Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2226(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0330/2016

Ingivna texter :

A8-0330/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0490

Antagna texter
PDF 325kWORD 49k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution)
P8_TA(2016)0490A8-0330/2016

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 14 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16384/1/2010),

–  med beaktande av utkastet till protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan (16388/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0097/2011),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011(1) om utkastet till rådets beslut

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 14 december 2016(2) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av de senast iakttagelserna från expertkommittén om tillämpningen av konventioner och rekommendationer för Uzbekistan avseende konventionen angående avskaffande av tvångsarbete (Konvention 105) och konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete (Konvention 182), antagen 2015 och offentliggjord 2016(3),

–   med beaktande av protokoll (nr 1) om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen,

–   med beaktande av protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0330/2016), och av följande skäl:

A.  I december 2011 beslutade Europaparlamentet att senarelägga sitt beslut om godkännande av textilprotokollen mellan EU och Uzbekistan och antog ett interimsbetänkande för att reda ut påståendena om barnarbete och tvångsarbete vid bomullsskördarna i Uzbekistan.

B.  I sitt interimsbetänkande konstaterade parlamentet att man inte kommer att ge sitt godkännande förrän ILO-observatörer getts tillstånd av de uzbekistanska myndigheterna att göra en noggrann granskning utan att hindras, och har bekräftat att konkreta reformer har genomförts och gett påtagliga resultat på ett sådant sätt att praxisen med tvångsarbete för barn och annat tvångsarbete faktiskt är på väg att avskaffas på nationell, regional och lokal nivå.

C.  Parlamentet har inrättat en regelbunden dialog med kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Uzbekistans regering, ILO och civilsamhället för att övervaka utvecklingen under bomullsskörden och utöva påtryckningar på alla berörda parter för att få till ett stopp för barnarbete och tvångsarbete i Uzbekistan.

D.  Under 2013 godkände Uzbekistans regering att ILO övervakade bomullsskörden. Sedan 2013 har ILO gjort flera kontroller. Till en början låg tonvikten på barnarbete och senare vidgades fokus till att också omfatta tvångsarbete och rekryteringsvillkor.

E.  Samarbetet mellan ILO och Uzbekistans regering har gradvis utvidgats och 2014 blev Uzbekistan det första centralasiatiska landet som kom överens om ett landsprogram för anständigt arbete mellan Uzbekistan och ILO.

F.  Den senast ILO-kontrollen av 2015 års bomullsskörd visade att utnyttjandet av barn i bomullsskörden har blivit sällsynt, sporadiskt och socialt oacceptabelt, även om fortsatt vaksamhet är påkallad(4).

G.  Enligt ILO befinner sig medvetenheten om tvångsarbete i Uzbekistan fortfarande på ett tidigt stadium men undersökningar som utförts av ILO visar ändå att de flesta arbetstagare plockar bomull frivilligt och att de har möjlighet att vägra göra detta.

H.  ILO:s slutliga rapport om bomullsskörden i Uzbekistan kommer att finnas tillgänglig vid utgången av detta år.

I.  Utrotandet av tvångsarbete och barnarbete i Uzbekistan är ett mål men fortfarande en pågående process som kräver ansträngningar och behöver få stöd från EU och det internationella samfundet, även genom involvering av människo- och arbetsrättsorganisationer i det civila samhället.

J.  Uzbekistans regering har antagit handlingsplaner för att ändra rekryteringsförfarandet för bomullsplockning, och tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackföreningar främjat ökad medvetenhet och utarbetat återkopplingsmekanismer för att undvika tvångs- och barnarbete.

K.  Icke-statliga organisationer rapporterar fortfarande människorättsöverträdelser i landet, särskilt när det gäller bomullsskörden där de uppmärksammar massiv tvångsmobilisering av studenter och offentliganställda liksom överträdelser av förenings- och yttrandefriheten, i synnerhet förhör av medborgare som rapporterar om skörden, regelmässig förföljelse och trakasserier av människorättsaktivister och aktivister i det civila samhället och internationella människorättsgrupper och medier som hindras från att verka i landet.

L.  President Islom Karimovs plötsliga död bör inte på något sätt påverka fortsättningen på den pågående processen för att förbättra arbetsvillkoren på bomullsfälten i Uzbekistan.

1.  Europaparlamentet betonar vikten av de åtgärder som Uzbekistans regering har vidtagit för att tillåta ILO att övervaka bomullsskörden och för att engagera sig i ett brett samarbete med ILO genom ett landsprogram för anständigt arbete.

2.  Europaparlamentet gläder sig över de avsevärda framsteg som gjorts i Uzbekistan sedan 2013, bland annat antagandet av lagar som förbjuder barnarbete, vilket har åstadkommit att barnarbete nästan helt eliminerats. Parlamentet uppmanar myndigheterna att satsa mer på en landsövergripande informationskampanj i syfte att avskaffa barnarbete helt och hållet.

3.  Europaparlamentet uppskattar att Uzbekistans regering också verkar för att avskaffa tvångsarbete i samarbete med ILO och att framsteg har gjorts. Parlamentet konstaterar dock att smygformer av ofrivilligt arbete fortfarande förekommer, att denna process är komplex och att detta bland annat kräver en reform av anställningspolitiken.

4.  Europaparlamentet anser att parlamentet med tanke på ansträngningarna från Uzbekistans regering bör ge sitt godkännande till textilprotokollet. Parlamentet anser att detta godkännande utgör ett positivt incitament till Uzbekistans regering att fortsätta sina insatser för att fullständigt avskaffa barnarbete och alla andra former av tvångsarbete, samt att ytterligare förstärka samarbetet med EU.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att den centrala fackföreningsorganisationen i Uzbekistan i oktober 2015 anslöt sig som associerad medlem till Internationella fackliga samorganisationens (IFS). Parlamentet betonar den roll som de uzbekistanska fackföreningarna spelar för att säkerställa anständiga arbetsvillkor och skydd av arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet uppmanar Uzbekistans regering att till fullo samarbeta med fackföreningarna mot detta mål. Parlamentet uppmanar de uzbekistanska fackföreningarna att trappa upp sina insatser för att uppnå ett fullständigt avskaffande av tvångsarbete.

6.  Europaparlamentet är bekymrat över rapporterna från oberoende kontrollorgan som konstaterar statsstyrd mobilisering av medborgare, liksom tvångsarbete av offentliganställda och studenter, i samband med arbetet före skörden 2016.

7.  Europaparlamentet uppmanar Uzbekistans nästa president att införa ett nytt människorättsparadigm genom att omedelbart avskaffa det tvångsarbete och barnarbete som fortfarande pågår i samband med bomullsskörden.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att regelbundet ge parlamentet detaljerad information om situationen i Uzbekistan, särskilt när det gäller avskaffandet av barn- och tvångsarbete. Parlamentet beslutar att fortsätta att övervaka utvecklingen i Uzbekistan och att organisera en regelbunden dialog med ILO, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och andra parter i syfte att totalt avskaffa tvångs- och barnarbete i Uzbekistan.

9.  Europaparlamentet medger att en kombination av dialog och samarbete, liksom fortsatta påtryckningar på Uzbekistans regering från unionen, ILO och Världsbanken, fortfarande behövs för att uppnå detta mål. Parlamentet förbehåller sig rätten att uppmana kommissionen och rådet att aktivera artiklarna 2 och 95 i partnerskaps- och samarbetsavtalet för att vidta alla nödvändiga allmänna och specifika åtgärder om åtagandet att eliminera barn- och tvångsarbete inte infrias.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU-delegationen i Tasjkent att genom policydialog och biståndsprogram bidra till strukturreformer i Uzbekistan, inbegripet ökad ersättning till bomullsplockare, mekanisering och större budgettransparens för intäkterna från bomullsskörden.

11.  Europaparlamentet delar åsikten att landsprogrammet för anständigt arbete bör förlängas efter 2016 och bör fördjupas för att beakta moderniseringen av den uzbekistanska ekonomin och förbättringar av sysselsättningspolitiken på områden såsom hälsa och säkerhet på arbetsplatserna och yrkesinspektioner, samtidigt som jämställheten beaktas. Parlamentet välkomnar i detta hänseende den uzbekistanska regeringens dekret nr 909 (av den 16 november 2015) som syftar till att förbättra arbetstagarnas arbetsvillkor, sociala skydd och anställningsskydd inom jordbrukssektorn under perioden 2016–2018.

12.  Europaparlamentet betonar att det bistånd som EU har tillhandahållit under de senaste åren, med fokus på rättsstatsprincipen och rättsväsendet och med syfte att utlösa reformer och rationalisera arbetet i Uzbekistans parlament, måste ge konkreta resultat.

13.  Europaparlamentet anser att EU:s stöd till Uzbekistan också bör syfta till att få landet att överge den monokultur som baseras på bomull, och till ett minskat beroende av bomullsexport, genom en diversifiering av ekonomin, vilket gradvis skulle kunna lindra den katastrofala miljösituationen, särskilt med tanke på vad som återstår av Aralsjön och dess tillflöden.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram EU:s flagskeppsinitiativ om ansvarsfull förvaltning av leveranskedjan i klädsektorn, med ett förslag om att höja transparensen i leveranskedjorna. Parlamentet påminner om vikten av 2013 års hållbarhetspakt och understryker att denna typ av initiativ kan utgöra grund för utarbetandet av nya åtgärder i partnerskap med tredjeländer i syfte att uppnå målen att förbättra arbetstagarnas arbets-, hälso- och säkerhetsvillkor inom konfektionsindustrin.

15.  Europaparlamentet uppmanar Uzbekistans regering att verka för en ratificering och ett effektivt genomförande av alla 27 centrala internationella GSP+-konventioner så att det blir möjligt att ansöka om GSP+-tullförmåner.

16.  Europaparlamentet betonar att under 2009 och 2010 upphävde rådet EU:s sanktioner ”i syfte att uppmuntra de uzbekistanska myndigheterna att vidta ytterligare konkreta åtgärder för att stärka rättsstatsprincipen och förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna på fältet” och konstaterade vidare att ”rådet kommer att noga och fortlöpande bevaka situationen för de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan” samt att ”samarbetets djup och kvalitet kommer att bero på de uzbekistanska reformerna”.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att regelbundet ge parlamentet information om denna process.

18.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten och EU:s medlemsstater att utnyttja övergångsprocessen som en möjlighet att insistera på konkreta, mätbara förbättringar av de mänskliga rättigheterna under de kommande månaderna. Parlamentet understryker att konkreta förbättringar bör innefatta de villkor som fastställdes av EU:s utrikesministrar 2010.

19.  Europaparlamentet påpekar att textilsektorn, i synnerhet bomullsproduktionen, är det viktigaste handelsområdet mellan EU och Uzbekistan. Parlamentet betonar i detta avseende att EU till fullo bör utnyttja utvidgningen av partnerskaps- och samarbetsavtalet för att säkerställa att Uzbekistans myndigheter efter presidentens plötsliga död har inlett en övergångsprocess som leder till bättre styrelseformer, en förstärkning av rättsstatsprincipen, demokratiska reformer och avsevärda förbättringar av människorättssituationen.

20.  Europaparlamentet påminner om unionens utfästelser om ytterligare och fördjupade förbindelser med Uzbekistan, vilket kräver respekt för humanitära rättigheter och rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar Uzbekistans regering att skapa mer utrymme för det oberoende civilsamhället, att i högre grad ta hänsyn till uzbekistanska och internationella icke-statliga organisationers betänkligheter och att uppfylla sina åtaganden enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen mot tortyr.

21.  Europaparlamentet uppmanar bestämt de uzbekistanska myndigheterna att till fullo respektera sina internationella åtaganden när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter. Parlamentet välkomnar deras avisering om ett förslag till amnesti i samband med den 24:e årsdagen för Uzbekistans konstitution. Parlamentet uppmanar bestämt de uzbekistanska myndigheterna att i detta sammanhang även frige alla personer som har fängslats av politiska skäl, förbättra deras villkor i fängelserna och att upphöra med de ständiga trakasserierna, gripandena och domarna. Parlamentet uppmanar den uzbekistanska regeringen att öka sitt samarbete med internationella institutioner, inbegripet inom ramen för elva särskilda förfaranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter(5).

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och regeringen och parlamentet i Republiken Uzbekistan parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 195.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0489.
(3) Rapport III (del 1A) från expertkommittén om tillämpningen av konventioner och rekommendationer – Tillämpning av internationella arbetsstandarder 2016.
(4) Rapport nr III(1A) 2016 från expertkommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer, Internationella arbetskonferensen, s. 218.
(5) De elva särskilda förfarandena beskrivs i http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. För en allmän översikt av de särskilda förfarandena i FN:s råd för mänskliga rättigheter, se http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy