Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0159(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0324/2016

Внесени текстове :

A8-0324/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0488

Приети текстове
PDF 465kWORD 48k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Производства по несъстоятелност и синдици ***I
P8_TA(2016)0488A8-0324/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0317),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0196/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 17 ноември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0324/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност
P8_TC1-COD(2016)0159

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/353.)

Правна информация - Политика за поверителност