Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0157(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0023/2016

Texte depuse :

A8-0023/2016

Dezbateri :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Voturi :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Texte adoptate
PDF 331kWORD 63k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0296),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0144/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Congresul Deputaților din Spania și Senatul Spaniei, Adunarea Națională a Franței, Senatul Italiei, Parlamentul Letoniei, Parlamentul Maltei, Seimul Poloniei și Parlamentul Suediei, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 octombrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0023/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  propune ca actul să fie numit „Regulamentul Fleckenstein - Schultz van Haegen de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor”(4);

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 111.
(2) JO C 114, 15.4.2014, p. 57.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 8 martie 2016 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein și Melanie Schultz van Haegen au condus negocierile pentru actul în cauză în numele Parlamentului și, respectiv, al Consiliului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 decembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor
P8_TC1-COD(2013)0157

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/352.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate