Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0157(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0023/2016

Ingivna texter :

A8-0023/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Röstförklaringar
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Antagna texter
PDF 246kWORD 57k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0296),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0144/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrandet från den spanska deputeradekammaren och den spanska senaten, den franska nationalförsamlingen, den italienska senaten, det lettiska parlamentet, det maltesiska parlamentet, den polska sejmen samt den svenska riksdagen, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 november 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 oktober 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0023/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet föreslår att hänvisning till akten görs med ”förordningen Fleckenstein-Schultz van Haegen om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar”(4).

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 111.
(2) EUT C 114, 15.4.2014, s. 57.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 8 mars 2016 (Antagna texter P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein och Melanie Schultz van Haegen ledde förhandlingarna om akten för Europaparlamentet respektive rådet.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar
P8_TC1-COD(2013)0157

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/352.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy