Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2298(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0379/2016

Predkladané texty :

A8-0379/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0495

Prijaté texty
PDF 359kWORD 51k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0379/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže nariadenie o EGF bolo prijaté v súlade s dohodou medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v Komisii, Európskom parlamente a Rade tým, že sa skráti čas na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov) v regióne na úrovni NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52) a keďže sa očakáva, že na opatreniach sa zúčastní 250 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, ktoré vyžaduje prepustenie aspoň 500 pracovníkov v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2 v členskom štáte;

F.  keďže EÚ-27 čelila v roku 2015 v porovnaní s rokom 2006 poklesu výroby motorových vozidiel o 0,5 milióna kusov (z 18,7 milióna kusov v roku 2006 na 18,2 v roku 2015), pričom celosvetová produkcia sa zvýšila o 31,1 % (zo 69,2 milióna kusov v roku 2006 na 90,9 milióna kusov v roku 2015)(4), a to predovšetkým v Číne, ale aj v iných štátoch juhovýchodnej Ázie;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a že Španielsko má preto podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 856 800 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov 1 428 000 EUR, na opätovné začlenenie 250 prepustených pracovníkov do trhu práce;

2.  domnieva sa, že poskytovanie podpory pre bývalých zamestnancov malých a stredných podnikov takisto odôvodňuje schválenie žiadosti týkajúcej sa menej ako 500 prepustených pracovníkov;

3.  berie na vedomie, že Španielsko predložilo žiadosť o finančný príspevok z EGF 21. júna 2016 a že Komisia dokončila jej posúdenie 8. novembra 2016 a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

4.  konštatuje, že v odvetví výroby motorových vozidiel, návesov a prívesov bolo predložených 23 žiadostí o príspevok z EGF, pričom 13 z nich súviselo s globalizáciou týkajúcou sa obchodu(5) a 10 s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou(6); konštatuje, že tri z týchto žiadostí o príspevok z EGF boli zo Španielska (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Kastília y León a Aragónsko a EGF/2010/002 ES Cataluña automoción);

5.  poznamenáva, že pokles podielu Únie na trhu automobilového priemyslu je súčasťou dlhodobého trendu, ako už Komisia uviedla vo svojich posúdeniach predchádzajúcich žiadostí o príspevok z EGF týkajúcich sa automobilového odvetvia, ktoré súviseli s globalizáciou v oblasti obchodu, pričom v období rokov 2000 až 2015 Únia stratila skoro polovicu svojho podielu na trhu;

6.  poukazuje na to, že v Španielsku viedla recesia vo výrobe áut k zníženiu počtu podnikov a pracovných miest, pričom v oblasti Comunidad Valenciana ukončilo v období rokov 2008 – 2014 svoju činnosť 62 z celkového počtu 187 automobilových podnikov, čo predstavuje pokles o 33,16 %;

7.  berie na vedomie, že spoločnosť Bosal S.A. začala svoju činnosť v roku 1986, keď bola oblasť Sagunto vyhlásená za „preferenčnú oblasť reindustrializácie“ po tom, ako došlo k prepúšťaniu v zariadení miestnej vysokej pece; konštatuje, že konkurz a zatvorenie spoločnosti Bosal S.A. viedli k zániku 250 pracovných miest v meste Sagunto, čo je v tomto meste relatívne veľký počet a má závažný vplyv na miestnu a regionálnu ekonomiku, najmä vzhľadom na špecifickú situáciu malého mesta vo vidieckej oblasti, ktorú vážne zasiahla nielen hospodárska kríza, ale aj dôsledky globalizácie v automobilovom priemysle; pripomína, že nezamestnanosť v Comunidad Valenciana je naďalej na úrovni 20,17 %(7), hoci je vidieť náznaky oživenia v oblasti zamestnanosti;

8.  vyjadruje poľutovanie nad nárastom počtu nezamestnaných osôb v Sagunte v rokoch 2007 (2 778) až 2015 (6 437) a nad tým, že miera nezamestnanosti dosahuje 25,8 %, čo ďalej zhoršuje už aj tak nestabilnú situáciu v tejto oblasti;

9.  zdôrazňuje, že z celkového počtu prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, je 71 % vo veku nad 45 rokov, 78 % bolo zamestnaných v tom istom podniku nepretržite minimálne 15 rokov a 50 % nemá žiadnu kvalifikáciu; konštatuje navyše, že v tejto oblasti nebol v poslednom čase uvedený do prevádzky žiadny nový podnik; upozorňuje, že vzhľadom na všetky tieto okolnosti sú prepustení pracovníci veľmi zraniteľní v situácii, keď je nedostatok pracovných miest, čo znásobuje ich ťažkosti pri hľadaní nového zamestnania;

10.  konštatuje, že Španielsko plánuje 12 rôznych opatrení, z ktorých šesť sú personalizované služby, napríklad informačné podujatia, profesijné poradenstvo, sprostredkovanie zamestnania alebo podpora podnikania, a šesť sú príspevky a stimuly pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, ako napríklad príspevky na dochádzanie a zmenu bydliska alebo príspevky na novoprijatých zamestnancov; upozorňuje, že tieto opatrenia predstavujú aktívne opatrenia na trhu práce;

11.  víta rozhodnutie Španielska ponúkať opatrenia odbornej prípravy zameranej na získavanie odborných povolení, ako napríklad tie, ktoré sú požadované v prípade osobnej dopravy, a na odvetvia a oblasti, v ktorých existujú alebo vzniknú príležitosti, ako sú potravinárske odvetvie, varenie, prevencia pracovných rizík, kontrola kvality a environmentálne normy, projekty vykurovania, ventilácie a klimatizácie a údržba priemyselných zariadení; podporuje ponuku vzdelávania v zručnostiach, ktoré prispievajú k lepšiemu pracovnému výkonu, ako sú informačné a komunikačné technológie, cudzie jazyky a riadenie podniku;

12.  víta ochotu zástupcov bývalých pracovníkov spoločnosti Bosal S. A. (t. j. podniku, ktorý prepustil väčšinu pracovníkov, ktorých sa táto žiadosť týka) podporiť žiadosť o financovanie z EGF a víta ich zapojenie do navrhovania opatrení, ktoré sa majú ponúknuť prepusteným pracovníkom; poznamenáva, že sociálni partneri, príslušné združenia zamestnávateľov a miestne orgány mesta Sagunto boli do tohto procesu takisto zapojené;

13.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú na úrovni nižšej ako 25 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

14.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a je udržateľné;

15.  berie na vedomie potvrdenie Španielska, že na oprávnené opatrenia nedostáva pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

16.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prispôsobenou odbornou prípravou a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas svojej pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

17.  je presvedčený, že širšie využívanie výnimky, pokiaľ ide o limity spôsobilosti, najmä v prospech zamestnancov malých a stredných podnikov, predĺženie referenčných období a možnosť začleniť pracovníkov, ktorí pre referenčnú spoločnosť poskytujú súvisiace služby, by sa mala starostlivo posúdiť podľa jednotlivých prípadov a pritom by sa malo vyvíjať maximálne úsilie o obmedzenie nesprávneho použitia rozpočtu EGF; súhlasí preto s rozhodnutím Komisie poskytnúť pomoc pre 250 pracovníkov z 29 podnikov v regióne Comunidad Valenciana;

18.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

20.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Databáza OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/.
(5) EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR dodávatelia PSA, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Kastília-León a Aragónsko, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 a EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg a Düsseldorf – automobilový priemysel, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; a EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/341.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia