Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2229(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0320/2016

Teksty złożone :

A8-0320/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0493

Teksty przyjęte
PDF 320kWORD 49k
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10711/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (11692/2014),

–  uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0332/2016),

–  uwzględniając swą rezolucję ustawodawczą z 14 grudnia 2016 r.(1) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit drugi Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0320/2016),

A.  mając na uwadze, że rybacy z Danii, Norwegii i Szwecji tradycyjnie prowadzili wspólne połowy w cieśninach Kattegat i Skagerrak;

B.  mając na uwadze, że w Umowie podtrzymuje się tradycyjne prawa rybaków z Danii, Norwegii i Szwecji do połowów w cieśninach Kattegat i Skagerrak z zastrzeżeniem praw rybaków z innych państw oraz że gwarantuje się w niej również podjęcie odpowiednich środków na rzecz zarządzania połowami i ochrony zasobów rybnych w tych strefach;

C.  mając na uwadze, że w Umowie wspiera się wdrożenie zreformowanego systemu zarządzania rybołówstwem w UE wprowadzonego zgodnie z celami i podstawowymi zasadami nowej wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności wprowadzenie obowiązku wyładunku i obowiązkowych środków umożliwiających utrzymanie zasobów rybnych powyżej poziomu gwarantującego zrównoważone rybołówstwo;

1.  wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi protokołów i konkluzji wszelkich konsultacji odbytych zgodnie z art. 4 Umowy;

2.  wzywa Komisję, aby w ciągu ostatniego roku stosowania Umowy i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jej odnowienia przekazała Parlamentowi i Radzie pełne sprawozdanie z jej wykonania;

3.  wzywa Komisję i Radę, aby – w granicach swych odnośnych uprawnień – niezwłocznie przekazywały Parlamentowi pełne informacje na wszystkich etapach procedur związanych z Umową i jej odnowieniem, zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  podkreśla, że dostęp któregokolwiek państwa trzeciego do rynku wewnętrznego musi opierać się na zasadzie wzajemności oraz że w przypadku Norwegii wszelkie opłaty celne nakładane na produkty spożywcze, w tym produkty rybołówstwa, pochodzące z UE muszą być zgodne z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

5.  podkreśla, że Komisja musi zagwarantować, iż opłaty celne od produktów spożywczych i produktów rybołówstwa pochodzących z UE nie będą ustalane niezgodnie z zasadami wolnego handlu w dziedzinie produktów spożywczych, w tym produktów rybołówstwa;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii.

(1)Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0492.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności