Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0028(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0373/2016

Ingivna texter :

A8-0373/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0497

Antagna texter
PDF 247kWORD 43k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Inrikes persontrafik på järnväg ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11198/1/2016 – C8‑0425/2016),

–  med beaktande av de motiverande yttranden från det litauiska parlamentet, den luxemburgska deputeradekammaren, de nederländska första och andra kamrarna, det österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 oktober 2013(2),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0028),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0373/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  föreslår att hänvisning till akten görs med förordningen ”van de Camp-Dijksma om öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg”(4).

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Antagna texter, 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4) Wim van de Camp och Sharon Dijksma ledde förhandlingarna om akten för Europaparlamentet respektive rådet.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europaparlamentet om överföring av personal

Enligt skäl 14 och artikel 4.4a, 4.4b och 4.6 måste medlemsstaterna till fullo respektera direktiv 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, och har rätt att gå längre än tillämpningen av detta direktiv genom att vidta ytterligare åtgärder för att skydda personal i enlighet med unionsrätten, till exempel genom krav på övertagande av personal, även om inte direktiv 2001/23/EG skulle vara tillämpligt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy