Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0028(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0373/2016

Esitatud tekstid :

A8-0373/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0497

Vastuvõetud tekstid
PDF 242kWORD 49k
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg
Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  võttes arvesse Leedu Vabariigi Seimi, Luksemburgi Saadikutekoja, Madalmaade Parlamendi Esimese ja Teise Koja, Austria Liidunõukogu ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0028) suhtes,

–  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0373/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb ettepaneku nimetada käesolev õigusakt van de Campi ja Dijksma määruseks riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise kohta(4);

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.
(2) ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.
(3) Vastuvõetud tekstid, 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4) Wim van de Camp ja Sharon Dijksma juhatasid õigusakti üle peetud läbirääkimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu nimel.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus personali üleviimise kohta

Vastavalt põhjendusele 14 ning artikli 4 lõigetele 4a, 4b ja 6, peavad liikmesriigid täielikult järgima direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate üleminekul töötajate õiguste kaitsmise kohta ning liikmesriikidel on õigus võtta kooskõlas liidu õigusega personali kaitsmiseks käesoleva direktiivi kohaldamisest kaugemale minevaid lisameetmeid, näiteks nõuda personali kohustuslikku üleviimist, isegi kui direktiiv 2001/23/EÜ ei ole kohaldatav.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika