Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2298(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0379/2016

Внесени текстове :

A8-0379/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0495

Приети текстове
PDF 524kWORD 51k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, подадено от Испания (COM(2016)0708 – C8‑0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0379/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 29 на NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) основно в региона автономна област Валенсия (Comunidad Valenciana) на ниво 2 по NUTS (ES52), и като има предвид, че се очаква 250 съкратени работници, допустими за финансово участие от ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, определени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от критериите по член 4, параграф 1, буква б) от посочения регламент, съгласно който е необходимо да са били съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположени в един или два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава членка;

Е.  като има предвид, че докато през 2015 г. производството на автомобили в ЕС-27 е намаляло с 500 000 единици спрямо 2006 г. (от 18,7 милиона единици през 2006 г. на 18,2 милиона единици през 2015 г.), то световното производство е нараснало с 31,1% (от 69,2 милиона единици през 2006 г. на 90,9 милиона единици през 2015 г.)(4), по-специално в Китай и в други икономики от Югоизточна Азия;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2, от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 856 800 EUR съгласно този регламент, съставляващи 60% от общата сума в размер на 1 428 000 EUR, за реинтеграция на пазара на труда на съкратените 250 работници;

2.  счита, че предоставянето на подкрепа на бивши служители на малки и средни предприятия също е обосновка за одобряването на заявление, което се отнася до по-малко от 500 съкращения;

3.  отбелязва, че Испания е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 21 юни 2016 г. и че Комисията е приключила оценката му на 8 ноември 2016 г. и е уведомила за него Парламента на същия ден;

4.  отбелязва, че към днешна дата за сектора на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета са подадени 23 заявления за подкрепа от ЕФПГ, 13 от които се основават на свързана с търговията глобализация(5) , а 10 – на световната финансова и икономическа криза(6); три от тези заявления за подкрепа от ЕФПГ са от Испания (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León и Aragón и EGF/2010/002 ES Cataluña – автомобилна промишленост);

5.  отбелязва, че намаляването на пазарния дял на ЕС от автомобилната промишленост е част от по-дългосрочна тенденция, както обяви Комисията в оценките си на предходни случаи за подпомагане от ЕФПГ, свързани с автомобилната промишленост, които са се основавали на глобализация при търговията, като Съюзът е загубил почти половината от пазарния си дял между 2000 и 2015 г.;

6.  посочва, че в Испания спадът в автомобилното производство е довел до намаляване на броя и на предприятията, и на работните места, и че в автономна област Валенсия 62 от общо 187 автомобилни предприятия са прекратили дейността си през периода 2008 – 2014 г., което представлява спад с 33,16%;

7.  отбелязва, че Bosal S.A. започва дейност през 1986 г., когато районът на Сагунто е обявен за „област за преференциална повторна индустриализация“ след съкращенията в местните доменни пещи; отбелязва, че обявяването в несъстоятелност и закриването на Bosal S.A. е довело до загубата на 250 работни места в град Сагунто, което представлява сравнително голям брой работни места в града, и има сериозно отражение върху местната и регионалната икономика, особено като се имат предвид специфичните характеристики на един малък град в селски район, който е пострадал сериозно от икономическата криза и от последиците от процеса на глобализация в автомобилния сектор; припомня, че безработицата в автономна област Валенсия е все още 20,17%(7), въпреки че заетостта проявява признаци на възстановяване;

8.  изразява съжаление за нарасналия брой на безработните в Сагунто между 2007 г. (2 778) и 2015 г. (6 437) и за безработицата, която е 25,8%;

9.  подчертава, че от съкратените работници, за които се отнася настоящото заявление, 71% са над 45 години, 78% са работили в същото предприятие поне 15 последователни години, а 50% нямат образователна квалификация; отбелязва освен това, че напоследък в региона не са били откривани заводи; посочва, че всички тези обстоятелства правят съкратените работници силно уязвими в един контекст на недостатъчно създаване на заетост и увеличават трудностите при намирането на нова работа;

10.  отбелязва, че Испания планира 12 различни действия, 6 от които са персонализирани услуги като информационни сесии, професионално ориентиране, намиране на работа или насърчаване на предприемачеството, а 6 са помощи и стимули за съкратените работници, обхванати от заявлението, като помощ за покриване на разходите за пътуване и смяна на местожителството или помощ за работодателите при наемане на работа; посочва, че предложените действия съставляват активни мерки на пазара на труда;

11.  приветства решението на Испания да предложи мерки за обучение с акцент върху удостоверяването на професионална квалификация, като например необходимата квалификация за извършването на транспорт на пътници, или върху сектори или области, в които съществуват или ще съществуват възможности, като хранителния сектор, приготвянето на ястия, предотвратяване на рисковете на работното място, контрол на качеството и екологични стандарти, проекти за отопление, вентилация и охлаждане и поддръжка на промишлено оборудване; одобрява предлагането на обучение по разнообразни умения, които допринасят за по-качествено извършване на работата, например ИКТ, чужди езици и бизнес управление;

12.  приветства готовността на представителите на бившите работници на Bosal S.A (предприятието, съкратило повечето от работниците, за които се отнася настоящото заявление) да подкрепят заявление за финансиране от ЕФПГ и участието им в изработването на мерките, които да бъдат предложени на съкратените работници; отбелязва, че социалните партньори, съответната асоциация на работодателите и местните органи в Сагунто също са ангажирани в този процес;

13.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите ще бъдат по-малко от 25% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

14.  припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

15.  отбелязва, че Испания потвърждава, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

16.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

17.  изразява убеждението си, че по-широкото използване на дерогацията за допустимост, особено в полза на работници и служители в МСП, удължаването на референтните периоди, както и възможността за включване на работници, които предоставят свързани услуги на референтното предприятие, следва да се оценяват внимателно за всеки отделен случай, като се полагат усилия за ограничаване по всякакъв начин на неправилното използване на бюджета на ЕФПГ; поради това се съгласява с решението на Комисията да предостави подкрепа на 250 работници от 29 предприятия в региона автономна област Валенсия;

18.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

20.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) База данни на Международната организация на автомобилните производители (OICA): http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, (COM(2016) 0708); EGF/2007/001 FR PSA – доставчици, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Castilla y Leon и Aragon, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 и EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061;
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña – автомобилна промишленост, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg и Düsseldorf – автомобилна промишленост, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro – автомобилна промишленост, COM(2011)0664; и EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в отговор на заявление от Испания — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/341.)

Правна информация - Политика за поверителност