Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0157(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2016

Внесени текстове :

A8-0023/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Обяснение на вота
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Приети текстове
PDF 475kWORD 50k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0296),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0144/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Конгреса на депутатите на Кралство Испания и Сената на Кралство Испания, Националното събрание на Френската република, Сената на Италианската република, Сейма на Република Латвия, Камарата на представителите на Република Малта, Сейма на Република Полша и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 5 октомври 2016 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0023/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  предлага актът да бъде посочван като „Регламент Флекенщайн-Мелани Шулц ван Хаген за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата“(4);

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 111.
(2) ОВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 57.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 8 март 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0069).
(4) Кнут Флекенщайн и Мелани Шулц ван Хаген водиха преговорите относно акта съответно от името на Парламента и на Съвета.


Позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 декември 2016 г. във връзка с приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата
P8_TC1-COD(2013)0157

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/352.)

Правна информация - Политика за поверителност