Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2226(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0330/2016

Texte depuse :

A8-0330/2016

Dezbateri :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0490

Texte adoptate
PDF 337kWORD 55k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile
P8_TA(2016)0490A8-0330/2016

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16384/1/2010),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte (16388/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0097/2011),

–  având în vedere Rezoluția sa interimară din 15 decembrie 2011(1) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 decembrie 2016(2) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere cele mai recente observații ale Comitetului de experți pentru aplicarea convențiilor și recomandărilor referitoare la Uzbekistan în legătură cu Convenția privind abolirea muncii forțate (Convenția 105) și Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor (Convenția 182), adoptată în 2015 și publicată în 2016(3),

–   având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

–   având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0330/2016),

A.  întrucât, în decembrie 2011, Parlamentul European a hotărât să își amâne decizia privind aprobarea Protocolului UE-Uzbekistan referitor la comerțul cu textile, adoptând un raport interimar în care se menționează mărturii privind folosirea muncii copiilor și a muncii forțate la recoltarea bumbacului în Uzbekistan;

B.  întrucât, în raportul său interimar, Parlamentul a concluzionat că nu va lua în considerare aprobarea decât după ce autoritățile uzbece vor fi permis accesul observatorilor OIM, în vederea monitorizării stricte și nestânjenite, iar aceștia din urmă vor fi confirmat că au fost implementate reforme concrete, care au dat rezultate substanțiale, astfel ca practica muncii forțate și a muncii copiilor să fie efectiv în curs de eradicare la nivel național, de vilaiet și local;

C.  întrucât Parlamentul a purtat un dialog periodic cu Comisia, SEAE, guvernul Uzbekistanului, OIM și societatea civilă pentru a monitoriza modul în care decurge recoltarea bumbacului și a exercita presiuni asupra tuturor celor implicați să pună capăt folosirii muncii copiilor și muncii forțate în Uzbekistan;

D.  întrucât, în 2013, guvernul Uzbekistanului a autorizat OIM să monitorizeze recoltarea bumbacului; întrucât, începând din 2013, OIM a desfășurat câteva acțiuni de monitorizare, inițial axate pe munca copiilor și ulterior extinse la munca forțată și condițiile de recrutare;

E.  întrucât cooperarea dintre OIM și guvernul Uzbekistanului s-a lărgit treptat și, în 2014, Uzbekistan a devenit prima țară din Asia Centrală care a acceptat să încheie un program de țară privind munca decentă cu OIM;

F.  întrucât cea mai recentă acțiune de monitorizare a OIM din timpul recoltei de bumbac din 2015 a scos la iveală faptul că folosirea copiilor la recoltarea bumbacului a devenit rară, sporadică și inacceptabilă social, chiar dacă vigilența trebuie menținută în continuare(4);

G.  întrucât, deși, potrivit OIM, în Uzbekistan lumea abia începe să conștientizeze problema muncii forțate, sondaje recente efectuate de OIM arată totuși că majoritatea lucrătorilor participă de bună voie la culesul bumbacului și că au posibilitatea de a refuza acest lucru;

H.  întrucât raportul final al OIM referitor la recolta de bumbac din 2016 în Uzbekistan va fi publicat la sfârșitul acestui an;

I.  întrucât eradicarea muncii forțate și a muncii copiilor în Uzbekistan este un proces obiectiv, dar încă în desfășurare care necesită eforturi și are nevoie în continuare de sprijinul Uniunii și al comunității internaționale, inclusiv de participarea organizațiilor societății civile pentru drepturile omului și pentru drepturile lucrătorilor;

J.  întrucât guvernul Uzbekistanului a adoptat planuri de acțiune pentru schimbarea modului de recrutare a persoanelor pentru recoltarea bumbacului și, în colaborare cu organizațiile patronale și cu sindicatele, a promovat sensibilizarea și a elaborat un mecanism de feedback pentru a preveni munca forțată și munca copiilor;

K.  întrucât ONG-urile raportează în continuare cazuri de încălcare a drepturilor omului în Uzbekistan, mai ales în domeniul recoltării bumbacului unde, potrivit acestora, se întâlnesc încă multe cazuri de mobilizare forțată a elevilor și studenților și a funcționarilor publici în perioada recoltei, precum și încălcări ale libertății de asociere și de exprimare, mai ales interogări ale cetățenilor care raportează în ceea ce privește recolta, persecuții și hărțuiri regulate ale apărătorilor drepturilor omului și ale activiștilor societății civile, precum și cazuri de împiedicare a funcționării în țară a grupurilor pentru apărarea drepturilor și mijloacelor mass-media internaționale;

L.  întrucât moartea subită a președintelui Islom Karimov nu ar trebui să aibă niciun impact asupra continuității procesului în curs de îmbunătățire a condițiilor de muncă de pe lanurile de bumbac din Uzbekistan,

1.  subliniază importanța măsurii adoptate de guvernul Uzbekistanului de a autoriza OIM să monitorizeze recoltarea bumbacului și de a se angaja într-o cooperare amplă cu OIM prin intermediul programului de țară privind munca decentă;

2.  salută progresele substanțiale înregistrate în Uzbekistan începând din 2013, inclusiv prin adoptarea unor legi care interzic munca copiilor, eradicând aproape în totalitate munca copiilor; încurajează autoritățile să continue să se angajeze într-o campanie națională de sensibilizare pentru a eradica complet munca copiilor;

3.  apreciază faptul că guvernul Uzbekistanului urmărește, de asemenea, eradicarea muncii forțate în cooperare cu OIM și că s-au înregistrat progrese; subliniază totuși că mai există moduri subtile de muncă nevoluntară și că acesta este un proces complex, care presupune, printre altele, reformarea politicilor de ocupare a forței de muncă;

4.  este de părere că, date fiind eforturile depuse de guvernul Uzbekistanului, Parlamentul ar trebui să aprobe Protocolul UE-Uzbekistan referitor la comerțul cu textile; consideră că această aprobare va constitui un semn pozitiv de încurajare pentru guvernul uzbec să își continue eforturile de eradicare completă a muncii copiilor și a tuturor celorlalte forme de muncă forțată, precum și să consolideze în continuare cooperarea cu UE;

5.  salută aderarea Federației Sindicatelor din Uzbekistan la Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC), în calitate de membru asociat, în octombrie 2015; subliniază rolul pe care îl joacă sindicatele uzbece pentru a garanta condiții de muncă decente și a proteja drepturilor lucrătorilor; invită guvernul uzbec să coopereze pe deplin cu sindicatele în această direcție; încurajează sindicatele uzbece să joace un rol mai pregnant în eforturile vizând eradicarea totală a muncii forțate;

6.  își manifestă îngrijorarea cu privire la relatările monitorilor independenți indicând o mobilizare a cetățenilor condusă de stat, care implică și munca forțată a angajaților publici și a elevilor și studenților, în cadrul activității de pre-recoltare din 2016;

7.  invită viitorul președinte uzbec să creeze o nouă paradigmă în ce privește drepturile omului prin încetarea imediată a utilizării persistente a muncii forțate și a muncii copiilor în perioada de recoltare a bumbacului;

8.  solicită Comisiei și SEAE să ofere Parlamentului regulat informații detaliate despre situația din Uzbekistan, mai ales în legătură cu eradicarea muncii copiilor și muncii forțate; hotărăște să monitorizeze evoluțiile din Uzbekistan și să organizeze un dialog periodic cu OIM, Comisia, SEAE și alte părți interesate, destinat eradicării totale a muncii forțate și a muncii copiilor în Uzbekistan;

9.  recunoaște că pentru a îndeplini acest obiectiv va fi încă nevoie de o combinare a dialogului și a cooperării, precum și de presiuni constante ale Uniunii, OIM și Băncii Mondiale asupra guvernului Uzbekistanului; își rezervă dreptul de a cere Comisiei și Consiliului să activeze articolele 2 și 95 din Acordul de parteneriat și cooperare și să ia toate măsurile generale și specifice necesare dacă eforturile de eradicare a muncii copiilor și a muncii forțate nu se ridică la înălțimea angajamentelor luate;

10.  invită Comisia și Delegația UE la Tașkent să contribuie prin dialog politic și programe de asistență la introducerea de reforme structurale în Uzbekistan, inclusiv salarii mai mari pentru culegătorii de bumbac, mecanizare și o mai mare transparență bugetară în privința veniturilor din recolta de bumbac;

11.  împărtășește ideea că Programul de țară privind munca decentă ar trebui extins după 2016 și că ar trebui aprofundat, astfel încât să urmărească modernizarea economiei uzbece și îmbunătățirea politicii de ocupare a forței de muncă în domenii precum sănătatea și securitatea la locul de muncă și inspecțiile de muncă, cu luarea în considerare a egalității de gen; salută în această privință Decretul guvernamental uzbec nr. 909 (din 16 noiembrie 2015), care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, a ocupării forței de muncă și a protecției sociale a lucrătorilor în sectorul agricol în perioada 2016-2018;

12.  subliniază că asistența furnizată de UE în ultimii ani, axată pe statul de drept și sistemul judiciar, cu scopul de a declanșa reforme și a raționaliza activitatea parlamentului uzbec, trebuie să dea rezultate concrete;

13.  consideră că ajutorul UE pentru Uzbekistan ar trebui, de asemenea, să aibă drept obiectiv să ajute țara să abandoneze monocultura de bumbac și să își reducă dependența de exporturi, diversificându-și economia, ceea ce ar putea reduce treptat situația ecologică devastatoare, în special cu privire la ceea ce rămâne din Marea Aral și afluenții săi;

14.  invită Comisia să prezinte cât mai curând „inițiativa emblematică a UE privind gestionarea responsabilă a lanțului de aprovizionare în sectorul confecțiilor”, cu o propunere de ameliorare a transparenței lanțului de aprovizionare; reamintește importanța Pactului privind durabilitatea lansat în 2013 și subliniază că acest tip de inițiative pot servi drept bază pentru elaborarea unor noi acțiuni în parteneriat cu țările terțe, pentru a urmări obiectivele de îmbunătățire a condițiilor de muncă, de sănătate și de securitate în sectorul confecțiilor;

15.  încurajează guvernul Uzbekistanului să depună eforturi pentru ratificarea și aplicarea efectivă a tuturor celor 27 de convenții internaționale fundamentale SPG+ pentru a putea solicita acordarea de preferințe tarifare în cadrul SPG+;

16.  subliniază faptul că, în 2009 și 2010, Consiliul a eliminat sancțiunile UE „pentru a încuraja autoritățile uzbece să ia și alte măsuri importante în vederea îmbunătățirii statului de drept și a situației drepturilor omului la fața locului”, precizând, de asemenea, că „Consiliul va observa continuu și îndeaproape situația drepturilor omului din Uzbekistan” și că „profunzimea și calitatea dialogului și cooperării vor depinde de reformele uzbece”;

17.  invită Comisia și SEAE să monitorizeze tranziția politică în Uzbekistan și să prezinte Parlamentului în mod regulat informații referitoare la acest proces;

18.  solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), SEAE și statelor membre ale UE să utilizeze procesul de tranziție ca o oportunitate de a face presiuni pentru realizarea de îmbunătățiri concrete și măsurabile în domeniul drepturilor omului în următoarele luni; subliniază că îmbunătățirile concrete ar trebui să includă condițiile stabilite de către miniștrii de externe ai UE în 2010;

19.  subliniază că sectorul textilelor, în special producția de bumbac, este principalul domeniu de schimburi comerciale între UE și Uzbekistan; subliniază, în acest sens, că UE ar trebui să profite din plin de extinderea APC pentru a se asigura că autoritățile uzbece se angajează într-un proces de tranziție în urma decesului subit al președintelui, care să conducă la o mai bună guvernare, la întărirea statului de drept, la reforme democratice și la îmbunătățirea substanțială a situației drepturilor omului;

20.  reiterează angajamentul Uniunii de a adânci și de a extinde în continuare relațiile cu Uzbekistanul, care implică respectarea drepturilor omului și a statului de drept; cere guvernului Uzbekistanului să creeze un spațiu de manevră mai mare pentru societatea civilă independentă, să ia în considerare în mai mare măsură îngrijorările ONG-urilor uzbece și internaționale și să își respecte angajamentele asumate în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice și al Convenției împotriva torturii;

21.  îndeamnă autoritățile uzbece să își respecte pe deplin angajamentele luate la nivel internațional cu privire la protecția drepturilor omului; salută anunțul acestora cu privire la propunerea de amnistie cu ocazia celei de a 24-a aniversări a Constituției Uzbekistanului; îndeamnă autoritățile uzbece să includă în acest gest eliberarea din închisoare a tuturor persoanelor închise din motive politice, îmbunătățind condițiile persoanelor în detenție și punând capăt represiunilor, arestărilor și condamnărilor; încurajează guvernul uzbec să își intensifice colaborarea cu instituțiile internaționale, inclusiv prin intermediul celor 11 proceduri speciale ale Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO)(5);

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Uzbekistan.

(1) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 195.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0489.
(3) Raportul Comitetului de experți pentru aplicarea convențiilor și recomandărilor – Aplicarea normelor internaționale în domeniul muncii, 2016 – RAPORTUL NR. III (Partea 1A).
(4) Raportul Comitetului de experți pentru aplicarea convențiilor și recomandărilor – Aplicarea normelor internaționale în domeniul muncii, 2016 – RAPORTUL NR. III (Partea 1A), p. 218.
(5) Cele 11 proceduri speciale sunt descrise la următoarea adresă: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Pentru o perspectivă generală asupra procedurilor speciale ale CDO, a se vedea: http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

Aviz juridic - Politica de confidențialitate