Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2298(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0379/2016

Pateikti tekstai :

A8-0379/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0495

Priimti tekstai
PDF 354kWORD 45k
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobiliai“) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0379/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 29 skyriui (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), daugiausia NUTS 2 lygio Valensijos autonominiame regione (ES52), ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 250 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

E.  kadangi paraiška pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų intervencijos kriterijų, nukrypstant nuo to reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename valstybės narės NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

F.  kadangi 2015 m. ES 27 valstybėse narėse variklinių transporto priemonių gamyba sumažėjo 0,5 mln. vienetų, palyginti su 2006 m. (nuo 18,7 mln. vienetų 2006 m. iki 18,2 mln. vienetų 2015 m.), o pasaulinė gamyba padidėjo 31,1 proc. (nuo 69,2 mln. vienetų 2006 m. iki 90,9 mln. vienetų 2015 m.)(4), visų pirma Kinijoje ir kitose Pietryčių Azijos šalyse;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 856 800 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 428 000 EUR, tam, kad į darbo rinką vėl integruotų 250 atleistų darbuotojų;

2.  mano, kad taip pat pagrįsta patvirtini paraišką dėl mažiau nei 500 atleistų darbuotojų, nes parama teikiama buvusiems mažųjų ir vidutinių įmonių darbuotojams;

3.  pažymi, kad Ispanija paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. birželio 21 d. ir kad 2016 m. lapkričio 8 d. Komisija baigė tos paraiškos vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

4.  pažymi, kad iki šiol pateiktos 23 su variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba susijusios EGF paraiškos; 13 iš jų buvo pateiktos dėl globalizacijos sukeltų prekybos pokyčių(5), 10 – dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės(6); pažymi, kad 3 iš šių EGF paraiškų pateikė Ispanija (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Kastilija ir Leonas ir Aragonas ir EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  pažymi, kad Sąjungos automobilių pramonės rinkos dalies mažėjimas yra ilgalaikės tendencijos dalis, kaip nurodyta Komisijos atliktuose ankstesnių su automobiliais susijusių EGF paraiškų, pagrįstų globalizacijos sukeltais prekybos pokyčiais, vertinimuose, atsižvelgiant į tai, kad 2000–2015 m. laikotarpiu Sąjunga prarado beveik pusę savo rinkos dalies;

6.  pažymi, kad Ispanijoje dėl sumažėjusios automobilių gamybos sumažėjo ir įmonių, ir darbo vietų skaičius, taip pat kad Valensijos autonominiame regione 2008–2014 m. iš visų 187 įmonių veiklą nutraukė 62 automobilių įmonės – šis sumažėjimas atitinka 33,16 proc.;

7.  pažymi, kad įmonė „Bosal S.A.“ savo veiklą pradėjo 1986 m., kai Sagunto teritorija buvo paskelbta lengvatine reindustrializacijos zona po to, kai buvo atleisti darbuotojai iš vietos aukštakrosnės įmonės; pažymi, kad dėl įmonės „Bosal S.A.“ bankroto ir uždarymo Sagunto mieste darbo neteko 250 darbuotojų – tai palyginti didelis darbo vietų skaičius tame mieste, ir tai daro didelį poveikį vietos ir regiono ekonomikai, ypač atsižvelgiant į kaimo vietovėje esančio miestelio, kuris stipriai nukentėjo nuo ekonomikos krizės ir globalizacijos proceso pasekmių automobilių sektoriuje, specifinius bruožus; primena, kad, nors užimtumas rodo atsigavimo ženklus, nedarbo lygis Valensijos autonominiame regione vis dar išlieka 20,17 proc.(7);

8.  apgailestauja dėl to, kad Sagunto mieste išaugo bedarbių skaičius nuo 2 778 (2007 m.) iki 6 437 (2015 m.), ir dėl nedarbo lygio, kuris siekia 25,8 proc., dar labiau pablogėjo ir taip nestabili padėtis regione;

9.  pabrėžia, kad iš visų su šia paraiška susijusių atleistų darbuotojų 71 proc. yra vyresni nei 45 m. amžiaus, 78 proc. nuolat dirbo toje pačioje įmonėje bent 15 metų, ir 50 proc. neturi jokio išsilavinimo; taip pat pažymi, kad pastaruoju metu vietovėje nepradėjo veikti nė viena nauja gamykla; pažymi, kad atleistieji darbuotojai dėl visų šių aplinkybių yra labai pažeidžiami atsižvelgiant į tai, kad nesukuriama pakankamai darbo vietų, todėl jiems dar sunkiau susirasti naują darbą;

10.  pažymi, kad Ispanija planuoja 12 skirtingų veiksmų, iš kurių 6 yra prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, pvz., informaciniai susirinkimai, profesinis orientavimas, įdarbinimas ar verslumo skatinimas, o 6 yra į šią pašalpą įtrauktiems atleistiems darbuotojams skiriamos išmokos ir paskatos, pvz., su kelionėmis į mokymo vietą ir gyvenamosios vietos keitimu susijusių išlaidų padengimas ar įdarbinimo išmokos; pažymi, kad šie veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės;

11.  teigiamai vertina Ispanijos sprendimą pasiūlyti mokymo priemonių, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama profesinės kvalifikacijos pažymėjimams, pvz., kurių reikalaujama keleiviams vežti, arba sektoriuose arba srityse, kuriuose yra arba gali atsirasti galimybių, kaip antai, maisto sektoriuje, kulinarijos, profesinės rizikos prevencijos ir kokybės kontrolės bei aplinkosaugos standartų srityse, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektuose ir pramoninės įrangos priežiūros srityje; pritaria tam, kad siūlomi mokymai, kuriais ugdomi darbo našumą gerinantys įgūdžiai, pvz., informacinių ir ryšių technologijų, užsienio kalbų ir verslo vadybos;

12.  teigiamai vertina „Bosal S.A.“ (įmonės, kuri atleido daugumą su šia paraiška susijusių darbuotojų) buvusių darbuotojų atstovų norą paremti paraišką dėl EGF paramos ir jų dalyvavimą rengiant priemones, kurios bus pasiūlytos atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad socialiniai partneriai, atitinkama darbdavių asociacija ir Sagunto vietos valdžios institucijos taip pat dalyvavo šiame procese;

13.  pažymi, kad pajamų rėmimo priemonės sudarys mažiau nei 25 proc. bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo, o tai yra daug mažesnė nei didžiausia 35 proc. riba, nustatyta EGF reglamente, ir kad šie veiksmai vykdomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvauja darbo paieškos ar mokymo veikloje;

14.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

15.  pažymi, kad Ispanija patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

16.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

17.  yra įsitikinęs, kad platesnis nukrypti leidžiančios nuostatos dėl priimtinumo ribų taikymas siekiant padėti MVĮ darbuotojams, ataskaitinių laikotarpių pratęsimas, taip pat galimybė įtraukti atleistus darbuotojus, kurie teikė susijusias paslaugas atitinkamai įmonei, turėtų būti vertinami atidžiai, įvertinant kiekvieną konkretų atvejį ir visais įmanomais būdais siekiant apriboti EGF biudžeto naudojimo iškraipymus; taigi pritaria Komisijos sprendimui suteikti pagalbą 250 darbuotojų iš 29 įmonių Valensijos autonominiame regione;

18.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

20.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

21.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) OICA duomenų bazė: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobilių pramonė, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA tiekėjai, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Kastilija ir Leonas ir Aragonas, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 ir EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR PSA, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro Automotive, COM(2011)0664; EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2017/341.)

Teisinė informacija - Privatumo politika