Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2298(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0379/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0379/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0495

Pieņemtie teksti
PDF 442kWORD 52k
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0379/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/004 SE/Comunidad Valenciana automotive, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 29. nodaļā (“Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”), galvenokārt Comunidad Valenciana reģionā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģions (ES52), un tā kā ir sagaidāms, ka pasākumos piedalīsies 250 atlaistie darbinieki, kuri ir tiesīgi saņemt EGF ieguldījumu;

E.  tā kā pieteikums ir iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 2. punktā minēto intervences kritēriju, ar kuru paredz atkāpi no minētās regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā kritērija, kas nosaka, ka deviņu mēnešu atskaites periodā vismaz 500 darba ņēmēji atlaisti uzņēmumos, kuri darbojas vienā un tajā pašā ekonomiskās nozarē, kas definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kuri dalībvalstī atrodas vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī;

F.  tā kā automobiļu ražošanas apjoms ES 27 valstīs 2015. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu bija samazinājies par 0,5 miljoniem vienību (no 18,7 miljoniem vienību 2006. gadā līdz 18,2 miljoniem vienību 2015. gadā), savukārt pasaulē, jo īpaši Ķīnā un citās Dienvidaustrumāzijas valstīs, ražošanas apjoms bija palielinājies par 31,1 % (no 69,2 miljoniem vienību 2006. gadā līdz 90,9 miljoniem vienību 2015. gadā)(4),

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 856 800 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 428 800, lai reintegrētu darba tirgū 250 atlaistos darbiniekus;

2.  uzskata, ka atbalsta sniegšanu mazo un vidējo uzņēmumu bijušajiem darbiniekiem arī var izmantot par pamatojumu, apstiprinot pieteikumu, kas attiecas uz mazāk nekā 500 atlaistiem darbiniekiem;

3.  norāda, ka Spānija pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2016. gada 21. jūnijā un ka Komisija minētā pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2016. gada 8. novembrī un tajā pašā dienā paziņoja par to Parlamentam;

4.  norāda, ka saistībā ar automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanu ir iesniegti 23 EGF pieteikumi, no kuriem 13 pieteikumi ir pamatoti ar tirdzniecības globalizāciju(5), bet 10 — ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi(6); Spānija ir iesniegusi trīs no šiem pieteikumiem (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Kastīlija–Leona un Aragona un EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  norāda, ka šis Savienības autobūves nozares tirgus daļas samazinājums ir daļa no ilglaicīgākas tendences, kā to norādījusi Komisija savos novērtējumos par iepriekšējiem ar EGF saistītiem gadījumiem autobūves nozarē, kuru pamatā bija ar tirdzniecību saistīta globalizācija, un ka laikā no 2000. gada līdz 2015. gadam Savienība ir zaudējusi gandrīz pusi no šīs tirgus daļas;

6.  norāda, ka Spānijā, samazinoties automobiļu ražošanas apmēriem, saruka gan uzņēmumu, gan darbvietu skaits un ka Comunidad Valenciana reģionā laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam darbību beidza 62 no 187 autobūves uzņēmumiem, uzņēmumu skaitam samazinoties par 33,16 %;

7.  pieņem zināšanai, ka uzņēmums Bosal S. A. sāka darbību 1986. gadā, kad pēc vietējās domnas slēgšanas Sagunto teritorija tika pasludināta par preferenciālo rūpniecības atjaunošanas zonu; pieņem zināšanai, ka uzņēmuma Bosal S. A. bankrota un slēgšanas rezultātā Sagunto pilsētā tika zaudētas 250 darbvietas — relatīvi lielu daļu no šajā pilsētā pieejamajām darbvietām — un tas nopietni ietekmēja vietējo un reģionālo ekonomiku, jo īpaši ņemot vērā īpašos apstākļus mazā pilsētiņā lauku apvidū, kas jau ir nopietni cietis no ekonomikas krīzes, kā arī globalizācijas procesa radītajām sekām autobūves nozarē; atgādina, ka bezdarba līmenis Comunidad Valenciana reģionā joprojām ir 20,17 %(7), lai gan nodarbinātības jomā ir vērojama zināma uzlabošanās;

8.  pauž nožēlu par bezdarbnieku skaita pieaugumu laikā no 2007. gada (2778) līdz 2015. gadam (6437) un bezdarba līmeņa palielināšanos par 25,8 %, kas vēl vairāk saasina jau tā nestabilo situāciju šajā teritorijā;

9.  uzsver, ka no visiem atlaistajiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, 71 % ir vecāki par 45 gadiem, 78 % ir bijuši nodarbināti vienā un tai pašā uzņēmumā vismaz 15 gadus pēc kārtas un 50 % nav nekādu izglītības apliecinājumu; turklāt ņem vērā, ka šajā teritorijā pēdējā laikā nav atvērtas rūpnīcas; norāda, ka visi minētie apstākļi situācijā, kad netiek radīts pietiekams darbvietu skaits, vairo atlaisto darba ņēmēju neaizsargātību, apgrūtinot iespējas atrast jaunu darbu;

10.  ņem vērā, ka Spānija plāno īstenot 12 dažādas darbības, no kurām sešas ir individualizēti pakalpojumi, piemēram, informatīvās sesijas, profesionālā orientācija, darbā iekārtošana vai uzņēmējdarbības veicināšana, un sešas ir pabalsti un stimuli atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, piemēram, pabalsts ceļa izdevumu segšanai un pabalsts izdevumu par dzīvesvietas maiņu segšanai vai darbā pieņemšanas pabalsts; norāda, ka šie pasākumi ir aktīva darba tirgus pasākumi;

11.  atzinīgi vērtē Spānijas lēmumu piedāvāt apmācības pasākumus, kas būs vērsti uz profesionālo licenču ieguvi, piemēram, pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences ieguvi, un uz nozarēm vai jomām, kurās ir vai būs iespējama nodarbinātība, piemēram, uz pārtikas nozari, ēdiena gatavošanu, arodriska novēršanu un kvalitātes kontroli, vides standartiem, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projektiem un rūpniecisko iekārtu apkopi; atbalsta to, ka apmācībā tiek ietverta tādu prasmju apguve, kas sekmē darba rezultātu uzlabošanu, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas prasmju, svešvalodu un uzņēmējdarbības vadības prasmju apguve;

12.  atzinīgi vērtē uzņēmuma Bosal (uzņēmuma, no kura tika atlaista lielākā daļa darbinieku, uz kuriem attiecas šis pieteikums) bijušo darbinieku pārstāvju vēlmi atbalstīt pieteikumu EGF atbalsta saņemšanai un iesaistīšanos atlaistajiem darbiniekiem paredzēto pasākumu izstrādē; pieņem zināšanai, ka šajā procesā tika iesaistīti arī sociālie partneri, attiecīgās darba devēju asociācijas un vietējās Sagunto varas iestādes;

13.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos mazāk nekā 25 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir stipri mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms 35 % apmērā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

14.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

15.  ņem vērā — Spānija apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

16.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

17.  uzskata, ka katrā atsevišķā gadījumā būtu rūpīgi jāizvērtē šobrīd plaši izmantotā atkāpe no atbilstības robežvērtības par labu MVU darbiniekiem, atsauces perioda pagarināšana, kā arī iespēja iekļaut pieteikumā atlaistus darbiniekus, kas ir piedāvājuši atsauces uzņēmumam saistītos pakalpojumus, cenšoties visādā ziņā ierobežot EGF budžeta disproporcionālu izmantošanu; tādēļ piekrīt Komisijas lēmumam piešķirt palīdzību 250 darbiniekiem 29 uzņēmumos Comunidad Valenciana reģionā;

18.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

20.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) OICA datu bāze: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA piegādātājuzņēmumi, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE/ Karmann, COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 un EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061;
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsbergas un Diseldorfas autobūves nozare, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/341.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika