Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2060(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0365/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0365/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 17
CRE 12/12/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2016 - 5.6
CRE 13/12/2016 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0487

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 533kWORD 68k
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
P8_TA(2016)0487A8-0365/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης (2016/2060(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), με τα οποία κατοχυρώνεται η ισότητα των φύλων ως μια από τις κυριότερες αρχές στις οποίες είναι θεμελιωμένη η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (1995) των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 (2008), 1325 (2000) και, πιο πρόσφατα, 2242 (2015) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, του Σεπτεμβρίου 1995, το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (Διάσκεψη του Καΐρου) του Σεπτεμβρίου 1994, καθώς και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης αυτών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) (SWD(2015)0500),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, της 20ής Απριλίου 2015 για την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της 14ης Δεκεμβρίου 2015 για την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Πράγας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 7ης Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 28ης-29ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση: μελλοντική πορεία»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ρίγας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 21ης-22ας Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΣ/DCFTA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας(1) (ΕΜΓ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2015, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Φυλοκτονία: οι «απολεσθείσες» γυναίκες;»(5),

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του και το πρόσφατο ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(6),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στη δικαιοσύνη σε πέντε χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 2011,

–  έχοντας υπόψη τις ανά χώρα εκθέσεις και τις εκθέσεις προόδου του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Κωνσταντινούπολης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την ισότητα των φύλων και συγκεκριμένα τη Σύμβαση περί ισότητας των αμοιβών (αριθ. 100) του 1951, τη Σύμβαση για τις διακρίσεις (στην εργασία και στην απασχόληση) (αριθ. 111) του 1958, τη Σύμβαση για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) του 1981 και τη Σύμβαση για την προστασία της μητρότητας (αριθ. 183) του 2000,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0365/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δήλωση της Πράγας, η Ανατολική Εταιρική Σχέση βασίζεται σε δεσμεύσεις στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωση της Ρίγας η ισότητα των φύλων αναφέρεται ως μια «νέα υποσχόμενη εποχή συνεργασίας»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην προσέγγιση που επιφυλάσσεται στις επιμέρους χώρες εταίρους καθώς και ένας αυξημένος ενστερνισμός του προγράμματος εκ μέρους των ίδιων των χωρών αποτελούν καίριες αρχές της αναθεωρημένης ΕΠΓ, χωρίς να αγνοείται η ειδική κατάσταση της εκάστοτε χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών κατοχυρώνεται στα Συντάγματα και τα νομικά συστήματα όλων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και ότι όλες οι χώρες έχουν επικυρώσει τις περισσότερες σημαντικές διεθνείς συμβάσεις στον τομέα αυτό χωρίς επιφυλάξεις· εκφράζοντας τη λύπη του διότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται κοινωνικές διακρίσεις στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης έχουν αναπτύξει στρατηγικές, προγράμματα ή σχέδια δράσης προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση των γυναικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης το 2015, μόλις 17 από 136 ανώτατα υπουργικά χαρτοφυλάκια είχαν ανατεθεί σε γυναίκες, μόλις το 16% κατά μέσον όρο των εκλεγμένων βουλευτών ήταν γυναίκες και μόλις το 17% κατά μέσο όρο των ανώτατων υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης ήταν γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις τρία πολιτικά κόμματα σε ολόκληρη την περιοχή είχαν γυναίκες αρχηγούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών στις αγορές εργασίας των κρατών της ανατολικής εταιρικής σχέσης παραμένει βαθιά ριζωμένος στα πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται επίσης από τη «δεύτερη βάρδια» της μη αμειβόμενης οικιακής εργασίας·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που διακινούνται ευρέως στη κοινωνία αφήνουν στη γυναίκα τον υποδεέστερο ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα αυτά αρχίζουν να καλλιεργούνται από την παιδική ηλικία, επηρεάζουν τις επιλογές κατάρτισης και εκπαίδευσης και συνεχίζουν ως την αγορά εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες σε αγροτικές περιοχές που δεν έχουν άλλες δυνατότητες τείνουν να αποδέχονται χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στη γεωργία, συνήθως αδήλωτες και χωρίς κανένα δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών στη γεωργία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ισότιμη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας για γυναίκες και άνδρες, καθώς και σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και άνδρες στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί φραγμοί για τις φτωχές γυναίκες, τους μετανάστες, τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων και τους κατοίκους της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης που χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης δεν υπερβαίνει το 50% και, σε ορισμένες χώρες, είναι μικρότερο του 20%, λόγω της ανεπάρκειας των συμβουλευτικών δομών, του υψηλού κόστους, των περιορισμένων επιλογών και της επισφαλούς παροχής αντισυλληπτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη των γυναικών που έχουν υποστεί βία λόγω του φύλου τους, συγκεκριμένα δε λόγω της άρνησης ποινικοποίησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, του πολύ μικρού αριθμού καταγγελιών παρόμοιων εγκλημάτων, των ελάχιστων καταδικαστικών αποφάσεων για βιασμό και της ελάχιστης ή ανύπαρκτης κρατικής χρηματοδότησης των υπηρεσιών στήριξης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε σχέση με το πόσο διαδεδομένη είναι η βία σε βάρος των γυναικών και με το πόσο αποδεκτή είναι αυτή η βία, τα ποσοστά παραμένουν εντούτοις σχετικά υψηλά, αφού η πιθανότητα να πέσει μια γυναίκα θύμα σωματικής βίας κατά τη διάρκεια της ζωής της υπερβαίνει το 20% σε τέσσερις από τις έξι χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διαθέτουμε επαρκή συγκρίσιμα στοιχεία για να καθορίσουμε πόσο διαδεδομένη είναι η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας, γεγονός που μάλλον οφείλεται επίσης στον χαμηλό αριθμό καταγγελιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος να πέσουν θύμα βίας είναι πολύ υψηλότερος για γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, όπως είναι οι Ρομά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων και δη γυναικών και κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης μεταξύ άλλων, οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης εξακολουθούν να είναι χώρες προέλευσης και σπανιότερα χώρες διαμετακόμισης και προορισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαιώνιση των συγκρούσεων εξακολουθεί να παρακωλύει την ανάπτυξη στην περιοχή, γεγονός με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή και στα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία έχει επιτρέψει την περαιτέρω εδραίωση των στερεοτύπων που θέλουν τους άντρες προστάτες και τις γυναίκες στοργικούς υποστηρικτές, γεγονός που περιορίζει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στις διεργασίες επίλυσης της σύγκρουσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ουκρανία, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι γυναίκες και παιδιά, είναι πρόσφυγες εσωτερικού από την έναρξη της σύγκρουσης και υποφέρουν από την αδυναμία πρόσβασής τους σε υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και απασχόληση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοίτηση στο σχολείο των κοριτσιών Ρομά στη Μολδαβία δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τα τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τα έντεκα χρόνια για τα υπόλοιπα κορίτσια και ότι για τούτο ευθύνονται παιδικοί και πρόωροι γάμοι, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και υποχρεώσεις φροντίδας των παιδιών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει δεσμεύσεις ως προς την προστασία, την πραγμάτωση και την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από γυναίκες και κορίτσια και ως προς την προαγωγή των εν λόγω δικαιωμάτων σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις τους και άρα και σε εκείνες τις σχέσεις που υπερβαίνουν την συνεργασία για την ανάπτυξη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), και ότι η αναθεωρημένη ΕΠΓ οφείλει να ενσωματώσει παροχή ενισχυμένης στήριξης στην κοινωνία των πολιτών και ανανεωμένη έμφαση και προσοχή στη σημασία της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά προγράμματα της ΕΕ είναι ανοιχτά στη συμμετοχή των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, όπως το Erasmus+, το Cosme, το «Δημιουργική Ευρώπη» και το «Ορίζοντας 2020»·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προγεννητική περίθαλψη και η παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού κατά τον τοκετό, σε συνδυασμό με την δυνατότητα παρέμβασης έκτακτης ανάγκης από μαία και την ύπαρξη επί τόπου του αναγκαίου εξοπλισμού, συνιστούν παράγοντες καίριας σημασίας στην προσπάθεια μείωσης της παιδικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών σε όλες τις γυναίκες και δη σε εκείνες που βρίσκονται στις φτωχότερες και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και στις γυναίκες που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες όπως είναι οι εθνικές μειονότητες, που είναι μετανάστριες ή γυναίκες με αναπηρία·

1.  εκτιμά ότι η κατάσταση στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης χρήζει βελτίωσης· επισημαίνει ότι οι ριζικές οικονομικές αλλαγές και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση των γυναικών, με αποτέλεσμα η πραγματική τους ισότητα να πάσχει από αδυναμίες·

2.  επισημαίνει ότι γενικά η πολιτική σταθερότητα και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν, κατά κανόνα, αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και για τη βελτίωση της κατάστασής τους στις αντίστοιχες χώρες·

3.  εκφράζει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα δράσεις από τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης για την αύξηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης εθνικών σχεδίων δράσης και της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

4.  καλεί τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στα εθνικά τους πλαίσια για την καταπολέμηση των διακρίσεων, και να κάνουν μεγαλύτερη χρήση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρήσης διεθνών προτύπων σε δικαστικές αποφάσεις, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός εφαρμογής των νόμων και να σταματήσει η καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών στις χώρες αυτές·

5.  παρατηρεί ότι σε ορισμένες από τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης εξακολουθεί να είναι ευάλωτη και ανησυχητική η κατάσταση των ΛΟΑΔΜ και τούτο παρά την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας· καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο κάθε μορφή διάκρισης και βίας εναντίον ΛΟΑΔΜ και καλεί τις εθνικές αρχές να εγκρίνουν πολιτικές για την πάταξη κάθε μορφής διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού·

6.  τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών και για θεσμικές αλλαγές με στόχο την εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων που αφορούν τις γυναίκες και επηρεάζουν δυσμενώς όλους τους τομείς της συμμετοχής τους στην κοινωνία·

7.  καλεί τις εθνικές αρχές να επαγρυπνούν και να επιβάλλουν κυρώσεις για τις προσβολές και τον στιγματισμό που υφίστανται οι ΛΟΑΔΜ, ιδίως στη δημόσια σφαίρα και στους δημόσιους χώρους·

Συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι η απουσία των γυναικών από τις δομές εξουσίας στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι τόσο σοβαρή όσο και προφανής·

9.  επισημαίνει την εμμονή ως προς τις διακρίσεις κατά των γυναικών που διακρίνει τον πολιτικό βίο στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης όπου, ακόμη και όταν οι γυναίκες φτάνουν σε ανώτερες πολιτικές θέσεις και κλιμάκια λήψης αποφάσεων, οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους εξακολουθούν να αμφισβητούνται·

10.  ζητεί ίση πρόσβαση στην εξουσία και ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί ο ρόλος των γυναικών στην άσκηση ηγεσίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που έχουν αναλάβει οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι διεθνείς ΜΚΟ στην προώθηση θετικών μεταρρυθμίσεων και μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και τη βελτίωση της συμμετοχής τους σε πολιτικές και οικονομικές δραστηριότητες· ενθαρρύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την προαγωγή της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση· επισημαίνει ότι μόνιμα αποτελέσματα επιτυγχάνονται ευκολότερα όταν των σχετικών προσπαθειών ηγούνται τα πολιτικά κόμματα και εξαίρει συνεπώς τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και οι γυναικείες οργανώσεις αυτών·

11.  καλεί τα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης να προωθήσουν και να ενισχύσουν την πολιτική συμμετοχή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των γυναικών· υπογραμμίζει ότι μια υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικές δομές αρμόδιες για κεφαλαιώδεις μεταρρυθμίσεις όπως εκείνες κατά της διαφθοράς και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα ήταν ιδιαιτέρως θετική και επωφελής· επικροτεί όλες τις προσπάθειες που συντείνουν σε αυτόν τον στόχο, όπως είναι οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις στους εκλογικούς καταλόγους, οι επιχορηγήσεις, τα προγράμματα κατάρτισης και στήριξης των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην πολιτική αρένα και στον ακτιβισμό, καθώς και τα προγράμματα καθοδήγησης και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αλλαγή της εικόνας των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης·

12.  υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest στην προώθηση της πολιτικής συμμετοχής και προβολής των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης· χαιρετίζει την πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ Γυναικών της Euronest που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016· τάσσεται εν γένει υπέρ της δημιουργίας και της στήριξης από την ΕΕ διακρατικών δικτύων για τη συμμετοχή γυναικών στην πολιτική·

13.  υποστηρίζει σθεναρά τη συμμετοχή και τον ρόλο των γυναικών σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις κατά της διαφθοράς, καθώς και σε δράσεις και προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς· συντάσσεται εν γένει με την άποψη ότι ένας αυξημένος αριθμός γυναικών στον πολιτικό βίο και στα ανώτερα κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης μπορεί να συμβάλει στην ανανέωση των πολιτικών κύκλων και άρα να επηρεάσει θετικά τις εν εξελίξει πολιτικές μεταβατικές περιόδους·

14.  υπενθυμίζει ότι οι αποστολές παρατήρησης εκλογών της ΕΕ και άλλες διεθνείς αποστολές παρατήρησης εκλογών παρέχουν στις εκθέσεις τους συστάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει στο ακέραιο τις συστάσεις αυτές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας·

Οικονομική συμμετοχή των γυναικών

15.  σημειώνει ότι σε γενικές γραμμές οι γυναίκες είναι ενσωματωμένες σε σχετικά υψηλό βαθμό στο εργατικό δυναμικό των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης αλλά ότι η οικονομική συμμετοχή τους βαίνει μειούμενη στο πρόσφατο παρελθόν·

16.  παρατηρεί ότι τα στερεότυπα περί φύλου και οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών δεν επιτρέπουν την ακόμη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας και βρίσκονται στη ρίζα οποιωνδήποτε νέων φραγμών στη γυναικεία επιχειρηματικότητα·

17.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι γυναίκες απασχολούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις υπηρεσίες και στον δημόσιο τομέα και λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με τους τομείς που απασχολούν ως επί το πλείστον άνδρες· παρατηρεί εξάλλου ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να είναι υψηλό, αγγίζοντας μέχρι και το 50%, και ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολιτισμικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα εμπόδια στην προσπάθειά τους να ανέλθουν σε διευθυντικές θέσεις, όπως άλλωστε συμβαίνει συχνά και στην ΕΕ·

18.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι γυναίκες δραστηριοποιούνται κυρίως σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς και τούτο παρά τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσής τους σε όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· ζητεί τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στη διαδικασία εφαρμογής οικονομικών πολιτικών· ζητεί την προώθηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας με στόχο την ενσωμάτωση και την προαγωγή των γυναικών σε εταιρείες και επιχειρήσεις, καθώς και την υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών έργων για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών· τάσσεται υπέρ μιας στοχοθετημένης προσέγγισης που θα επιτύχει την ανάδειξη περισσότερων γυναικών σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις ώστε να αποτελούν πρότυπα για τη νεότερη γενιά, για να μπορέσει τούτη η τελευταία να πιστέψει στις ικανότητές της και να αναζητήσει ηγετικό ρόλο σε όλους τους τομείς εργασίας· τονίζει την ανάγκη για την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και επισημαίνει ότι είναι επειγόντως ανάγκη να ξεπεραστούν νομικά και διαρθρωτικά εμπόδια κατά των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον με στόχο την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και προκειμένου να εξαλειφθούν οι μισθολογικές και συνταξιοδοτικές αποκλίσεις μεταξύ των φύλων·

19.  σημειώνει ότι οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και σαφείς διατάξεις περί γονικής άδειας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι η έλλειψη των παραπάνω επηρεάζει σε ορισμένες περιπτώσεις την πρόσβαση νέων γυναικών και κοριτσιών στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη της καριέρας τους διότι υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να φροντίζουν τα αδέλφια τους·

20.  υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν συχνότερα την ευθύνη της φροντίδας των ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων και ότι συχνά οι γυναίκες με παιδιά συναντούν δυσκολίες ως προς την επανένταξή τους στον επαγγελματικό βίο· υπογραμμίζει ότι ο ίσος επιμερισμός άμισθων εργασιών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως είναι οι φροντίδες ανθρώπων και τα οικιακά καθήκοντα, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και για την οικονομική τους ανεξαρτησία· καλεί εμφατικά τις εθνικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω το δίκτυο ποιοτικών υποδομών φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα·

21.  τονίζει ότι οι προστατευτικές νομικές διατάξεις που υφίστανται σε ορισμένες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και απαγορεύουν την απασχόληση των γυναικών σε δυνητικά επικίνδυνες εργασίες περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα και περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας· παροτρύνει τις χώρες αυτές να αναθεωρήσουν αυτού του είδους τις διατάξεις·

22.  επισημαίνει τη μεγάλη σημασία μιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης για γυναίκες και κορίτσια με σκοπό την ευκολότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην εξάλειψη των στερεοτύπων γύρω από τον ρόλο των γυναικών· επισημαίνει την ανάγκη παροχής στοχοθετημένης στήριξης και καθοδήγησης στις γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίες δεν έχουν συνήθως πρόσβαση σε πιστώσεις ή σε επαγγελματικά δίκτυα και αντιμετωπίζουν υψηλές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις·

23.  τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης μιας κοινωνικής οικονομίας για γυναίκες και υποστηρίζει τη χρήση μικροπιστώσεων ως μέσου οικονομικής ανεξαρτητοποίησης και τόνωσης των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας μέσω των οποίων επιδιώκεται η δραστηριοποίηση γυναικών σε εταιρείες και επιχειρήσεις· σημειώνει εν προκειμένω την καίρια σημασία της διαφάνειας, της ισότιμης πρόσβασης και της διαθεσιμότητας πληροφοριών σχετικά με τα μέσα χρηματοδοτικής στήριξης·

24.  ζητεί ίση πρόσβαση στην παιδεία για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων της βρεφονηπιακής μέριμνας και της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των τομέων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM)· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των κοριτσιών της υπαίθρου μέσω εκπαίδευσης και παρότρυνσης από μικρή ηλικία, κάτι που θα συμβάλει καίρια στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης· ζητεί να ανοίξουν όλες οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ατραποί που παραμένουν ακόμη κλειστές για τις γυναίκες· επισημαίνει το πρόβλημα της παιδικής εργασίας διότι δεν επιτρέπει την πρόσβαση των παιδιών σε επαρκή εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, γεγονός που θα έχει αργότερα αντίκτυπο στην ικανότητά τους να αποκτήσουν μια καλή θέση στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει μιαν ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση των χωρών εταίρων με φορείς και προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι το «Ορίζοντας 2020», το «Δημιουργική Ευρώπη», το COSME και το Erasmus+·

25.  υπογραμμίζει ότι η παιδική εργασία παραμένει κρίσιμο πρόβλημα σε ορισμένες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως δε στη Μολδαβία, τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν· ζητεί από τις εν λόγω χώρες να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για την εξάλειψη όλων των μορφών παιδικής εργασίας και να διασφαλίσουν την πλήρη επιβολή των σχετικών εν ισχύ νόμων·

Βία κατά των γυναικών

26.  εκφράζει την ανάγκη για καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, και της εμπορίας ανθρώπων για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, φαινόμενα που συχνά δεν καταγγέλλονται λόγω της κοινωνικής αποδοχής τέτοιων συμπεριφορών·

27.  καταδικάζει τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών ως όπλο πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών βιασμών, της σεξουαλικής δουλείας, της καταναγκαστικής πορνείας και άλλων μορφών διωγμού των γυναικών όπως είναι η εμπορία ανθρώπων αλλά και ο σεξουαλικός τουρισμός· τονίζει την ανάγκη να παταχθεί η πρακτική των καταναγκαστικών γάμων, βάσει του ορισμού των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και των πρόωρων γάμων· καλεί τα ανατολικά γειτονικά κράτη να ενεργήσουν με συνέπεια για την καταπολέμηση κάθε μορφή εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης των γυναικών μέσω της παρένθετης μητρότητας· καλεί τα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης να λάβουν επειγόντως μέτρα για την πρόληψη και τη δίωξη αυτών των σοβαρών εγκλημάτων όταν διαπράττονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους αλλά ακόμη και εκτός της επικράτειάς τους· υπογραμμίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης οποιωνδήποτε πρωτοβουλιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών εξασφαλίζουν πιο μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε αποτελεσματικές υπηρεσίες για τα θύματα και τους επιζώντες, πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει συνεπώς να είναι επαρκώς στελεχωμένες και εξοπλισμένες· ζητεί να ληφθούν επειγόντως θετικά μέτρα (λόγου χάρη προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης) για θύματα βίας, ιδίως εάν έχουν παιδιά να φροντίσουν, μέτρα που θα στοχεύουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

28.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τα εγκλήματα λόγω φύλου και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας ταξινομούνται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· επικροτεί, εν προκειμένω, το ψήφισμα 2106 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής βίας κατά τις συγκρούσεις, το οποίο εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2013·

29.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την προστασία των γυναικών που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

30.  καλεί τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της τροποποίησης νομικών πράξεων και της παροχής συνδρομής στα θύματα· τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν θεσμικές αλλαγές για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων που στιγματίζουν ακόμη περισσότερο τα θύματα βιασμού και βίας·

31.  τονίζει τη σημασία, μεταξύ των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Στόχου 5, με έμφαση στην παράγραφο 2 που ζητεί την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα· υπογραμμίζει την ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας των κρατών της ανατολικής εταιρικής σχέσης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε συσχετισμό με την επάρκεια των διατάξεων ως προς την αποτελεσματική πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική) και με επαρκείς κυρώσεις για τους δράστες, καθώς και αποζημίωση για τα θύματα και τους επιζώντες·

32.  καλεί τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να σχεδιάσουν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι το σύστημα της δικαιοσύνης λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής κατάρτισης σε νομικούς, αστυνομικούς και λοιπούς υπαλλήλους που χειρίζονται κοινοποιήσεις και καταγγελίες περιστατικών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ούτως ώστε τα θύματα αυτών των περιστατικών να τυγχάνουν της πρέπουσας σοβαρής υποδοχής και μεταχείρισης· ζητεί επίσης μεγαλύτερη συνεργασία και εμπειρογνωμοσύνη από αστυνομικούς, νομικούς, γιατρούς, ψυχολόγους, αρχές και εθελοντικούς φορείς που ασχολούνται με τα θύματα τέτοιων επιθέσεων·

33.  επαναλαμβάνει ότι η προγεννητική επιλογή φύλου βάσει προκαταλήψεων είναι μια σοβαρή μορφή βίας λόγω φύλου και συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων· τάσσεται υπέρ των εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων της κοινωνίας όσον αφορά τις πρακτικές της προγεννητικής επιλογής φύλου· ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες για την αποτροπή και την καταπολέμηση των εν λόγω πρακτικών·

34.  παροτρύνει τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις ανακριτικές και διωκτικές προσπάθειες κατά υπόπτων για το έγκλημα της διακίνησης και τις καταδίκες όσων διακινούν ανθρώπους με σκοπό την εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση· παροτρύνει επίσης τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν την ακεραιότητα των εν λόγω γυναικών βάσει του «σκανδιναβικού μοντέλου» καθώς και να στηρίξουν τις ΜΚΟ εταίρους που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης και επανένταξης στα θύματα·

35.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών της ανατολικής εταιρικής σχέσης αφενός και των οργανισμών της ΕΕ και των φορέων επιβολής του νόμου των κρατών μελών αφετέρου, προκειμένου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία αποτελεί επίσης μία από τις πλέον επικερδείς δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος και προκειμένου για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων·

36.  προτρέπει τα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών το συντομότερο δυνατό, αφού καμιά από τις ενδιαφερόμενες χώρες δεν την έχει επικυρώσει ακόμη· καλεί τις αρχές να θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή τους·

37.  ζητεί να εφαρμοστεί η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου για την εκπαίδευση και την υγεία ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η πρόσβαση σε οικειοθελή οικογενειακό προγραμματισμό, το πλήρες φάσμα υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, καθώς και η σεξουαλική αγωγή·

38.  υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι δεκαπλάσιος στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη· τονίζει δε ότι αποτελεί πολύ συνηθισμένη μορφή καρκίνου μεταξύ των γυναικών ηλικίας 15-44 ετών και ότι έχει, ως εκ τούτου, ευρείες επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό· ζητεί να διοργανωθούν εθνικά προγράμματα ελέγχου και εμβολιασμού για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε δικαιώματα των γυναικών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, όπως είναι η θεώρηση διαβατηρίου, το δικαίωμα νόμιμης διαμονής και τα κοινωνικά δικαιώματα, να αποκτώνται σε προσωπική βάση και όχι σε συνάρτηση με την οικογενειακή τους κατάσταση ή τη συζυγική τους ιδιότητα·

40.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να μπορούν οι γυναίκες και τα κορίτσια που επανενώνονται με τις οικογένειές τους στην ΕΕ να αποκτούν ατομικά δικαιώματα στο πλαίσιο των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης, ούτως ώστε να μην εξαρτώνται από άρρενα συγγενή και την ενδεχομένως καταχρηστική συμπεριφορά αυτού προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση ή την εργασία·

Ο ρόλος των γυναικών στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων

41.  επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην επίλυση συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στις επείγουσες καταστάσεις που δημιουργούν οι συγκρούσεις, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκτοπισμένα άτομα· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τις προσπάθειες ανασυγκρότησης και τις διαδικασίες πολιτικής μετάβασης·

42.  ενθαρρύνει την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και ζητεί τη μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών στις σχετικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 1325 και 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

43.  ζητεί να παρέχεται ειδική προστασία στις γυναίκες και στα κορίτσια που αιτούνται άσυλο, διότι ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ευάλωτες και μπορεί να προσπαθούν να γλιτώσουν από μορφές βίας που στρέφονται εναντίον του φύλου τους και παράλληλα να αδυνατούν ή να είναι απρόθυμες να προβούν σε σχετικές αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος πρόσφυγα·

Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών

44.  τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και θετικών προτύπων που μπορούν να αναπαραχθούν σε άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· θεωρεί ότι τα έργα στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση πρέπει να περιλαμβάνουν την πρωτοβουλία της μονάδας UN Women και του UNDP με τίτλο «Women in Politics in Moldova» (Γυναίκες στην πολιτική στη Μολδαβία) που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Σουηδίας, και η οποία στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των γυναικών στην πολιτική και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμβολή των γυναικών στην πολιτική διαδικασία·

45.  επικροτεί το πρόγραμμα Women in Business (Γυναικεία επιχειρηματικότητα) που υλοποιεί η ΕΕ και η ΕΤΑΑ στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και το οποίο προσφέρει στις ΜΜΕ που διοικούνται από γυναίκες πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές συμβουλές μέσω της παροχής πιστώσεων, στήριξης για τη διαχείριση κινδύνου και τεχνικής βοήθειας στις τοπικές τράπεζες εταίρους που συνεργάζονται με ΜΜΕ που διοικούνται από γυναίκες, καθώς και παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, κατάρτιση και καθοδήγηση·

46.  επισημαίνει τα θετικά παραδείγματα της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην επίλυση συγκρούσεων και τη συμφιλίωση, όπως ο διάλογος μεταξύ γυναικών στον Καύκασο για την ειρήνη και την ασφάλεια, που ξεκίνησε το 1994 και αναπτύχθηκε από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ειρήνης προκειμένου να δώσει στις γυναίκες στον Καύκασο την ευκαιρία να εργαστούν σε έργα όπως η αποκατάσταση των παιδιών θυμάτων πολέμου, η κατάρτιση για την ειρήνη και η οικοδόμηση της δημοκρατίας·

47.  στηρίζει προγράμματα χειραφέτησης των γυναικών μέσω της τόνωσης της αυτοπεποίθησής τους, της διασφάλισης της συμμετοχής τους και της αύξησης της ισχύος και της αρμοδιότητάς τους να λαμβάνουν αποφάσεις σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν τη ζωή τους· δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζει η ελευθερία έκφρασης και γνώμης στη χειραφέτηση των γυναικών· τάσσεται με θέρμη υπέρ προγραμμάτων χειραφέτησης που επιδιώκουν την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε τοπικές εκλογές, όπως είναι το πρόγραμμα WiLD (Woman in Local Democracy – Η γυναίκα στην τοπική δημοκρατία), το 70% των δικαιούχων του οποίου εξελέγησαν στις εκλογές του 2013 και του 2014 στην Αρμενία ή που επιδιώκουν την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία εφαρμογής οικονομικών πολιτικών, όπως είναι το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) το οποίο υλοποιείται επί του παρόντος στο Αζερμπαϊτζάν για την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες στην περιφέρεια Masalli· επικροτεί το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στη δικαιοσύνη σε πέντε χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, το οποίο αποσκοπεί στον προσδιορισμό και στη στήριξη της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να σχεδιάζουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το σύστημα δικαιοσύνης λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης των νομικών·

Ενίσχυση της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας

48.  υπογραμμίζει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν δαπανηθεί 103 εκατομμύρια EUR σε 121 έργα και προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ευρωπαϊκή γειτονία, συμπεριλαμβανομένων των 5 εκατομμυρίων EUR του προγράμματος Women in Business (Γυναικεία επιχειρηματικότητα) στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· αναγνωρίζει ότι έχει ήδη παρασχεθεί σημαντική στήριξη από την ΕΕ για την επίτευξη στόχων στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων, μέσω του μηχανισμού παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ομοτίμων (TAIEX) που συμβάλλει στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και προωθεί τη συνεργασία γύρω από θεμελιώδεις αρχές και πολιτικές·

49.  επισημαίνει ότι ενώ η ισότητα των φύλων αποτελεί οριζόντια αρχή της ΕΠΓ και του ΕΜΓ, θα πρέπει να επιδιωχθούν περισσότερο ακριβείς και μετρήσιμοι στόχοι στον τομέα αυτόν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020· υπογραμμίζει την ανάγκη για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως στρατηγικής για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, και την ανάληψη θετικής δράσης στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

50.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε όλα τα πεδία της ΕΠΓ και του ENI, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της υλοποίησης ορισμένων στόχων στον τομέα της ισότητας των φύλων·

51.  σημειώνει ότι στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΕΠΓ, οι ειδικές ανά χώρα εκθέσεις οφείλουν να επικεντρωθούν στις προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν με τους εταίρους· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι τακτικές εκθέσεις, οι οποίες θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στη γειτονία, θα περιλαμβάνουν επίσης ειδική έμφαση στην ισότητα των φύλων·

52.  επισημαίνει την ανάγκη ενσωμάτωσης ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην ημερήσια διάταξη των τακτικών διαλόγων σε θέματα πολιτικής και ανθρώπινων δικαιωμάτων με τους εταίρους της ανατολικής εταιρικής σχέσης, από κοινού με συναφείς προτεινόμενες δράσεις·

53.  υπογραμμίζει τον σημαίνοντα ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε όλους τους ανωτέρω τομείς και επισημαίνει την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

54.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν εναρμονισμένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· ενθαρρύνει τη δυνατότητα θέσπισης του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από τον ΕΜΓ·

55.  τονίζει την ανάγκη παροχής στήριξης από τον ΕΜΓ στις τοπικές οργανώσεις γυναικών και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που είναι οι πλέον κατάλληλες για να επηρεάσουν τους τοπικούς πληθυσμούς και να συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στις περιοχές αυτές·

56.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ισχυρότερους διμερείς και πολυμερείς δεσμούς με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να επιδιώξουν μιαν ενεργό συμμετοχή σε μεταβατική στήριξη, τεχνική υποστήριξη και ανταλλαγή εμπειριών· πιστεύει εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε στενή φυσική εγγύτητα με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ενίσχυσης των δεσμών και στη συμμετοχή άλλων κρατών μελών σε συμπράξεις με την ανατολική εταιρική σχέση·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0018.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0350.
(5) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 21.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου