Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0157(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0023/2016

Esitatud tekstid :

A8-0023/2016

Arutelud :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hääletused :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Vastuvõetud tekstid
PDF 247kWORD 52k
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg
Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0296),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0144/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Hispaania Saadikute Kongressi ja Hispaania Senati, Prantsusmaa Rahvuskogu, Itaalia Senati, Läti Seimi, Malta Esindajatekoja, Poola Seimi ning Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt ei vasta seadusandliku akti eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 28. novembri 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 5. oktoobri 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0023/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb ettepaneku nimetada käesolev õigusakt Fleckensteini ja Schultz van Haegeni määruseks, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik(4);

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 327, 12.11.2013, lk 111.
(2) ELT C 114, 15.4.2014, lk 57.
(3) Käesolev seisukoht asendab 8. märtsil 2016. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein ja Melanie Schultz van Haegen juhatasid õigusakti üle peetud läbirääkimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu nimel.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. detsembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega luuakse sadamateenuste osutamise raamistik ja sadamate finantsläbipaistvuse ühised normid
P8_TC1-COD(2013)0157

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/352) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika