Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0028(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0373/2016

Predkladané texty :

A8-0373/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0497

Prijaté texty
PDF 257kWORD 43k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg
Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským Parlamentom, luxemburskou Poslaneckou snemovňou, holandskou Prvou a Druhou komorou, rakúskou Spolkovou radou a švédskym Parlamentom, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0028),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0373/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „nariadenie van de Campa a Dijksmovej o otvorení trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy“(4);

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4) Wim van de Camp viedol rokovania o akte za Európsky parlament a Sharon Dijksmová za Radu.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o presune zamestnancov

V súlade s odôvodnením 14 a článkom 4 ods. 4a, 4b a 6 musia členské štáty plne dodržiavať smernicu 2001/23/ES týkajúcu sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov a sú oprávnené konať nad rámec uplatňovania tejto smernice tým, že v súlade s právom Únie prijmú dodatočné opatrenia na ochranu zamestnancov, ako napríklad vyžadovanie povinného presunu zamestnancov aj v prípadoch, keď by sa neuplatňovala smernica 2001/23/ES.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia