Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2060(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0365/2016

Внесени текстове :

A8-0365/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 17
CRE 12/12/2016 - 17

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.6
CRE 13/12/2016 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0487

Приети текстове
PDF 596kWORD 65k
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург
Правата на жените в държавите от Източното партньорство
P8_TA(2016)0487A8-0365/2016

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. относно правата на жените в държавите от Източното партньорство (2016/2060(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), в които равенството между жените и мъжете се утвърждава като един от основополагащите принципи на ЕС,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

—  като взе предвид Пекинската платформа за действие на ООН за равенство, развитие и мир от 1995 г.,

—  като взе предвид резолюции № 1820 (2008 г.) и № 1325 (2000 г.) и неотдавнашната резолюция № 2242 (2015 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

—  като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие от септември 1995 г. и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (Конференцията от Кайро) от септември 1994 г., както и резултатите от конференциите за тяхното преразглеждане,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 18 ноември 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство (ЕПС) (SWD(2015)0500),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно европейската политика за съседство и от 20 април 2015 г. и 14 декември 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство,

—  като взе предвид съвместната декларация от проведената в Прага на 7 май 2009 г. среща на високо равнище на Източното партньорство,

—  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена във Вилнюс на 28—29 ноември 2013 г., озаглавена „Източно партньорство: пътят напред“,

—  като взе предвид съвместната декларация от проведената в Рига среща на високо равнище на Източното партньорство от 21—22 май 2015 г.,

—  като взе предвид споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски инструмент за съседство(1) (ЕИС),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. по отношение на плана за действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно плана за действие за равенство между половете за периода 2016—2020 г.,

—  като взе предвид съвместния работен документ на Комисията и на върховния представител на Съюза от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016—2020 г.“,

—  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно подновяване на плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г., озаглавена „Убийства въз основа на пола: изчезналите жени?“(5),

—  като взе предвид своите предходни резолюции и неотдавнашната си резолюция от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство(6),

—  като взе предвид проекта на Съвета на Европа за подобряване на достъпа на жените до правосъдие в пет държави от Източното партньорство,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) от 2011 г.,

—  като взе предвид докладите за отделните държави във връзка с плана за действие на ОИСР за борба с корупцията от Истанбул и докладите за напредъка на държавите от Източното партньорство,

—  като взе предвид конвенциите на Международната организация на труда за равенството между половете, а именно Конвенцията за равенството в заплащането (№ 100) от 1951 г., Конвенцията относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111) от 1958 г., Конвенцията за работниците и служителите със семейни задължения (№ 156) от 1981 г. и Конвенцията за защита на майчинството (№ 183) от 2000 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по външни работи (A8-0365/2016),

А.  като има предвид, че съгласно декларацията от Прага партньорството се основава на ангажименти за спазване на принципите на международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че в декларацията от Рига равенството между половете бе посочено като „обещаваща нова област на сътрудничество“;

Б.  като има предвид, че по-голямата диференциация между държавите партньори и по-силната им ангажираност са принципи от ключово значение за преразгледаната европейска политика за съседство, като се отчита специфичната ситуация във всяка от държавите;

В.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е заложено в конституциите и правните системи на всички държави от Източното партньорство и че всички тези държави са ратифицирали без резерви по-голямата част от важните международни конвенции в тази област; изразява съжаление, че жените продължават да са обект на социална дискриминация в държавите от Източното партньорство;

Г.  като има предвид, че всички държави от Източното партньорство са разработили стратегии, програми или планове за действие, насочени към подобряване на положението на жените;

Д.  като има предвид, че през 2015 г. в държавите от Източното партньорство едва 17 от 136 ръководни министерски длъжности бяха заемани от жени, че средният дял на жените сред избраните членове на парламента беше 16% и че сред заемащите най-висши длъжности в държавната администрация средният дял на жените беше едва 17%; като има предвид, че в целия регион само три политически партии са били под ръководството на жени;

Е.  като има предвид, че вертикалната и хоризонталната сегрегация по отношение на женската заетост на трудовите пазари в държавите от Източното партньорство продължава да е дълбоко вкоренена в техните културни и социални норми; като има предвид, че жените са обременени и от „втора смяна“ неплатен домашен труд;

Ж.  като има предвид, че широко разпространените в обществото стереотипи отреждат на жените подчинена роля; като има предвид, че тези стереотипи започват да се развиват още в детска възраст, като се отразяват на избора на образование и обучение и продължават и в рамките на пазара на труда;

З.  като има предвид, че много от жените в селските райони поради липсата на други възможности често приемат нископлатена работа в селското стопанство, често без официална регистрация и без право на социална сигурност; като има предвид, че изкореняването на неравенството между мъжете и жените в селското стопанство може да спомогне за осигуряването на равен достъп до заетост за мъжете и жените, както и равно заплащане за равен труд;

И.  като има предвид, че жените и мъжете в държавите от Източното партньорство често се сблъскват с трудности при достъпа до услуги и права, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, и че бедните жени, мигрантите, етническите малцинства и хората, живеещи в селските райони, все още се сблъскват със сериозни пречки; като има предвид, че по-малко от 50% от жените в държавите от Източното партньорство използват съвременни методи за контрацепция, а в някои държави те са дори по-малко от 20%, като основните причини са недоброто предлагане на здравни консултации, високите разходи, както и липсата на избор и ненадеждната доставка на противозачатъчни средства;

Й.  като има предвид, че продължават да са налице сериозни пропуски по отношение на достъпа до правосъдие за жените – жертви на основано на пола насилие, и по-конкретно липса на инкриминиране на всички форми на насилие срещу жени, драстично занижен брой на докладваните престъпления от такъв характер, много малко на брой присъди за изнасилване и крайно ограничено или напълно липсващо държавно финансиране за услуги за подпомагане;

К.  като има предвид, че макар да са налице значителни различия между държавите от Източното партньорство по отношение на разпространеността на насилието срещу жени и приемането на такъв тип насилие, нивото му е относително високо – в четири от шестте държави над 20% от жените стават обект на насилие през живота си; като има предвид, че не достигат сравними данни за определяне на разпространението на физическото, сексуалното и психологическото насилие на работното място, което вероятно също се дължи на това, че не се съобщава за всички такива случаи; като има предвид, че рискът от насилие е много по-висок за жените от етническите малцинства, например ромите;

Л.  като има предвид, че държавите от Източното партньорство продължават да бъдат държави на произход и в някои случаи транзитни държави или крайни дестинации за трафика на хора, в това число на жени и млади момичета, включително с цел сексуална експлоатация;

М.  като има предвид, че дълготрайните конфликти продължават да възпрепятстват развитието в региона и това има дълбоко отражение върху живота на засегнатите хора, в това число жени и момичета, както и върху техните човешки права;

Н.  като има предвид, че продължаващите конфликти в източната част на Украйна задълбочиха свързаните с пола стереотипи, които издигат мъжете в защитници, докато ролята на жените е сведена до оказването на грижи и подкрепа, и ограничиха включването и участието на жените в разрешаването на конфликта;

О.  като има предвид, че в Украйна повече от 1,5 милиона души – две трети от които жени и деца – бяха вътрешно разселени след конфликта и страдат от затруднен достъп до здравеопазване, жилищно настаняване и заетост;

П.  като има предвид, че момичетата от ромски произход в Молдова прекарват средно по-малко от четири години в училище в сравнение с 11 години при момичетата от неромски произход, което е резултат от детските и ранните бракове, нежеланата бременност и отговорностите за отглеждане на деца;

Р.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент по отношение на защитата, реализирането и упражняването на правата на човека на жените и момичетата и ги насърчават силно в рамките на всички свои външни отношения, в това число и извън сътрудничеството за развитие;

С.  като има предвид, че равенството между половете продължава да бъде хоризонтален приоритет в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС), и като има предвид, че преразгледаната европейска политика за съседство следва да включва по-голяма подкрепа за гражданското общество и възобновен фокус върху важността на равенството между половете; като има предвид, че гражданското общество изпълнява много важна роля за постигането на равенство между половете в рамките на Източното партньорство;

Т.  като има предвид, че няколко от програмите на ЕС са на разположение на държавите партньори от ИП, например „Еразъм+“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME), „Творческа Европа“ и „Хоризонт 2020“;

У.  като има предвид, че предродилните грижи и предоставянето на квалифицирана помощ при раждане с възможност за оказване на спешни акушерски грижи и достъп до материали от първа необходимост са от решаващо значение за намаляването на смъртността при родилките; като има предвид, че държавите от Източното партньорство все още не успяват да вземат под внимание потребностите на всички жени, особено на жените в най-бедните и най-отдалечените райони и на жените, които принадлежат към маргинализирани групи, като например национални малцинства, мигранти и жени с увреждания;

1.  счита, че ситуацията в областта на правата на жените в държавите от Източното партньорство се нуждае от подобрение; посочва, че значителните икономически промени и икономическата несигурност са се отразили негативно върху икономическото положение на жените и са станали причина за пропуски по отношение на фактическото им равенство с мъжете;

2.  отбелязва, че цялостната политическа стабилност и зачитането на правата на човека принципно са необходимо предварително условие за подобряване на правата на жените и тяхното положение в съответните държави;

3.  подчертава необходимостта държавите от Източното партньорство да предприемат незабавни действия, насочени към увеличаване на равенството между жените и мъжете в обществото, в това число приемането на национални планове за действие и сътрудничеството с международни организации и заинтересовани представители на гражданското общество;

4.  призовава държавите от Източното партньорство да преодолеят пропуските в своите антидискриминационни уредби и да използват в по-голяма степен законодателството за борба с дискриминацията, основана на пола, включително да използват в по-голяма степен международните стандарти при изготвяне на съдебни решения, с което да се увеличи изпълняемостта на законовите разпоредби и да се прекрати потъпкването на правата на жените в тези държави;

5.  отбелязва, че в някои държави от Източното партньорство положението на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) все още е несигурно и буди тревога, въпреки декриминализирането на хомосексуалността; осъжда най-остро всички форми на дискриминация и насилие спрямо лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и призовава националните органи да приемат политики за борба с всички форми на дискриминация, основана на сексуална ориентация;

6.  подчертава необходимостта от кампании за увеличаване на обществената осведоменост и от институционални промени, насочени към премахването на обезпокоителните стереотипи по отношение на жените, водещи до негативни последици във всички сфери на женското участие в обществото;

7.  призовава националните органи да проявяват бдителност и твърдост и да санкционират хората, които публично обиждат или заклеймяват лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални или интерсексуални лица , особено в публичните служби и на публични места;

Участие на жените в процеса на вземане на решения

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че липсата на жени в структурите на властта в държавите от Източното партньорство е значителна и осезаема;

9.  посочва продължаващите дискриминационни практики на политическата сцена в държавите от Източното партньорство, при които дори жените да успеят да заемат високопоставени политически длъжности и длъжности, свързани със вземане на решения, способностите и уменията им все още се поставят под въпрос;

10.  призовава за равен достъп до властта и представителство на жените на всички равнища на управление и вземане на решения, с цел да се подкрепи ръководната им роля; признава съществената роля на организациите на гражданското общество и международните НПО за насърчаването на положителните реформи и мерките за защита на правата на жените и за подобряването на тяхното участие в политическите и икономическите дейности; насърчава обмена на най-добри практики във връзка с насърчаването на политическото участие на жените в децентрализираните институции и местните органи; изтъква факта, че устойчиви резултати се постигат по най-добър начин под ръководството на политически партии, и поради това подчертава ключовата роля на европейските политически партии и на техните женски секции;

11.  призовава държавите от Източното партньорство да насърчат и засилят политическото участие и ръководната роля на жените; подчертава, че би било от полза да се увеличи участието на жени в администрациите, оглавяващи ключови реформи, например в областта на икономиката и борбата с корупцията; приветства всички усилия, насочени към постигане на тази цел, като например задължителните квоти по отношение на списъците с кандидати, безвъзмездните помощи, обученията и подпомагането, предоставяно на жени политици и активисти, програмите за наставничество и кампаниите за увеличаване на обществената осведоменост, насочени към промяна на образа на жените в медиите;

12.  подчертава положителната роля, която Парламентарната асамблея „Евронест“ може да играе за насърчаването на политическото участие на жените и тяхната видимост в държавите от Източното партньорство; приветства първата среща на Форума на жените на „Евронест“, която се проведе през март 2016 г.; насърчава също така като цяло създаването и подкрепата от страна на ЕС на транснационални мрежи, обединяващи ангажирани с политически дейности жени;

13.  решително подкрепя участието и ролята на жените в правителствени и неправителствени организации, дейности и програми за борба с корупцията, както и в борбата с корупцията; счита, че като цяло засиленото участие на жените в политическия живот и във висшата администрация на държавите от Източното партньорство би допринесло за обновяване на политическата класа, а оттам и за извършващите се в момента политически преходи;

14.  припомня, че в своите доклади мисиите за наблюдение на избори на ЕС и други международни мисии за наблюдение на избори дават препоръки по отношение на участието на жените в изборния процес; призовава ЕС да използва изцяло тези препоръки в рамките на Европейската политика за съседство;

Икономическо участие на жените

15.  отбелязва, че като цяло жените са интегрирани в сравнително висока степен в работната сила на държавите от Източното партньорство, но че напоследък се наблюдава намаляване на икономическото участие на жените;

16.  отбелязва, че свързаните с пола стереотипи и дискриминация спрямо жените възпрепятстват по-голямото включване на жените на пазара на труда и са източник на допълнителни бариери за предприемаческата дейност на жените;

17.  изразява съжаление поради факта, че жените са заети в много по-голяма степен в сектора на услугите и в държавния сектор, предлагащи значително по-ниско ниво на заплащане в сравнение със секторите, в които са заети предимно мъже, че разликата в заплащането между жените и мъжете остава голяма и в някои случаи достига до 50%, както и че жените се сблъскват с културни и социологически бариери пред достъпа до ръководни длъжности, какъвто е често случаят и в ЕС;

18.  изразява съжаление от факта, че жените развиват дейност предимно в нископлатени сектори, независимо от високото си образователно равнище във всички държави от Източното партньорство; призовава за участието на жените във вземането на решения и в процеса на прилагане на икономическите политики, за насърчаването на бизнес програми за интеграция и повишаване на жени в дружества и предприятия, както и за изпълнението на местни проекти за развитие, насочени към икономическото овластяване на жените; насърчава целенасочен подход, насочен към осигуряване на повече ролеви модели на жени на лидерски и ръководни длъжности, за да може по-младото поколение да повярва в тяхната способност да бъдат водачи във всички професионални области; подчертава необходимостта жените да участват активно в синдикални организации и подчертава спешната необходимост от преодоляване на дискриминационните правни и структурни пречки за жените в работната среда с цел постигане на равно заплащане за еднакъв труд, за да бъдат премахнати разликите, които се наблюдават в заплатите и пенсиите на двата пола;

19.  отбелязва, че достъпните услуги за полагане на грижи за децата и ясните разпоредби относно родителския отпуск са от ключово значение за подобряване на участието на жените на пазара на труда; отбелязва, че в някои случаи липсата на горното оказва влияние върху достъпа на момичетата и младите жени до образование и върху кариерното им развитие, защото им се налага да се грижат за своите братя и сестри;

20.  подчертава, че жените най-често са отговорни за грижата за възрастни и зависими лица, както и че професионалната реинтеграция на жените с деца често е затруднена; подчертава, че равното разпределяне между мъжете и жените на неплатения труд, като полагането на грижи и изпълнението на домашните задължения, е предпоставка за участието на жените на пазара на труда и за тяхната икономическа независимост; настоятелно призовава националните органи за по-нататъшно укрепване на мрежата от съоръжения за качествени грижи за възрастни и зависими хора;

21.  подчертава, че съществуващите в някои държави от Източното партньорство защитни правни разпоредби, забраняващи наемането на жени за извършването на потенциално опасен труд, ограничава достъпа на жените до определени професии и допълнително ограничава възможностите им на пазара на труда; насърчава тези държави да преразгледат въпросните разпоредби;

22.  посочва значението на доброкачественото образование и професионално обучение за жените и момичетата с оглед на улесняването на тяхното включване в пазара на труда, както и ролята на образованието за изкореняване на стереотипите, свързани с ролята на жените; подчертава необходимостта от целенасочено подпомагане и наставничество за жените предприемачи, които често нямат достъп до кредити или до търговските мрежи и са изправени пред значителни регулаторни тежести;

23.  насърчава развитието на социална икономика за жени и улесняването на използването на микрокредити като инструмент за икономическата независимост на жените и за стимулирането на стопански програми, насочени към участието на жени в дружества и предприятия; отбелязва в тази връзка изключително важното значение на прозрачността, справедливия достъп и наличието на информация относно инструментите за финансова подкрепа;

24.  призовава за равен достъп до образование за всички деца, включително на равнището на грижите за децата и ранното, началното, средното и висшето образование, както и при учебни предмети в областта на НТИМ, като се обърне специално внимание на образованието и обучението на момичетата, живеещи в селски райони, чрез образование и насърчаване в ранна възраст, което ще помогне за стимулирането на растежа в основни сектори на икономическото развитие; призовава за отварянето на всички образователни направления за жените, както и на професии, които все още са забранени за жени; подчертава проблема с детския труд, което пречи на достъпа на децата до подходящо образование или професионално обучение – нещо, което впоследствие ще окаже влияние върху способността им да заемат по-добра позиция на пазара на труда; подкрепя по-широко участие на държавите партньори в агенциите и програмите на ЕС, като „Хоризонт 2020“, „Творческа Европа“, COSME и „Еразъм+“;

25.  подчертава, че детският труд продължава да бъде въпрос от решаващо значение в някои държави от Източното партньорство, особено Молдова, Грузия и Азербайджан; призовава тези държави да определят конкретни цели за премахване на всички форми на детски труд и да гарантират пълното прилагане на съответните закони;

Насилие срещу жени

26.  подчертава необходимостта да се води борба с домашното насилие и основаното на пола насилие, в това число сексуалния тормоз, принудителното сурогатно майчинство и трафика на хора с цел сексуална експлоатация в държавите от Източното партньорство, като за тези проблеми често не се съобщава поради общественото приемане на такъв вид поведение;

27.  осъжда използването на сексуално насилие срещу жени и момичета като военни оръжия, включително масово изнасилване, сексуално робство, проституция и основани на пола форми на преследване, включително трафик, както и туризъм с цел секс; подчертава необходимостта от борба срещу принудителните бракове съгласно определението на Организацията на обединените нации (ООН), включително детските/ранните бракове, и призовава източните съседни държави устойчиво да се противопоставят на всяка форма на експлоатация на жени и насилие срещу тях чрез сурогатно майчинство; призовава държавите от Източното партньорство да предприемат спешни мерки за предотвратяване и преследване на тежки престъпления от такъв вид, извършени в рамките на тяхната юрисдикции и дори извън тяхната територия; подчертава необходимостта от отпускането на достатъчно средства за инициативи за борба с насилието срещу жени и момичета, което да гарантира по-дългосрочен достъп до ефективни услуги за жертвите и оцелелите, и следователно те следва да разполагат с достатъчно персонал и ресурси; изисква незабавно да бъдат предприети положителни мерки като програми за професионално обучение за жертвите на насилие, особено ако се грижат за деца, с цел тяхното интегриране на пазара на труда;

28.  насочва вниманието към факта, че свързаните с пола престъпления и престъпленията с упражняване на сексуално насилие са класифицирани в Римския статут като военни престъпления, престъпления срещу човечеството или деяния, съставляващи геноцид или изтезания; приветства в този контекст Резолюция 2106 на Съвета за сигурност на ООН за предотвратяване на сексуалното насилие по време на конфликти, приета на 24 юни 2013 г.;

29.  подчертава необходимостта от ефективни механизми за защита на жените, защитници на правата на човека;

30.  призовава държавите от Източното партньорство да насочат повече ресурси за борба с всички форми на насилие срещу жени, включително за изменение на правните инструменти и за предоставяне на помощ на жертвите на насилие; подчертава необходимостта от институционални промени, насочени към борба с обществените стереотипи, които допълнително заклеймяват жертвите на изнасилване и насилие;

31.  подчертава значението на ЦУР 5 и по-специално параграф 2 от нея, в който се призовава за премахването на всички форми на насилие срещу жени и момичета в обществената и личната сфера, и необходимостта от преразглеждане на съществуващото законодателство в държавите от Източното партньорство по отношение на насилието срещу жени и момичета, що се отнася до неговата адекватност за ефективното предотвратяване и премахване на насилието срещу жени и момичета, като се обърне специално внимание на необходимостта от закони за справяне с всички форми на насилие (физическо, сексуално, психологическо, икономическо) и на адекватни наказания за извършителите, както и обезщетения за жертвите и оцелелите;

32.  призовава държавите от Източното партньорство да разработят мерки, за да гарантират, че веригата на правораздаването е чувствителна по отношение на разликите между половете, включително чрез обучение на специалисти от правната сфера, на полицейските служители и останалия персонал, ангажиран със сигналите и съобщенията за насилие срещу жени и момичета, така че жертвите на такова насилие да бъдат внимателно изслушвани, и освен това призовава за повишаване на сътрудничеството и професионалния опит на полицията, специалистите в правната сфера, лекарите, психолозите, органите и доброволческите организации, които се занимават с жертвите на подобни атаки;

33.  припомня, че подборът на пола на плода поради свързани с пола предразсъдъци представлява тежка форма на основано на пола насилие и нарушаване на правата на човека; насърчава кампаниите за увеличаване на обществената осведоменост, насочени към промяна на обществените нагласи по отношение на практиките за подбор на пола на плода, и призовава за увеличаване на усилията за предотвратяването им и за борба с тях;

34.  настоятелно призовава правителствата да увеличат усилията, насочени към разследването и наказателното преследване на заподозрени трафиканти и осъждането на лицата, извършващи трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, да защитават неприкосновеността на засегнатите жени в съответствие с т.нар. „северен модел“, както и да подкрепят партньорите от неправителствения сектор, които предоставят услуги, свързани с рехабилитация и реинтеграция на жертвите;

35.  призовава за по-задълбочено сътрудничество между държавите от Източното партньорство, от една страна, и агенциите на ЕС и правоприлагащите органи на държавите членки, от друга, с цел борба срещу трафика на хора, който се нарежда също така сред най-печелившите дейности на организираната престъпност, и с цел разбиване на престъпните мрежи;

36.  насърчава държавите от Източното партньорство да подпишат и ратифицират възможно най-скоро Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие, тъй като нито една от въпросните държави не я е ратифицирала, и призовава органите да въведат и стриктно да контролират ефективното изпълнение на националните стратегии за борба с насилието срещу жени;

37.  призовава за прилагането на Пекинската платформа за действие за образование и здраве като основни права на човека, включително достъпа до доброволно семейно планиране, пълната гама от услуги в областта на репродуктивното и сексуалното здраве, включително контрацепция, безопасен и законен аборт, както и сексуално образование;

38.  подчертава, че рискът от смърт, причинена от рак на маточната шийка, е 10 пъти по-висок в държавите от Източното партньорство, отколкото в Западна Европа, като това е най-често срещаната форма на рак сред жените между 15- и 44-годишна възраст, и че следователно това има много важни последици за структурата на обществото; призовава за организирани на национално равнище програми за прегледи и ваксинация, насочени към борбата с тези тенденции;

39.  призовава държавите членки да гарантират, че правата на жените от държавите от Източното партньорство, като достъп до визи, право на законно пребиваване и социални права, се предоставят индивидуално и не зависят от семейно положение или съпружески отношения;

40.  подчертава необходимостта от процедури за събиране на разделените семейства, които да дават индивидуални права на жените и момичетата, присъединяващи се към семействата си в ЕС, така че да не им се налага да зависят при достъпа до здравеопазване, образование или работа от отношението на член на семейството, който може и да ги малтретира;

Ролята на жените с оглед на мирното разрешаване на конфликти

41.  подчертава ролята, която изпълняват жените по отношение на разрешаването на конфликти, изграждането на мира и във връзка с обусловените от конфликти извънредни ситуации, например при предоставяне на хуманитарна помощ на разселени лица; подчертава, че жените трябва да бъдат изцяло включени в преговорите за мир, в усилията за възстановяване и в политическите преходи;

42.  насърчава по-нататъшните усилия, насочени към мирното разрешаване на конфликти, и призовава за по-голямо участие на жените в тези процеси в съответствие с резолюции 1325 и 2242 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността;

43.  призовава за специална защита за жените и момичетата, търсещи убежище, тъй като жените и момичетата са особено уязвими и е възможно да бягат от основано на пола насилие, но да нямат възможност или да не желаят да разкрият съответната информация по време на процеса на определяне на бежански статут;

Примери за най-добри практики

44.  подчертава важността на обмена на добри практики и положителни примери, които биха могли да бъдат възпроизведени в други държави от Източното партньорство; счита, че сред откроените проекти трябва да бъде посочена инициативата на ПРООН, финансирана от правителството на Швеция, озаглавена „Жените в политиката в Молдова“–, която е в подкрепа на изграждането на капацитета на жените в политиката и на кампании за повишаване на обществената осведоменост по отношение на приноса на жените за политическия процес;

45.  приветства програмата на ЕС и ЕБВР „Жените в бизнеса“ в държавите от Източното партньорство–, която предлага на ръководените от жени МСП достъп до финансиране и бизнес консултации чрез осигуряване на кредитни линии, подкрепа за управление на риска и техническа помощ за местните партниращи банки, работещи с ръководени от жени МСП, а също и бизнес консултации, обучение и наставничество;

46.  посочва положителни примери за по-голямо включване на жените в разрешаването на конфликти и в помирението, какъвто е датиращият от 1994 г. Транскавказки диалог на жените за мир и сигурност, развит от Националната фондация за мир (САЩ), който е създаден, за да могат жените в Кавказкия регион да работят по проекти като рехабилитация на деца – жертви на война, обучения в подкрепа на мира и изграждане на демокрация;

47.  подкрепя проекти за овластяване, които повишават увереността на жените в собствените им способности, гарантират тяхното участие и увеличават техните правомощия и власт при вземането на решения във всички области, които засягат живота им; обръща специално внимание на ролята на свободата на изразяване и на мнение при овластяването на жените; изразява силна подкрепа за проекти за овластяване, насочени към насърчаването на участието на жените в местните избори, като например проекта WiLD (Жените в местната демокрация), който допринесе за избирането на 70% от жените – бенефициери по проекта, по време на изборите в Армения през 2013 г. и 2014 г., или тяхното участие в процеса на прилагане на икономическите политики, като например проекта на ПРООН, изпълняван понастоящем в Азербайджан, за подпомагане на създаването на ръководени от жени предприятия в район Масали; приветства проекта на Съвета на Европа за подобряване на достъпа на жените до правосъдие в пет държави от Източното партньорство, който цели да се идентифицират пречките пред равния достъп на жените до правосъдие и да се подпомогне тяхното отстраняване, както и да се укрепи капацитетът на държавите от Източното партньорство за разработване на мерки, гарантиращи, че веригата на правораздаването е чувствителна по отношение на разликите между половете, включително чрез обучение на специалисти от правната сфера;

Помощ от ЕС в контекста на Европейската политика за съседство

48.  подчертава, че за последните пет години са изразходвани 103 милиона евро във връзка със 121 проекта и програми в подкрепа на равенството между половете в съседните на ЕС държави, включително 5 милиона евро за програмата „Жените в бизнеса“ в държавите от Източното партньорство; отчита, че ЕС вече е предоставил значителна помощ за постигане на цели в областта на правата на жените и равенството между половете, в това число посредством партньорска помощ в рамките на механизма TAIEX в подкрепа на реформата на публичната администрация и за насърчаване на сътрудничеството по отношение на основните принципи и политики;

49.  посочва, че независимо че равенството между половете е хоризонтален принцип в рамките на европейската политика за съседство и Европейския инструмент за съседство, се налага да бъдат преследвани по-прецизни и измерими цели в областта на равенството между половете, като се има предвид и новият План за действие относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие за периода 2016—2020 г.; подчертава спешната необходимост от интегриране на принципа на равенство между половете като стратегия за постигане на равенство между половете, както и от позитивна дискриминация в националните планове за действие на европейската политика за съседство;

50.  призовава Комисията да прилага интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области на ЕПС и ЕИС, като по този начин се гарантират разработването и контролът на конкретни цели в областта на равенството между половете;

51.  отбелязва, че в рамките на преразгледаната европейска политика за сътрудничество специфичните за всяка държава доклади следва да поставят акцент върху приоритети, които са договорени с партньорите; приветства факта, че редовните доклади, които проследяват развитието в съседните територии, ще включват и фокус върху равенството между половете;

52.  настоятелно призовава въпросите, свързани с правата на жените и равенството между половете, да бъдат включени в програмата на редовните политически диалози и диалозите в областта на правата на човека, провеждани с партньорите от Източното партньорство, както и в предложените действия;

53.  подчертава важната роля на парламентарната дипломация във всички гореспоменати области, както и необходимостта от обмен на най-добри практики;

54.  счита, че е важно да бъдат събирани хармонизирани данни относно положението на жените в държавите от Източното партньорство; насърчава възможността за въвеждане в държавите от Източното партньорство на индекса за равенство между половете, разработен от Европейския институт за равенство между половете, като част от проектите, финансирани от Европейския инструмент за партньорство;

55.  подчертава необходимостта от предоставяне на помощ от Европейския инструмент за сътрудничество за женските организации по места и за гражданското общество, които са в най-добра позиция да достигнат до местното население и да съдействат за повишаване на осведомеността и за справяне с проблемите, срещани от жените и момичетата във въпросните региони;

56.  насърчава държавите членки да развиват по-силни двустранни и многостранни връзки с държавите от Източното партньорство и да участват активно в оказването на преходна помощ, техническа помощ и в обмена на опит; счита, че държавите членки, разположени в географска близост до държавите от Източното партньорство, биха могли да играят важна роля за улесняването на по-здрави връзки и за включването на други държави членки в партньорствата с държавите от Източното партньорство;

o
o   o

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0018.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0470.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0350.
(5) OВ C 181, 19.5.2016 г., стр. 21.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0272.

Правна информация - Политика за поверителност