Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0028(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0373/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0373/2016

Viták :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0497

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 46k
2016. december 14., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. december 14-i jogalkotási állásfoglalása az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11198/1/2016 – C8‑0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  tekintettel a litván parlament, a luxemburgi képviselőház, a holland szenátus és képviselőház, az osztrák szövetségi tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. október 8-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0028) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0373/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

4.  javasolja, hogy a jogalkotási aktusra a továbbiakban mint „a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitásáról szóló van de Camp-Dijksma rendeletre” hivatkozzanak(4);

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12., 122. o.
(2) HL C 356., 2013.12.5., 92. o.
(3) Elfogadott szövegek, 2014. február 26., P7_TA(2014)0148.
(4) A Parlament, illetve a Tanács részéről Wim van de Camp és Sharon Dijksma vezette a jogalkotási aktusról szóló tárgyalásokat.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata a személyzet átvételéről

A (14) preambulumbekezdés és a 4. cikk (4a), (4b) és (6) bekezdése értelmében a tagállamoknak maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó 2001/23/EK irányelvet, és jogosultak az ezen irányelv alkalmazását meghaladóan az uniós joggal összhangban további, a személyzet védelmét célzó intézkedéseket hozni, például a személyzet kötelező átvételét előírni olyan esetben is, amikor a 2001/23/EK nem lenne alkalmazandó.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat