Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0029(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0371/2016

Teksty złożone :

A8-0371/2016

Debaty :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0498

Teksty przyjęte
PDF 393kWORD 49k
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
Jednolity europejski obszar kolejowy ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Francji, parlament Litwy, Izbę Deputowanych Luksemburga, Pierwszą Izbę parlamentu Niderlandów, Drugą Izbę parlamentu Niderlandów oraz Riksdag, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0029),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0371/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  proponuje, by akt ten był cytowany jako „dyrektywa Sassolego-Dijksmy w sprawie otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową”(4);

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.
(2) Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0147.
(4) David-Maria Sassoli i Sharon Dijksma prowadzili negocjacje dotyczące aktu w imieniu, odpowiednio, Parlamentu i Rady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności