Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0159(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0324/2016

Ingediende teksten :

A8-0324/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0488

Aangenomen teksten
PDF 240kWORD 39k
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg
Insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen ***I
P8_TA(2016)0488A8-0324/2016
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 december 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen die zijn opgenomen in de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0317),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0196/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 17 november 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0324/2016),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 december 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures
P8_TC1-COD(2016)0159

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/353.)

Juridische mededeling - Privacybeleid