Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2226(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0330/2016

Внесени текстове :

A8-0330/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0490

Приети текстове
PDF 558kWORD 57k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция)
P8_TA(2016)0490A8-0330/2016

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16384/1/2010),

—  като взе предвид проекта на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна (16388/2010),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0097/2011),

—  като взе предвид своята междинна резолюция от 15 декември 2011 г.(1) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 14 декември 2016 г.(2) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид последните наблюдения на експертната комисия по прилагането на конвенциите и препоръките относно Узбекистан във връзка с Конвенцията относно премахването на принудителния труд (Конвенция № 105) и Конвенцията относно най-тежките форми на детския труд (Конвенция № 182), приети през 2015 г. и публикувани през 2016 г.(3),

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (А8-0330/2016),

A.  като има предвид, че през декември 2011 г. Европейският парламент реши да отложи решението си относно одобрението за Протокола към Споразумението между ЕС и Узбекистан по отношение на текстилните изделия, като прие междинен доклад, разглеждащ твърденията за използване на детски и принудителен труд при събирането на реколтата от памук в Узбекистан;

Б.  като има предвид, че в този междинен доклад Парламентът заключава, че ще разгледа даването на одобрение само ако на наблюдателите на МОТ е бил осигурен достъп от узбекските органи за предприемането на задълбочено и невъзпрепятствано наблюдение, както и ако те са потвърдили изпълнението на конкретни реформи, довели до съществени резултати по такъв начин, че използването на принудителен и детски труд действително е в процес на премахване на национално, областно и местно равнище;

В.  като има предвид, че Парламентът установи редовен диалог с Комисията, ЕСВД, правителството на Узбекистан, МОТ и гражданското общество с цел да наблюдава как протича събирането на реколтата от памук и да оказва натиск върху всички участници за слагане на край на използването на детски и принудителен труд в Узбекистан;

Г.  като има предвид, че през 2013 г. правителството на Узбекистан даде разрешение на МОТ да наблюдава събирането на реколтата от памук; като има предвид, че от 2013 г. насам МОТ е провел няколко наблюдения, първоначално фокусирани върху детския труд, а по-късно разширени и до принудителния труд и условията за наемане на работа;

Д.  като има предвид, че сътрудничеството между МОТ и правителството на Узбекистан постепенно се разшири и през 2014 г. Узбекистан стана първата централноазиатска държава, договорила с МОТ програма на страната за достоен труд;

Е.  като има предвид, че последните наблюдения на МОТ по време на събирането на реколтата от памук през 2015 г. показват, че „използването на деца при събирането на реколтата от памук е станало рядко, спорадично и социално неприемливо, въпреки че е необходима продължаваща бдителност“(4);

Ж.  като има предвид, че според МОТ, въпреки че осведомеността за принудителния труд в Узбекистан е все още на ранен етап, проучванията показват, че повечето работници берат памук доброволно и имат възможност да откажат да го правят;

З.  като има предвид, че окончателният доклад на МОТ относно събирането на реколтата от памук през 2016 г. в Узбекистан ще бъде на разположение в края на годината;

И.  като има предвид, че премахването на принудителния и детския труд в Узбекистан е обективен, но все още незавършен процес, който изисква усилия и който трябва да бъде допълнително подкрепен от ЕС и международната общност, включително с участието на организации на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека и трудовите права;

Й.  като има предвид, че правителството на Узбекистан е приело план за действие за промяна на процеса на набиране на участници в събирането на реколтата от памук и че заедно с организации на работодателите и професионални съюзи насърчава повишаването на осведомеността и е разработило механизъм за получаване на обратна информация с цел премахване на принудителния и детския труд;

K.  като има предвид, че неправителствените организации все още съобщават за нарушения на правата на човека в страната, особено при събирането на реколтата от памук, където те сочат масово принудително мобилизиране на студенти и държавни служители по времето за бране на памук, а така също и нарушения на свободата на сдруженията и свободата на изразяване на мнение, по-конкретно разпити на граждани, които съобщават за събирането на реколтата, редовно преследване и тормоз на защитници на правата на човека и активисти от гражданското общество и недопускане на международни правозащитни групи и медии да работят в страната;

Л.  като има предвид, че внезапната смърт на президента Ислам Каримов не следва да окаже отражение върху приемствеността на продължаващия процес на подобряване на условията на труд в полетата с памук в Узбекистан;

1.  подчертава значението на действията, предприети от правителството на Узбекистан за даване на разрешение на МОТ да наблюдава събирането на реколтата от памук и за започване на широко сътрудничество с МОТ чрез програма на страната за достоен труд;

2.  приветства съществения напредък, постигнат в Узбекистан от 2013 г. насам, включително приемането на закони, забраняващи използването на детски труд, и постигането на почти пълно премахване на детския труд; насърчава органите да се ангажират допълнително в национална кампания за повишаване на осведомеността с цел пълното премахване на детския труд;

3.  оценява факта, че правителството на Узбекистан също се стреми към премахване на принудителния труд в сътрудничество с МОТ и че е постигнат напредък; при все това подчертава, че все още съществуват трудни за определяне форми на недоброволен труд, че този процес е сложен и изисква, наред с останалото, реформа на политиките по заетостта;

4.  счита, че поради тези усилия на правителството на Узбекистан Парламентът следва да даде одобрение за Протокола към Споразумението между ЕС и Узбекистан по отношение на текстилните изделия; счита, че това одобрение ще представлява положителен знак за насърчаване на узбекското правителство да продължи да полага усилия за пълното премахване на детския труд и всички други форми на принудителен труд, както и допълнително да укрепи сътрудничеството с ЕС;

5.  приветства факта, че Федерацията на профсъюзите на Узбекистан се присъедини към Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) като асоцииран член през октомври 2015 г.; подчертава ролята, която узбекските профсъюзи играят за гарантиране на достойни условия на труд и за защита на трудовите права; призовава узбекското правителство за пълно сътрудничество с профсъюзите в тази област; насърчава узбекските профсъюзи да увеличат своята роля в усилията за пълно премахване на принудителния труд;

6.  изразява загриженост относно съобщенията на независими наблюдатели за мобилизиране на граждани, ръководено от държавата, включващо принудителен труд на държавни служители и студенти, в работата преди събирането на реколтата през 2016 г.;

7.  призовава следващия президент на Узбекистан да изгради нова парадигма за правата на човека, като незабавно сложи край на продължаващото използване на принудителен труд и детски труд по време на събирането на реколтата от памук;

8.  призовава Комисията и ЕСВД да предоставят на Парламента редовно подробна информация относно положението в Узбекистан, особено във връзка с премахването на детския и принудителния труд; взема решение да продължи да наблюдава събитията в Узбекистан и да организира редовен диалог с МОТ, Комисията, ЕСВД и други заинтересовани лица, целящ пълното премахване на принудителния труд и детския труд в Узбекистан;

9.  отчита, че все още ще бъде необходима комбинация от диалог и сътрудничество, както и да продължи натискът върху правителството на Узбекистан от страна на Съюза, МОТ и Световната банка за постигането на тази цел; запазва си правото да призове Комисията и Съвета да активират членове 2 и 95 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, така че да бъдат предприети всички необходими общи и конкретни мерки, ако не бъде изпълнен ангажиментът за премахване на детския и принудителния труд;

10.  призовава Комисията и делегацията на ЕС в Ташкент да оказват съдействие, чрез политически диалог и програми за подпомагане, за структурната реформа в Узбекистан, в т.ч. по-високо заплащане за берачите на памук, механизация и по-голяма бюджетна прозрачност относно приходите от реколтата от памук;

11.  споделя виждането, че програмата на страната за достоен труд следва да бъде продължена след 2016 г. и следва да се задълбочи, за да разгледа модернизацията на узбекската икономика и подобряването на политиката по заетостта в области като здравословните и безопасни условия на труд и трудовите инспекции, като едновременно с това взема предвид и равенството между половете; във връзка с това приветства Указ № 909 на узбекското правителство (от 16 ноември 2015 г.), който има за цел да подобри условията на труд, заетостта и социалната защита на работниците в селскостопанския сектор през периода 2016 – 2018 г.;

12.  подчертава, че помощта, предоставяна от ЕС през последните години, съсредоточена върху принципите на правовата държава и съдебната система и имаща за цел даването на тласък за провеждането на реформи и рационализирането на работата на узбекския парламент, трябва да доведе до осезаеми резултати;

13.  счита, че помощта на ЕС за Узбекистан следва също така да бъде насочена към това страната да изостави отглеждането на памук като монокултура и към намаляване на нейната зависимост от износ чрез диверсификация на икономиката, което постепенно би могло да облекчи бедственото състояние на околната среда, в частност по отношение на това, което е останало от Аралско море и притоците му;

14.  призовава Комисията да представи възможно най-скоро водещата инициатива на ЕС за отговорно управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла, заедно с предложение за засилване на прозрачността на веригата на доставките; припомня значението на Пакта за устойчивост, стартиран през 2013 г., и подчертава че този вид инициатива може да послужи за основа за разработване на нови дейности в партньорство с трети държави с оглед постигане на целите за подобряване на здравословните и безопасни условията на труд в сектора за производство на облекла;

15.  насърчава правителството на Узбекистан да работи за ратифицирането и ефективното изпълнение на всичките 27 ключови международни конвенции по ОСП+, за да бъде в състояние да кандидатства за тарифни преференции по ОСП+;

16.  подчертава, че през 2009 г. и 2010 г. Съветът отмени санкциите на ЕС, „за да насърчи властите в Узбекистан да предприемат по-нататъшни конкретни стъпки за подобряване на правовия ред и положението с правата на човека по места“, като посочи освен това, че „Съветът ще продължи да следи отблизо положението с правата на човека в Узбекистан“ и че „задълбочеността и качеството на диалога и на сътрудничеството ще зависят от реформите в Узбекистан“;

17.  призовава Комисията и ЕСВД да наблюдават политическия преход в Узбекистан и да предоставят на Парламента редовно подробна информация относно този процес;

18.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП), ЕСВД и държавите членки да използват процеса на преход като възможност за оказване на натиск с цел постигане на конкретни и измерими подобрения в областта на правата на човека през следващите месеци; подчертава, че конкретните подобрения следва да включват условията, определени от външните министри на ЕС през 2010 г.;

19.  посочва, че текстилният сектор, и по-специално производството на памук, е основната област на търговията между ЕС и Узбекистан; подчертава в тази връзка, че ЕС следва да използва в пълна степен разширяването на СПС с цел да се гарантира, че узбекските органи след внезапната смърт на президента са ангажирани с процес на преход, който води до по-добро управление, укрепване на принципите на правовата държава, демократични реформи и значително подобряване на положението с правата на човека;

20.  отново потвърждава ангажимента на Съюза да продължи да развива и задълбочава връзките с Узбекистан, което изисква спазване на правата на човека и принципите на правовата държава; призовава правителството на Узбекистан да предостави повече пространство на независимото гражданско общество, да вземе в по-голяма степен предвид безпокойствата на узбекските и международните НПО и да изпълни ангажиментите си по Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията против изтезанията;

21.  настоятелно призовава узбекските органи изцяло да спазват своите международни ангажименти във връзка със защитата на правата на човека; приветства обявеното от тях предложение за амнистия по повод на 24-та годишнина на Конституцията на Узбекистан; настоятелно призовава узбекските органи да включат в този жест освобождаването от затвора на всички лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, подобряването на третирането на лицата по време на предварителното задържане и прекратяването на цикъла на репресии, задържания и издаване на присъди; насърчава узбекското правителство да засили своето сътрудничество с международните институции, включително посредством 11 специални процедури, създадени от Съвета на ООН по правата на човека(5);

22.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република Узбекистан.

(1) ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 195.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0489.
(3) Доклад на експертната комисия по прилагането на конвенциите и препоръките — Прилагане на международните трудови стандарти, 2016 г., ІІІ доклад (Част 1Aa)
(4) Доклад на експертната комисия по прилагането на конвенциите и препоръките — Прилагане на международните трудови стандарти, 2016 г., ІІІ доклад (Част 1A), стр. 218.
(5) Единадесетте специални процедури са описани в http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB.За общ преглед на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека вж. http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

Правна информация - Политика за поверителност