Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2229(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0320/2016

Внесени текстове :

A8-0320/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0493

Приети текстове
PDF 459kWORD 49k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция)
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10711/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (11692/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0332/2016),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 14 декември 2016 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0320/2016),

А.  като има предвид, че рибарите от Дания, Норвегия и Швеция традиционно винаги са ловили заедно риба в Категат и Скагерак;

Б.  като има предвид, че Споразумението подкрепя историческите права за риболов на рибарите от Дания, Норвегия и Швеция в Категат и Скагерак, без да се засягат правата на рибарите от други държави, като същевременно гарантира също, че се вземат подходящи мерки за управление и съхранение на риболовните дейности в тези води;

В.  като има предвид, че Споразумението също така подкрепя прилагането на реформираната система за управление на риболовните дейности в ЕС, създадена съгласно целите и основните принципи на новата обща политика в областта на рибарството, особено въвеждането на задължението за разтоварване и на задължителни мерки за поддържане на запасите над границите за устойчиво рибарство;

1.  призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от всички консултации, проведени в съответствие с член 4 от Споразумението;

2.  призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на Споразумението и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му;

3.  призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на съответните си правомощия своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани със Споразумението и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  подчертава, че достъпът до вътрешния пазар за всяка трета държава трябва да се основава на взаимност и че в случая на Норвегия митата върху хранителни продукти от ЕС, включително върху продукти от риболов, трябва да са в съответствие със Споразумението за Европейското икономическо пространство;

5.  подчертава, че задачата на Комисията е да гарантира, че митата върху хранителните продукти и продуктите от риболов от ЕС не се определят по начин, който противоречи на принципите на свободна търговия в областта на хранителните продукти, включително продуктите от риболов;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0492.

Правна информация - Политика за поверителност