Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2298(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0379/2016

Esitatud tekstid :

A8-0379/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0495

Vastuvõetud tekstid
PDF 270kWORD 56k
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0379/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest kogumaksumusest, suurendada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas majandussektoris peamiselt NUTS 2. tasandi piirkonnas Comunidad Valenciana (ES52), ning arvestades, et meetmetes osaleb eeldatavasti 250 koondatud töötajat, kes vastavad EGFist toetuse saamise tingimustele;

E.  arvestades, et taotlus esitati EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumi alusel, millega tehakse erand kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumidest, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas;

F.  arvestades, et ELi 27 liikmesriigis vähenes mootorsõidukite tootmine 2015. aastal võrreldes 2006. aastaga 0,5 miljoni ühiku võrra (2006. aastal toodeti 18,7 miljonit ühikut, 2015. aastal aga 18,2 miljonit ühikut), kuid kogu maailmas, sealhulgas eriti Hiinas, aga ka teistes Kagu-Aasia riikides, kasvas tootmine 31,1 % (2006. aastal toodeti 69,2 miljonit ühikut, 2015. aastal aga 90,9 miljonit ühikut)(4);

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus nimetatud määruse alusel saada 250 koondatud töötaja tööturule tagasi pöördumiseks 856 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 1 428 000 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  on seisukohal, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate endistele töötjatele toetuse andmise tõttu tuleks heaks kiita ka taotlus, mis puudutab vähem kui 500 töötaja koondamist;

3.  märgib, et Hispaania esitas taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 21. juunil 2016. aastal ning komisjon lõpetas hinnangu andmise 8. novembril 2016. aastal ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

4.  märgib, et mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste sektori kohta on laekunud EGFile 23 taotlust, neist 13 puhul on põhjenduseks toodud kaubanduse globaliseerumine(5) ja 10 puhul üleilmne finants- ja majanduskriis(6); märgib, et Hispaania esitas neist EGFi kasutuselevõtmise taotlustest kolm (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León and Aragón ja EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  märgib, et liidu turuosa vähenemine (2000.–2015. aastal kaotas liit peaaegu poole oma turuosast) autotööstuses on osa pikemaajalisest suundumusest, nagu on märkinud ka komisjon oma hinnangutes varasemate EGFi autotööstusjuhtumite kohta, mis olid seotud kaubanduse globaliseerumisega;

6.  juhib tähelepanu sellele, et Hispaanias on autotööstuse langus põhjustanud nii ettevõtjate kui ka töökohtade arvu vähenemise ja piirkonnas Comunidad Valenciana lõpetas 2008.–2014. aastal 187-st autotööstuse ettevõtjast tegevuse 62, mis tähendab 33,16 % vähenemist;

7.  märgib, et Bosal S.A. alustas tegevust 1986. aastal, mil Sagunto piirkond oli pärast kohalikus kõrgahju käitavas ettevõttes toimunud koondamisi kuulutatud reindustrialiseerimise eelispiirkonnaks; märgib, et Bosal S.A. pankroti ja sulgemise tõttu kadus Saguntos 250 töökohta, mis on selle linna kohta suhteliselt suur arv, ning arvestades, et sel on kohalikule ja piirkondlikule majandusele tõsine mõju, arvestades eelkõige, et tegemist on väikelinna ja maapiirkonnaga, mida on rängalt mõjutanud majanduskriis ning autotööstuses toimunud globaliseerumise tagajärjed; tuletab meelde, et kuigi tööhõive on hakanud näitama paranemise märke, on töötuse määr Comunidad Valencianas endiselt 20,17 %(7);

8.  peab kahetsusväärseks, et 2007.–2015. aastani suurenes töötute arv Saguntos 2778-lt 6437ni ja et töötuse määr on 25,8 %, mis muudab piirkonna niigi hapra olukorra veelgi halvemaks;

9.  rõhutab, et kõigist käesoleva taotlusega hõlmatud koondatud töötajatest 71 % on üle 45-aastased, 78 % oli töötanud sama ettevõtja juures vähemalt 15 aastat järjest ja 50 % inimestest puudub kutseharidus; märgib peale selle, et viimasel ajal ei ole piirkonnas avatud ühtegi uut tehast; juhib tähelepanu sellele, et kõigi nende asjaolude tõttu on koondatud töötajad olukorras, kus töökohti piisavalt ei looda, mis teeb uue töökoha leidmise veel keerulisemaks, eriti kaitsetud;

10.  märgib, et Hispaania kavatseb võtta 12 eri meedet, millest 6 on individuaalsed teenused, nagu teabetunnid, kutsenõustamine, tööle suunamine või ettevõtluse edendamine, ning 6 on käesoleva taotlusega hõlmatud koondatud töötajatele mõeldud toetused ja stiimulid, nagu transpordikulude toetus, elukoha muutmisega kaasnevate kulude hüvitamine või töölevõtmise toetus; juhib tähelepanu sellele, et need meetmed on aktiivsed tööturumeetmed;

11.  tunneb heameelt Hispaania otsuse üle pakkuda koolitusmeetmeid, milles keskendutakse kutset tõendavate tunnistuste väljastamisele, näiteks reisijateveoks vajaliku juhiloa omandamisele, ning sektoritele või valdkondadele, kus juba on töökohti või kus neid edaspidi tekib, näiteks toiduainetööstus, toiduvalmistamine, tööalaste riskide ennetamine ja kvaliteedikontroll ning keskkonnastandardid, kütmise, ventileerimise ja õhu konditsioneerimisega seotud projektid ning tööstusseadmete hooldus; kiidab heaks koolitused, mis hõlmavad oskusi, mis aitavad kaasa tulemuslikumale töötamisele, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, võõrkeeled, ärijuhtimine;

12.  tunneb heameelt selle üle, et Bosal S.A. (ettevõtja, kes koondas suurema osa töötajatest, keda käesolev taotlus puudutab) endiste töötajate esindajad teatasid valmisolekust toetada EGFist toetuse taotlemist ja nad osalevad koondatud töötajatele mõeldud meetmete väljatöötamisel; märgib, et sellesse protsessi on kaasatud ka tööturu osapooled, asjaomaste tööandjate liit ja Sagunto kohaliku omavalitsuse asutused;

13.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist alla 25 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär (35 %), ning et selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

14.  tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks EGFist toetatava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

15.  märgib, et Hispaania on kinnitanud, et toetuskõlblikeks meetmeteks ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

16.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluvat koolitust kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale;

17.  on veendunud, et rohkemate – eelkõige VKEde töötajate toetuseks mõeldud – erandite tegemist vastuvõetavuskünnisest, vaatlusperioodi pikendamist ning võimalust arvestada koondatud töötajate hulka ka need koondatud töötajad, kes osutasid taotluse aluseks olevale ettevõttele seotud teenuseid, tuleks juhtumipõhiselt hoolikalt hinnata, püüdes igati piirata EGFi eelarvevahendite moonutatud kasutamist; nõustub seetõttu komisjoni otsusega anda toetust 250 töötajale 29st piirkonna Comunidad Valenciana ettevõttest;

18.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

20.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) OICA andmebaas: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive industry, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 ja EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; ja EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/341).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika