Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2229(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0320/2016

Ingivna texter :

A8-0320/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0493

Antagna texter
PDF 243kWORD 43k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 14 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådet beslut (10711/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (11692/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0332/2016),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 14 december 2016(1) om utkastet till rådets beslut

–  med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0320/2016), och av följande skäl:

A.  Fiskare från Danmark, Norge och Sverige har av tradition alltid fiskat sida vid sida i Kattegatt och Skagerrak.

B.  Avtalet upprätthåller de danska, norska och svenska fiskarnas historiska fiskerättigheter i Kattegatt och Skagerrak utan att det påverkar rättigheterna för fiskare från andra stater, och avtalet säkerställer också att lämpliga åtgärder vidtas för att förvalta och bevara fisket i dessa områden.

C.  Avtalet stöder också genomförandet av det reformerade system för fiskeriförvaltning i EU som infördes i linje med den nya gemensamma fiskeripolitikens syften och grundläggande principer, särskilt införandet av landningsskyldigheten och obligatoriska åtgärder för att bevara bestånd över hållbara fiskenivåer.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet lägga fram protokollen och slutsatserna från eventuella samråd hållna i enlighet med artikel 4 i avtalet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under avtalets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya det inleds förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om dess tillämpning.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för sina respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser avtalet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet betonar att ett tredjelands tillträde till den inre marknaden måste baseras på ömsesidighet. I Norges fall måste alla eventuella tullar på livsmedelsprodukter, inklusive på fiskeriprodukter, från EU vara förenliga med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5.  Europaparlamentet betonar att kommissionens uppgift är att säkerställa att tullar på livsmedel och fiskeriprodukter från EU inte fastställs på ett sätt som strider mot principerna om fri handel på området livsmedelsprodukter, inklusive fiskeriprodukter.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända sin resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0492.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy