Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0157(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2016

Predkladané texty :

A8-0023/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Prijaté texty
PDF 335kWORD 47k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg
Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0296),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0144/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality španielskym Poslaneckým kongresom a španielskym Senátom, francúzskym Národným zhromaždením, talianskym Senátom, lotyšským Parlamentom, maltským Parlamentom, poľským Sejmom a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. októbra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0023/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „nariadenie Fleckensteina a Schultzovej van Haegenovej, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov“(4);

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 111.
(2) Ú. v. EÚ C 114, 15.4.2014, s. 57.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 8. marca 2016 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein viedol rokovania o akte za Európsky parlament a Melanie Schultzová van Haegenová za Radu.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa stanovuje rámec pre poskytovanie prístavných služieb a spoločné pravidlá o finančnej transparentnosti prístavov
P8_TC1-COD(2013)0157

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/352.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia