Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0157(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0023/2016

Teksty złożone :

A8-0023/2016

Debaty :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Głosowanie :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Teksty przyjęte
PDF 405kWORD 63k
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0296),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0144/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – w ramach protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez hiszpański Kongres Deputowanych i Senat, francuskie Zgromadzenie Narodowe, włoski Senat, parlament łotewski, parlament maltański, polski Sejm oraz parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 11 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 28 listopada 2013 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 5 października 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0023/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  proponuje, by akt ten był cytowany jako „rozporządzenie Fleckensteina-Schultz van Haegen ustanawiające ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów”(4);

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 111.
(2) Dz.U. C 114 z 15.4.2014, s. 57.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 8 marca 2016 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein i Melanie Schultz van Haegen prowadzili negocjacje dotyczące aktu w imieniu, odpowiednio, Parlamentu i Rady.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów
P8_TC1-COD(2013)0157

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/352.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności