компетентната комисия може да покани Комисията и Съвета на съвместно обсъждане.
3.   На всеки етап от процедурата на предприемане на последващи действия компетентната комисия може, ако счете за необходимо, да внесе предложение за резолюция по настоящия член, в която препоръчва на Парламента:
–  да прикани Комисията да оттегли предложението си;
–  да прикани Комисията или Съвета да сезират повторно Парламента по реда на член 63, или да прикани Комисията да внесе ново предложение, или
–  да предприеме други действия, които счете за уместни.
Това предложение се включва в проекта на дневен ред на месечната сесия, следваща решението на комисията.
Изменение 66
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 63
Член 63
Член 63
Повторно сезиране на Парламента
Повторно сезиране на Парламента
Обикновена законодателна процедура
1.  По искане на компетентната комисия, председателят на Парламента приканва Комисията повторно да сезира Парламента с предложението си:
1.  По искане на компетентната комисия, председателят на Парламента приканва Комисията повторно да сезира Парламента с предложението си, когато:
–   когато Комисията оттегли първоначалното си предложение, за да го замени с друг текст, след като Парламентът вече е приел своята позиция, освен ако оттеглянето има за цел да отрази позицията на Парламента; или
–  когато Комисията измени или възнамерява да измени съществено първоначалното си предложение, освен ако изменението има за цел да отрази позицията на Парламента; или
–  Комисията замени, измени съществено или възнамерява да измени съществено първоначалното си предложение, след като Парламентът вече е приел своята позиция, освен ако оттеглянето има за цел да отрази позицията на Парламента;
–  когато поради изтичане на определен период от време или промяна в обстоятелствата, естеството на проблема, предмет на предложението, съществено се е променило; или
–  поради изтичане на определен период от време или промяна в обстоятелствата естеството на проблема, предмет на предложението, съществено се е променило; или
–  след приемането на позицията са били произведени парламентарни избори и Председателският съвет счита, че е желателно да се внесе ново предложение.
–  след приемането на позицията са били произведени парламентарни избори и Председателският съвет счита, че е желателно да се внесе ново предложение.
1a.   Когато се предлага изменение на правното основание на дадено предложение, в резултат на което обикновената законодателна процедура вече не би се прилагала за това предложение, Парламентът, Съветът и Комисията в съответствие с параграф 25 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество ще разменят мнения по този въпрос посредством своите председатели или свои представители.
2.  По искане на компетентната комисия Парламентът кани Съвета повторно да го сезира с предложение, внесено от Комисията по реда на член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в случай че Съветът има намерение да промени правното основание на предложението, в резултат на което обикновената законодателна процедура би престанала да се прилага.
2.  По искане на компетентната комисия и след размяната на мнения, спомената в параграф 1а, председателят кани Съвета да сезира Парламента с проект на правнообвързващ акт, в случай че Комисията или Съветът има намерение да промени правното основание, предвидено в позицията на Парламента на първо четене, в резултат на което обикновената законодателна процедура би престанала да се прилага.
Други процедури
3.   По искане на компетентната комисия, председателят приканва Съвета повторно да се консултира с Парламента при обстоятелствата и условията, посочени в параграф 1, а също и когато Съветът съществено измени или възнамерява да измени първоначалното предложение, по което Парламентът вече е дал становище, освен ако изменението има за цел да отрази измененията на Парламента.
4.   При обстоятелствата, предвидени в настоящия член, председателят отправя искане Парламентът да бъде повторно сезиран с дадено предложение, в случай че Парламентът вземе такова решение по искане на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП.
Изменение 67
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 4 – заглавие
ГЛАВА 4
РАЗДЕЛ 2
ВТОРО ЧЕТЕНЕ
ВТОРО ЧЕТЕНЕ
Изменение 68
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 4 – подзаглавие 1
Стадий на разглеждане в комисия
заличава се
Изменение 69
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 64
Член 64
Член 64
Съобщаване на позицията на Съвета
Съобщаване на позицията на Съвета
1.  Съобщаването на позицията на Съвета по член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз става с нейното обявяване от председателя на пленарно заседание. Председателят пристъпва към обявяването ѝ след получаване на документите, в които се съдържа самата позиция, на всички декларации, направени в протоколите от заседанието на Съвета, на което е приета позицията, мотивите на Съвета за нейното приемане и позицията на Комисията, надлежно преведени на официалните езици на Европейския съюз. Председателят обявява позицията по време на първата месечна сесия, следваща получаването на тези документи.
1.  Съобщаването на позицията на Съвета по член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз става с нейното обявяване от председателя на пленарно заседание. Председателят пристъпва към обявяването ѝ след получаване на документите, в които се съдържа самата позиция, както и на всички декларации, направени в протоколите от заседанието на Съвета, на което е приета позицията, мотивите на Съвета за нейното приемане и позицията на Комисията, надлежно преведени на официалните езици на Европейския съюз. Председателят обявява позицията по време на първата месечна сесия, следваща получаването на тези документи.
Преди да обяви общата позиция, председателят проверява, след консултации с председателя на компетентната комисия и/или докладчика, дали полученият от него текст действително представлява позицията за първо четене на Съвета и дали не е налице някоя от хипотезите, предвидени в член 63. Ако случаят не е такъв, председателят, в съгласие с компетентната комисия и по възможност със Съвета, търси подходящо решение.
Преди да обяви общата позиция, председателят проверява, след консултации с председателя на компетентната комисия и/или докладчика, дали полученият от него текст действително представлява позицията на първо четене на Съвета и дали не е налице някоя от хипотезите, предвидени в член 63. Ако случаят не е такъв, председателят, в съгласие с компетентната комисия и по възможност със Съвета, търси подходящо решение.
1a.   В деня на нейното съобщаване на Парламента позицията на Съвета се счита за служебно разпределена на компетентната комисия за първо четене.
2.  Списък на съобщенията се публикува в протоколите от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.
2.  Списък на съобщенията се публикува в протоколите от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.
Изменение 70
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 65
Член 65
Член 65
Удължаване на срокове
Удължаване на срокове
1.  Председателят на Парламента удължава сроковете за второ четене - по искане на председателя на компетентната комисия, или – при помирителната процедура – по искане на парламентарната делегация в Помирителния комитет, в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
1.  Председателят на Парламента удължава сроковете за второ четене по искане на председателя на компетентната комисия в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2.  Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете по член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали инициативата е на Парламента или на Съвета.
2.  Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете по член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали инициативата е на Парламента или на Съвета.
Изменение 71
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 66
Член 66
Член 66
Разпределяне на компетентната комисия и процедура на разглеждане в комисия
Процедура на разглеждане в компетентната комисия
1.   В деня на съобщаването ѝ на Парламента по реда на член 64, параграф 1, позицията на Съвета се счита за служебно разпределена на компетентната комисия и на подпомагащите комисии за първо четене.
2.  Позицията на Съвета се включва като първа точка в дневния ред на първото заседание на компетентната комисия след датата на нейното съобщаване. Съветът може да бъде поканен да представи позицията си.
2.  Позицията на Съвета се включва като приоритетна точка в дневния ред на първото заседание на компетентната комисия след датата на нейното съобщаване. Съветът може да бъде поканен да представи позицията си.
3.  Освен ако се реши друго, докладчик за второ четене остава докладчикът, определен за първо четене.
3.  Освен ако се реши друго, докладчик за второ четене остава докладчикът, определен за първо четене.
4.  Разпоредбите на член 69, параграфи 2, 3 и 5 за второ четене в Парламента се прилагат и по отношение на процедурата на разглеждане в компетентната комисия; единствено членове или постоянни заместници от тази комисия могат да внасят предложения за отхвърляне или за изменения. Комисията взема решение с мнозинство от подадените гласове.
4.  Разпоредбите на член 69, параграфи 2 и 3 относно допустимостта на измененията към позицията на Съвета се прилагат и по отношение на процедурата на разглеждане в компетентната комисия; единствено членове или постоянни заместници от тази комисия могат да внасят предложения за отхвърляне или за изменения. Комисията взема решение с мнозинство от подадените гласове.
5.   Преди да пристъпи към гласуване, комисията може да поиска от председателя и от докладчика да обсъдят предложените в комисията изменения с председателя на Съвета или негов заместник и с присъстващия компетентен член на Комисията. След обсъждането докладчикът може да внесе компромисни изменения.
6.  За второто четене компетентната комисия препоръчва приемане, изменение или отхвърляне на позицията на Съвета. Препоръката съдържа и кратка обосновка за предлаганото решение.
6.  За второто четене компетентната комисия препоръчва приемане, изменение или отхвърляне на позицията на Съвета. Препоръката съдържа и кратка обосновка за предлаганото решение.
6a.   Членове 49, 50, 53 и 188 не се прилагат при второ четене.
Изменение 72
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 4 – подзаглавие 2
Стадий на разглеждане в пленарно заседание
заличава се
Изменение 73
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 67
Член 67
Член 67
Приключване на второто четене
Внасяне в Парламента
1.   Позицията на Съвета и препоръката на компетентната комисия за второ четене, ако има такава, се включват служебно в проекта на дневен ред на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и във всеки случай най-близо до деня, в който изтича тримесечният срок или, ако същият е бил удължен в съответствие с член 65 - четиримесечният срок, освен ако въпросът е бил разгледан на предходна месечна сесия.
Позицията на Съвета и препоръката на компетентната комисия за второ четене, ако има такава, се включват служебно в проекта на дневен ред на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и във всеки случай най-близо до деня, в който изтича тримесечният срок или, ако същият е бил удължен в съответствие с член 65 — четиримесечният срок, освен ако въпросът е бил разгледан на предходна месечна сесия.
Препоръките за второ четене са равносилни на изложение на мотивите, с което парламентарната комисия обосновава отношението си към позицията на Съвета. Тези текстове не се подлагат на гласуване.
2.   Второто четене приключва с одобряване, отхвърляне или изменение на позицията на Съвета от страна на Парламента в сроковете и при условията, предвидени в член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Изменение 74
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 67 а (нов)
Член 67a
Гласуване в Парламента — второ четене
1.   Парламентът гласува първо всяко предложение за незабавното отхвърляне на позицията на Съвета, внесено в писмен вид от компетентната комисия, от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП. За да бъде прието, е необходимо това предложение да събере гласовете на мнозинството от всички членове на ЕП.
Ако това предложение за отхвърляне бъде прието, в резултат на което бъде отхвърлена позицията на Съвета, председателят обявява на пленарно заседание, че законодателната процедура е приключена.
Ако това предложение за отхвърляне не бъде прието, Парламентът действа в съответствие с параграфи 2—5.
2.   Всяко временно споразумение, внесено по член 73г, параграф 4 от компетентната комисия, се ползва с предимство при гласуването и се поставя на единно гласуване, освен ако, по искане на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, Парламентът реши да пристъпи незабавно към гласуването на измененията в съответствие с параграф 3.
Ако, при единно гласуване, временното споразумение получи гласовете на мнозинството от всички членове на Парламента, председателят обявява, че второто четене в Парламента е приключено.
Ако, при единно гласуване, временното споразумение не успее да получи подкрепата на мнозинството от всички членове на Парламента, Парламентът действа в съответствие с параграфи 3—5.
3.   Освен когато дадено предложение за отхвърляне е било прието в съответствие с параграф 1 или дадено временно споразумение е било прието в съответствие с параграф 2, всички изменения към позицията на Съвета, включително измененията, съдържащи се във временното споразумение, внесено от компетентната комисия в съответствие с член 73г, параграф 4, се поставят на гласуване. Всяко изменение към позицията на Съвета се приема само с мнозинство от всички членове на ЕП.
Преди да се гласуват измененията, председателят може да прикани Комисията да изложи позицията си, както и Съвета да представи своите коментари.
4.   Отрицателният вот на Парламента по отношение на първоначалното предложение за отхвърляне на позицията на Съвета по параграф 1 не е пречка Парламентът, по предложение на председателя или докладчика на компетентната комисия или на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП, да разгледа ново предложение за отхвърляне след гласуване на измененията по реда на параграфи 2 или 3. За да бъде прието, е необходимо това предложение да събере гласовете на мнозинството от всички членове на ЕП.
Ако позицията на Съвета бъде отхвърлена, председателят обявява на пленарно заседание, че законодателната процедура е приключена.
5.   След гласуването по реда на параграфи 1—4 и след всяко гласуване по измененията към проекта на законодателна резолюция, свързан с процедурни искания, председателят обявява, че второто четене в Парламента е приключено, и законодателната резолюция се счита за приета. Ако е необходимо, законодателната резолюция се изменя по реда на член 193, параграф 2, за да отразява резултата от гласуването, извършено по реда на параграфи 1—4, или прилагането на член 76.
Текстът на законодателната резолюция и позицията на Парламента, ако има такава, се изпращат от председателя съответно на Съвета и на Комисията.
Когато не е внесено предложение за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета, тя се счита за одобрена.
Изменение 75
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68
Член 68
заличава се
Отхвърляне на позицията на Съвета
1.   Компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат писмено и преди изтичането на определения от председателя срок да внесат предложение за отхвърляне на позицията на Съвета. За приемането на това предложение е необходимо мнозинство от всички членове на Парламента. Предложението за отхвърляне на позицията на Съвета се поставя на гласуване преди гласуване на измененията.
2.   Отрицателният вот на Парламента по отношение на предложението за отхвърляне на позицията на Съвета не е пречка Парламентът да разгледа, по препоръка на докладчика, ново предложение за отхвърляне след гласуване на измененията и след изслушване на изявление на Комисията съгласно член 69, параграф 5.
3.   Ако позицията на Съвета бъде отхвърлена, председателят обявява на пленарно заседание, че законодателната процедура е приключена.
Изменение 76
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69
Член 69
Член 69
Изменения в позицията на Съвета
Допустимост на измененията в позицията на Съвета
1.  Компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат изменения в позицията на Съвета за разглеждане в пленарно заседание.
1.  Компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат изменения в позицията на Съвета за разглеждане в пленарно заседание.
2.  Изменения в позицията на Съвета се допускат само ако са в съответствие с разпоредбите на членове 169 и 170 и целят:
2.  Изменения в позицията на Съвета се допускат само ако са в съответствие с разпоредбите на членове 169 и 170 и целят:
а)  да възстановят изцяло или отчасти позицията, приета от Парламента на първо четене; или
а)  да възстановят изцяло или отчасти позицията, приета от Парламента на първо четене; или
б)  да се постигне компромис между Съвета и Парламента; или
б)  да се постигне компромис между Съвета и Парламента; или
в)  да изменят част от текста на позицията на Съвета, която не е била включена в, или се различава по съдържание от предложението, представено на първо четене, и която не води до съществена промяна по смисъла на член 63; или
в)  да изменят част от текста на позицията на Съвета, която не е била включена в или се различава по съдържание от предложението, представено на първо четене; или
г)  да се отчете съществуването на ново фактическо или правно положение, което е възникнало след първото четене.
г)  да се отчете съществуването на ново фактическо или правно положение, което е възникнало след приемането на позицията на Парламента на първо четене.
Преценката на председателя да обяви дадено изменение за допустимо или недопустимо не може да се оспорва.
Преценката на председателя да обяви дадено изменение за допустимо или недопустимо не може да се оспорва.
3.  Ако след първото четене бъдат произведени нови избори, без да е бил приложен член 63, председателят може да отмени ограниченията относно допустимостта, предвидени в параграф 2.
3.  Ако след първото четене бъдат произведени нови избори, без да е бил приложен член 63, председателят може да отмени ограниченията относно допустимостта, предвидени в параграф 2.
4.   Изменения се приемат само с мнозинство от всички членове на ЕП.
5.   Преди да се гласуват измененията, председателят може да прикани Комисията да изрази позицията си и Съвета – за коментар.
Изменение 77
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 5 – заглавие
ГЛАВА 5
РАЗДЕЛ 4
ТРЕТО ЧЕТЕНЕ
ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА И ТРЕТО ЧЕТЕНЕ
Изменение 78
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 5 – подзаглавие 1
Помирителна процедура
заличава се
Изменение 79
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 б (нов)
Член 69б
Удължаване на срокове
1.   Председателят на Парламента, по искане на парламентарната делегация в Помирителния комитет, удължава сроковете за трето четене в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2.   Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете по член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали инициативата е на Парламента или на Съвета.
Изменение 80
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 71
Член 71
Член 71
Делегация в Помирителния комитет
Делегация в Помирителния комитет
1.  Парламентарната делегация в Помирителния комитет е равна по численост на делегацията на Съвета.
1.  Парламентарната делегация в Помирителния комитет е равна по численост на делегацията на Съвета.
2.  Политическият състав на делегацията съответства на разпределението на Парламента по политически групи. Председателският съвет определя точния брой на членовете от всяка политическа група.
2.  Политическият състав на делегацията съответства на разпределението на Парламента по политически групи. Председателският съвет определя точния брой на членовете от всяка политическа група.
3.  Членовете на делегацията се назначават от политическите групи за всеки отделен случай, за предпочитане измежду членовете на съответните комисии, с изключение на трима от тях, които се назначават като постоянни членове на няколко последователни делегации за срок от дванадесет месеца. Тримата постоянни членове се назначават от политическите групи измежду заместник-председателите на Парламента и представляват най-малко две политически групи. Председателят и докладчикът на водещата комисия за всеки отделен случай също са членове на делегацията.
3.  Членовете на делегацията се назначават от политическите групи за всеки отделен случай, за предпочитане измежду членовете на компетентната комисия, с изключение на трима от тях, които се назначават като постоянни членове на няколко последователни делегации за срок от дванадесет месеца. Тримата постоянни членове се назначават от политическите групи измежду заместник-председателите на Парламента и представляват най-малко две политически групи. Председателят и докладчикът на водещата комисия на второто четене, както и докладчикът на всяка асоциирана комисия за всеки отделен случай също са членове на делегацията.
4.  Политическите групи, представени в делегацията, назначават заместници.
4.  Политическите групи, представени в делегацията, назначават заместници.
5.  Политическите групи и независимите членове на Парламента, които не са представени в делегацията, могат да изпратят по един свой представител на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията.
5.  Политическите групи, които не са представени в делегацията, могат да изпратят по един свой представител на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията. Ако делегацията не включва независими членове на ЕП, един независим член на ЕП може да присъства на всяко вътрешно подготвително заседание на делегацията.
6.  Делегациите се ръководят от председателя или от един от тримата постоянни членове.
6.  Делегацията се ръководи от председателя или от един от тримата постоянни членове.
7.  Делегацията взема решения с мнозинство от своите членове. Разискванията ѝ са закрити.
7.  Делегацията взема решения с мнозинство от своите членове. Разискванията ѝ са закрити.
Председателският съвет определя допълнителни процедурни насоки за работата на делегацията в Помирителния комитет.
Председателският съвет определя допълнителни процедурни насоки за работата на делегацията в Помирителния комитет.
8.  Делегацията докладва резултатите от помирителната процедура на Парламента.
8.  Делегацията докладва резултатите от помирителната процедура на Парламента.
Изменение 81
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 5 – подзаглавие 2
Стадий на разглеждане в пленарно заседание
заличава се
Изменение 82
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 72
Член 72
Член 72
Общ проект
Общ проект
1.  Когато в рамките на Помирителния комитет се постигне съгласие по общ проект, въпросът се включва в дневния ред на заседание на Парламента, което се провежда в шестседмичен срок или, ако срокът е удължен, осемседмичен срок от датата на одобряване на общия проект от Помирителния комитет.
1.  Когато в рамките на Помирителния комитет се постигне съгласие по общ проект, въпросът се включва в дневния ред на заседание на Парламента, което се провежда в шестседмичен срок или, ако срокът е удължен, осемседмичен срок от датата на одобряване на общия проект от Помирителния комитет.
2.  Председателят на парламентарната делегация в Помирителния комитет или друг определен за целта неин член прави изявление относно общия проект, който се придружава от доклад.
2.  Председателят на парламентарната делегация в Помирителния комитет или друг определен за целта неин член прави изявление относно общия проект, който се придружава от доклад.
3.  Не могат да се внасят изменения на общия проект.
3.  Не могат да се внасят изменения на общия проект.
4.  Общият проект се поставя на единно гласуване в цялост. Той се приема с мнозинство от подадените гласове.
4.  Общият проект се поставя на единно гласуване в цялост. Той се приема с мнозинство от подадените гласове.
5.  Когато в рамките на Помирителния комитет не се постигне съгласие за общ проект, председателят или друг определен за целта член на парламентарната делегация в Помирителния комитет прави изявление. След изявлението се провежда разискване.
5.  Когато в рамките на Помирителния комитет не се постигне съгласие за общ проект, председателят или друг определен за целта член на парламентарната делегация в Помирителния комитет прави изявление. След изявлението се провежда разискване.
5a.   Предложението не може да бъде върнато за разглеждане в комисия в хода на помирителната процедура между Парламента и Съвета след второ четене.
5б.   Разпоредбите на членове 49, 50 и 53 не се прилагат по време на третото четене.
Изменение 83
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 6 – заглавие
ГЛАВА 6
РАЗДЕЛ 5
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Изменение 84
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 3 – раздел 3 (нов)
РАЗДЕЛ 3
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
(Раздел 3 се вмъква преди раздел 4 относно помирителната процедура и третото четене и включва член 73, във вида, в който е изменен, както и членове 73а – 73г).
Изменение 85
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 73
Член 73
Член 73
Междуинституционални преговори при законодателните процедури
Общи разпоредби
1.   Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение, установен от Председателския съвет10.
Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура могат да бъдат започнати единствено вследствие на решение, взето в съответствие с членове 73а – 73в, или след връщане за ново разглеждане от Парламента с оглед на провеждането на междуинституционални преговори. Тези преговори се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение, установен от Председателския съвет10.
2.   Такива преговори не се започват, преди компетентната комисия да е приела, поотделно за всяка съответна законодателна процедура и с мнозинство от своите членове, решение за започване на преговори. Това решение определя мандата и състава на преговарящия екип. Подобни решения се съобщават на председателя, който от своя страна редовно информира Председателския съвет.
Мандатът се състои от доклад, приет в комисия и внесен за последващо разглеждане в пленарно заседание. По изключение, когато компетентната комисия счита за обосновано започването на преговори преди приемането на доклад в комисия, мандатът може да се състои от пакет от изменения или набор от ясно определени цели, приоритети или насоки.
3.   Преговарящият екип се ръководи от докладчика и се председателства от председателя на компетентната комисия или от определен от него заместник-председател. Съставът му включва най-малко докладчиците в сянка от всяка политическа група.
4.   Всеки документ, предназначен за обсъждане на заседание със Съвета и Комисията („триалог“), се съставя под формата на документ, съдържащ съответните позиции на участващите институции и евентуалните компромисни решения, и се разпраща на преговарящия екип най-малко 48 часа, а в неотложни случаи – 24 часа, преди началото на въпросния триалог.
След всеки триалог преговарящият екип докладва на следващото заседание на компетентната комисия. Документите, отразяващи резултатите от последния триалог, се предоставят на комисията.
Ако своевременното свикване на заседание на комисията е невъзможно, преговарящият екип докладва, по целесъобразност, на председателя, на докладчиците в сянка и на координаторите на комисията.
Компетентната комисия може да актуализира мандата в контекста на напредъка, постигнат в преговорите.
5.   Ако преговорите доведат до компромис, компетентната комисия се уведомява незабавно. Договореният текст се представя на компетентната комисия за разглеждане. Ако бъде одобрен на гласуване в комисия, договореният текст се внася за разглеждане в пленарно заседание в подходяща форма, включително компромисни изменения. Той може да бъде представен като консолидиран текст, при условие че в него ясно са обозначени измененията на разглежданото предложение за законодателен акт.
6.   Когато процедурата включва асоциирани комисии или съвместни заседания на комисии, за решението за започване на преговори и за провеждането на такива преговори се прилагат членове 54 и 55.
В случай на разногласие между заинтересованите комисии условията за започване на преговори и за провеждане на такива преговори се определят от председателя на Съвета на председателите на комисии в съответствие с принципите, установени в посочените членове.
__________________
__________________
10 Вж. приложение XX.
10 Кодекс за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура.
Изменение 86
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 73 а (нов)
Член 73а
Преговори преди първото четене в Парламента
1.   Когато дадена комисия приеме законодателен доклад съгласно член 49, тя може да реши, с мнозинство от своите членове, да започне преговори въз основа на този доклад.
2.   Решенията за започване на преговори се обявяват в началото на месечната сесия след тяхното приемане в комисия. До края на деня след обявяването на пленарно заседание политически групи или отделни членове на ЕП, които заедно съставляват най-малко една десета от членовете на ЕП, могат да поискат в писмена форма поставянето на гласуване на дадено решение на комисията за започване на преговори. Парламентът гласува по тези искания по време на същата месечна сесия.
Ако такова искане не бъде получено до изтичането на посочения в първа алинея краен срок, председателят уведомява за това Парламента. Ако такова искане е направено, председателят може, непосредствено преди гласуването, да даде думата на един оратор, изказващ се „за“, и на един оратор, изказващ се „против“. Всеки оратор може да направи изказване с продължителност от не повече от две минути.
3.   Ако Парламентът отхвърли решението на комисията за започване на преговори, проектът на законодателния акт и докладът на компетентната комисия се включват в дневния ред на следващата месечна сесия, а председателят определя краен срок за внасяне на изменения. Прилагат се разпоредбите на член 59, параграф 1б.
4.   Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, определен в параграф 2, първа алинея, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори. Ако такова искане е било отправено, преговорите могат да започнат по всяко време, след като решението на комисията за започване на преговори бъде одобрено в Парламента.
Изменение 87
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 73 б (нов)
Член 73б
Преговори преди първото четене в Съвета
Ако Парламентът приеме своята позиция на първо четене, това представлява мандат за преговори с другите институции. Компетентната комисия може да вземе решение, с мнозинство от своите членове, за започване на преговори по всяко време след това. Такива решения се обявяват в Парламента по време на месечната сесия след гласуването в комисия и в протокола се включва препратка към тях.
Изменение 88
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 73 в (нов)
Член 73в
Преговори преди второто четене в Парламента
Ако позицията на Съвета на първо четене бъде отнесена до компетентната комисия, позицията на Парламента на първо четене съгласно член 69 представлява мандат за преговори с другите институции. Компетентната комисия може да вземе решение за започване на преговори по всяко време след това.
Ако позицията на Съвета съдържа елементи, които не са включени в проекта на законодателен акт или в позицията на Парламента на първо четене, комисията може да приеме насоки, включително под формата на изменения в позицията на Съвета, за преговарящия екип.
Изменение 305
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 73 аг (нов)
Член 73 г
Водене на преговори
1.  Преговарящият екип на Парламента се ръководи от докладчика и се председателства от председателя на компетентната комисия или от определен от него заместник-председател. Съставът му включва най-малко докладчиците в сянка от всяка политическа група, която желае да участва.
2.  Всеки документ, предназначен за обсъждане по време на заседание със Съвета и Комисията („триалог“), се разпраща на преговарящия екип най-малко 48 часа, а в неотложни случаи – най-малко 24 часа, преди началото на триалога.
3.  След всеки триалог председателят на преговарящия екип и докладчикът, от името на преговарящия екип, докладват на следващото заседание на компетентната комисия.
Ако своевременното свикване на заседание на комисията е невъзможно, председателят на преговарящия екип и докладчикът, от името на преговарящия екип, докладват на заседание на координаторите на комисията.
4.  Ако преговорите доведат до временно споразумение, компетентната комисия се уведомява незабавно. Документите, отразяващи резултатите от окончателния триалог, се предоставят на комисията и се публикуват. Временното споразумение се представя на компетентната комисия, която решава с единно гласуване чрез мнозинство от подадените гласове. Ако бъде одобрено, то се внася за разглеждане от Парламента, като се обозначават ясно всички изменения на проекта на законодателен акт.
5.  В случай на разногласие между заинтересованите комисии по реда на членове 54 и 55 подробните правила за започване на преговори и за провеждане на такива преговори се определят от председателя на Съвета на председателите на комисии в съответствие с принципите, установени в посочените членове.
Изменение 90
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74
Член 74
заличава се
Одобрение на решение за започване на междуинституционални преговори преди приемането на доклад в комисия
1.   Всяко решение на комисия за започване на преговори преди приемането на доклад в комисия се превежда на всички официални езици, разпространява се до всички членове на Парламента и се предава на Председателския съвет.
По искане на политическа група Председателският съвет може да реши да включи точката за разглеждане с разисквания и гласуване в проекта на дневен ред на месечната сесия след разпространението на решението, като в този случай председателят определя краен срок за внасяне на изменения.
При липса на решение на Председателския съвет да включи точката в проекта на дневен ред на посочената месечна сесия, решението за започване на преговори се съобщава от председателя при откриването на същата месечна сесия.
2.   Точката се включва в проекта на дневен ред на следващата месечна сесия след съобщението за разглеждане с разисквания и гласуване и председателят определя краен срок за внасяне на изменения, ако една политическа група или поне 40 членове на ЕП поискат това в рамките на 48 часа след съобщението.
В случай че такова искане не бъде внесено, решението за започване на преговори се счита за прието.
Изменение 91
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75
Член 75
Член 63a
Споразумение на първо четене
Споразумение на първо четене
Когато, съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът е информирал Парламента, че приема неговата позиция, председателят обявява в пленарно заседание, че предложението е прието в редакцията, съответстваща на позицията на Парламента, след финализиране на текста в съответствие с член 193.
Когато, съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът е информирал Парламента, че приема неговата позиция, председателят обявява в пленарно заседание, че законодателният акт е приет в редакцията, съответстваща на позицията на Парламента, след финализиране на текста в съответствие с член 193.
(Този член се премества в края на раздел 1 относно първото четене.)
Изменение 92
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 76
Член 76
Член 69a
Споразумение на второ четене
Споразумение на второ четене
Когато не е прието предложение за отхвърляне на позицията на Съвета и не са приети предложения за изменение на тази позиция по членове 68 и 69 в определените срокове за внасяне и гласуване на изменения или на предложения отхвърляне, председателят обявява на пленарно заседание предложения акт за окончателно приет. Заедно с председателя на Съвета той подписва предложения акт и прави необходимото за неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 78.
Когато не е внесено предложение за отхвърляне на позицията на Съвета и не са внесени предложения за изменение на тази позиция по членове 67а и 69 в определените срокове за внасяне и гласуване на изменения или на предложения за отхвърляне, председателят обявява на пленарно заседание предложения акт за окончателно приет.
(Този член се премества в края на раздел 2 относно второто четене.)
Изменение 93
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 77
Член 77
заличава се
Изисквания за съставяне на законодателни актове
1.   В актовете, приети съвместно от Парламента и Съвета по обикновената законодателна процедура, се посочват видът на съответния акт, поредният му номер, датата на приемане и неговият предмет.
2.   Актовете, приети съвместно от Парламента и Съвета, съдържат следното:
а)  формулировката “Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз”;
б)  посочване на разпоредбите, въз основа на които е приет актът, предшествани от думите “като взеха предвид”;
в)  позоваване в преамбюла на акта на внесените предложения, дадените становища и проведените консултации;
г)  изложение на съображенията за приемането на акта, въведени с думите “като имат предвид, че”;
д)  фраза като “приеха настоящия регламент” или “приеха настоящата директива”, или “приеха настоящото решение”, следвана от същинския текст на акта.
3.   Актовете се подразделят на членове, които по целесъобразност се групират в глави и раздели.
4.   В последния член от акта се посочва датата на влизане в сила, ако тя е преди или след двадесетия ден след публикуването.
5.   Последният член от акта е следван от:
–  подходяща формулировка относно неговото прилагане съгласно съответните разпоредби на Договорите;
–  формулировката “Съставено в …”, следвана от датата на приемане на акта;
–  формулировката “За Европейския парламент, Председател”, “За Съвета, Председател”, следвана от името на председателя на Парламента и на председателстващия Съвета в момента на приемане на акта.
Изменение 94
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 78
Член 78
Член 78
Подписване на приетите актове
Подписване и публикуване на приетите актове
След финализирането на приетия текст съгласно член 193 и след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, актовете, приети по обикновената законодателна процедура, се подписват от председателя и от генералния секретар и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз от генералните секретари на Парламента и на Съвета.
След финализирането на приетия текст съгласно член 193 и приложение XVIa и след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, актовете, приети по обикновената законодателна процедура, се подписват от председателя и от генералния секретар.
След това генералните секретари на Парламента и на Съвета осигуряват публикуването на акта в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 95
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 4 (нова)
ГЛАВА 4
СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ
(Въвеждат се след член 78)
Изменение 96
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 78 а (нов)
Член 78а
Изменено предложение за правнообвързващ акт
Ако Комисията възнамерява да замени или измени своето предложение за правнообвързващ акт, компетентната комисия може да отложи разглеждането на въпроса до получаване на новото предложение или на измененията на Комисията.
Изменение 97
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 78 б (нов)
Член 78б
Позиция на Комисията относно измененията
Преди да пристъпи към окончателно гласуване на предложение за правнообвързващ акт, компетентната комисия може да прикани Комисията да изложи позицията си по всички изменения към предложението ѝ, приети при разглеждането в комисия.
По целесъобаразност тази позиция се включва в доклада.
Изменение 98
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 78 в (нов)
Член 78в
Гласуване в Парламента
Разпоредбите на член 59, параграфи -1, 1, 1б и 1в се прилагат mutatis mutandis.
Изменение 99
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 78 г (нов)
Член 78г
Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента
1.   След приемането на позиция от Парламента по проект на правнообвързващ акт на Комисията председателят и докладчикът на компетентната комисия следят развитието на процедурата, водеща до приемането на проекта на акт от Съвета, по-специално с цел да се гарантира надлежното спазване на всички ангажименти, поети от Съвета или от Комисията към Парламента във връзка с приетата от него позиция. Те редовно докладват на комисията.
2.   Компетентната комисия може да покани Комисията и Съвета на съвместно обсъждане.
3.   На всеки етап от процедурата на предприемане на последващи действия компетентната комисия може, ако счете за необходимо, да внесе предложение за резолюция, в което препоръчва на Парламента:
–   да прикани Комисията да оттегли предложението си,
–   да прикани Комисията или Съвета да сезират повторно Парламента съгласно член 78д или да прикани Комисията да представи ново предложение, или
–   да предприеме други действия, които счете за уместни.
Това предложение се включва в проекта на дневен ред на месечната сесия след приемането на предложението от комисията.
Изменение 100
Правилник за дейността на Европейския парламент
Параграф 78 д (нов)
Член 78д
Повторно сезиране на Парламента
1.   По искане на компетентната комисия председателят приканва Съвета повторно да се консултира с Парламента при обстоятелствата и условията, посочени в член 63, параграф 1, както и когато Съветът съществено измени или възнамерява да измени проекта на правнообвързващ акт, по който Парламентът вече е представил своята позиция, освен ако изменението има за цел да отрази измененията на Парламента.
2.   При обстоятелствата, предвидени в настоящия член, председателят отправя искане Парламентът да бъде повторно сезиран с даден проект на правнообвързващ акт, в случай че Парламентът вземе такова решение по искане на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП.
Изменение 101
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 7 – номериране
ГЛАВА 7
ГЛАВА 5
КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ
КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ
Изменение 102
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81
Член 81
Член 81
Договори за присъединяване
Договори за присъединяване
1.  Всяка молба на европейска държава за членство в Европейския съюз се разпределя на компетентната комисия за разглеждане.
1.  Всяка молба на европейска държава за членство в Европейския съюз в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз се разпределя на компетентната комисия за разглеждане.
2.  По предложение на компетентната комисия, на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, Парламентът може да реши да покани Комисията и Съвета да вземат участие в разисквания преди започването на преговори с държавата, подала молба за членство в ЕС.
2.  По предложение на компетентната комисия, на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът може да реши да покани Комисията и Съвета да вземат участие в разисквания преди започването на преговори с държавата, подала молба за членство в ЕС.
3.  В хода на преговорите Комисията и Съветът редовно и изчерпателно информират, ако е необходимо при условията на поверителност, компетентната комисия за напредъка на преговорите.
3.  Компетентната комисия изисква от Комисията и Съвета да ѝ предоставят изчерпателна и редовна информация относно напредъка на преговорите, ако е необходимо при условията на поверителност.
4.  На всеки етап от преговорите Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната комисия, да приема препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на договор за присъединяване на държава, подала молба за членство в ЕС.
4.  На всеки етап от преговорите Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната комисия, да приема препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на договор за присъединяване на държава, подала молба за членство в ЕС.
5.  След приключването на преговорите, но преди подписването на споразумение, проектът на споразумение се представя в Парламента за одобрение в съответствие с член 99.
5.  След приключването на преговорите, но преди подписването на споразумение, проектът на споразумение се представя в Парламента за одобрение в съответствие с член 99. В съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз за одобрението на Парламента са необходими гласовете на мнозинството от неговите членове.
Изменение 103
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 83
Член 83
Член 83
Нарушаване на основни принципи от страна на държава-членка
Нарушаване на основни принципи и ценности от страна на държава членка
1.  Парламентът може, въз основа на нарочен доклад на компетентната комисия, изготвен в съответствие с членове 45 и 52:
1.  Парламентът може, въз основа на специален доклад на компетентната комисия, изготвен в съответствие с членове 45 и 52:
а)  да гласува мотивирано предложение, с което призовава Съвета да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;
а)  да гласува мотивирано предложение, с което призовава Съвета да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;
б)  да гласува предложение, с което призовава Комисията или държавите-членки да внесат предложение по член 7, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;
б)  да гласува предложение, с което призовава Комисията или държавите членки да внесат предложение по член 7, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;
в)  да гласува предложение, с което Съветът се призовава да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 3 или, впоследствие, в съответствие с член 7, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.
в)  да гласува предложение, с което Съветът се призовава да предприеме действия в съответствие с член 7, параграф 3 или, впоследствие, в съответствие с член 7, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.
2.  Всяко искане от Съвета за одобрение във връзка с предложение, представено в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз, заедно с представените от заинтересованата държава-членка бележки, се обявяват пред Парламента и се разпределят на компетентната комисия в съответствие с член 99. Освен в неотложни и обосновани случаи, Парламентът взема решение въз основа на предложение на компетентната комисия.
2.  Всяко искане от Съвета за одобрение във връзка с предложение, представено в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз, заедно с представените от заинтересованата държава членка бележки, се обявяват пред Парламента и се разпределят на компетентната комисия в съответствие с член 99. Освен в неотложни и обосновани случаи, Парламентът взема решение въз основа на предложение на компетентната комисия.
3.  Решенията по параграфи 1 и 2 се вземат с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинството от членовете на Парламента.
3.  В съответствие с член 354 от Договора за функционирането на Европейския съюз решенията по параграфи 1 и 2 се вземат с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинството от членовете на Парламента.
4.  С разрешението на Председателския съвет компетентната комисия може да внесе придружаващо предложение за резолюция. В това предложение за резолюция се изразява становището на Парламента относно наличието на сериозно нарушение, извършено от държава-членка, подходящите санкции, както и относно тяхното изменение или отмяна.
4.  С разрешението на Председателския съвет компетентната комисия може да внесе придружаващо предложение за резолюция. В това предложение за резолюция се изразява становището на Парламента относно наличието на сериозно нарушение, извършено от държава членка, относно подходящите мерки, които трябва да бъдат приети, както и относно тяхното изменение или отмяна.
5.  Компетентната комисия гарантира предоставянето на пълна информация на Парламента и, по целесъобразност, провеждането на консултации с Парламента по всички мерки за предприемане на последващи действия по даденото от него одобрение по параграф 3. Съветът се приканва да направи преглед на развитието на въпроса. По предложение на компетентната комисия, изготвено с разрешение на Председателския съвет, Парламентът може да приема препоръки до Съвета.
5.  Компетентната комисия гарантира предоставянето на пълна информация на Парламента и, по целесъобразност, провеждането на консултации с Парламента по всички мерки за предприемане на последващи действия по даденото от него одобрение по параграф 3. Съветът се приканва да направи преглед на развитието на въпроса. По предложение на компетентната комисия, изготвено с разрешение на Председателския съвет, Парламентът може да приема препоръки до Съвета.
Изменение 104
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 84
Член 84
Член 84
Състав на Парламента
Състав на Парламента
Достатъчно време преди края на парламентарния мандат Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната си комисия, съставен в съответствие с член 45, да направи предложение за промяна на състава си. Проекторешението на Европейския съвет за определяне на състава на Парламента се разглежда по реда на член 99.
Достатъчно време преди края на парламентарния мандат Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната си комисия, съставен в съответствие с член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и с членове 45 и 52 от настоящия правилник, да направи предложение за промяна на състава си. Проекторешението на Европейския съвет за определяне на състава на Парламента се разглежда по реда на член 99.
Изменение 105
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 85
Член 85
Член 85
Засилено сътрудничество между държавите-членки
Засилено сътрудничество между държавите членки
1.  Исканията за въвеждане на засилено сътрудничество между държави-членки съгласно член 20 от Договора за Европейския съюз се разпределят от председателя за разглеждане от компетентната комисия. В зависимост от случая се прилагат разпоредбите на членове 39, 41, 43, 47, 57—63 и член 99 от настоящия правилник.
1.  Исканията за въвеждане на засилено сътрудничество между държави членки съгласно член 20 от Договора за Европейския съюз се разпределят от председателя за разглеждане от компетентната комисия. Прилагат се разпоредбите на член 99 от настоящия правилник.
2.  Компетентната комисия проверява съответствието с член 20 от Договора за Европейския съюз и с членове 326334 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2.  Компетентната комисия проверява съответствието с член 20 от Договора за Европейския съюз и с членове 326334 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
3.  Последващи актове, предложени в рамките на вече установено засилено сътрудничество, се разглеждат от Парламента по процедурите, които се прилагат в случаите, когато няма установено засилено сътрудничество. Прилагат се разпоредбите на член 47.
3.  Последващи актове, предложени в рамките на вече установено засилено сътрудничество, се разглеждат от Парламента по процедурите, които се прилагат в случаите, когато няма установено засилено сътрудничество. Прилагат се разпоредбите на член 47.
Изменение 106
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 8 – номериране
ГЛАВА 8
ГЛАВА 6
БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ
БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ
Изменение 107
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 86
Член 86
Член 86
Многогодишна финансова рамка
Многогодишна финансова рамка
Когато Съветът изисква одобрението на Парламента по отношение на предложение за регламент относно многогодишната финансова рамка, въпросът се разпределя на компетентната комисия в съответствие с процедурата по член 99. За одобрението на Парламента са необходими гласовете на мнозинството от неговите членове.
Когато Съветът изисква одобрението на Парламента по отношение на предложение за регламент относно многогодишната финансова рамка, въпросът се разглежда в съответствие с член 99. В съответствие с член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за одобрението на Парламента са необходими гласовете на мнозинството от неговите членове.
Изменение 108
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 86 а (нов)
Член 86а
Годишна бюджетна процедура
Компетентната комисия може да реши да изготви доклад, който тя счита за целесъобразен, относно бюджета, като взема предвид приложението към Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление1a.
Всяка друга комисия може да даде становище в срока, определен от компетентната комисия.
___________________
1a ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
Изменение 109
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 87
Член 87
заличава се
Работни документи
1.   На членовете на ЕП се предоставят следните документи:
а)  представеният от Комисията проектобюджет;
б)  резюме на Съвета от разискванията му по проектобюджета;
в)  позицията на Съвета относно проектобюджета, съставена в съответствие с член 314, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
г)  всяко проекторешение относно временните суми от една дванадесета съобразно член 315 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2.   Тези документи се разпределят на водещата комисия. Всяка заинтересувана комисия може да даде становище.
3.   Ако други комисии желаят да дадат становища, председателят на Парламента определя срока, в който те трябва да представят становищата си на водещата комисия.
Изменение 110
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 88
Член 88
Член 88
Разглеждане на проектобюджета – първа фаза
Позиция на Парламента относно проектобюджета
1.  При посочените по-долу условия всеки член на Парламента може да внася и да се изказва в подкрепа на проектоизменения към проектобюджета.
1.  Измененията в позицията на Съвета относно проектобюджета може да се внасят в компетентната комисия от отделни членове на ЕП.
Измененията в позицията на Съвета може да се внасят в Парламента от най-малко четиридесет членове на ЕП или от името на комисия или политическа група.
2.  Проектоизмененията са допустими само ако са внесени в писмена форма и са подписани най-малко от 40 членове на Парламента или са внесени от името на политическа група или комисия, уточняват бюджетната позиция, за която се отнасят, и гарантират поддържането на баланс между приходи и разходи. В проектоизмененията трябва да се съдържа цялата необходима информация, свързана с бележките, които следва да се запишат по съответния бюджетен ред.
2.  Измененията се внасят и мотивират в писмена форма, подписани са от своите автори и уточняват бюджетния ред, за който се отнасят.
Всички проектоизменения на проектобюджета трябва да бъдат мотивирани в писмена форма.
3.  Председателят определя срок за внасяне на проектоизменения.
3.  Председателят определя срок за внасяне на изменения.
4.  Водещата комисия дава становището си по представените текстове преди обсъждането им в Парламента.
4.  Водещата комисия гласува по измененията преди обсъждането им в Парламента.
Проектоизменения, които са били отхвърлени от водещата комисия, не се поставят на гласуване на пленарно заседание, освен ако това е било поискано в писмена форма от комисия или най-малко от 40 членове на Парламента преди изтичането на краен срок, определен от председателя; този краен срок в никакъв случай не може да е по-малък от двадесет и четири часа преди началото на гласуването.
4a.   Изменения, внесени в Парламента, които са били отхвърлени от водещата комисия, може да се поставят на гласуване единствено ако това е било поискано в писмена форма от комисия или най-малко от четиридесет членове на ЕП преди изтичането на краен срок, определен от председателя; този краен срок в никакъв случай не може да е по-кратък от двадесет и четири часа преди началото на гласуването.
5.  Проектоизменения към бюджетната прогноза на Парламента, които са подобни на вече отхвърлени от Парламента проектоизменения при съставянето на прогнозата, се обсъждат само ако водещата комисия е дала положително становище.
5.  Изменения към бюджетната прогноза на Парламента, които са подобни на вече отхвърлени от Парламента изменения при съставянето на прогнозата, се обсъждат само ако водещата комисия е дала положително становище.
6.  Независимо от член 59, параграф 2, Парламентът гласува поотделно и последователно:
6.  Парламентът гласува последователно:
–  всяко проектоизменение,
–  измененията в позицията на Съвета относно проектобюджета, по раздели,
–   всеки раздел на проектобюджета,
–  предложение за резолюция относно проектобюджета.
–  предложение за резолюция относно проектобюджета.
Продължават да се прилагат обаче разпоредбите на член 174, параграфи 4 до 8.
Продължават да се прилагат обаче разпоредбите на член 174, параграфи 4 до 8а.
7.  Членове, глави, дялове и раздели от проектобюджета, по които не са били внесени проектоизменения, се считат за приети.
7.  Членове, глави, дялове и раздели от проектобюджета, по които не са били внесени изменения, се считат за приети.
8.  За приемането на проектоизменения са необходими гласовете на мнозинството от членовете на Парламента.
8.  В съответствие с член 314, параграф 4, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз за приемането на изменения са необходими гласовете на мнозинството от членовете на Парламента.
9.  Ако Парламентът е изменил проектобюджета, така измененият проектобюджет се изпраща на Съвета и на Комисията, заедно с обосновките.
9.  Ако Парламентът е изменил позицията на Съвета относно проектобюджета, така изменената позиция се изпраща на Съвета и на Комисията, заедно с обосновките и протокола от заседанието, на което са били приети измененията.
10.   Протоколът от заседанието, на което Парламентът се е произнесъл по проектобюджета, се изпраща на Съвета и на Комисията.
Изменение 111
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 89
Член 89
Член 95a
Финансов триалог
Междуинституционално сътрудничество
Председателят участва в редовни срещи между председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията, свиквани по инициатива на Комисията, в рамките на бюджетните процедури, посочени в дял ІІ на Част шеста от Договора за функционирането на Европейския съюз. Председателят взема всички необходими мерки за насърчаване на консултациите и сближаване на позициите на институциите с цел улесняване на прилагането на гореспоменатите процедури.
В съответствие с член 324 от Договора за функционирането на Европейския съюз председателят участва в редовни срещи между председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията, свиквани по инициатива на Комисията, в рамките на бюджетните процедури, посочени в дял ІІ на Част шеста от Договора за функционирането на Европейския съюз. Председателят взема всички необходими мерки за насърчаване на консултациите и сближаване на позициите на институциите с цел улесняване на прилагането на гореспоменатите процедури.
Председателят на Парламента може да делегира тази задача на заместник-председател, който има опит в бюджетната област или на председателя на компетентната по бюджетните въпроси комисия.
Председателят на Парламента може да делегира тази задача на заместник-председател, който има опит в бюджетната област, или на председателя на компетентната по бюджетните въпроси комисия.
(Този член, във вида, в който е изменен, се премества в края на главата относно бюджетните процедури, след член 95.)
Изменение 112
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 91
Член 91
Член 91
Окончателно приемане на бюджета
Окончателно приемане на бюджета
Когато председателят се увери, че бюджетът е приет в съответствие с разпоредбите на член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, той обявява на пленарно заседание, че бюджетът е окончателно приет. Той предприема необходимите действия за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Когато председателят прецени, че бюджетът е приет в съответствие с разпоредбите на член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, той обявява на пленарно заседание, че бюджетът е окончателно приет. Той предприема необходимите действия за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 113
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 93
Член 93
Член 93
Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета
Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета
Разпоредбите относно процедурите, които следва да се прилагат при вземането на решение за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета съгласно финансовите разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и Финансовия регламент, се включват под формата на приложение към настоящия правилник11. Приложението се приема по реда на член 227, параграф 2.
Разпоредбите относно процедурите по освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета съгласно финансовите разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и Финансовия регламент се включват под формата на приложение към настоящия правилник 11.
__________________
__________________
11 Вж. приложение V.
11 Вж. приложение V.
Изменение 114
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 94
Член 94
Член 94
Други процедури за освобождаване от отговорност
Други процедури по освобождаване от отговорност
Разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на:
Разпоредбите относно процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията, в съответствие с член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност на:
–  председателя на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент;
–  председателя на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент;
–  лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета (по отношение на дейността му в качеството на орган с изпълнителни правомощия), Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;
–  лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;
–  Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския фонд за развитие;
–  Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския фонд за развитие;
–  органите, отговарящи за бюджетното управление на юридически независими образувания, които осъществяват задачи на Съюза, доколкото тяхната дейност е предмет на правна уредба, изискваща освобождаване от отговорност от Европейския парламент.
–  органите, отговарящи за бюджетното управление на юридически независими образувания, които осъществяват задачи на Съюза, доколкото тяхната дейност е предмет на правна уредба, изискваща освобождаване от отговорност от Европейския парламент.
Изменение 115
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 95
Член 95
Член 92a
Парламентарен контрол върху изпълнението на бюджета
Изпълнение на бюджета
1.  Парламентът следи за изпълнението на бюджета за текущата година. Той възлага тази задача на комисиите, отговарящи за бюджета и бюджетния контрол, и на други заинтересувани комисии.
1.  Парламентът следи за изпълнението на бюджета за текущата година. Той възлага тази задача на комисиите, отговарящи за бюджета и бюджетния контрол, и на други заинтересовани комисии.
2.  Всяка година, преди първото четене на проектобюджета за следващата финансова година, Парламентът обсъжда проблемите, свързани с изпълнението на текущия бюджет, по целесъобразност въз основа на предложение за резолюция, внесено от компетентната комисия.
2.  Всяка година, преди своето четене на проектобюджета за следващата финансова година, Парламентът обсъжда проблемите, свързани с изпълнението на текущия бюджет, по целесъобразност въз основа на предложение за резолюция, внесено от компетентната комисия.
(Този член, както е изменен, се премества преди член 93.)
Изменение 116
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 9 – номериране
ГЛАВА 9
ГЛАВА 7
ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ
ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ
Изменение 117
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 98
Член 98
Член 98
Правомощие за поемане и уреждане на разходи
Правомощие за поемане и уреждане на разходи, за одобряване на счетоводния отчет и за освобождаване от отговорност
1.  Председателят поема и урежда или възлага поемането и уреждането разходите, предвидени в приетите от Бюрото вътрешни финансови правилници, след консултации с компетентната комисия.
1.  Председателят поема и урежда или възлага поемането и уреждането на разходите, предвидени в приетите от Бюрото вътрешни финансови правилници, след консултации с компетентната комисия.
2.  Председателят изпраща проекта на годишния счетоводен отчет на компетентната комисия.
2.  Председателят изпраща проекта на годишния счетоводен отчет на компетентната комисия.
3.  Въз основа на доклад на компетентната комисия, Парламентът одобрява счетоводния отчет и взема решение за освобождаване от отговорност.
3.  Въз основа на доклад на компетентната комисия Парламентът одобрява счетоводния отчет и взема решение за освобождаване от отговорност.
Изменение 118
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 10 – номериране
ГЛАВА 10
ГЛАВА 8
ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ
ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ
Изменение 119
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 99
Член 99
Член 99
Процедура на одобрение
Процедура на одобрение
1.  Когато се иска одобрението на Парламента за предложен акт, при приемането на решението си той взема предвид препоръката на компетентната комисия за приемане или отхвърляне на съответния акт. Препоръката включва позовавания, но не и съображения. Тя може да включва кратка обосновка, която се изготвя от докладчика и която не се подлага на гласуване. Разпоредбите на член 56, параграф 1 се прилагат mutatis mutandis. Измененията, внесени в комисия, се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.
1.  Когато се иска одобрението на Парламента за правнообвързващ акт, компетентната комисия представя на Парламента препоръка за приемане или отхвърляне на предложения акт.
Препоръката включва позовавания, но не и съображения. Измененията в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.
Препоръката може да се придружава от кратко изложение на мотивите, което се изготвя от докладчика и което не се подлага на гласуване. Разпоредбите на член 56, параграф 1 се прилагат mutatis mutandis.
Компетентната комисия може да внесе предложение за незаконодателна резолюция. В изготвянето на резолюцията могат да участват и други комисии в съответствие с член 201, параграф 3, и във връзка с членове 53, 54 или 55.
1a.   Ако е необходимо, компетентната комисия може също така да представи доклад, включващ предложение за незаконодателна резолюция, като посочва мотивите, поради които Парламентът следва да даде или следва да откаже да даде своето одобрение, и като представя по целесъобразност препоръки за прилагането на предложения акт.
1б.   Компетентната комисия своевременно разглежда искането за одобрение. Ако компетентната комисия не приеме препоръка в срок от шест месеца, след като до нея е било отнесено искането за одобрение, Председателският съвет може да включи въпроса в дневния ред за разглеждане по време на следваща месечна сесия или — в надлежно обосновани случаи — да вземе решение за удължаване на шестмесечния срок.
Парламентът взема решение с единно гласуване относно одобрението на актовете, за които според Договора за Европейския съюз или Договора за функционирането на Европейския съюз се иска неговото одобрение, независимо от това дали препоръката на компетентната комисия е да се одобри или отхвърли съответният акт, като не могат да се внасят никакви изменения. Необходимото мнозинство за даване на одобрение е мнозинството, посочено в съответния член от Договора за Европейския съюз или Договора за функционирането на Европейския съюз, който съставлява правното основание на предлагания акт, или ако в него не се посочва видът мнозинство — мнозинството от подадените гласове. Ако не се постигне необходимото мнозинство, се счита, че предложеният акт е отхвърлен.
1в.   Парламентът взема решение с единно гласуване относно предложения акт независимо от това дали препоръката на компетентната комисия е да се одобри или отхвърли съответният акт, като не могат да се внасят никакви изменения. Ако не се постигне необходимото мнозинство, се счита, че предложеният акт е отхвърлен.
2.   Освен това по отношение на международните споразумения, договорите за присъединяване, установяването на сериозно и трайно нарушаване на основни принципи от страна на държава членка определянето на състава на Парламента, установяването на засилено сътрудничество между държави членки или приемането на многогодишната финансова рамка се прилагат съответно разпоредбите на членове 108, 81, 83, 84, 85 и 86.
3.  Когато се иска одобрението на Парламента за предложение за законодателен акт или предвидено международно споразумение, компетентната комисия може да представи на Парламента междинен доклад с предложение за резолюция, съдържащо препоръки за промяна или прилагане на предложения законодателен акт или предвиденото международно споразумение.
3.  Когато се иска одобрението на Парламента, компетентната комисия може по всяко време да представи на Парламента междинен доклад с предложение за резолюция, съдържащо препоръки за промяна или прилагане на предложения акт.
4.   Компетентната комисия своевременно разглежда искането за одобрение. Ако компетентната комисия вземе решение да не дава препоръка или ако тя не е приела препоръка в срок от шест месеца, след като до нея е било отнесено искането за одобрение, Председателският съвет може да включи въпроса в програмата за разглеждане по време на следваща месечна сесия или да реши да удължи шестмесечния срок в надлежно обосновани случаи.
Когато се иска одобрението на Парламента за сключването на международно споразумение, Парламентът може да реши въз основа на препоръката на компетентната комисия да прекъсне процедурата на одобрение за не повече от една година.
Изменение 120
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 11 – номериране
ГЛАВА 11
ГЛАВА 9
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
Изменение 121
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 100
Член 100
Член 100
Процедура за даване на становища по член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Процедура за даване на становища относно дерогации по отношение на приемането на еврото
1.  Когато съгласно член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът е поканен да изрази становището си по препоръки на Съвета, след тяхното представяне от Съвета в пленарно заседание, Парламентът провежда разисквания въз основа на писмено или устно представено предложение на компетентната парламентарна комисия, с което се предлага приемането или отхвърлянето на препоръките, по които е поискано становището на Парламента.
1.  Когато съгласно член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът е поканен да изрази становището си, Парламентът провежда разисквания въз основа на доклад на компетентната парламентарна комисия, с който се предлага приемането или отхвърлянето на предложения акт.
2.  След приключване на разискванията Парламентът гласува препоръките с единно гласуване „ан блок“, като не се допуска внасяне на предложения за тяхното изменение.
2.  След приключване на разискванията Парламентът гласува предложения акт с единно гласуване, като не се допуска внасяне на предложения за тяхното изменение.
Изменение 122
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 102
Член 102
Член 102
Процедури, свързани с разглеждането на доброволни споразумения
Процедури, свързани с разглеждането на предвидени доброволни споразумения
1.  Когато Комисията уведоми Парламента за намерението си да проучи възможността за прибягване до доброволни споразумения вместо издаването на законодателен акт, компетентната комисия може да изготви доклад по същество по реда на член 52.
1.  Когато Комисията уведоми Парламента за намерението си да проучи възможността за прибягване до доброволни споразумения вместо издаването на законодателен акт, компетентната комисия може да изготви доклад по същество по реда на член 52.
2.  Когато Комисията обяви намерението си да сключи доброволно споразумение, компетентната комисия може да внесе предложение за резолюция, с която се препоръчва приемане или отхвърляне на предложението и се уточняват условията, на които подлежи приемането или отхвърлянето.
2.  Когато Комисията обяви намерението си да сключи доброволно споразумение, компетентната комисия може да внесе предложение за резолюция, с която се препоръчва приемане или отхвърляне на предложението и се уточняват условията, на които подлежи приемането или отхвърлянето.
Изменение 123
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 103
Член 103
Член 103
Кодификация
Кодификация
1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение за кодификация на законодателството на Съюза, предложението се изпраща за разглеждане на комисията, компетентна по правните въпроси. Последната разглежда предложението по реда и условията, договорени на междуинституционално равнище12, за да се увери, че то представлява обикновена кодификация, без промени по същество.
1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение за кодификация на законодателството на Съюза, предложението се изпраща за разглеждане на комисията, компетентна по правните въпроси. Последната разглежда предложението по реда и условията, договорени на междуинституционално равнище12, за да се увери, че то представлява обикновена кодификация, без промени по същество.
2.  Комисията, която е била компетентна за актовете, които са предмет на кодификацията, може, по собствено искане или по искане на комисията, компетентна по правните въпроси, да бъде сезирана за становище относно целесъобразността на кодификацията.
2.  Комисията, която е била компетентна за актовете, които са предмет на кодификацията, може, по собствено искане или по искане на комисията, компетентна по правните въпроси, да бъде сезирана за становище относно целесъобразността на кодификацията.
3.  Не се допускат изменения на текста на предложението.
3.  Не се допускат изменения на текста на предложението.
Въпреки това, по искане на докладчика, председателят на комисията, компетентна по правните въпроси може да предложи на нейното одобрение изменения, отнасящи се до технически адаптации, при условие че тези адаптации са необходими, за да се осигури съответствието на предложението с правилата за кодификация, и не внасят промени по същество в предложението.
Въпреки това по искане на докладчика председателят на комисията, компетентна по правните въпроси, може да предложи за нейното одобрение технически адаптации, при условие че тези адаптации са необходими, за да се осигури съответствието на предложението с правилата за кодификация, и че те не внасят промени по същество в предложението.
4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси счита, че предложението не води до промени по същество на законодателството на Съюза, тя го внася за одобрение от Парламента.
4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до промени по същество на законодателството на Съюза, тя го внася за одобрение от Парламента.
Ако комисията, компетентна по правните въпроси счита, че предложението води до промяна по същество, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението.
Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението води до промяна по същество, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението.
И в двата случая Парламентът взема решение с гласуване „ан блок“ без изменения и разискване.
И в двата случая Парламентът взема решение с гласуване „ан блок“ без изменения и разискване.
__________________
__________________
12 Междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г, Ускорен метод на работа за официалната кодификация на законодателни текстове, точка 4 (ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2).
12 Междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г., Ускорен метод на работа за официалната кодификация на законодателни текстове, точка 4 (ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2).
Изменение 124
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 104
Член 104
Член 104
Преработка
Преработка
1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение на Комисията за преработване на законодателството на Съюза, въпросното предложение се изпраща за разглеждане от комисията по правни въпроси и от водещата комисия.
1.  Когато Парламентът е сезиран с предложение на Комисията за преработване на законодателството на Съюза, въпросното предложение се изпраща за разглеждане от комисията, компетентна по правни въпроси, и от водещата комисия.
2.  Комисията, компетентна по правните въпроси разглежда предложението в съответствие с реда и условията, договорени на междуинституционално равнище13, с цел да провери дали то не съдържа други промени по същество освен посочените като такива в предложението.
2.  Комисията, компетентна по правните въпроси, разглежда предложението в съответствие с реда и условията, договорени на междуинституционално равнище13, с цел да провери дали то не съдържа други промени по същество освен посочените като такива в предложението.
В рамките на това разглеждане не се допускат изменения на текста на предложението. Въпреки това член 103, параграф 3, алинея втора се прилага за непроменените разпоредби в предложението за преработване.
В рамките на това разглеждане не се допускат изменения на текста на предложението. Въпреки това член 103, параграф 3, алинея втора се прилага за непроменените разпоредби в предложението за преработване.
3.  Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.
3.  Ако комисията, по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.
В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.
В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.
Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 58, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.
Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешното единство на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.
4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси счита, че предложението води до други промени по същество освен посочените като такива в него, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението и уведомява за това компетентната по същество комисия.
4.  Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението води до други промени по същество освен посочените като такива в него, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението и уведомява за това компетентната по същество комисия.
В такъв случай председателят приканва Комисията да оттегли предложението си. Ако Комисията оттегли предложението си, председателят обявява процедурата за безпредметна и уведомява Съвета за това. Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът го връща на водещата комисия, която го разглежда по обичайната процедура.
В такъв случай председателят приканва Комисията да оттегли предложението си. Ако Комисията оттегли предложението си, председателят обявява процедурата за безпредметна и уведомява Съвета за това. Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът го връща на водещата комисия, която го разглежда по обичайната процедура.
__________________
__________________
13 Междуинституционално споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, точка 9 (ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1).
13 Междуинституционално споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, точка 9 (ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1).
Изменение 125
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 9а (нова)
ГЛАВА 9A
Делегирани актове и актове за изпълнение
Изменение 126
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 105
Член 105
Член 105
Делегирани актове
Делегирани актове
1.  Когато Комисията изпрати на Парламента делегиран акт, Председателят го изпраща на комисията, която е била компетентна по съответния основен законодателен акт, която може да реши да определи докладчик за разглеждането на един или няколко делегирани акта.
1.  Когато Комисията изпрати на Парламента делегиран акт, председателят го изпраща на комисията, която е била компетентна по съответния основен законодателен акт и която може да реши да определи един от своите членове за разглеждането на един или няколко делегирани акта.
2.  Председателят обявява на Парламента датата на получаване на делегирания акт на всички официални езици и срока за представяне на възражения. Този срок започва да тече от същата дата.
2.  По време на месечната сесия след получаването на делегирания акт председателят обявява на Парламента датата на получаването му на всички официални езици и срока за представяне на възражения. Този срок започва да тече от датата на получаване.
Обявлението се публикува в протокола от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.
Обявлението се публикува в протокола от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.
3.  При спазване на разпоредбите на основния законодателен акт и ако счита за уместно, след като се консултира с всички заинтересовани комисии, компетентната комисия може да представи на Парламента мотивирано предложение за резолюция. В предложението за резолюция се посочват мотивите за възражения на Парламента, като то може също да съдържа искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид препоръките, формулирани от Парламента.
3.  При спазване на разпоредбите на основния законодателен акт и ако счита за уместно, компетентната комисия може, след като се консултира с всички заинтересовани комисии, да представи на Парламента мотивирано предложение за резолюция, с което се повдигат възражения срещу делегирания акт. Ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът, посочен в параграф 5, компетентната комисия не е представила предложение за резолюция, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия.
4.   Ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът, посочен в параграф 1г, компетентната комисия не е представила предложение за резолюция, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия.
4a.   Във всяко предложение за резолюция, внесено в съответствие с параграф 3, се посочват мотивите за представяне на възражения от Парламента, като то може също да съдържа искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид препоръките, формулирани от Парламента.
5.  Парламентът се произнася по всяко внесено предложение за резолюция в срока, предвиден в основния законодателен акт, с мнозинството, посочено в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
5.  Парламентът одобрява това предложение в срока, предвиден в основния законодателен акт, в съответствие с член 290, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с мнозинството от своите членове.
Когато компетентната комисия прецени, че в съответствие с основния законодателен акт е необходимо удължаване на срока за представяне на възражения срещу делегирания акт, нейният председател информира за това Съвета и Комисията от името на Парламента.
Когато компетентната комисия прецени, че в съответствие с разпоредбите на основния законодателен акт е необходимо удължаване на срока за представяне на възражения срещу делегирания акт, нейният председател информира за това Съвета и Комисията от името на Парламента.
6.  Ако компетентната комисия препоръча Парламентът да обяви, преди изтичане на срока, предвиден в основния законодателен акт, че не възразява срещу делегирания акт:
6.  Ако компетентната комисия препоръча Парламентът да обяви, преди изтичане на срока, предвиден в основния законодателен акт, че не възразява срещу делегирания акт:
–  тя информира председателя на Съвета на председателите на комисии с писмо, в което се посочват основанията, и внася препоръка във връзка с това;
–  тя информира председателя на Съвета на председателите на комисии с писмо, в което се посочват основанията, и внася препоръка във връзка с това;
–  ако по време на следващото заседание на Съвета на председателите на комисии или, при неотложни случаи - посредством писмена процедура, не бъде повдигнато никакво възражение, неговият председател информира за това председателя на Парламента, който съобщава това на пленарното заседание в най-кратки срокове;
–  ако по време на следващото заседание на Съвета на председателите на комисии или, при неотложни случаи  посредством писмена процедура, не бъде повдигнато никакво възражение, неговият председател информира за това председателя на Парламента, който съобщава това на пленарното заседание в най-кратки срокове;
–  ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента възразят на препоръката, последната се поставя на гласуване;
–  ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента възразят на препоръката, последната се поставя на гласуване;
–  ако в същия срок не е представено възражение, предложената препоръка се счита за приета;
–  ако в същия срок не е представено възражение, предложената препоръка се счита за приета;
–  приемането на такава препоръка прави недопустимо всяко следващо предложение за възражение по делегирания акт.
–  приемането на такава препоръка прави недопустимо всяко следващо предложение за възражение по делегирания акт.
7.  Компетентната комисия може, при спазване на разпоредбите на основния законодателен акт, да поеме инициативата да представи в Парламента мотивирано предложение за резолюция за оттегляне, изцяло или частично, на делегирането на правомощия, предвидено от този акт. Парламентът взема решение с мнозинството, посочено в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
7.  Компетентната комисия може, при спазване на разпоредбите на основния законодателен акт, да поеме инициативата да представи в Парламента предложение за резолюция за оттегляне, изцяло или частично, на делегирането на правомощия или за възразяване срещу мълчаливото продължаване на делегирането на правомощия, предвидени в този акт.
В съответствие с член 290, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за вземането на решение за оттегляне на делегирането на правомощия са необходими гласовете на мнозинството от членовете на Парламента.
8.  Председателят на Парламента информира Съвета и Комисията за позициите, приети в съответствие с настоящия член.
8.  Председателят на Парламента информира Съвета и Комисията за позициите, приети в съответствие с настоящия член.
Изменение 127
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 106
Член 106
Член 106
Актове и мерки за изпълнение
Актове и мерки за изпълнение
1.  Когато Комисията изпрати на Парламента проект на акт или мярка за изпълнение, председателят го изпраща за разглеждане от комисията, която е била компетентна за основния законодателен акт, която може да реши да определи докладчик за разглеждането на един или няколко проекта на актове или мерки за изпълнение.
1.  Когато Комисията изпрати на Парламента проект на акт или мярка за изпълнение, председателят го изпраща за разглеждане от комисията, която е била компетентна за основния законодателен акт, която може да реши да определи един от своите членове за разглеждането на един или няколко проекта на актове или мерки за изпълнение.
2.  Компетентната комисия може да представи на Европейския парламент мотивирано предложение за резолюция, в което се посочва, че даден проект на акт или мярка за изпълнение надхвърля изпълнителните правомощия, предвидени в основния законодателен акт, или че не е в съответствие с правото на Съюза поради други причини.
2.  Компетентната комисия може да представи на Европейския парламент мотивирано предложение за резолюция, в което се посочва, че даден проект на акт или мярка за изпълнение надхвърля изпълнителните правомощия, предвидени в основния законодателен акт, или че не е в съответствие с правото на Съюза поради други причини.
3.  Предложението за резолюция може да съдържа искане до Комисията за оттегляне на акта, на мярката или на проекта на акт или мярка, за неговото изменение като се вземат предвид възраженията, формулирани от Парламента, или за представяне на ново законодателно предложение. Председателят информира Съвета и Комисията относно взетото решение.
3.  Предложението за резолюция може да съдържа искане до Комисията за оттегляне на проекта на акт или мярка за изпълнение, за неговото изменение, като се вземат предвид възраженията, формулирани от Парламента, или за представяне на ново законодателно предложение. Председателят информира Съвета и Комисията относно взетото решение.
4.  Ако предвижданите от Комисията мерки за изпълнение попадат в приложното поле на процедурата по регулиране с контрол, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, се прилагат следните допълнителни разпоредби:
4.  Ако предвижданите от Комисията мерки за изпълнение попадат в приложното поле на процедурата по регулиране с контрол, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, се прилагат следните допълнителни разпоредби:
а)  срокът за контрол започва да тече след внасянето в Парламента на проекта на мерки на всички официални езици. Когато се прилагат съкратени срокове за контрол като предвидените в член 5а, параграф 5, буква б) от Решение 1999/468/ЕО, и при спешни случаи, предвидени в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, ако председателят на компетентната комисия не възрази, срокът за контрол започва да тече от датата на получаване от Парламента на окончателния проект на мерките за изпълнение, на езиковите версии, представени на членовете на комитета, създаден съгласно Решение 1999/468/ЕО. В този случай член 158 не се прилага;
а)  срокът за контрол започва да тече след внасянето в Парламента на проекта на мярка за изпълнение на всички официални езици. Когато се прилагат съкратени срокове за контрол като предвидените в член 5а, параграф 5, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета, и при спешни случаи, предвидени в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, ако председателят на компетентната комисия не възрази, срокът за контрол започва да тече от датата на получаване от Парламента на окончателния проект на мярка за изпълнение, на езиковите версии, представени на членовете на комитета, създаден съгласно Решение 1999/468/ЕО. Член 158 не се прилага в гореспоменатите два случая;
б)  ако проектът на мярка за изпълнение се основава на член 5а, параграф 5 или параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, които предвиждат съкратени срокове за възражение от страна на Европейския парламент, предложение за резолюция против приемането на проекта на мярка може да бъде внесено от председателя на компетентната комисия, ако тя не е успяла да проведе заседание в определеното време;
б)  ако проектът на мярка за изпълнение се основава на член 5а, параграф 5 или параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, които предвиждат съкратени срокове за възражение от страна на Европейския парламент, предложение за резолюция против приемането на проекта на мярка може да бъде внесено от председателя на компетентната комисия, ако тя не е успяла да проведе заседание в определеното време;
в)  Парламентът, с гласовете на мнозинството от своите членове, може да се противопостави на приемането на проекта на мярка за изпълнение, като посочи, че проектът превишава изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт, че проектът е несъвместим с целта или съдържанието на основния акт, или че не зачита принципите на субсидиарност или пропорционалност;
в)  Парламентът, с гласовете на мнозинството от своите членове, може да приеме резолюция против приемането на проекта на мярка за изпълнение, в която се посочва, че проектът превишава изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт, че проектът е несъвместим с целта или съдържанието на основния акт, или че не зачита принципите на субсидиарност или пропорционалност;
Ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът за противопоставяне на приемането на проекта на мярка за изпълнение, компетентната комисия не е представила подобно предложение за резолюция, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия.
г)  ако компетентната комисия, въз основа на надлежно обосновано искане на Комисията, препоръча с мотивирано писмо до председателя на Съвета на председателите на комисии, Парламентът да обяви, че не се възразява срещу предложената мярка, преди изтичането на обичайния срок, предвиден в член 5а, параграф 3, буква в) и/или в член 5а, параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се прилага процедурата, предвидена в член 105, параграф 6 от настоящия правилник.
г)  ако компетентната комисия препоръча с мотивирано писмо до председателя на Съвета на председателите на комисии Парламентът да обяви, че не възразява срещу предложената мярка, преди изтичането на обичайния срок, предвиден в член 5а, параграф 3, буква в) и/или в член 5а, параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се прилага процедурата, предвидена в член 105, параграф 6 от настоящия правилник.
Изменение 128
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 108
Член 108
Член 108
Международни споразумения
Международни споразумения
1.  Когато се предвижда започване на преговори за сключване, подновяване или изменение на международно споразумение компетентната комисия може да реши да изготви доклад или да наблюдава по друг начин процедурата и да информира Съвета на председателите на комисии за това решение. По целесъобразност могат да се изискват становищата на други комисии съгласно член 53, параграф 1. Член 201, параграф 2 и член 54 или 55 се прилагат според случая.
1.  Когато се предвижда започване на преговори за сключване, подновяване или изменение на международно споразумение, компетентната комисия може да реши да изготви доклад или да наблюдава по друг начин подготвителния етап. Тя информира Съвета на председателите на комисии за това решение.
Председателите и докладчиците на водещата комисия и на евентуалните асоциирани комисии предприемат съвместно съответните действия, за да се гарантира, че на Парламента се предоставя незабавно и редовно пълна информация, ако е необходимо при условията на поверителност, на всички етапи от договарянето и сключването на международни споразумения, включително проектите и окончателно приетите текстове на директивите за преговорите, както и информацията, посочена в параграф 3:
–  от Комисията, в съответствие с нейните задължения съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз и с нейните ангажименти съгласно Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, както и
–  от Съвета, в съответствие с неговите задължения съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.
1a.   Водещата комисия се информира възможно най-бързо от Комисията за избраното правно основание за сключване на международните споразумения по параграф 1. Водещата комисия проверява избраното правно основание по реда на член 39.
2.  По предложение на компетентната комисия, на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, Парламентът може да поиска от Съвета да не дава разрешение за започването на преговори, докато Парламентът не изрази позицията си по предложения мандат за преговори въз основа на доклад на компетентната комисия.
2.  По предложение на компетентната комисия, на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП Парламентът може да поиска от Съвета да не дава разрешение за започването на преговори, докато Парламентът не изрази позицията си по предложения мандат за преговори въз основа на доклад на компетентната комисия.
3.   Към момента, в който се предвижда откриване на преговори, компетентната комисия се информира от Комисията за избраното правно основание за сключване на международните споразумения по параграф 1. Компетентната комисия проверява избраното правно основание по реда на член 39. Ако Комисията не посочи правно основание или при наличие на съмнения относно неговата правилност, се прилагат разпоредбите на член 39.
4.  На всеки етап от преговорите и от момента на приключването на преговорите до сключването на международното споразумение Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната комисия и след като разгледа всички съответни предложения, внесени по реда на член 134, да приеме препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на посоченото споразумение.
4.  На всеки етап от преговорите и от момента на приключването на преговорите до сключването на международното споразумение Парламентът може, въз основа на доклад на компетентната комисия, изготвен по нейна собствена инициатива или след като разгледа всички съответни предложения, внесени от политическа група или от най-малко 40 членове на ЕП, да приеме препоръки до Съвета, до Комисията или до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на посоченото споразумение.
5.  Исканията от Съвета за одобрение или за становище от страна на Парламента се препращат от Председателя до компетентната комисия за разглеждане в съответствие с член 99 или с член 47, параграф 1.
5.  Исканията от Съвета за одобрение или за становище от страна на Парламента се препращат от Председателя до компетентната комисия за разглеждане в съответствие с член 99 или с член 47, параграф 1.
6.  Преди да се проведе гласуването, компетентната комисия, политическа група или най-малко една десета от членовете на ЕП могат да предложат Парламентът да поиска становището на Съда относно съвместимостта на дадено международно споразумение с Договорите. Ако Парламентът одобри такова предложение, гласуването се отлага до произнасянето на становището на Съда14.
6.  Във всеки един момент преди Парламентът да гласува по искане за одобрение или становище, компетентната комисия или най-малко една десета от членовете на ЕП могат да предложат Парламентът да поиска становището на Съда относно съвместимостта на дадено международно споразумение с Договорите.
Преди Парламентът да гласува предложението, председателят на ЕП може да поиска становището на комисията, компетентна по правните въпроси, която докладва на Парламента за своите заключения.
Ако Парламентът одобри предложението да се поиска становището на Съда, гласуването на искането за одобрение или становище се отлага до произнасянето на становището на Съда.
7.  Парламентът дава становището или одобрението си за сключването, подновяването или изменението на международно споразумение или финансов протокол, сключен от Европейския съюз, като се произнася с гласуване „ан блок“ с мнозинство от подадените гласове, като не се допуска внасянето на изменения в текста на споразумението или протокола.
7.  Когато от Парламента се изисква да даде одобрението си за сключването, подновяването или изменението на международно споразумение, той взема решение с гласуване „ан блок“ съгласно член 99.
Ако Парламентът откаже да даде одобрението си, председателят на ЕП уведомява Съвета, че въпросното споразумение не може да бъде сключено, подновено или изменено.
Без да се засяга член 99, параграф 1б, Парламентът може да реши въз основа на препоръка на водещата комисия да отложи решението си по процедурата на одобрение за не повече от една година.
8.  Ако изразеното от Парламента становище е отрицателно, председателят изисква от Съвета да не сключва въпросното споразумение.
8.  Когато от Парламента се изисква да даде становището си относно сключването, подновяването или изменението на международно споразумение, не се допуска внасянето на изменения в текста на споразумението. Без да се засягат разпоредбите на член 170, параграф 1, измененията към проекта на решение на Съвета са допустими.
Ако изразеното от Парламента становище е отрицателно, председателят изисква от Съвета да не сключва въпросното споразумение.
9.   Ако Парламентът откаже да одобри сключването на международно споразумение, председателят уведомява Съвета, че въпросното споразумение не може да бъде сключено.
9a.   Председателите и докладчиците на водещата комисия и на евентуалните асоциирани комисии проверяват дали, в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съветът, Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предоставят на Парламента незабавно и редовно пълна информация, ако е необходимо при условията на поверителност, на всички етапи от подготовката за преговорите, договарянето и сключването на международни споразумения, включително информация относно проекта и окончателно приетия текст на директивите за преговорите, както и информацията относно прилагането на съответните споразумения.
__________________
14 Вж. тълкуването на чл. 141.
Изменение 129
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 109
Член 109
Член 109
Процедури, основани на член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в случаите на временно прилагане или суспендиране на прилагането на международни споразумения, или изготвянето на позиции, които се приемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение
Временно прилагане или спиране на прилагането на международни споразумения или установяване на позицията на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение
Когато по силата на своите задължения съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия Комисията информира Парламента и Съвета за своето намерение да предложи временното прилагане или спирането на прилагането на международно споразумение, в пленарно заседание се прави изявление, следвано от разисквания. Парламентът може да формулира препоръки по реда на членове 108 или 113.
Когато Комисията или заместник-председателят/върховен представител информира Парламента и Съвета за своето намерение да предложи временното прилагане или спиране на прилагането на международно споразумение, Парламентът може да прикани Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да направят изявление, което е последвано от разисквания. Парламентът може да отправи препоръки въз основа на доклад на водещата комисия или по реда на член 113, които могат да включват по-специално искане към Съвета да не прилага временно дадено споразумение, преди Парламентът да е дал съгласието си.
Същата процедура се прилага когато Комисията информира Парламента за предложение във връзка с позициите, които предстои да бъдат приети от името на Съюза в орган, създаден чрез международно споразумение.
Същата процедура се прилага, когато Комисията или заместник-председателят/върховен представител предложи позициите, които трябва да се приемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение.
Изменение 130
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 110
Член 110
Член 110
Специални представители
Специални представители
1.  Когато Съветът възнамерява да назначи специален представител по член 33 от Договора за Европейския съюз, по искане на компетентната комисия председателят кани Съвета да направи изявление и да отговори на въпроси относно мандата, целите и други въпроси, свързани със задачата и ролята на специалния представител.
1.  Когато Съветът възнамерява да назначи специален представител по член 33 от Договора за Европейския съюз, по искане на компетентната комисия председателят кани Съвета да направи изявление и да отговори на въпроси относно мандата, целите и други въпроси, свързани със задачата и ролята на специалния представител.
2.  След назначаването му, но преди официалното му встъпване в длъжност, специалният представител може да бъде поканен да се яви пред компетентната комисия, за да направи изявление и да отговаря на поставени от нея въпроси.
2.  След назначаването му, но преди официалното му встъпване в длъжност, специалният представител може да бъде поканен да се яви пред компетентната комисия, за да направи изявление и да отговаря на поставени от нея въпроси.
3.  В срок от три месеца от изслушването компетентната комисия може да предложи препоръка съгласно член 134, която е пряко свързана с изявлението и отговорите на специалния представител.
3.  В срок от два месеца от изслушването компетентната комисия може да изготви препоръки до Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, които са пряко свързани с назначението.
4.  Специалният представител се приканва да информира Парламента редовно и изчерпателно относно практическото изпълнение на мандата му.
4.  Специалният представител се приканва да информира Парламента редовно и изчерпателно относно практическото изпълнение на мандата му.
5.   Специален представител, назначен от Съвета с мандат по конкретни политически въпроси, може да бъде канен за изявление пред компетентната комисия по негова собствена инициатива или по инициатива на Парламента.
Изменение 131
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 111
Член 111
Член 111
Представителство в международните отношения
Представителство в международните отношения
1.  Когато трябва да се определи ръководител на външна делегация на Съюза, кандидатът може да бъде поканен да се яви пред съответния парламентарен орган, за да направи изявление и да отговаря на въпроси.
1.  Когато трябва да се определи ръководител на външна делегация на Съюза, кандидатът може да бъде поканен да се яви пред компетентната комисия, за да направи изявление и да отговаря на въпроси.
2.  В срок от три месеца от изслушването, предвидено в параграф 1, компетентната комисия може да приеме резолюция или да формулира препоръка, която е пряко свързана с направеното изявление и дадените отговори.
2.  В срок от два месеца от изслушването, предвидено в параграф 1, компетентната комисия може да приеме резолюция или да формулира препоръка, по целесъобразност, която е пряко свързана с назначението.
Изменение 132
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 112
Член 112
Член 113a
Консултации с и предоставяне на информация на Парламента в рамките на общата външна политика и политика на сигурност
Консултации с Парламента и предоставяне на информация на неговото внимание в рамките на общата външна политика и политика на сигурност
1.  Когато се провеждат консултации с Парламента по реда на член 36 от Договора за Европейския съюз, въпросът се отнася до компетентната комисия, която може да формулира препоръки съгласно член 113 от настоящия правилник.
1.  Когато се провеждат консултации с Парламента по реда на член 36 от Договора за Европейския съюз, въпросът се отнася до компетентната комисия, която може да изготви проект на препоръки съгласно член 113 от настоящия правилник.
2.  Заинтересуваните комисии се стремят редовно и своевременно да получават от Заместник-председателя на Комисията/Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност информация относно развитието и провеждането на общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, относно предвижданите разходи всеки път, когато в рамките на тази политика се приема решение, което води до финансови последици, и относно всички други финансови аспекти, свързани с изпълнението на действията по тази политика. По изключение, по искане на заместник-председателя/Върховния представител, дадена комисия може да вземе решение за провеждане на закрити заседания.
2.  Заинтересуваните комисии се стремят редовно и своевременно да получават от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност информация относно развитието и провеждането на общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, относно предвижданите разходи всеки път, когато в рамките на тази политика се приема решение, което води до финансови последици, и относно всички други финансови аспекти, свързани с изпълнението на действията по тази политика. По изключение по искане на заместник-председателя/върховен представител дадена комисия може да вземе решение за провеждане на закрити заседания.
3.  Два пъти годишно се провеждат разисквания по утвърдения от заместник-председателя на Комисията/Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност консултативен документ относно главните аспекти и основните решения във външната политика и политиката на сигурност, включително общата политика на сигурност и отбрана и финансовите последици за бюджета на Съюза. Прилагат се процедурите, предвидени в член 123.
3.  Два пъти годишно се провеждат разисквания по утвърдения от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност консултативен документ относно главните аспекти и основните решения във външната политика и политиката на сигурност, включително общата политика на сигурност и отбрана и финансовите последици за бюджета на Съюза. Прилагат се процедурите, предвидени в член 123.
(Вж. и тълкуването към член 134.)
4.  Заместник-председателят/Върховният представител се канят на всяко разискване в пленарно заседание, отнасящо се до външната политика, политиката на сигурност или политиката на отбрана.
4.  Заместник-председателят/върховен представител се канят на всяко разискване в пленарно заседание, отнасящо се до външната политика, политиката на сигурност или политиката на отбрана.
(Измененият член следва да се премести след член 113 и впоследствие да бъде включен в новосъздадената Глава 2а).
Изменение 133
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II – глава 2а – заглавие (ново)
ГЛАВА 2А
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА
(Да се въведе преди член 113.)
Изменение 134
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 113
Член 113
Член 113
Препоръки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност
Препоръки относно външните политики на Съюза
1.  Комисията, компетентна по въпросите на общата външна политика и политика на сигурност може, след като получи разрешение от Председателския съвет или вследствие на предложение по смисъла на член 134, да формулира препоръки до Съвета в рамките на своята компетентност.
1.  Компетентната комисия може да изготви проект на препоръки до Съвета, Комисията или заместник-председателя Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с въпроси, попадащи в обхвата на дял V от Договора за Европейския съюз (външната дейност на Съюза), или в случаите, когато международно споразумение, попадащо в обхвата на член 108, не е било отнесено до Парламента или Парламентът не е бил информиран за него в съответствие с член 109.
2.  В неотложни случаи разрешението по параграф 1 може да бъде дадено от председателя на Парламента, който също така може да дава разрешение за провеждането на неотложно заседание на заинтересoваната комисия.
2.  В неотложни случаи председателят на Парламента може да даде разрешение за провеждането на неотложно заседание на съответната комисия.
3.  В процеса на приемане на тези препоръки, които трябва да се гласуват под формата на писмен текст, не се прилагат разпоредбите на член 158 и се допуска внасянето на устни предложения за изменение.
3.  В процеса на приемане на тези проектопрепоръки на етапа на разглеждане в комисия е необходимо да се подложи на гласуване писмен текст.
Неприлагането на член 158 е възможно само в рамките на комисия и единствено в неотложни случаи. На пленарни заседания, както и на заседания на комисия, които не са обявени за неотложни, не се допуска отклонение от разпоредбите на член 158.
Разпоредбата, която гласи, че се допуска внасянето на устни предложения за изменение, означава, че членовете на комисия не могат да се противопоставят на поставянето на гласуване на устни предложения за изменение в рамките на комисия.
3a.   В неотложните случаи, предвидени в параграф 2, член 158 не се прилага на етапа на разглеждане в комисия и се допуска внасянето на устни предложения за изменения. Членовете на ЕП не могат да възразяват срещу устни предложения за изменения, които се подлагат на гласуване в комисия.
4.  Формулираните по този начин препоръки се включват в дневния ред за следващата месечна сесия. В неотложни случаи, определени като такива от председателя, препоръките могат да бъдат включени в дневния ред на текущата месечна сесия. Препоръките се считат за приети, освен ако преди началото на месечната сесия най-малко четиридесет членове на ЕП представят писмено възражение, в който случай препоръките на комисията се включват в дневния ред на същата сесия за разисквания и гласуване. Предложения за изменение могат да се внасят от политическа група или от най-малко четиридесет членове на ЕП.
4.  Изготвените от комисията проектопрепоръки се включват в дневния ред за следващата месечна сесия. В неотложни случаи, определени като такива от председателя, препоръките могат да бъдат включени в дневния ред на текущата месечна сесия.
4a.   Препоръките се считат за приети, освен ако преди началото на месечната сесия най-малко 40 членове на ЕП представят писмено възражение. Ако бъде внесено такова възражение, проектопрепоръките на комисията се включват в дневния ред на същата месечна сесия. Посочените препоръки се подлагат на обсъждане и всяко изменение, внесено от политическа група или най-малко 40 членове на ЕП, се подлага на гласуване.
Изменение 135
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 114
Член 114
Член 114
Нарушаване на правата на човека
Нарушаване на правата на човека
На всяка месечна сесия, без да е необходимо разрешение, всяка от компетентните комисии може по предвидения в член 113, параграф 4 ред да внася предложение за резолюция във връзка със случаи на нарушаване на правата на човека.
На всяка месечна сесия, без да е необходимо разрешение, всяка от компетентните комисии може по предвидения в член 113, параграфи 4 и 4а ред да внася предложение за резолюция във връзка със случаи на нарушаване на правата на човека.
Изменение 136
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 115
Член 115
Член 115
Прозрачност на дейността на Парламента
Прозрачност на дейността на Парламента
1.  Парламентът осигурява максимална прозрачност на своята дейност в съответствие с разпоредбите на член 1, алинея втора от Договора за Европейския съюз, член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
1.  Парламентът осигурява максимална прозрачност на своята дейност в съответствие с разпоредбите на член 1, алинея втора от Договора за Европейския съюз, член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
2.  Разискванията на Парламента са публични.
2.  Разискванията на Парламента са публични.
3.  Заседанията на комисиите по принцип са публични. Въпреки това, комисиите могат да решат, най-късно в момента на приемане на дневния ред на определено заседание, да разделят дневния ред на въпросното заседание на открити и закрити за публичен достъп точки. Ако обаче заседанието се провежда при закрити врати, комисията може, при условията на член 4, параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета, да предостави публичен достъп до документите и протоколите от заседанието. В случай на нарушение на разпоредбите за поверителност се прилага член 166.
3.  Заседанията на комисиите по принцип са публични. Въпреки това комисиите могат да решат, най-късно в момента на приемане на дневния ред на определено заседание, да разделят дневния ред на въпросното заседание на открити и закрити за публичен достъп точки. Ако обаче заседанието се провежда при закрити врати, комисията може да реши да предостави публичен достъп до документите от заседанието.
4.   Компетентната комисия винаги разглежда в закрито заседание исканията, свързани с предвидените в член 9 процедури относно имунитета.
Изменение 137
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116
Член 116
Член 116
Публичен достъп до документи
Публичен достъп до документи
1.  Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, чието местопребиваване или седалище се намират на територията на държава-членка, имат право на достъп до документите на Парламента в съответствие с член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз при спазване на принципите, условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета, и в съответствие със специалните разпоредби, които се съдържат в настоящия правилник.
1.  Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, чието местопребиваване или седалище се намират на територията на държава членка, имат право на достъп до документите на Парламента в съответствие с член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз при спазване на принципите, условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.
Доколкото е възможно, същият достъп до документите на Парламента се предоставя и на други физически или юридически лица.
Доколкото е възможно, същият достъп до документите на Парламента се предоставя и на други физически или юридически лица.
Регламент (ЕО) № 1049/2001 се публикува заедно с настоящия правилник за сведение.15
2.  За целите на достъпа до документи, изразът документи на Парламента означава всеки текст по смисъла на член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1049/2001, изготвен или получен от лица, които заемат мандатни длъжности в Парламента по смисъла на дял I, глава 2 от настоящия правилник, органите на Парламента, комисиите и междупарламентарните делегации, или от секретариата на Парламента.
2.  За целите на достъпа до документи, изразът документи на Парламента означава всеки текст по смисъла на член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1049/2001, изготвен или получен от лица, които заемат мандатни длъжности в Парламента по смисъла на дял I, глава 2 от настоящия правилник, органите на Парламента, комисиите и междупарламентарните делегации, или от секретариата на Парламента.
За целите на достъпа до документи, документите, изготвени от отделни членове на Парламента или политически групи, се считат за документи на Парламента, ако са предложени за обсъждане по реда на настоящия правилник.
В съответствие с член 4 от Устава на членовете на Европейския парламент и за целите на достъпа до документи документите, изготвени от отделни членове на Парламента или политически групи, се считат за документи на Парламента единствено ако са предложени за обсъждане в съответствие с настоящия правилник.
Бюрото приема правила, които да гарантират регистрацията на всички документи на Парламента.
Бюрото приема правила, които да гарантират регистрацията на всички документи на Парламента.
3.  Парламентът създава регистър на парламентарните документи. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 до законодателните документи и някои други категории документи се осигурява пряк достъп чрез регистъра. Доколкото е възможно, в регистъра се включват и препратки към другите документи на Парламента.
3.  Парламентът създава публичен уебсайт с регистър на парламентарните документи. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 до законодателните документи и някои други категории документи се осигурява пряк достъп чрез публичния уебсайт с регистъра на Парламента. Доколкото е възможно, в публичния уебсайт с регистъра се включват и препратки към другите документи на Парламента.
Категориите документи, до които се осигурява пряк достъп, се посочват в приет от Бюрото списък, който се публикува на интернет страницата на Парламента. Този списък не ограничава правото на достъп до документите, които не са включени в изброените категории; тези документи се предоставят въз основа на писмено заявление.
Категориите документи, до които се осигурява пряк достъп посредством публичния уебсайт с регистъра на Парламента, се посочват в приет от Бюрото списък, който се публикува на публичния уебсайт с регистъра на Парламента. Този списък не ограничава правото на достъп до документите, които не са включени в изброените категории; тези документи може да се предоставят въз основа на писмено заявление в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.
Бюрото може да приеме правила в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно режима за достъп, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Бюрото приема правила за достъп до документи съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
4.  Бюрото определя органите, които отговарят за обработката на първоначалните заявления (член 7 от Регламент (ЕО) № 1049/2001), и приема решения относно заявленията за потвърждение (член 8 от регламента) и заявленията за достъп до чувствителни документи (член 9 от регламента).
4.  Бюрото определя органите, които отговарят за обработката на първоначалните заявления (член 7 от Регламент (ЕО) № 1049/2001) и за приемането на решения относно заявленията за потвърждение (член 8 от регламента) и относно заявленията за достъп до чувствителни документи (член 9 от регламента).
5.   Председателският съвет определя представителите на Парламента в междуинституционалната комисия, създадена по силата на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.
6.  Един от заместник-председателите контролира обработването на заявленията за достъп до документи.
6.  Един от заместник-председателите контролира обработването на заявленията за достъп до документи.
6a.   Бюрото приема годишния доклад, посочен в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.
7.  Въз основа на предоставената от Бюрото и от други източници информация, компетентната парламентарна комисия изготвя годишния доклад по член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и го представя в пленарно заседание.
7.  Компетентната парламентарна комисия редовно проверява прозрачността на дейностите на Парламента и представя доклад със своите заключения и препоръки на пленарно заседание.
Компетентната комисия също така разглежда и оценява докладите, приети от другите институции и агенции съгласно член 17 от регламента.
Компетентната комисия също така може да разглежда и оценява докладите, приети от другите институции и агенции съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.
7a.   Председателският съвет определя представителите на Парламента в междуинституционалната комисия, създадена по силата на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.
__________________
15 Вж. Приложение XIV.
Изменение 138
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 а (нов)
Член 116а
Достъп до Парламента
1.   Пропуски за членовете на ЕП, техните сътрудници и трети лица се издават въз основа на разпоредбите, установени от Бюрото. Посочените разпоредби уреждат също така използването и отнемането на пропуските.
2.   Пропуски не се издават на лица от обкръжението на членовете на ЕП, които попадат в обхвата на Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС.
3.   Субектите, включени в регистъра за прозрачност, както и техните представители, на които са издадени дългосрочни пропуски за Европейския парламент, трябва да спазват:
—   приложения към споразумението кодекс за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти;
—   процедурите и другите задължения, определени в споразумението; както и
—   разпоредбите за прилагане на настоящия член.
Без да се нарушава приложимостта на общите правила, уреждащи отнемането или временната отмяна на дългосрочните пропуски, освен ако са налице важни основания, които не позволяват това, генералният секретар, с разрешението на квесторите, отнема или временно отменя даден дългосрочен пропуск, ако неговият притежател е бил заличен от регистъра за прозрачност поради нарушение на кодекса за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти, ако е извършил тежко нарушение на задълженията, предвидени в настоящия параграф, или е отказал да се отзове на официална покана да участва в изслушване или в заседание на комисия или да сътрудничи на анкетна комисия, без да представи достатъчни основания.
4.   Квесторите могат да определят доколко кодексът за поведение, посочен в параграф 2, е приложим за лицата, които, въпреки че притежават дългосрочен пропуск, не попадат в приложното поле на споразумението.
5.   Бюрото, по предложение на генералния секретар, приема необходимите мерки за прилагане на регистъра за прозрачност, в съответствие с разпоредбите на споразумението за създаването на въпросния регистър.
__________________
1a OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11.
Изменение 139
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 117
Член 117
Член 117
Избор на председател на Комисията
Избор на председател на Комисията
1 След като Европейският съвет предложи кандидат за председател на Комисията, председателят на Парламента кани кандидата да направи изявление и да представи политическите си насоки пред Парламента. След изявлението се провеждат разисквания.
1.  След като Европейският съвет предложи кандидат за председател на Комисията, председателят на Парламента кани кандидата да направи изявление и да представи политическите си насоки пред Парламента. След изявлението се провеждат разисквания.
Европейският съвет се кани за участие в разискванията.
Европейският съвет се кани за участие в разискванията.
2.  Парламентът избира председателя на Комисията с мнозинство от всички свои членове.
2.  В съответствие с член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз Парламентът избира председателя на Комисията с мнозинство от всички свои членове.
Гласуването е тайно.
Гласуването е тайно.
3.  Ако кандидатът бъде избран, председателят уведомява за това Съвета и изисква от него и от новоизбрания председател на Комисията да предложат с общо съгласие кандидатите за различните постове на членове на Комисията.
3.  Ако кандидатът бъде избран, председателят уведомява за това Съвета и изисква от него и от новоизбрания председател на Комисията да предложат с общо съгласие кандидатите за различните постове на членове на Комисията.
4.  Ако кандидатът не получи необходимото мнозинство, председателят приканва Европейския съвет да предложи в срок от един месец нов кандидат, който се избира според същата процедура.
4.  Ако кандидатът не получи необходимото мнозинство, председателят приканва Европейския съвет да предложи в срок от един месец нов кандидат, който се избира според същата процедура.
Изменение 140
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 118
Член 118
Член 118
Избор на Комисията
Избор на Комисията
—  1. Председателят на Парламента кани новоизбрания председател на Комисията, за да информира Парламента относно разпределението на портфейлите в предлаганата колегия на членовете на Комисията в съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател.
1.  След провеждане на консултации с новоизбрания председател на Комисията, председателят на Парламента кани предложените от новоизбрания председател и от Съвета кандидати за различните постове на членове на Комисията да се явят пред съответните парламентарни комисии, в зависимост от сферата на тяхната бъдеща компетентност. Тези изслушвания са публични.
1.  След провеждане на консултации с новоизбрания председател на Комисията председателят на Парламента кани предложените от новоизбрания председател и от Съвета кандидати за различните постове на членове на Комисията да се явят пред съответните парламентарни комисии или органи в зависимост от сферата на тяхната бъдеща компетентност.
1a.   Изслушванията се провеждат от комисиите.
По изключение изслушването може да се проведе в различен формат, когато даден кандидат за член на Комисията има отговорности, които са предимно хоризонтални, при условие че изслушването включва компетентните комисии. Изслушванията са публични.
2.   Председателят на Парламента може да покани новоизбрания председател на Комисията да информира Парламента относно начина, по който разпределя портфейлите в предлаганата колегия на членовете на Комисията в съответствие със своите политически насоки.
3.  Съответната комисия или комисии канят номинирания за член на Европейската комисия да направи изявление и да отговаря на въпроси. Изслушванията се организират по такъв начин, че да дават възможност на кандидата за член на Европейската комисия да представи на Парламента цялата релевантна информация. Разпоредбите, свързани с организацията на изслушванията, се посочват в приложение към Правилника за дейността16.
3.  Съответната комисия или комисии канят номинирания за член на Европейската комисия да направи изявление и да отговаря на въпроси. Изслушванията се организират по такъв начин, че да дават възможност на кандидата за член на Европейската комисия да представи на Парламента цялата релевантна информация. Разпоредбите, свързани с организацията на изслушванията, се посочват в приложение към Правилника за дейността16.
4.  Новоизбраният председател представя колективно състава на Комисията и нейната програма на заседание на Парламента, на което се канят да присъстват председателят на Европейския съвет и председателят на Съвета. След изявлението се провеждат разисквания.
4.  Новоизбраният председател бива поканен да представи колективно състава на Комисията и нейната програма на заседание на Парламента, на което се канят да присъстват председателят на Европейския съвет и председателят на Съвета. След изявлението се провеждат разисквания.
5.  След приключване на разискванията всяка политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат да внесат предложение за резолюция. Прилагат се разпоредбите на член 123, параграфи 3, 4 и 5.
5.  След приключване на разискванията всяка политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат да внесат предложение за резолюция. Прилагат се разпоредбите на член 123, параграфи 3 – 5б.
След гласуването на предложението за резолюция Парламентът избира или отхвърля Комисията с мнозинство от подадените гласове.
Гласуването е поименно.
Парламентът може да отложи гласуването за следващото заседание.
5a.   След гласуването на предложението за резолюция Парламентът избира или отхвърля Комисията с мнозинство от подадените гласове, чрез поименно гласуване. Парламентът може да отложи гласуването за следващото заседание.
6.  Председателят уведомява Съвета за избора или отхвърлянето на Комисията.
6.  Председателят уведомява Съвета за избора или отхвърлянето на Комисията.
7.  В случай на съществена промяна в портфейлите в рамките на Комисията по време на нейния мандат, като например при попълване на свободно място или при назначаване на нов член на Комисията вследствие на присъединяване на нова държава-членка, съответните членове на Комисията се канят да се явят пред комисиите, отговарящи за областите, които са от тяхната компетентност, в съответствие с параграф 3.
7.  В случай на съществена промяна в портфейлите или промяна в състава на Комисията по време на нейния мандат съответните членове на Комисията или всеки друг кандидат за член на Комисията се канят да вземат участие в изслушване, което се провежда в съответствие с параграфи 1а и 3.
7a.   В случай на промяна в портфейлите на членовете на Комисията или във финансовите интереси на даден член на Комисията по време на неговия мандат ситуацията подлежи на парламентарен контрол в съответствие с приложение XVI.
Ако по време на мандата на даден член на Комисията бъде установен конфликт на интереси и председателят на Комисията не приложи препоръките на Парламента за намиране на решение на този конфликт на интереси, Парламентът може да поиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си спрямо съответния член на Комисията съгласно член 5 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия и, ако е целесъобразно, да предприеме мерки с цел лишаване на въпросния член на Комисията от право на пенсия или от други полагащи се облаги в съответствие с член 245, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
_______________
16 Вж. приложение XVI.
Изменение 141
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 118 а (нов)
Член 118а
Многогодишно планиране
Веднага след назначаването на новата Комисия Парламентът, Съветът и Комисията, в съответствие с параграф 5 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, обменят мнения и постигат съгласие по общи заключения относно многогодишното планиране.
За тази цел и преди да бъдат проведени преговори със Съвета и с Комисията във връзка с общите заключения относно многогодишното планиране, председателят на Парламента провежда размяна на мнения с Председателския съвет относно основните цели на политиките и приоритетите за новия мандат. Тази размяна на мнения отчита, наред с другото, приоритетите, представени от новоизбрания председател на Комисията, както и отговорите, дадени от кандидатите за членове на Комисията по време на изслушванията, предвидени в член 118.
Преди да подпише общите заключения, председателят на Парламента се обръща към Председателския съвет за одобрение.
Изменение 142
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 119
Член 119
Член 119
Предложение за вот на недоверие на Комисията
Предложение за вот на недоверие на Комисията
1.  Една десета от всички членове на Парламента могат да внесат чрез председателя на Парламента предложение за вот на недоверие на Комисията.
1.  Една десета от всички членове на Парламента могат да внесат чрез председателя на Парламента предложение за вот на недоверие на Комисията. Ако през предходните два месеца е било гласувано предложение за вот на недоверие, ново предложение може да бъде внесено само от най-малко една пета от всички членове на Парламента.
2.  Предложението трябва да съдържа наименованието предложение за вот на недоверие и да бъде мотивирано. То се изпраща на Комисията.
2.  Предложението трябва да съдържа наименованието предложение за вот на недоверие и да посочва основанията за него. То се изпраща на Комисията.
3.  Председателят съобщава на членовете на Парламента, че е постъпило предложение за вот на недоверие веднага след като го получи.
3.  Председателят съобщава на членовете на Парламента, че е постъпило предложение за вот на недоверие веднага след като го получи.
4.  Разискванията по предложението за вот на недоверие се провеждат най-малко двадесет и четири часа след обявяването на членовете на ЕП, че е постъпило такова предложение.
4.  Разискванията по предложението за вот на недоверие се провеждат най-малко двадесет и четири часа след обявяването на членовете на ЕП, че е постъпило такова предложение.
5.  Предложението се гласува поименно, а самото гласуване се провежда най-малко четиридесет и осем часа след началото на разискванията.
5.  Предложението се гласува поименно, а самото гласуване се провежда най-малко четиридесет и осем часа след началото на разискванията.
6.  Разискванията и гласуването се провеждат най-късно по време на месечната сесия след внасяне на предложението.
6.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5 разискванията и гласуването се провеждат най-късно по време на месечната сесия след внасяне на предложението.
7.  Предложението за вот на недоверие се приема с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от членовете на Парламента. Резултатът от гласуването се съобщава на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.
7.  В съответствие с член 234 от Договора за функционирането на Европейския съюз предложението за вот на недоверие се приема с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от членовете на Парламента. Резултатът от гласуването се съобщава на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.
Изменение 143
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 120
Член 120
Член 120
Назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейския съюз
Назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейския съюз
По предложение на компетентна парламентарна комисия, Парламентът назначава своя кандидат за член на седемчленния комитет, отговарящ за проверката на годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат в Съда и в Общия съд.
По предложение на компетентна парламентарна комисия Парламентът назначава своя кандидат за член на седемчленния комитет, отговарящ за проверката на годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат в Съда и в Общия съд. Компетентната комисия подбира кандидата, когото желае да предложи, като провежда гласуване, при което е необходимо обикновено мнозинство. За тази цел координаторите на посочената комисия съставят списък с подбрани кандидати.
Изменение 144
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 121
Член 121
Член 121
Назначаване на членовете на Сметната палата
Назначаване на членовете на Сметната палата
1.  Кандидатите за членове на Сметната палата се канят да направят изявление пред компетентната комисия и да отговорят на поставените им от нейните членове въпроси. Комисията гласува тайно и поотделно всяка от кандидатурите.
1.  Кандидатите за членове на Сметната палата се канят да направят изявление пред компетентната комисия и да отговорят на поставените им от нейните членове въпроси. Комисията гласува тайно и поотделно всяка от кандидатурите.
2.  Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента за одобрение на кандидатурата под формата на доклад, съдържащ отделно предложение за решение по всяка от кандидатурите.
2.  Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно одобрението на кандидатурата.
3.  Гласуването в пленарна зала се провежда в срок от два месеца от представянето на кандидатурите, освен ако по искане на компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента последният реши друго. Парламентът гласува тайно и поотделно всяка от кандидатурите и се произнася с мнозинство от подадените гласове.
3.  Гласуването в пленарна зала се провежда в срок от два месеца от представянето на кандидатурите, освен ако по искане на компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента последният реши друго. Комисията гласува тайно и поотделно по всяка от кандидатурите.
4.  Ако Парламентът изрази отрицателно становище относно отделна кандидатура, председателят изисква от Съвета да оттегли предложението си и да предложи нова кандидатура на Парламента.
4.  Ако Парламентът изрази отрицателно становище относно отделна кандидатура, председателят изисква от Съвета да оттегли предложението си и да предложи нова кандидатура на Парламента.
Изменение 145
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 122
Член 122
Член 122
Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
1.  Предложеният кандидат за председател на Европейската централна банка се кани да направи изявление пред компетентната парламентарна комисия и да отговаря на поставени от нейните членове въпроси.
1.  Предложеният кандидат за председател, заместник-председател или член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка се кани да направи изявление пред компетентната парламентарна комисия и да отговори на поставени от нейните членове въпроси.
2.  Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно одобрението на кандидатурата.
2.  Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно одобрението на кандидатурата.
3.  Гласуването в пленарна зала се провежда в срок от два месеца от представянето на кандидатурата, освен ако по искане на компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента последният реши друго.
3.  Гласуването в пленарна зала се провежда в срок от два месеца от представянето на кандидатурата, освен ако по искане на компетентната комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента последният реши друго. Комисията гласува тайно и поотделно по всяка от кандидатурите.
4.  Ако изразеното от Парламента становище е отрицателно, председателят изисква от Съвета да оттегли предложението си и да предложи нова кандидатура на Парламента.
4.  Ако изразеното от Парламента становище по дадена кандидатура е отрицателно, председателят изисква оттегляне на предложението и представяне на нова кандидатура пред Парламента.
5.   Същата процедура се прилага и за кандидатурите за заместник-председател и за останалите членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.
Изменение 146
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 122 а (нов)
Член 122 а
Назначения в органите за икономическо управление
1.   Настоящият член се прилага за назначаването на:
–   председателя и заместник-председателя на надзорния съвет на единния надзорен механизъм;
–   председателя, заместник-председателя и пълноправните членове на Единния съвет за преструктуриране на Единния механизъм за преструктуриране;
–   председателя и изпълнителните директори на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган, Европейски орган за ценни книжа и пазари, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); както и
–   управителния директор и заместник управителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции.
2.   Всеки от кандидатите се кани да направи изявление пред компетентната парламентарна комисия и да отговори на поставените от нейните членове въпроси.
3.   Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно всяко предложение за назначение.
4.   Гласуването се провежда в срок от два месеца от представянето на предложението за назначение, освен ако Парламентът, по искане на компетентната комисия, на политическа група или на най-малко четиридесет членове на Парламента, реши друго. Парламентът гласува тайно и поотделно по всяка от кандидатурите.
5.   Ако приетото от Парламента решение по дадено предложение за назначение е отрицателно, председателят на Парламента изисква оттегляне на предложението и представяне на ново предложение пред Парламента.
Изменение 147
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 123
Член 123
Член 123
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет
1.  Членовете на Комисията, Съвета и Европейския съвет могат по всяко време да поискат от председателя на Парламента разрешение да направят изявление. Председателят на Европейския съвет прави изявление след всяко заседание на Европейския съвет. Председателят на Парламента решава кога може да бъде направено изявлението, както и дали то да бъде последвано от пълни разисквания или от тридесетминутна сесия, в която членове на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
1.  Членовете на Комисията, Съвета и Европейския съвет могат по всяко време да поискат от председателя на Парламента разрешение да направят изявление. Председателят на Европейския съвет прави изявление след всяко заседание на Европейския съвет. Председателят на Парламента решава кога може да бъде направено изявлението, както и дали то да бъде последвано от пълни разисквания или от тридесетминутна сесия, в която членове на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
2.  При включването на изявление, последвано от разисквания, в дневния си ред, Парламентът решава дали разискванията да приключат с резолюция. Това не се прави, ако на същата или на следващата месечна сесия е предвидено да бъде разгледан доклад по същия въпрос, освен ако поради изключителни причини председателят предложи друго. Ако Парламентът реши да приключи разискванията с резолюция, комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат предложение за резолюция.
2.  При включването на изявление, последвано от разисквания, в дневния си ред, Парламентът решава дали разискванията да приключат с резолюция. Това не се прави, ако на същата или на следващата месечна сесия е предвидено да бъде разгледан доклад по същия въпрос, освен ако поради изключителни причини председателят предложи друго. Ако Парламентът реши да приключи разискванията с резолюция, комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да внесат предложение за резолюция.
3.  Предложенията за резолюции се поставят на гласуване в същия ден. Председателят взема решения за допускане на евентуални изключения от това правило. Допускат се обяснения на вот.
3.  Предложенията за резолюции се поставят на гласуване при първото възможно време за гласуване. Председателят взема решения за допускане на евентуални изключения от това правило. Допускат се обяснения на вот.
4.  Общото предложение за резолюция замества внесените преди това предложения от лицата, които са го подписали, но не и предложенията, внесени от други комисии, политически групи или членове на ЕП.
4.  Общото предложение за резолюция замества внесените преди това предложения от лицата, които са го подписали, но не и предложенията, внесени от други комисии, политически групи или членове на ЕП.
4a.   Ако дадено общо предложение за резолюция е внесено от политически групи, представляващи ясно мнозинство, председателят може да постави първо това предложение на гласуване.
5.  След приемането на резолюция не могат да се поставят на гласуване други предложения, освен ако председателят по изключение реши друго.
5.  След приемането на резолюция не могат да се поставят на гласуване други предложения, освен ако председателят по изключение реши друго.
5a.   Вносителят или вносителите на предложение за резолюция, внесено по реда на параграф 2 или на член 135, параграф 2, имат право да го оттеглят преди окончателното гласуване.
5б.   Оттеглено предложение за резолюция може да се поеме и незабавно да се внесе повторно от политическа група, комисия или от толкова на брой членове на ЕП, колкото са необходими за внасянето на това предложение за разглеждане. Параграф 5а и настоящият параграф се прилагат и за резолюциите, внесени за разглеждане съгласно членове 105 и 106.
Изменение 148
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 124
Член 124
Член 124
Изявления за обяснение на решения на Комисията
Изявления за обяснение на решения на Комисията
След като се допита до Председателския съвет, председателят на Парламента може да покани председателя на Комисията, члена на Комисията, който отговаря за отношенията с Парламента, или, по споразумение, друг член на Комисията, да направи изявление пред Парламента след всяко заседание на Комисията, в което да изложи взетите основни решения. Изявлението се следва от разисквания с продължителност най-малко тридесет минути, в хода на които членовете на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
Председателят на Парламента кани председателя на Комисията, члена на Комисията, който отговаря за отношенията с Парламента, или, по споразумение, друг член на Комисията, да направи изявление пред Парламента след всяко заседание на Комисията, в което да изложи взетите основни решения, освен ако поради съображения, свързани с графика, или поради относителната политическа значимост на въпроса Председателският съвет реши, че това не е необходимо. Изявлението се следва от разисквания с продължителност най-малко тридесет минути, в хода на които членовете на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
Изменение 149
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 125
Член 125
Член 125
Изявления на Сметната палата
Изявления на Сметната палата
1.  В рамките на процедурата по освобождаване от отговорност или на дейността на Парламента в областта на бюджетния контрол, председателят на Сметната палата може да бъде поканен да вземе думата, за да представи бележките, съдържащи се в годишния доклад, специалните доклади или становищата на палатата, или за да даде разяснения по нейната работна програма.
1.  В рамките на процедурата по освобождаване от отговорност или на дейността на Парламента в областта на бюджетния контрол председателят на Сметната палата може да бъде поканен да направи изявление, за да представи бележките, съдържащи се в годишния доклад, специалните доклади или становищата на палатата, или за да даде разяснения по нейната работна програма.
2.  Парламентът може да реши да проведе отделни разисквания, с участието на Комисията и на Съвета, по всеки повдигнат в изказването въпрос, по-специално когато са били докладвани нередности във финансовото управление.
2.  Парламентът може да реши да проведе отделни разисквания, с участието на Комисията и на Съвета, по всеки повдигнат в изказването въпрос, по-специално когато са били докладвани нередности във финансовото управление.
Изменение 150
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 126
Член 126
Член 126
Изявления на Европейската централна банка
Изявления на Европейската централна банка
1.  Председателят на Европейската централна банка представя пред Парламента годишния отчет на банката за дейността на Европейската система на централните банки и за паричната политика през предходната и текущата година.
1.  Председателят на Европейската централна банка се кани да представи пред Парламента годишния отчет на банката за дейността на Европейската система на централните банки и за паричната политика през предходната и текущата година.
2.  След представянето се провеждат общи разисквания.
2.  След представянето се провеждат общи разисквания.
3.  Председателят на Европейската централна банка се кани да присъства на заседанията на компетентната комисия най-малко четири пъти годишно, за да направи изявления и да отговаря на въпроси.
3.  Председателят на Европейската централна банка се кани да присъства на заседанията на компетентната комисия най-малко четири пъти годишно, за да направи изявления и да отговаря на въпроси.
4.  По тяхно искане или по искане на Парламента председателят, заместник-председателят и останалите членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка се канят да присъстват и на други заседания.
4.  По тяхно искане или по искане на Парламента председателят, заместник-председателят и останалите членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка се канят да присъстват и на други заседания.
5.  За изслушванията по параграфи 3 и 4 се съставя пълен стенографски протокол на официалните езици.
5.  За изслушванията по параграфи 3 и 4 се съставя пълен стенографски протокол.
Изменение 151
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 127
Член 127
заличава се
Препоръки относно общите насоки на икономическите политики
1.   Препоръката на Комисията относно общите насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Съюза се представя на компетентната комисия, която представя доклад на Парламента.
2.   Съветът се кани да информира Парламента относно съдържанието на неговата препоръка и взетата от Европейския съвет позиция.
Изменение 152
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 128
Член 128
Член 128
Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания
Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания
1.  На Съвета или Комисията могат да бъдат задавани въпроси от комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП, като същите могат да отправят искане за включването на тези въпроси в дневния ред на Парламента.
1.  На Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност могат да бъдат задавани въпроси от комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП, като същите могат да отправят искане за включването на тези въпроси в дневния ред на Парламента.
Въпросите се отправят в писмена форма чрез председателя на Парламента, който незабавно ги внася в Председателския съвет.
Въпросите се отправят в писмена форма чрез председателя на Парламента, който незабавно ги внася в Председателския съвет.
Председателският съвет решава дали и в какъв ред да бъдат включени въпросите в дневния ред. Въпросите, които в срок от три месеца от постъпването им не са включени в дневния ред, отпадат.
Председателският съвет решава дали да бъдат включени въпросите в проекта на дневен ред в съответствие с процедурата, предвидена в член 149. Въпросите, които в срок от три месеца от постъпването им не са включени в проекта на дневен ред, отпадат.
2.  Въпросите към Комисията трябва да бъдат изпратени на тази институция най-малко една седмица преди заседанието, в чиито дневен ред е включен съответният въпрос, а въпросите към Съвета се изпращат най-малко три седмици преди тази дата.
2.  Въпросите към Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен председател на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност трябва да бъдат изпратени на адресата най-малко една седмица преди заседанието, в чийто дневен ред е включен съответният въпрос, а въпросите към Съвета се изпращат най-малко три седмици преди тази дата.
3.  Когато въпросите се отнасят за областите, посочени в член 42 от Договора за Европейския съюз, срокът по параграф 2 на настоящия член не се прилага и Съветът трябва да отговори достатъчно бързо, за да бъде Парламентът надлежно информиран.
3.  Когато въпросите се отнасят до общата политика на сигурност и отбрана, сроковете по параграф 2 не се прилагат и отговорът трябва да бъде даден достатъчно бързо, за да бъде Парламентът надлежно информиран.
4.  Един от вносителите на въпроса може да го развие в рамките на пет минути. Отговорът се дава от един от членовете на съответната институция.
4.  Един от вносителите на въпроса може да го развие. Отговорът се дава от адресата.
Вносителят на въпроса има право да използва цялото посочено време за изказване.
5.  Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 се прилагат mutatis mutandis.
5.  Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до относно внасянето и гласуването на предложения за резолюции се прилагат mutatis mutandis.
Изменение 153
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 129
Член 129
Член 129
Време за въпроси
Време за въпроси
1.  В рамките на всяка месечна сесия се отделя време за въпроси към Комисията в продължение на 90 минути по една или повече конкретни хоризонтални теми, за които се взема решение от Председателския съвет един месец преди месечната сесия.
1.  В рамките на всяка месечна сесия може да се отделя време за въпроси към Комисията в продължение на най-много 90 минути по една или повече конкретни хоризонтални теми, за които се взема решение от Председателския съвет един месец преди месечната сесия.
2.  Членовете на Комисията, които са поканени от Председателския съвет да участват, имат портфейл, свързан с конкретната хоризонтална тема или теми, по които ще им бъдат задавани въпроси. Броят на членовете на Комисията се ограничава до двама за всяка месечна сесия, с възможност за добавяне на трети в зависимост от конкретната хоризонтална тема или теми, избрани за времето за въпроси.
2.  Членовете на Комисията, които са поканени от Председателския съвет да участват, имат портфейл, свързан с конкретната хоризонтална тема или теми, по които ще им бъдат задавани въпроси. Броят на членовете на Комисията се ограничава до двама за всяка месечна сесия, с възможност за добавяне на трети в зависимост от конкретната хоризонтална тема или теми, избрани за времето за въпроси.
3.   Времето за въпроси се организира в съответствие със система за жребий, подробно описана в приложение към настоящия правилник17.
4.  В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.
4.  В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.
4a.   Времето за въпроси не се разпределя предварително. Председателят на Парламента гарантира, доколкото е възможно, че се предоставя възможност на членове на ЕП с различни политически възгледи и от различни държави членки да поставят въпроси.
4б.   Членът на ЕП разполага с една минута за формулиране на въпроса, а членът на Комисията − с две минути за отговор. Членът на ЕП може да зададе уточняващ въпрос с продължителност 30 секунди, който е пряко свързан с основния въпрос. Членът на Комисията разполага с две минути за уточняващ отговор.
Въпросите и уточняващите въпроси трябва да бъдат пряко свързани с конкретната хоризонтална тема, определена съгласно параграф 1. Председателят може да вземе решение относно допустимостта на въпросите.
__________________
17 Вж. приложение II.
Изменение 154
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 130
Член 130
Член 130
Въпроси с искане за писмен отговор
Въпроси с искане за писмен отговор
1.  Всеки член на ЕП може да отправя към председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност въпроси с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия правилник18. За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.
1.  Всеки член на ЕП може да отправя към председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност въпроси с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия правилник18. За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.
2.  Въпросите се внасят чрез председателя на Парламента. При съмнения относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя. Решението на председателя се основава не само на разпоредбите на приложението, посочено в параграф 1, а и на всички разпоредбите на настоящия Правилник за дейността като цяло. Решението на Председателя се съобщава на вносителя.
2.  Въпросите се внасят чрез председателя на Парламента. При съмнения относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на Парламента. Решението на председателя на Парламента се основава не само на разпоредбите на приложението, посочено в параграф 1, а и на всички разпоредбите на настоящия Правилник за дейността като цяло. Мотивираното решение на председателя на Парламента се съобщава на вносителя.
3.  Въпросите се внасят в електронен формат. Всеки член на ЕП може да внесе най-много пет въпроса на месец.
3.  Въпросите се внасят в електронен формат. Всеки член на ЕП може да внесе най-много двадесет въпроса в рамките на три последователни месеца.
По изключение могат да се внасят допълнителни въпроси на хартиен носител, които се внасят и подписват лично от съответния член на ЕП в съответната служба на секретариата на Парламента.
След срок, който изтича след една година, считано от началото на осмия парламентарен мандат, Председателският съвет прави оценка на правилата за допълнителните въпроси.
Изразът „по изключение“ трябва да се тълкува в смисъл, че допълнителният въпрос се отнася до въпрос с неотложен характер и че внасянето на този въпрос не може да бъде отложено до следващия месец. Освен това броят на въпросите, внесени съгласно параграф 3, втора алинея, трябва да не надхвърля ограничението от пет въпроса на месец.
3a.   Даден въпрос може да бъде подкрепен и от други членове на ЕП освен неговия вносител. Тези въпроси се приспадат единствено от квотата на вносителя за въпроси съгласно параграф 3, но не и от квотата на подкрепящите ги членове на ЕП.
4.  Ако даден въпрос не може да получи отговор в определения срок, по искане на неговия вносител въпросът се включва в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия. Разпоредбите на член 129 се прилагат mutatis mutandis.
4.  Ако даден въпрос не може да получи отговор от адресата в срок от три седмици (въпрос от първостепенна важност) или шест седмици (въпрос, който не е от първостепенна важност) от предаването му на адресата, по искане на неговия вносител въпросът може да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия.
Тъй като съгласно член 206, параграф 1 председателите на парламентарни комисии разполагат с правото да свикват заседания на съответната комисия, с оглед добрата организация на дейността те имат право да вземат решение относно проектите на дневен ред на заседанията, които свикват. Това правомощие не засяга предвиденото в член 130, параграф 4 тяхно задължение да включат в проекта на дневен ред за следващото заседание на комисията въпрос с искане за писмен отговор по искане на неговия вносител. Председателите на комисии обаче разполагат с правото на преценка да предложат, с оглед на политическите приоритети, дневния ред и процедурата за провеждане на заседанието (например процедура без разисквания с евентуално приемане на решение относно последващите действия или, по целесъобразност, препоръка за отлагане на въпросната точка за следващо заседание).
5.  На въпроси, които изискват незабавен отговор, но не и задълбочено проучване (въпроси от първостепенна важност), се дава отговор в срок от три седмици от изпращането им на адресатите. Всеки член на Парламента може да внася по един въпрос от първостепенна важност месечно.
5.  Всеки член на Парламента може да внася по един въпрос от първостепенна важност месечно.
На останалите въпроси (въпроси, които не са от първостепенна важност) се дава отговор в срок от шест седмици от датата на изпращането им на адресатите.
6.  Въпросите и отговорите се публикуват на уеб сайта на Парламента.
6.  Въпросите и отговорите, включително евентуалните приложения, свързани с тях, се публикуват на уебсайта на Парламента.
__________________
__________________
18 Вж. приложение IIІ.
18 Вж. приложение IIІ.
Изменение 295
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 130 a (нов)
Член 130а
Кратки запитвания с искане за писмен отговор
1.  В случай на кратки запитвания, представляващи въпроси с искане за писмен отговор, на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност могат да бъдат задавани въпроси от комисия, политическа група или най-малко пет процента от членовете на Парламента с искане за предоставяне на информация по конкретно посочени теми.
Такива въпроси могат да бъдат предавани на председателя, който, при условие че въпросите са в съответствие с настоящия правилник като цяло и изпълняват критериите, посочени в приложението към настоящия правилник1a, изисква от адресата да даде отговор в срок от две седмици; председателят може да удължи срока, след като се консултира с вносителите.
2.  Въпросите и отговорите се публикуват на уеб сайта на Парламента.
____________________________
1a Вж. приложение III.
Изменение 296
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 130 б (нов)
Член 130б
Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания
1.  В случай на запитвания, представляващи въпроси с искане за писмен отговор, последвани от разисквания, въпросите могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от комисия, политическа група или най-малко пет процента от членовете на Парламента. Въпросите могат да включват кратък обяснителен меморандум.
Такива въпроси могат да бъдат предавани в писмен вид на председателя, който, при условие че те са в съответствие с настоящия правилник като цяло и изпълняват критериите, посочени в приложението към настоящия правилник1a, уведомява незабавно адресата за представения въпрос и изисква от адресата да посочи дали ще даде отговор и кога.
2.  При получаване на писмения отговор съответното запитване се включва в проекта на дневен ред на Парламента в съответствие с процедурата, предвидена в член 149. Задължително се провеждат разисквания, ако това е поискано от комисия, политическа група или най-малко пет процента от членовете на Парламента.
3.  Ако адресатът откаже да даде отговор на въпроса или даде отговор в срок от три седмици, въпросът се включва в проекта на дневен ред. Задължително се провеждат разисквания, ако това е поискано от комисия, политическа група или най-малко пет процента от членовете на Парламента. Преди разискванията на един от вносителите може да бъде дадено право да представи допълнителни основания за повдигането на въпроса.
4.  Един от вносителите на въпроса може да го развие. Отговорът се дава от един от членовете на съответната институция.
Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.
5.  Въпросите и отговорите се публикуват на уеб сайта на Парламента.
____________________________
1a Вж. приложение III.
Изменение 155
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 131
Член 131
Член 131
Въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка
Въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка
1.  Всеки член на ЕП може да отправя към Европейската централна банка най-много шест въпроса на месец с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия правилник19. За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.
1.  Всеки член на ЕП може да отправя към Европейската централна банка най-много шест въпроса на месец с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия правилник19. За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.
2.  Въпросите се внасят в писмена форма чрез председателя на компетентната комисия, който уведомява за тях Европейската централна банка. При съмнения относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на компетентната комисия. Неговото решение се съобщава на вносителя.
2.  Въпросите се внасят в писмена форма чрез председателя на компетентната комисия, който уведомява за тях Европейската централна банка. При съмнения относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на компетентната комисия. Неговото решение се съобщава на вносителя.
3.  Въпросите и отговорите се публикуват на уеб сайта на Парламента.
3.  Въпросите и отговорите се публикуват на уебсайта на Парламента.
4.  Ако даден въпрос не е получил отговор в определения срок, по искане на неговия вносител въпросът се включва в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия, на което присъства председателят на Европейската централна банка.
4.  Ако даден въпрос не е получил отговор в срок от шест седмици, по искане на неговия вносител въпросът може да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия, на което присъства председателят на Европейската централна банка.
__________________
_________________
19 Вж. Приложение ІІI.
19 Вж. Приложение ІІI.
Изменение 156
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 131 а (нов)
Член 131 а
Въпроси с искане за писмен отговор относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране
1.   Член 131, параграфи 1, 2 и 3, се прилага mutatis mutandis по отношение на въпроси с искане за писмен отговор относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Броят на тези въпроси се приспада от максимално разрешения брой въпроси (шест), предвиден в член 131, параграф 1.
2.   Ако даден въпрос не е получил отговор в срок от шест седмици, по искане на неговия вносител въпросът може да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия, на което присъства председателят на съвета на адресата.
Изменение 157
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял V – глава 4 – заглавие
ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Изменение 158
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 132
Член 132
Член 132
Годишни доклади и други доклади на други институции
Годишни доклади и други доклади на други институции или органи
1.  Годишните доклади и другите доклади на други институции, по отношение на които Договорите предвиждат консултиране с Европейския парламент или за които по силата на други правни разпоредби се изисква становището на Парламента, се разглеждат в доклад, който се представя за обсъждане на пленарно заседание.
1.  Годишните доклади и другите доклади на други институции или органи, по отношение на които Договорите предвиждат консултиране с Европейския парламент или за които по силата на други правни разпоредби се изисква становището на Парламента, се разглеждат в доклад, който се представя за обсъждане на пленарно заседание.
2.  Годишните доклади и другите доклади на други институции, които не попадат в приложното поле на параграф 1, се разпределят на компетентната комисия, която може да предложи изготвянето на доклад по реда на член 52.
2.  Годишните доклади и другите доклади на други институции или органи, които не попадат в приложното поле на параграф 1, се разпределят на компетентната комисия, която ги разглежда и може да внесе кратко предложение за резолюция на Парламента или да предложи изготвянето на доклад по реда на член 52, ако счита, че Парламентът трябва да вземе отношение по важен въпрос, обхванат от докладите.
Изменение 159
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 133
Член 133
Член 133
Предложения за резолюции
Предложения за резолюции
1.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на Европейския съюз.
1.  Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на Европейския съюз.
Предложението не може да надвишава 200 думи.
Предложението не може да надвишава 200 думи.
1а.   Съдържанието на такова предложение не може:
–   да съдържа решения по въпроси, за които в Правилника за дейността, по-конкретно член 46, се предвиждат други специални процедури и правомощия, или
–   да разглежда въпроси, които са предмет на текущи процедури в Парламента.
1б.   Всеки член на ЕП може да внася не повече от едно такова предложение месечно.
1в.   Предложението за резолюция се внася до председателя на Парламента, който проверява дали то отговаря на приложимите критерии. Ако председателят на Парламента определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.
2.  Компетентната комисия взема решение относно приложимата процедура.
2.  Компетентната комисия взема решение относно приложимата процедура, включително обединяване на предложението за резолюция с други предложения за резолюции или доклади, приемане на становище, което може да е под формата на писмо, или изготвяне на доклад съгласно член 52. Тя може също така да реши да не предприема никакви действия във връзка с предложението за резолюция.
Тя може да обедини предложението за резолюция с други предложения за резолюции или доклади.
Тя може да приеме становище под формата на писмо.
Тя може да реши да изготви доклад по реда на член 52.
3.  Решенията на комисията и на Председателския съвет се съобщават на вносителите на предложението за резолюция.
3.  Решенията на председателя на ЕП, на комисията и на Председателския съвет се съобщават на вносителите на предложението за резолюция.
4.  Докладът съдържа текста на предложението за резолюция.
4.  Докладът съдържа текста на предложението за резолюция.
5.  Становищата под формата на писмо, адресирано до други институции на Европейския съюз, се изпращат от председателя на Парламента.
5.  Становищата под формата на писмо, адресирано до други институции на Европейския съюз, се изпращат от председателя на Парламента.
6.   Вносителят или вносителите на предложение за резолюция, внесено по реда на член 123, параграф 2, член 128, параграф 5 или член 135, параграф 2, имат право да го оттеглят преди окончателното гласуване.
7.  Предложение за резолюция, внесено по реда на параграф 1, може да бъде оттеглено от неговия вносител или вносители, или от първия подписал предложението преди компетентната комисия да е взела решение съгласно параграф 2 за съставяне на доклад по предложението.
7.  Предложение за резолюция, внесено по реда на параграф 1, може да бъде оттеглено от неговия вносител или вносители, или от първия подписал предложението преди компетентната комисия да е взела решение съгласно параграф 2 за съставяне на доклад по предложението.
След поемане по този начин на предложението от компетентната комисия, единствено тя е оправомощена да го оттегли, и то до началото на окончателното гласуване.
След поемане по този начин на предложението от компетентната комисия, единствено тя е оправомощена да го оттегли, и то до началото на окончателното гласуване.
8.   Оттеглено предложение за резолюция може да се поеме и незабавно да се внесе повторно от политическа група, комисия или от толкова на брой членове на ЕП, колкото са необходими за внасянето на това предложение за разглеждане.
Комисиите са длъжни да гарантират, че внесените по реда на настоящия член предложения за резолюции, които отговарят на определените изисквания, са обект на последващи действия и надлежно се цитират в изготвените като краен резултат документи.
Изменение 160
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 134
Член 134
заличава се
Препоръки до Съвета
1.   Политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат да внасят предложение за препоръка до Съвета по въпросите, уредени в дял V от Договора за Европейския съюз, или когато не е проведено допитване до Парламента относно международно споразумение, което попада в приложното поле на членове 108 или 109.
2.   Тези предложения се изпращат за разглеждане от компетентната комисия.
Когато е необходимо, комисията сезира Парламента в съответствие с определените в настоящия правилник процедури.
3.   Когато представя доклад, компетентната комисия представя на Парламента предложение за препоръка до Съвета, заедно с кратко изложение на мотивите и, когато е необходимо, становищата на комисиите, с които са проведени консултации.
За прилагането на този параграф не се изисква предварително разрешение на Председателския съвет.
4.   Прилагат се разпоредбите на член 113.
Изменение 161
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 135
Член 135
Член 135
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава
1.  Комисия, междупарламентарна делегация, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат в писмена форма да поискат от председателя да се проведат разисквания по неотложен случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 149, параграф 3).
1.  Комисия, междупарламентарна делегация, политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат в писмена форма да поискат от председателя да се проведат разисквания по неотложен случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.
2.  Въз основа на исканията по параграф 1 и в съответствие с разпоредбите на приложение IV Председателският съвет съставя списък на въпросите, които следва да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред за следващото разискване по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Общият брой на включените в дневния ред въпроси не може да надвишава три, в това число подвъпросите.
2.  Въз основа на исканията по параграф 1 и в съответствие с разпоредбите на приложение IV Председателският съвет съставя списък на въпросите, които следва да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред за следващото разискване по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Общият брой на включените в дневния ред въпроси не може да надвишава три, в това число подвъпросите.
В съответствие с разпоредбите на член 152 Парламентът може да реши да не разгледа даден въпрос, включен сред насрочените за разискване въпроси, и да го замени с друг, който не е включен в дневния ред. Предложенията за резолюции по избраните въпроси се внасят до края на деня, в който се приема дневният ред. Председателят определя точния срок за внасяне на такива предложения за резолюции.
В съответствие с разпоредбите на член 152 Парламентът може да реши да не разгледа даден въпрос, включен сред насрочените за разискване въпроси, и да го замени с друг, който не е включен в дневния ред. Предложенията за резолюции по избраните въпроси могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП до края на деня, в който се приема дневният ред. Председателят определя точния срок за внасяне на такива предложения за резолюции.
3.  Общото време за изказвания на политическите групи и независимите членове на ЕП се разпределя в съответствие с процедурата, предвидена в член 162, параграфи 4 и 5, в рамките на максималното време за разисквания, т.е. не повече от 60 минути за месечна сесия.
3.  Общото време за изказвания на политическите групи и независимите членове на ЕП се разпределя в съответствие с процедурата, предвидена в член 162, параграфи 4 и 5, в рамките на максималното време за разисквания, т.е. не повече от 60 минути за месечна сесия.
Времето, което остава, след като се вземат предвид времето за представяне и гласуване на предложенията за резолюции и времето за евентуални изказвания на представители на Комисията и на Съвета, се разпределя между политическите групи и независимите членове на ЕП.
Времето, което остава, след като се вземат предвид времето за представяне на предложенията за резолюции и времето за евентуални изказвания на представители на Комисията и на Съвета, се разпределя между политическите групи и независимите членове на ЕП.
4.  Непосредствено след края на разискванията се провежда гласуване. Разпоредбите на член 183 не се прилагат.
4.  Непосредствено след края на разискванията се провежда гласуване. Разпоредбите на член 183 относно обясненията на вота не се прилагат.
Гласуванията по реда на този член могат да бъдат проведени под формата на общо гласуване под ръководството на председателя и на Председателския съвет.
Гласуванията по реда на този член могат да бъдат проведени под формата на общо гласуване под ръководството на председателя и на Председателския съвет.
5.  Ако са внесени две или повече предложения за резолюции с един и същи предмет, се прилага процедурата по член 123, параграф 4.
5.  Ако са внесени две или повече предложения за резолюции с един и същи предмет, се прилага процедурата по член 123, параграфи 4 и 4а.
6.  Председателят на Парламента и председателите на политическите групи могат да решат да поставят на гласуване дадено предложение за резолюция, без да се провеждат разисквания. За вземането на такова решение се изисква единодушното съгласие на председателите на всички политически групи.
6.  Председателят на Парламента и председателите на политическите групи могат да решат да поставят на гласуване дадено предложение за резолюция, без да се провеждат разисквания. За вземането на такова решение се изисква единодушното съгласие на председателите на всички политически групи.
Разпоредбите на членове 187, 188 и 190 не се прилагат по отношение на предложения за резолюции, включени в дневния ред за разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.
Разпоредбите на членове 187 и 188 не се прилагат по отношение на предложения за резолюции, включени в дневния ред за разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.
Предложенията за резолюции се включват в дневния ред на разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава само след приемане на списъка с въпросите. Предложенията за резолюции, които не могат да бъдат разгледани в рамките на предвиденото за това време, отпадат. Същото важи и за предложенията за резолюции, за които след искане по член 168, параграф 3 се установи липса на кворум. Разбира се, членовете на ЕП имат право повторно да внесат тези предложения за разглеждане в комисия съгласно член 133 или за разискването по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава на следващата месечна сесия.
Предложенията за резолюции се включват в дневния ред на разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава само след приемане на списъка с въпросите. Предложенията за резолюции, които не могат да бъдат разгледани в рамките на предвиденото за това време, отпадат. Същото важи и за предложенията за резолюции, за които след искане по член 168, параграф 3 се установи липса на кворум. Вносителите имат право повторно да внесат тези предложения за разглеждане в комисия съгласно член 133 или за разискването по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава на следващата месечна сесия.
В дневния ред на разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава не може да се включва въпрос, който вече е бил включен в дневния ред на същата месечна сесия.
В дневния ред на разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава не може да се включва въпрос, който вече е бил включен в дневния ред на същата месечна сесия.
В настоящия правилник не се съдържат разпоредби, допускащи общо разискване по предложение за резолюция, внесено по реда на параграф 2, алинея втора, и доклад на комисия по същия въпрос.
В настоящия правилник не се съдържат разпоредби, допускащи общо разискване по предложение за резолюция, внесено по реда на параграф 2, алинея втора, и доклад на комисия по същия въпрос.
* * *
Когато е отправено искане по член 168, параграф 3 за установяване на наличието на кворум, искането е валидно само за предложението за резолюция, което предстои да се гласува, но не и за следващите предложения.
Когато е отправено искане по член 168, параграф 3 за установяване на наличието на кворум, искането е валидно само за предложението за резолюция, което предстои да се гласува, но не и за следващите предложения.
Изменение 162
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 136
Член 136
заличава се
Писмени декларации
1.   Най-малко 10 членове на Парламента от най-малко три политически групи могат да внесат писмена декларация от не повече от 200 думи, отнасяща се изключително до въпрос, който е от компетентността на Европейския съюз. Съдържанието на тази декларация не може да излиза извън формата на декларация. По-конкретно тя не може да призовава за предприемане на каквито и да е законодателни действия, да съдържа решения по въпроси, за които в Правилника за дейността се предвиждат специални процедури и правомощия, или да разглежда въпроса за текущи процедури в Парламента.
2.   Разрешението за предприемане на по-нататъшни действия се дава въз основа на обосновано решение на председателя съгласно параграф 1 във всеки един случай. Писмените декларации се публикуват на официалните езици на интернет сайта на Парламента и се разпространяват по електронен път до всички членове на ЕП. Те се вписват в електронен регистър, заедно с имената на лицата, които са ги подписали. Регистърът е публичен и е достъпен чрез интернет сайта на Парламента. Също така председателят съхранява подписаните писмени декларации на хартиен носител.
3.   Всеки член на Парламента може да положи подписа си под декларация, която е вписана в електронния регистър. Подписът може да бъде оттеглен във всеки един момент в срок от три месеца след вписването на декларацията в регистъра. В случай на оттегляне на подпис съответният член на ЕП не може да положи отново своя подпис под декларацията.
4.   Когато в края на срока от три месеца от вписването й в регистъра дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, председателят уведомява за това Парламента. Без това да задължава Парламента, декларацията се публикува в протокола от заседанието съвместно с имената на подписалите я.
5.   Процедурата се закрива с предаването, в края на месечната сесия, на декларацията заедно с имената на подписалите я членове на ЕП на нейните адресати.
6.   Когато институциите, към които е адресирана приетата декларация, в срок от три месеца след получаването й не информират Парламента за това, какви мерки възнамеряват да предприемат, по искане на някой от авторите на декларацията въпросът се включва в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия.
7.   Писмена декларация, която е била вписана в регистъра в продължение на повече от три месеца и не е подписана от най-малко половината от членовете на Парламента, отпада, без да има възможност за продължаване на този тримесечен срок.
Изменение 163
Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял V – глава 5 (нова)
ГЛАВА 5A
КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
(Въвежда се след член 136)
Изменение 164
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 137
Член 137
Член 137
Консултации с Европейския икономически и социален комитет
Консултации с Европейския икономически и социален комитет
1.  Ако Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда консултации с Европейския икономически и социален комитет, председателят започва процедурата на консултация и информира Парламента относно това.
1.  Ако Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда консултации с Европейския икономически и социален комитет, председателят започва процедурата на консултация и информира Парламента относно това.
2.  Всяка комисия може да поиска да се проведат консултации с Европейския икономически и социален комитет по проблеми от общ характер или по конкретен въпрос.
2.  Всяка комисия може да поиска да се проведат консултации с Европейския икономически и социален комитет по проблеми от общ характер или по конкретен въпрос.
Комисията определя срок, в който Европейският икономически и социален комитет да изрази становището си.
Комисията определя срок, в който Европейският икономически и социален комитет да изрази становището си.
Исканията за консултации с Европейския икономически и социален комитет се одобряват от Парламента без да се провеждат разисквания.
Исканията за консултации с Европейския икономически и социален комитет се обявяват пред Парламента на следващата му месечна сесия и се считат за одобрени, освен ако политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат в рамките на 24 часа от обявяването исканията да се поставят на гласуване.
3.  Изпратените от Европейския икономически и социален комитет становища се изпращат за разглеждане от компетентната комисия.
3.  Изпратените от Европейския икономически и социален комитет становища се изпращат за разглеждане от компетентната комисия.
Изменение 165
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 138
Член 138
Член 138
Консултации с Комитета на регионите
Консултации с Комитета на регионите
1.  Ако Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда консултации с Комитета на регионите, председателят започва процедурата на консултация и информира Парламента относно това.
1.  Ако Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда консултации с Комитета на регионите, председателят започва процедурата на консултация и информира Парламента относно това.
2.  Всяка комисия може да поиска да се проведат консултации с Комитета на регионите по проблеми от общ характер или по конкретен въпрос.
2.  Всяка комисия може да поиска да се проведат консултации с Комитета на регионите по проблеми от общ характер или по конкретен въпрос.
Комисията определя срок, в който Комитетът на регионите да изрази становището си.
Комисията определя срок, в който Комитетът на регионите да изрази становището си.
Исканията за консултации с Комитета на регионите се одобрява от Парламента без да се провеждат разисквания.
Исканията за консултации с Комитета на регионите се обявяват пред Парламента на следващата му месечна сесия и се считат за одобрени, освен ако политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат в рамките на 24 часа от обявяването те да се поставят на гласуване.
3.  Изпратените от Комитета на регионите становища се изпращат за разглеждане от компетентната комисия.
3.  Изпратените от Комитета на регионите становища се изпращат за разглеждане от компетентната комисия.
Изменение 166
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 140
Член 140
Член 140
Междуинституционални споразумения
Междуинституционални споразумения
1.  Парламентът може да сключва споразумения с други институции в контекста на прилагане на Договорите или с оглед на усъвършенстването или изясняването на процедури.
1.  Парламентът може да сключва споразумения с други институции в контекста на прилагане на Договорите или с оглед на усъвършенстването или изясняването на процедури.
Тези споразумения могат да бъдат под формата на съвместни декларации, размяна на писма, кодекси за поведение или други подходящи актове. Те се подписват от председателя след разглеждането им от комисията, компетентна по конституционните въпроси и одобряването им от Парламента. Те могат да бъдат приложени към настоящия правилник за сведение.
Тези споразумения могат да бъдат под формата на съвместни декларации, размяна на писма, кодекси за поведение или други подходящи актове. Те се подписват от председателя след разглеждането им от комисията, компетентна по конституционните въпроси, и след одобряването им от Парламента.
2.  Когато такива споразумения предполагат изменение на съществуващи процедурни права или задължения, или създават нови процедурни права или задължения за членовете или за органите на Парламента, или по друг начин предполагат изменение или тълкуване на настоящия правилник, в съответствие с член 226, параграфи 26, въпросът се отнася за разглеждане от компетентната комисия преди подписване на споразумението.
2.  Когато такива споразумения предполагат изменение на съществуващи процедурни права или задължения или създават нови процедурни права или задължения за членовете или за органите на Парламента, или по друг начин предполагат изменение или тълкуване на настоящия правилник, в съответствие с член 226, параграфи 26 въпросът се отнася за разглеждане от компетентната комисия преди подписване на споразумението.
Изменение 167
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 141
Член 141
Член 141
Производства пред Съда на Европейския съюз
Производства пред Съда на Европейския съюз
1.  В предвидените в Договорите и в Статута на Съда на Европейския съюз срокове за предявяване на искове от институциите на Съюза или от физически или юридически лица, Парламентът прави преглед на законодателството на Съюза и на мерките за неговото прилагане, за да се гарантира пълното зачитане на разпоредбите на Договорите, по-специално в частта им относно правата на Парламента.
1.  В предвидените в Договорите и в статута на Съда на Европейския съюз срокове за предявяване на искове от институциите на Съюза или от физически или юридически лица Парламентът прави преглед на законодателството на Съюза и неговото прилагане, за да се гарантира пълното зачитане на разпоредбите на Договорите, по-специално в частта им относно правата на Парламента.
2.  Компетентната комисия докладва на Парламента, при необходимост устно, когато счита, че е налице нарушение на правото на Съюза.
2.  Комисията, компетентна по правните въпроси, докладва на Парламента, при необходимост устно, когато счита, че е налице нарушение на правото на Съюза. По целесъобразност тя може да изслуша становищата на водещата комисия.
3.  Председателят предявява иск от името на Парламента в съответствие с препоръката на компетентната комисия.
3.  Председателят предявява иск от името на Парламента в съответствие с препоръката на комисията, компетентна по правните въпроси.
В началото на следващата месечна сесия Председателят може да постави на сезира Парламента с въпроса за поддържането на иска. Ако Парламентът вземе решение срещу поддържането на иска с мнозинство от подадените гласове, председателят оттегля иска.
В началото на следващата месечна сесия председателят може да сезира Парламента с въпроса за поддържането на иска. Ако Парламентът вземе решение срещу поддържането на иска с мнозинство от подадените гласове, председателят оттегля иска.
Ако председателят предяви иск противно на препоръката на компетентната комисия, в началото на следващата месечна сесия той задължително сезира Парламента въпроса за поддържането на иска.
Ако председателят предяви иск противно на препоръката на компетентната комисия, в началото на следващата месечна сесия той задължително сезира Парламента с въпроса за поддържането на иска.
4.  Председателят представя бележки или встъпва от името на Парламента в съдебни производства, след като се консултира с компетентната комисия.
4.  Председателят представя бележки или встъпва от името на Парламента в съдебни производства, след като се консултира с комисията, компетентна по правните въпроси.
Ако председателят възнамерява да се отклони от препоръката на компетентната комисия, той информира за това компетентната комисия и отнася въпроса за разглеждане от Председателския съвет, като излага своите мотиви.
Ако председателят възнамерява да се отклони от препоръката на комисията, компетентна по правните въпроси, той я информира за това и отнася въпроса за разглеждане от Председателския съвет, като излага своите мотиви.
Когато Председателският съвет счита, че по изключение Парламентът не следва да представи бележки или да встъпи в дело пред Съда на Европейския съюз, когато под въпрос е поставена действителността на приет от Парламента акт, въпросът незабавно се поставя на обсъждане в пленарно заседание.
Когато Председателският съвет счита, че по изключение Парламентът не следва да представи бележки или да встъпи в дело пред Съда на Европейския съюз, когато под въпрос е поставена действителността на приет от Парламента акт, въпросът незабавно се отнася до Парламента за обсъждане.
В неотложни случаи председателят може да предприеме предохранителни действия с оглед спазване на определените от съответния съд срокове. В такива случаи предвидената в настоящия параграф процедура се прилага при първа възможност.
Никоя от разпоредбите на правилника не възпрепятства компетентната комисия да взема решения относно подходящата процедура за своевременно предаване на нейната препоръка в неотложни случаи.
Никоя от разпоредбите на правилника не възпрепятства компетентната комисия да взема решения относно подходящата процедура за своевременно предаване на нейната препоръка в неотложни случаи.
В член 108, параграф 6 от Правилника за дейността се установява специална процедура за решението на Парламента относно упражняването на правото му да поиска от Съда, по силата на член 218, параграф 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, становище относно съвместимостта на дадено международно споразумение с Договорите. Тази разпоредба представлява lex specialis, който има предимство пред общото правило, установено в член 141.
Когато става дума за упражняването на правата на Парламента пред Съда на Европейския съюз и въпросният акт не попада в обхвата на член 141, процедурата, предвидена в този член, се прилага по аналогия.
Когато става дума за упражняването на правата на Парламента пред Съда на Европейския съюз и въпросният акт не попада в обхвата на член 141, процедурата, предвидена в този член, се прилага по аналогия.
4a.   В неотложни случаи, по възможност след като се консултира с председателя и докладчика на комисията, компетентна по правните въпроси, председателят може да предприеме предохранителни действия с оглед на спазването на съответните срокове. В такива случаи процедурата, предвидена в параграф 3 или 4, според случая, се прилага при първа възможност.
4б.   Комисията, компетентна по правните въпроси, определя принципите, които тя ще използва за прилагането от нейна страна на настоящия член.
Изменение 168
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 143
Член 143
Член 143
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК)
Конференция на парламентарните комисии по европейските въпроси (КОСАК)
1.  По предложение на председателя, Председателският съвет определя членовете и може да възлага мандат на делегацията на Парламента в КОСАК. Делегацията се ръководи от заместник-председателя на Европейския парламент, отговарящ за отношенията с националните парламенти, и от председателя на комисията, компетентна по институционалните въпроси.
1.  По предложение на председателя Председателският съвет определя членовете и може да възлага мандат на делегацията на Парламента в КОСАК. Делегацията се ръководи от заместник-председателя на Европейския парламент, отговарящ за отношенията с националните парламенти, и от председателя на комисията, компетентна по конституционните въпроси.
2.  Останалите членове на делегацията се избират в зависимост от обсъжданите теми на заседанието на КОСАК и включват, доколкото е възможно, представители на комисиите, компетентни по тези въпроси. След всяко заседание делегацията представя доклад.
2.  Останалите членове на делегацията се избират в зависимост от обсъжданите теми на заседанието на КОСАК и включват, доколкото е възможно, представители на комисиите, компетентни по тези въпроси.
3.  Надлежно се взема предвид общият политически баланс в рамките на Парламента.
3.  Надлежно се взема предвид общият политически баланс в рамките на Парламента.
3a.   Делегацията представя доклад на Председателския съвет след всяко заседание на КОСАК.
Изменение 169
Правилник за дейността на Европейския парламент
Ч