Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2226(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0330/2016

Předložené texty :

A8-0330/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0490

Přijaté texty
PDF 402kWORD 49k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky
P8_TA(2016)0490A8-0330/2016

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16384/1/2010),

–  s ohledem na návrh Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé (16388/2010),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0097/2011),

–  s ohledem na své průběžné usnesení ze dne 15. prosince 2011(1) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. prosince 2016(2) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na nejnovější postřehy výboru odborníků pro uplatňování úmluv a doporučení o Uzbekistánu týkající se Úmluvy o odstranění nucené práce (úmluva č. 105) a Úmluvy o nejhorších formách dětské práce (úmluva č. 182), které byly přijaty v roce 2015 a zveřejněny v roce 2016(3),

–   s ohledem na Protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

–   s ohledem na Protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0330/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament se v prosinci 2011 rozhodl odložit rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením protokolu o textilu k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem a přijal průběžnou zprávu s cílem řešit obvinění z využívání dětské a nucené práce při sklizni bavlny v Uzbekistánu;

B.  vzhledem k tomu, že v této průběžné zprávě Parlament dochází k závěru, že zváží schválení protokolu až poté, co uzbecké úřady pozorovatelům MOP umožní vstup do země, aby provedli pečlivou a ničím neomezenou kontrolu, a až tito pozorovatelé potvrdí, že byly provedeny konkrétní reformy a dosaženy konkrétní výsledky směřující k účinnému odstranění nucené práce a dětské práce na národní, regionální a místní úrovni;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament zahájil pravidelný dialog s Komisí, ESVČ, vládou Uzbekistánu, MOP a občanskou společností s cílem monitorovat dění během sklizně bavlny a vyvíjet tlak na všechny zúčastněné strany, aby usilovaly o ukončení využívání dětské a nucené práce v Uzbekistánu;

D.  vzhledem k tomu, že vláda Uzbekistánu v roce 2013 umožnila MOP sledovat sklizeň bavlny; vzhledem k tomu, že MOP od roku 2013 sklizeň několikrát pozorovala, přičemž zpočátku se zaměřila na dětskou práci a později svůj záběr rozšířila o nucenou práci a náborové podmínky;

E.  vzhledem k tomu, že spolupráce mezi MOP a vládou Uzbekistánu se postupně prohlubuje a Uzbekistán se v roce 2014 stal první zemí Střední Asie, která se s MOP dohodla na programu na podporu důstojné práce;

F.  vzhledem k tomu, že z posledního sledování situace během sklizně bavlny, které MOP uskutečnila v roce 2015, vyplývá, že „dětská práce se při sklizni bavlny vyskytuje vzácněji a sporadičtěji a stává se společensky nepřijatelnou, avšak je zapotřebí neustálé ostražitosti“(4);

G.  vzhledem k tomu, že podle MOP se povědomí o nucené práci v Uzbekistánu sice teprve začíná utvářet, průzkumy prováděné MOP nicméně ukazují, že většina pracovníků sbírá bavlnu dobrovolně a má možnost tuto práci odmítnout;

H.  vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva MOP o sklizni bavlny v Uzbekistánu v roce 2016 bude k dispozici na konci letošního roku;

I.  vzhledem k tomu, že odstraňování nucené a dětské práce v Uzbekistánu je cílový, avšak dosud neukončený proces, který vyžaduje úsilí a další podporu EU a mezinárodního společenství, včetně účasti organizací občanské společnosti, které působí v oblasti lidských a pracovních práv;

J.  vzhledem k tomu, že uzbecká vláda přijala akční plány na změnu náboru pracovníků pro sběr bavlny a spolu s organizacemi zaměstnavatelů a s odbory podpořila zvýšení povědomí a vyvinula mechanismy zpětné vazby na zabránění nucené a dětské práci;

K.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace stále hlásí případy porušování lidských práv v zemi, zejména v oblasti pěstování bavlny, kde podle nich v době sklizně dochází k hromadné mobilizaci studentů a zaměstnanců veřejné správy a k porušování svobody sdružování a projevu, zejména k vyslýchání občanů s informacemi o sklizni, častému pronásledování zastánců lidských práv a aktivistů občanské společnosti a k bránění mezinárodním skupinám v oblasti práv a pobočkám sdělovacích prostředků v působení v této zemi;

L.  vzhledem k tomu, že náhlá smrt prezidenta Islama Karimova by neměla mít žádný vliv na pokračování již probíhajícího procesu zlepšování pracovních podmínek na polích bavlny v Uzbekistánu;

1.  zdůrazňuje význam opatření, která uzbecká vláda přijala s cílem umožnit MOP sledování sklizně bavlny a navázat s MOP širokou spolupráci prostřednictvím programu na podporu důstojné práce;

2.  vítá významný pokrok, jehož bylo v Uzbekistánu dosaženo od roku 2013, včetně přijetí právních předpisů, které zakazují dětskou práci, a dosažení téměř úplného vymýcení dětské práce; vybízí uzbecké orgány, aby se více zapojily do celostátní kampaně na podporu informovanosti za účelem naprostého vymýcení dětské práce;

3.  oceňuje skutečnost, že odstranění nucené práce prosazuje rovněž uzbecká vláda ve spolupráci s MOP a že bylo v této věci dosaženo pokroku; zdůrazňuje však, že nedobrovolná práce se vyskytuje i nadále, jen v rafinovanější podobě, a že se jedná o složitý proces, který vyžaduje mj. reformu zaměstnanecké politiky;

4.  zastává názor, že vzhledem k tomuto úsilí uzbecké vlády by Parlament měl dát souhlas k uzavření protokolu o textilu mezi EU a Uzbekistánem; je toho názoru, že takový souhlas bude pozitivním signálem podpory uzbecké vládě, aby i nadále usilovala o úplné vymýcení dětské práce a všech dalších forem nucené práce a zároveň aby ještě více posílila spolupráci s EU;

5.  vítá skutečnost, že se Federace odborových svazů Uzbekistánu v říjnu 2015 připojila jako přidružený člen k Mezinárodní konfederaci odborových svazů; zdůrazňuje roli, kterou hrají uzbecké odbory při zajišťování důstojných pracovních podmínek a v ochraně pracovních práv; vyzývá uzbeckou vládu, aby v tomto ohledu plně spolupracovala s odbory; povzbuzuje uzbecké odbory, aby posílily svoji úlohu v úsilí o úplné vymýcení nucené práce;

6.  je znepokojen zprávami nezávislých pozorovatelů o mobilizaci občanů řízené státem, včetně nucené práce zaměstnanců veřejné správy a studentů, v rámci předsklizňové práce v roce 2016;

7.  vyzývá příštího uzbeckého prezidenta, aby zavedl nový model lidských práv, a to tak, že okamžitě ukončí přetrvávající praxi využívání nucené práce a dětské práce při sklizni bavlny;

8.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby Parlamentu pravidelně poskytovaly podrobné informace o situaci v Uzbekistánu, zejména pokud jde o odstraňování dětské a nucené práce; rozhodl se pokračovat v monitorování situace v Uzbekistánu a pořádat pravidelný dialog s MOP, Komisí, ESVČ a dalšími zúčastněnými stranami s cílem vymýtit nucenou a dětskou práci v Uzbekistánu;

9.  je si vědom toho, že k dosažení tohoto cíle bude vedle vedení dialogu a rozvíjení spolupráce i nadále nutné, aby Unie, MOP a Světová banka vyvíjely nepřetržitý tlak na vládu Uzbekistánu; vyhrazuje si právo požádat Komisi a Radu o aktivaci článků 2 a 95 dohody o partnerství a spolupráci, které umožňují přijmout veškerá obecná nebo specifická opatření v případě, že závazek k vymýcení dětské a nucené práce nebude plněn;

10.  vyzývá Komisi a delegaci EU v Taškentu, aby prostřednictvím politického dialogu a asistenčních programů přispěly ke strukturálním reformám v Uzbekistánu, včetně zvýšení odměn pro sběrače bavlny, mechanizace a větší rozpočtové transparentnosti, pokud jde o příjmy ze sklizně bavlny;

11.  souhlasí s názorem, že program na podporu důstojné práce byl měl být prodloužen i na období po roce 2016 a měl by být prohlouben a zabývat se také modernizací uzbeckého hospodářství, zlepšováním zaměstnanecké politiky v takových oblastech jako ochrana bezpečnosti a zdraví při práci a pracovní inspekce, přičemž by měla být zohledněna rovněž rovnost pohlaví; v této souvislosti vítá uzbecké vládní nařízení č. 909 (ze dne 16. listopadu 2015), jehož cílem je zlepšení pracovních podmínek, zaměstnanosti a sociální ochrany pracovníků v zemědělství během let 2016–2018;

12.  zdůrazňuje, že podpora, kterou EU v posledních letech Uzbekistánu poskytovala, se zaměřením na právní stát a soudnictví a usilující o nastartování reforem a zefektivnění práce uzbeckého parlamentu, musí přinést hmatatelné výsledky;

13.  je přesvědčen, že pomoc EU Uzbekistánu by rovněž měla být zaměřena na to, aby se země přestala spoléhat na monokulturní pěstování bavlny a diverzifikací hospodářství se snížila závislost na jejím vývozu, což by mohlo postupně zmírnit katastrofální stav životního prostředí, a to zejména v případě vysychajícího Aralského jezera a jeho přítoků;

14.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila „stěžejní iniciativu EU týkající se zodpovědného řízení dodavatelského řetězce v oděvním odvětví“ společně s návrhem na zvýšení transparentnosti tohoto dodavatelského řetězce; připomíná význam paktu udržitelnosti přijatého v roce 2013 a zdůrazňuje, že iniciativy tohoto druhu mohou sloužit jako základ pro přípravu nových opatření v partnerství se třetími zeměmi v zájmu plnění cílů v oblasti zlepšování pracovních, zdravotních a bezpečnostních podmínek v oděvním průmyslu;

15.  vybízí vládu Uzbekistánu, aby usilovala o ratifikaci a účinné provádění všech 27 stěžejních mezinárodních dohod v rámci režimu GSP+, a mohla tak požádat o celní preference režimu GSP+;

16.  zdůrazňuje, že v roce 2009 a 2010 Rada zrušila sankce EU, což „mělo povzbudit uzbecké orgány k přijetí dalších zásadních opatření v zájmu posílení právního státu a zlepšení místní situace v oblasti lidských práv,“ a zároveň uvedla, že „bude pozorně a nepřetržitě sledovat situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu“ a že „hloubka a kvalita dialogu a spolupráce bude záviset na reformách Uzbekistánu“;

17.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby sledovaly politickou transformaci v Uzbekistánu a pravidelně o tomto procesu Parlamentu poskytovaly informace;

18.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ a členské státy EU, aby využily proces transformace jako příležitost požadovat během následujících měsíců konkrétní, měřitelná zlepšení v oblasti lidských práv; zdůrazňuje skutečnost, že konkrétní zlepšení by měla zahrnovat podmínky stanovené ministry zahraničních věcí EU v roce 2010;

19.  poukazuje na to, že odvětví textilní výroby, a zejména produkce bavlny, představuje hlavní oblast obchodu mezi EU a Uzbekistánem; zdůrazňuje v této souvislosti, že EU by měla plně využít prodloužení dohody o partnerství a spolupráci s cílem zajistit, že se uzbecké orgány po náhlé smrti prezidenta zapojí do procesu transformace, který povede k lepší správě věcí veřejných, posílení právního státu, demokratickým reformám a k podstatnému zlepšení situace v oblasti lidských práv;

20.  opětovně připomíná závazek Unie k dalšímu prohlubování vztahů s Uzbekistánem, což vyžaduje, aby byla dodržována lidská práva a zásady právního státu; vyzývá vládu Uzbekistánu, aby vytvořila větší prostor pro nezávislou občanskou společnost a více zohlednila zájmy uzbeckých a mezinárodních nevládních organizací a aby plnila své závazky vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a úmluvy proti mučení;

21.  naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby plně dodržovaly své mezinárodní závazky týkající se ochrany lidských práv; vítá, že oznámily návrh vyhlášení amnestie při příležitosti 24. výročí ústavy Uzbekistánu; naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby do tohoto gesta zahrnuly i propuštění všech osob uvězněných na základě politicky motivovaných obvinění, zlepšení zacházení s nimi ve vazbě a ukončení cyklu tvrdých zákroků, zatýkání a usvědčování; vybízí uzbeckou vládu, aby více spolupracovala s mezinárodními institucemi, a to i prostřednictvím jedenácti zvláštních postupů zřízených Radou pro lidská práva OSN(5);

22.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Republiky Uzbekistán.

(1) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 195.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0489.
(3) Zpráva výboru odborníků o uplatňování úmluv a doporučení, zpráva III(1A) - Uplatňování mezinárodních pracovních norem 2016 - ZPRÁVA III (Část 1A).
(4) Zpráva výboru odborníků o uplatňování úmluv a doporučení - Uplatňování mezinárodních pracovních norem 2016 - ZPRÁVA III (Část 1A). s. 218.
(5) Jedenáct zvláštních postupů je popsáno zde: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB Pro obecný přehled o zvláštních postupech UNHRC viz : http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

Právní upozornění - Ochrana soukromí