Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0810(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0343/2016

Teksty złożone :

A8-0343/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0494

Teksty przyjęte
PDF 317kWORD 48k
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej *
P8_TA(2016)0494A8-0343/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Gruzją a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy (10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (10343/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0266/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 23 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(2), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(3),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0343/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Komisję do dokonania oceny postanowień zawartych w porozumieniu o współpracy po dacie rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie Europolu(4); wzywa Komisję, by poinformowała Parlament i Radę o wynikach tej oceny i w razie potrzeby przedstawiła zalecenie dotyczące upoważnienia do rozpoczęcia międzynarodowego renegocjowania tego porozumienia;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Europolowi.

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
(2) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.
(3) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności