Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0029(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0371/2016

Indgivne tekster :

A8-0371/2016

Forhandlinger :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0498

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 49k
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Fælles europæisk jernbaneområde ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det luxembourgske Deputeretkammer, det nederlandske Førstekammer og Andetkammer samt den svenske Riksdag, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 8. oktober 2013 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0029),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0371/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  foreslår, at retsakten betegnes som "Sassoli-Dijksma-direktivet om åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen"(4);

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0147.
(4) David-Maria Sassoli og Sharon Dijksma ledte forhandlingerne om retsakten på vegne af henholdsvis Parlamentet og Rådet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik