Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2298(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0379/2016

Texte depuse :

A8-0379/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0495

Texte adoptate
PDF 348kWORD 54k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0379/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Revizia 2 diviziunea 29 (Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor), în principal în regiunea de nivel NUTS2 Comunidad Valenciana (ES52), și întrucât se preconizează că 250 de lucrători disponibilizați, care sunt eligibili pentru contribuții din FEG, vor participa la aceste măsuri;

E.  întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care introduce o derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivelul unei diviziuni NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate de nivel NUTS 2 dintr-un stat membru;

F.  întrucât UE-27 s-a confruntat cu o scădere cu 0,5 milioane de unități a producției de autovehicule în 2015 în comparație cu 2006 (de la 18,7 milioane de unități în 2006 la 18,2 milioane de unități în 2015), în timp ce producția mondială a crescut cu 31,1 % (de la 69,2 milioane de unități în 2006 la 90,9 în 2015)(4), mai ales în China, precum și în alte economii din Asia de Sud-Est,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 856 800 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 1 428 000 EUR, pentru reintegrarea pe piața muncii a celor 250 de lucrători disponibilizați;

2.  consideră că sprijinirea foștilor angajați ai întreprinderilor mici și mijlocii justifică și aprobarea unei cereri care vizează mai puțin de 500 de lucrători disponibilizați;

3.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 21 iunie 2016 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 8 noiembrie 2016, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi cu privire la acest lucru;

4.  constată că sectorul industriei autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor a făcut obiectul a 23 de cereri de asistență din partea FEG, 13 dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare(5) și 10 pe criza economică și financiară mondială(6); observă că 3 dintre aceste cereri de asistență din partea FEG provin din Spania (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León and Aragón și EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  constată că scăderea cotei de piață a UE în industria autovehiculelor face parte dintr-o tendință pe termen mai lung, astfel cum a afirmat Comisia în evaluările sale referitoare la cazurile FEG anterioare din sectorul automobilelor, bazate pe globalizarea comerțului, Uniunea pierzând aproape jumătate din cota sa de piață între 2000 și 2015;

6.  subliniază că, în Spania, scăderea producției de autovehicule a atras și o scădere a locurilor de muncă și a activității economice, 62 dintre cele 187 de societăți din sectorul automobilelor încetându-și activitatea în Comunidad Valenciana între 2008-2014, respectiv o scădere cu 33,16 %;

7.  constată că Bosal S.A. și-a început activitatea în 1986, când zona Sagunto a fost declarată „Zonă de reindustrializare cu regim preferențial” în urma disponibilizărilor din sectorul siderurgic local; constată că falimentul și închiderea societății Bosal S.A. a dus la pierderea a 250 de locuri de muncă în orașul Sagunto, un număr destul de mare pentru această localitate și cu un efect serios asupra economiei locale și regionale, mai ales ținându-se cont de caracteristicile unui oraș mic dintr-o zonă rurală, ce a suferit mult de pe urma crizei economice și a consecințelor procesului de globalizare în sectorul automobilelor; reamintește că rata ocupării forței de muncă în Comunidad Valenciana se ridică încă la 20,17 %(7), în ciuda semnelor de îmbunătățire;

8.  regretă creșterea numărului de șomeri din Sagunto, de la 2 778 în 2007 la 6 437 în 2015, și rata șomajului, de 25,8 %, care agravează și mai mult situația deja fragilă din zonă;

9.  subliniază că, dintre lucrătorii concediați vizați de această cerere, 71 % au peste 45 de ani, 78 % au fost angajați de aceeași întreprindere timp de cel puțin 15 ani consecutivi, iar 50 % nu au calificări educaționale; constată, totodată, că nu au fost inaugurate alte fabrici în zonă, în ultima vreme; constată că toate aceste circumstanțe îi fac pe lucrătorii concediați extrem de vulnerabili în contextul sărac în locuri de muncă, ce îngreunează găsirea unui loc de muncă;

10.  constată că Spania are în vedere 12 acțiuni diferite, dintre care 6 reprezintă servicii personalizate, precum sesiuni de informare, ghidare profesională, găsirea unui loc de muncă sau promovarea unei afaceri, iar 6 reprezintă indemnizații și stimulente adresate lucrătorilor concediați vizați de prezenta cerere, cum ar fi contribuții la cheltuielile de navetă și de schimbare a domiciliului, sau prime de angajare; subliniază că toate aceste acțiuni constituie măsuri active destinate pieței muncii;

11.  salută decizia Spaniei de a oferi măsuri de formare profesională concentrate asupra licențelor profesionale, cum ar fi cele necesare pentru transportul de pasageri, precum și asupra sectoarelor sau domeniilor în care există sau vor apărea oportunități, cum ar fi sectorul alimentar, gătitul, prevenirea riscurilor profesionale, controlul calității și standardele de mediu, proiecte legate de încălzire, ventilație și aer condiționat și întreținerea echipamentelor industriale; susține oferta de formare a unor abilități care contribuie la creșterea performanțelor la locul de muncă, precum tehnologia informației și comunicațiilor, limbile străine și administrarea afacerii;

12.  salută disponibilitatea reprezentanților foștilor lucrători de la Bosal S:A (întreprinderea care a disponibilizat majoritatea lucrătorilor vizați de prezenta cerere) de a sprijini o cerere de finanțare din partea FEG și implicarea lor în elaborarea măsurilor ce vor fi oferite lucrătorilor disponibilizați; remarcă că partenerii sociali, asociația patronală în cauză și autoritățile locale din Sagunto au fost la rândul lor implicați în acest proces;

13.  observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta mai puțin de 25 % din pachetul de măsuri personalizate, cotă situată mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

14.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

15.  ia act de faptul că Spania confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

16.  reamintește importanța îmbunătățirii șanselor de angajare ale tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

17.  consideră că o utilizare mai amplă a derogărilor de la pragurile de eligibilitate, care să fie în special în favoarea angajaților IMM-urilor, precum și prelungirea perioadelor de referință și posibilitatea de a include lucrătorii care au oferit servicii conexe companiei de referință ar trebui să fie atent evaluate în funcție de caz, încercând totuși să se limiteze utilizarea necorespunzătoare a pachetului bugetar al FEG; este, prin urmare, de acord cu decizia Comisiei de a furniza asistență pentru 250 de lucrători din 29 de întreprinderi în regiunea Comunidad Valenciana;

18.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

19.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

20.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Baza de date OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 și EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; și EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA, trimestrul III 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/341.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate