Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2298(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0379/2016

Předložené texty :

A8-0379/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0495

Přijaté texty
PDF 433kWORD 50k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0379/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Španělsko podalo žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) zejména v regionu na úrovni NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52), a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zřejmě zúčastní 250 propuštěných pracovníků, kteří jsou způsobilí pro získání příspěvku z EFG;

E.  vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost v souladu s kritérii pro pomoc stanovenými v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG, odchylně od kritérií podle čl. 4 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, která vyžadují, aby v jednom členském státě v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném v oddíle NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500;

F.  vzhledem k tomu, že v zemích EU-27 došlo v roce 2015 k poklesu výroby motorových vozidel o 0,5 milionu jednotek ve srovnání s rokem 2006 (z 18,7 milionu jednotek v roce 2006 na 18,2 milionu jednotek v roce 2015), zatímco globální výroba, zejména v Číně a dalších ekonomikách jihovýchodní Asie, vzrostla o 31,1 % (z 69,2 milionu jednotek v roce 2006 na 90,9 milionu jednotek v roce 2015)(4);

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Španělsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 856 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 428 000 EUR; tento příspěvek bude určen na opětovné začlenění 250 propuštěných zaměstnanců na trh práce;

2.  domnívá se, že ustanovení o poskytnutí podpory bývalým zaměstnancům malých a středních podniků také opravňuje ke schválení žádosti, která se týká méně než 500 propuštěných zaměstnanců;

3.  bere na vědomí, že Španělsko podalo žádost o finanční příspěvek z EFG dne 21. června 2016 a že Komise dokončila posouzení této žádosti dne 8. listopadu 2016 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

4.  konstatuje, že dosud bylo odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů předmětem třiadvaceti žádostí o příspěvek z EFG, z nichž třináct je odůvodněno globalizací v souvislosti s obchodem(5) a deset celosvětovou finanční a hospodářskou krizí(6); dále konstatuje, že tři z uvedených žádostí byly ze Španělska (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León a Aragón a EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  konstatuje, že tento pokles tržního podílu Unie v automobilovém průmyslu je součástí dlouhodobějšího trendu, jak již uvedla Komise ve svém hodnocení předchozích případů poskytnutí příspěvku z EFG v automobilovém odvětví v souvislosti s globalizací, a že Unie v letech 2000 až 2015 ztratila téměř polovinu svého podílu na trhu;

6.  poukazuje na to, že pokles výroby automobilů vedl ve Španělsku ke snížení počtu podniků i pracovních míst a v oblasti Comunidad Valenciana ukončilo v období 2008–2014 svou činnost 62 z celkových 187 automobilových podniků, což představuje pokles o 33,16 %;

7.  bere na vědomí, že společnost Bosal S.A. začala v Saguntu působit v roce 1986, kdy byl tento region po propouštění v místních vysokých pecích prohlášen za „přednostní oblast reindustrializace“; konstatuje, že v důsledku úpadku a uzavření společnosti Bosal S.A. bylo v Saguntu propuštěno 250 osob, což v tomto městě představuje poměrně velký počet pracovních míst s vážným dopadem na místní a regionální ekonomiku, zejména s ohledem na zvláštní rysy malého města ve venkovské oblasti, na něž vážně dolehla hospodářská krize a proces globalizace v automobilovém odvětví; připomíná, že míra nezaměstnanosti v Comunidad Valenciana dosahuje stále 20,17 %(7), ačkoliv zaměstnanost vykazuje známky oživení;

8.  s politováním konstatuje, že se počet nezaměstnaných v Saguntu zvýšil z 2 778 v roce 2007 na 6 437 v roce 2015 a že míra nezaměstnanosti dosáhla 25,8 %, což dále zhoršuje již napjatou situaci v regionu;

9.  zdůrazňuje, že mezi všemi propuštěnými pracovníky, jichž se tato žádost týká, je 71 % starších 45 let, 78 % z nich bylo v tomto podniku zaměstnáno alespoň patnáct let a 50 % z nich nemá odbornou kvalifikaci; navíc poznamenává, že v poslední době nebyl v této oblasti zahájen provoz žádného nového podniku; poukazuje na to, že všechny tyto okolnosti činí propuštěné pracovníky velmi zranitelnými, neboť nevzniká dostatečný počet nových pracovních míst, a tak je pro ně obtížnější najít si novou práci;

10.  konstatuje, že Španělsko plánuje 12 různých opatření, z nichž šest se týká individualizovaných služeb, jako jsou informační setkání, profesní poradenství, pomoc s volbou povolání nebo podpora podnikání, a šest představují příspěvky a pobídky pro propuštěné pracovníky v rámci této žádosti, jako jsou příspěvky na dojíždění a změnu bydliště nebo příspěvky při zaměstnání pracovníka; poukazuje na to, že tato opatření představují aktivní opatření na trhu práce;

11.  vítá rozhodnutí Španělska nabídnout odbornou přípravu zaměřenou na získání odborného osvědčení, např. osvědčení potřebného pro osobní přepravu, nebo na odvětví či oblasti, v nichž existují nebo vzniknou pracovní příležitosti, jako je potravinářský průmysl, stravování, prevence pracovních rizik, kontrola kvality a environmentální normy, projekty vytápění, ventilace či klimatizace a údržba průmyslového vybavení; podporuje nabídku školení k získání dovedností, jež přispívají ke zlepšování pracovního výkonu, např. v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo jazykové a manažerské kurzy;

12.  vítá, že zástupci bývalých pracovníků společnosti Bosal (která propustila většinu osob, jichž se tato žádost týká) jsou ochotni podpořit žádost o financování z EFG a že spolupracují na opatřeních, jež mají sloužit propuštěným zaměstnancům; konstatuje, že do tohoto procesu jsou zapojeni také sociální partneři, příslušné svazy zaměstnavatelů a místní orgány (ze Sagunta);

13.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu tvoří 25 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální výše 35 % stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo na odborné přípravě;

14.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

15.  bere na vědomí, že Španělsko potvrdilo, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala srovnávací hodnocení těchto údajů, aby bylo zajištěno úplné dodržování stávajících předpisů a aby se zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

16.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

17.  je přesvědčen, že širší využívání odchylky od limitů způsobilosti, zejména ve prospěch malých a středních podniků, prodloužení referenčních období a možnost zahrnout propuštěné pracovníky poskytující související služby referenčnímu podniku je třeba pečlivě posuzovat případ od případu a každopádně se snažit omezit nepatřičné využívání rozpočtových prostředků EFG; souhlasí proto s rozhodnutím Komise udělit grant 250 pracovníkům z 29 podniků z oblasti Comunidad Valenciana;

18.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

20.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

21.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Databáze Mezinárodní organizace výrobců motorových vozidel (OICA): http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive industry, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 and EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; and EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/341.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí