Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: μεταβατικοί κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
 Συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά το μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) με την Κορέα ***
 Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020
 Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις ***I
 Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: μεταβατικοί κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία
PDF 383kWORD 72k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 8ης Aπριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (C(2016)2002 – 2016/2656(DEA))
P8_TA(2016)0205B8-0515/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)2002),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2016 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Απριλίου 2016 επιστολή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(1), και ιδίως το άρθρο 278, το άρθρο 279 και το άρθρο 284 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 28 Απριλίου 2016,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341(2), διαπιστώθηκε ότι, στο τμήμα που αφορά τις απλουστεύσεις, ορισμένα έντυπα είχαν παραλειφθεί κατά λάθος από το παράρτημα 12, πράγμα το οποίο θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για τις τελωνειακές αρχές και τους συναλλασσομένους εάν δεν προστεθούν πριν από την 1η Μαΐου 2016, όταν αρχίσουν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και οι διατάξεις εφαρμογής του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το ίδιο το παράρτημα 12, στο τμήμα που αφορά τις απλουστεύσεις εντοπίστηκαν επίσης ορισμένα σφάλματα σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται στα έντυπα, και ότι τα σφάλματα αυτά, αν δεν διορθωθούν, θα επηρεάσουν τη νομική σαφήνεια και την καταλληλότητα του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και τις διατάξεις εφαρμογής του,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί ανάλογα, ούτως ώστε να περιληφθούν στο παράρτημα 12, στο τμήμα που αφορά τις απλουστεύσεις, τα έντυπα που λείπουν και, στο ίδιο μέρος του παραρτήματος αυτού, να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα έντυπα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης και η μη διακοπή των εμπορικών ροών, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός πρέπει να ισχύσει από την 1η Μαΐου 2016·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου που έχουν ορίσει για έλεγχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος ελέγχου ορίζεται στο άρθρο 284 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ως δίμηνη από την ημερομηνία κοινοποίησης, δηλαδή εκπνέει στις 9 Ιουνίου 2016 και μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δυο μήνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι για λόγους κατεπείγοντος, η Επιτροπή ζήτησε στις 11 Μαρτίου 2016 από το Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει νωρίτερα τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, πριν από την 1η Μαΐου 2016·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).


Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
PDF 392kWORD 65k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))
P8_TA(2016)0206A8-0257/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0660),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0229/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 - Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0257/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037.)

(1) ΕΕ C 230 της 14.7.2015, σ. 129.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
PDF 390kWORD 83k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD))
P8_TA(2016)0207A8-0256/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0667),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0232/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0256/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας ***
PDF 376kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))
P8_TA(2016)0208A8-0142/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13015/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας (13014/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0402/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0142/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λιβερίας.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
PDF 377kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών (12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))
P8_TA(2016)0209A8-0147/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12773/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών (12776/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0354/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0147/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.


Συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά το μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) με την Κορέα ***
PDF 379kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))
P8_TA(2016)0210A8-0065/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05977/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (11516/2006),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 172 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0116/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0065/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κορέας.


Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020
PDF 534kWORD 143k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) (2015/2224(INI))
P8_TA(2016)0211A8-0032/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο XVIII αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) («ΚΚΔ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(5),

–  έχοντας υπόψη την εδαφική ατζέντα της ΕΕ για το 2020, όπως συμφωνήθηκε στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2011 στο Gödöllő,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 29ης Νοεμβρίου 2012, με θέμα «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD)»(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα(7),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2014, με θέμα «Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) ως εργαλείο της πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020 για την τοπική, αγροτική, αστική και περιαστική ανάπτυξη» (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(12),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο «Tools to support the territorial and urban dimension in cohesion policy: Integrated territorial investment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD)» (Εργαλεία για τη στήριξη της εδαφικής και αστικής διάστασης στην πολιτική συνοχής: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα B: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οκτώβριος 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Territorial governance and Cohesion Policy» (Εδαφική διακυβέρνηση και πολιτική συνοχής), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούλιος 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Strategic coherence of Cohesion Policy: comparison of the 2007-13 and 2014-20 programming periods» (Στρατηγική συνεκτικότητα της πολιτικής συνοχής: σύγκριση των προγραμματικών περιόδων 2007-13 και 2014-20), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φεβρουάριος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», Ιούλιος 2014,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach» (Εφαρμογή της εδαφικής ατζέντας 2020 – Ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής βάσει τοποκεντρικής προσέγγισης), τόμος ΙΙ - περιπτωσιολογικές μελέτες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «How to strengthen the territorial dimension of «Europe 2020» and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020» (Τρόποι ενίσχυσης της εδαφικής διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ βάσει της εδαφικής ατζέντας 2020) που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος της πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεπτέμβριος 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Job Creation and Local Economic Development» (Δημιουργία θέσεων εργασίας και τοπική οικονομική ανάπτυξη), Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Νοέμβριος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Local Economic Leadership» (Ηγετική θέση στην τοπική οικονομία), Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0032/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνοχή αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χάραξη της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει και ενθαρρύνει τη χρήση ολοκληρωμένων και τοποκεντρικών προσεγγίσεων για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προωθώντας παράλληλα την εδαφική διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολοκληρωμένες και τοποκεντρικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας παρέμβασης καθώς ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εδαφών και συμβάλλουν στην ελκυστικότητά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ αποτελούν καινοτόμα μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, τα οποία θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά με τη μορφή αυτή από ορισμένα κράτη μέλη και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πρωτοβουλίες για την ΟΧΕ και την ΤΑΠΤΚ συνιστούν ριζικές αλλαγές όσον αφορά την ικανότητα των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων να συνδυάζουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και να σχεδιάζουν εύστοχες τοπικές πρωτοβουλίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των περιφερειακών και τοπικών δομών είναι καίριας σημασίας για την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καινοτόμες προσεγγίσεις με τις οποίες προκρίνεται η τοπική γνώση ως μέσο εξεύρεσης τοπικών λύσεων σε τοπικά προβλήματα, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχική διακυβέρνηση, για παράδειγμα ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημόσια συμμετοχή με σκοπό την ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ βασίζεται στην εμπειρία από την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER, URBAN και EQUAL σε προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους και στηρίζεται, κυρίως, στην προσέγγιση LEADER η οποία, από τη στιγμή της δημιουργίας της, το 1991, έχει οδηγήσει σε εκθετική αύξηση των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) και έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πληθυσμών, ιδίως της υπαίθρου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ είναι υποχρεωτική μόνο για το ΕΓΤΑΑ και προαιρετική για τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΤΘΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα δύο νέα εργαλεία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή της δημογραφικής αλλαγής και στην αντιστροφή των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ εφαρμόζει μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση στόχων και στη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με τις τοπικές ανάγκες της κοινότητας και όχι στην επιβολή στόχων σε εθνικό επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΧΕ είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές επιπέδου που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις δομές διακυβέρνησης και την εμπειρία σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης από κάτω προς τα πάνω·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα και η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών φορέων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία των εν λόγω εργαλείων, ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες που ορίζονται για κάθε δομή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές καλούνται να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις που αφορούν τη δική τους ανάπτυξη και να προωθούν συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ως θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των έργων και τη σταθερότητα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, όσον αφορά τις αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη στα δικά τους εδάφη, να προσδιορίζουν ορθά, σε ευθυγράμμιση με τη γνώμη του τοπικού πληθυσμού, τα εργαλεία και τα στρατηγικά πλεονεκτήματά τους, στα οποία πρέπει να βασιστούν για την ανάπτυξη των οικείων στρατηγικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της αποσαφήνισης προβλημάτων, του καθορισμού προτεραιοτήτων και της διαμόρφωσης βιώσιμων λύσεων από κοινού με τους πολίτες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 προβλέπει πως, ανάλογα με τη «συγκεκριμένη χωρική κατάστασή του, κάθε κράτος μέλος ορίζει, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης του, τις βασικές αρχές για την επιλογή των αστικών περιοχών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την ενδεικτική κατανομή για τις εν λόγω δράσεις σε εθνικό επίπεδο»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία RURBAN για τη συνεργασία μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να βασίζονται στην επίδοση, οι κατανεμημένοι πόροι στην ΟΧΕ και ΤΑΠΤΚ πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, μέσω της επίτευξης των πολιτικών στόχων και των καθορισμένων προτεραιοτήτων, και να έχουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τον επιδιωκόμενο στόχο, ενώ τα αποτελέσματα πρέπει να επιτυγχάνονται με το μικρότερο δυνατό κόστος·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  σημειώνει ότι η έμπρακτη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων εξαρχής, η δέσμευσή τους και η εκ μέρους τους κυριότητα των στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης και η ορθή χορήγηση αρμοδιοτήτων και πόρων σε κατώτερα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω· θεωρεί ότι η συμμετοχή των εταίρων μπορεί επίσης να ενισχύσει την ολοκληρωμένη και τοποκεντρική προσέγγιση, ιδίως όταν παρατηρείται περιορισμένη εφαρμογή της ΟΧΕ και της ΤΑΠΤΚ· τονίζει, ωστόσο, ότι οι τοπικοί φορείς χρειάζονται τεχνική και οικονομική στήριξη σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης·

2.  ζητεί τη χάραξη στρατηγικών στα αρχικά στάδια της διαδικασίας υλοποίησης, σε συνεργασία με τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, ιδίως ως προς την ειδική και εξειδικευμένη κατάρτιση, και την τεχνική και οικονομική στήριξη, στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής σύμπραξης των περιφερειών, των κρατών μελών και της ΕΕ·

3.  πιστεύει ότι η χορήγηση αρμοδιοτήτων και πόρων στα κατώτερα επίπεδα, στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ πρέπει να προωθηθεί περισσότερο και ότι η απροθυμία των διαχειριστικών αρχών να το πράξουν ενδέχεται να περιορίζει τις δυνατότητες των δύο μέσων· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, και να αναθέσουν ευθύνες στις τοπικές ομάδες· καλεί την Επιτροπή, δρώντας αποκλειστικά εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, να παρέχει συστάσεις και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με τρόπους υπέρβασης της έλλειψης εμπιστοσύνης και των διοικητικών εμποδίων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης όσον αφορά το ζήτημα της εφαρμογής των ΤΑΠΤΚ και ΟΧΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι, σε τοπικό επίπεδο, ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων, πολυτομεακών, καινοτόμων στρατηγικών υψηλής ποιότητας αποτελεί πρόκληση, ιδίως όταν αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί με συμμετοχικό τρόπο·

5.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω εργαλείων, παρότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες των τοπικών φορέων, είναι αναγκαίο να ευθυγραμμίζονται με τους βασικούς στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και με άλλες στρατηγικές ενωσιακής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης αλλά και με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, επιτρέποντας, ωστόσο, κάποια περιθώρια ευελιξίας·

6.  υπενθυμίζει ότι, εκτός από τα προγράμματα της ΕΕ, περισσότερο ευέλικτες και καλύτερα ενσωματωμένες πρέπει επίσης να καταστούν οι γενικές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές· τονίζει ότι αν εμπεδωθεί ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πνεύμα στον τομέα της διακυβέρνησης, τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα διατίθενται σε ένα «παράλληλο» επίπεδο εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, αλλά θα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας παραγωγής βιώσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων·

7.  θεωρεί ότι η ανεργία των νέων αποτελεί το πλέον πιεστικό ζήτημα για τα κράτη μέλη, μαζί με την έλλειψη χρηματοδοτήσεων για τις ΜΜΕ· τονίζει ότι οι στρατηγικές τοπικής και εδαφικής ανάπτυξης πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά ως μία από τις προτεραιότητές τους· καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να προσφέρουν φορολογικά και άλλου είδους κίνητρα για την προώθηση της απασχόλησης και της διαπεριφερειακής κινητικότητας των νέων, καθώς και να θέσουν ως προτεραιότητα την επαγγελματική κατάρτιση, σε συνεργασία σχετικούς φορείς·

8.  συνιστά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κοινοτήτων και των περιφερειών στη νέα δημογραφική πραγματικότητα και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που απορρέουν από αυτήν, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους: 1. προσαρμογή των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών κινητικότητας στις δημογραφικές αλλαγές και στις μεταναστευτικές ροές· 2. δημιουργία ειδικών αγαθών και υπηρεσιών που να απευθύνονται στις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού· 3. στήριξη ευκαιριών απασχόλησης για ηλικιωμένους, γυναίκες και μετανάστες που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη· 4. ενίσχυση της ψηφιακής σύνδεσης και δημιουργία πλατφορμών που καθιστούν δυνατή και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση πολιτών που διαμένουν στις πλέον απομονωμένες περιοχές με τις διάφορες διοικητικές, κοινωνικές και πολιτικές υπηρεσίες των αρχών σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό)·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη στήριξη, κατάρτιση και καθοδήγηση στις μικρότερες και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, που διαθέτουν πιο περιορισμένους πόρους και δυνατότητες και οι οποίες δύσκολα μπορούν να αντεπεξέλθουν στον διοικητικό φόρτο και στην περιπλοκότητα που συνδέονται με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων στα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή ξεκινά από κάτω προς τα πάνω και πρέπει να προβλέπει και τη συμμετοχή μικρών διοικητικών φορέων, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα μέσα ΟΧΕ και ΤΑΠΤΚ· καλεί την Επιτροπή να ανακοινώνει τα αποτελέσματα όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές σε κάθε κράτος μέλος και προτείνει την ανταλλαγή των πρακτικών αυτών μέσω ενός επιγραμμικού δικτύου το οποίο θα παρέχει στις συγκεκριμένες οντότητες ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα εν λόγω μέσα· ενθαρρύνει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να προτείνουν λύσεις που θα αποσκοπούν στην ομαδοποίηση των μικρών διοικητικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική διάσταση και τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες·

10.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν μια στρατηγική για την ευρύτερη χρήση της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ μέσω μιας πολυταμειακής προσέγγισης για τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων στρατηγικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, ιδίως στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν, όπου ενδείκνυται, την ευελιξία που προβλέπει το άρθρο 33 παράγραφος 6 του ΚΚΔ, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιοχών· δεδομένης της απομόνωσης και του μερικού ανταγωνιστικού μειονεκτήματος που χαρακτηρίζει ειδικότερα τις εν λόγω περιοχές, ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για την τεχνική στήριξη και την αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκεί διοικητικών φορέων·

11.  τονίζει ότι η ενσωμάτωση πολλαπλών ταμείων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους ενδιαφερόμενους, ιδίως στο πλαίσιο της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ· θεωρεί ότι απαιτούνται προσπάθειες απλοποίησης προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για την εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη σύσταση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και τις προσπάθειες της Επιτροπής στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου κατά την έκδοση συστάσεων·

12.  υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη να αντιμετωπιστούν πρακτικές κανονιστικού υπερθεματισμού οι οποίες δημιουργούν πρόσθετες και, συχνά, περιττές απαιτήσεις και εμπόδια σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· σημειώνει ότι συχνά τα πολυάριθμα επίπεδα ελέγχου αυξάνουν τον οικονομικό και διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους· εμμένει στην αποφυγή της αλληλεπικάλυψης διοικητικών καθηκόντων, και τονίζει τη σημασία που έχει ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τις επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ· συνιστά να εξορθολογιστούν οι δραστηριότητες ελέγχου και οι δραστηριότητες παρακολούθησης να επικεντρώνονται στη διαδικασία και στην αξιολόγηση των επιδόσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν αποτελεσματικό έλεγχο·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν στοχοθετημένες δράσεις κατάρτισης με έμφαση στην ΤΑΠΤΚ και την ΟΧΕ για τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση σε προγράμματα κατάρτισης που θα είναι προσανατολισμένα σε τοπικούς δικαιούχους· θεωρεί ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η εκπροσώπηση όλων των σχετικών τομέων της κοινωνίας στις εν λόγω δραστηριότητες· τονίζει ότι είναι σημαντική η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της τεχνικής βοήθειας στην υποστήριξη των εν λόγω μέσων, χωρίς να υπάρχει αλληλεπικάλυψη δομών·

14.  επικροτεί την εστίαση της Επιτροπής στα αποτελέσματα και τα πορίσματα, τα οποία θα πρέπει μεταξύ άλλων να βοηθήσουν τους τοπικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να απομακρυνθούν από την υπερβολική εστίαση στην απορρόφηση κονδυλίων και στην καταλογογράφηση των διαδικασιών υλοποίησης και να στραφούν σε πραγματικούς και ουσιαστικούς στόχους που θα επιφέρουν απτές αλλαγές στις τοπικές επιχειρήσεις και στους κατοίκους των περιοχών τους·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων πλευρών· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον συντονισμό, καθώς και τη διάδοση των πληροφοριών σε σχέση με την ΤΑΠΚ και την ΟΧΕ· επαναλαμβάνει ότι η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ θα πρέπει να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση, μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες μεθόδους για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις, ενθαρρύνοντας ένα υψηλότερο επίπεδο διαβουλευτικού και συνεργατικού πνεύματος·

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν, όπου ενδείκνυται, τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών για την αποφυγή προβλημάτων μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των μεμονωμένων συμπράξεων, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και προστατευμένοι όσον αφορά τους εν λόγω μηχανισμούς· επισημαίνει τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά την επίλυση διαφορών μετά από ενστάσεις, και εμμένει στον καθορισμό μιας δέσμης συγκεκριμένων κανόνων που θα καθορίζουν τις διαδικασίες ένστασης και ταχείας επίλυσης σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις·

17.  καλεί την Επιτροπή, και ειδικότερα τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, αφενός να θεσπίσει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προκειμένου να επωφεληθεί από τη μακρά του εμπειρία στην υλοποίηση του προγράμματος για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση (LEED), και αφετέρου να επιδιώξει συνέργειες μεταξύ των εργαλείων, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης που διαθέτουν οι τοπικοί φορείς·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντείνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τις προσπάθειές τους για διεύρυνση της χρήσης των νέων εργαλείων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ)· τονίζει ότι οι γειτονικές όμορες περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά παρόμοιες προκλήσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα από κοινού σε τοπικό επίπεδο·

19.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη και περιφέρειες της ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα σε έργα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και να προωθήσουν τις επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τις κοινωνικές επενδύσεις και να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως στις περιφέρειες και τις υποπεριφέρειες όπου αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης, και ιδίως του συνδυασμού ΕΚΤ και ΕΤΠΑ· επισημαίνει τις δυνατότητες επανεπένδυσης μέρους των τοπικών φορολογικών εσόδων σε δραστηριότητες προσανατολισμένες στην απόδοση· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ειδική επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, προς όφελος των περιφερειών με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας·

20.  επισημαίνει το δυναμικό που έχει η προσέγγιση της ΤΑΠΤΚ από τη βάση προς τα επάνω, όσον αφορά την υποστήριξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου· πιστεύει ότι η ΟΧΕ και η ΤΑΠΤΚ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις με πιο εστιασμένο και κατάλληλο τρόπο, επιμένει στην ανάγκη για ευρύτερη ενσωμάτωση των αστικών περιοχών σε αυτόν τον μηχανισμό και καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής· επισημαίνει ότι οι ΟΧΕ αποτελούν αποτελεσματικό μηχανισμό για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει τους κανονισμούς που καλύπτουν τη συνολική χρηματοδότηση των ΤΑΠΤΚ και των ΟΧΕ από τα ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες·

21.  τονίζει στην Επιτροπή ότι, προκειμένου να επιτευχθεί απτή πρόοδος προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εν λόγω στρατηγικής και του ΠΔΠ, στην περιφερειακή και στην τοπική κατάσταση και στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω περιοχές·

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)

22.  επικροτεί τη δημιουργία ενός νέου μέσου ΤΑΠΤΚ το οποίο θα υπερβεί την πρωτοβουλία LEADER προκειμένου να ενισχύσει τις τοπικές κοινότητες και να παράσχει συγκεκριμένες τοπικές λύσεις όχι μόνο μέσω του ΕΓΤΑΑ αλλά και μέσω των λοιπόν ΕΔΕΤ·

23.  επισημαίνει ότι η ΤΑΠΤΚ προσφέρει δυνατότητες στις αστικές και περιαστικές περιοχές και θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των ευρύτερων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη των αστικών περιοχών πρέπει να είναι βιώσιμη και να εναρμονίζεται με την ανάπτυξη των γύρω περιαστικών και αγροτικών περιοχών·

24.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ΤΑΠΤΚ θα θεσπιστεί μέσω μονοταμειακής προσέγγισης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες όσον αφορά τη δημιουργία περισσότερο αποτελεσματικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και την ανάγκη συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας των πολιτών·

25.  επικροτεί τη συγκρότηση της οριζόντιας ομάδας εργασίας για την εταιρική σχέση, η οποία συστάθηκε χάρη στην ΓΔ REGIO·

26.  ζητά τη συνεπή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης κατά την υλοποίηση των εργαλείων ΟΧΕ και ΤΑΠΤΚ·

27.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ικανοτήτων, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, καθώς και των ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους να προτείνουν στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων (31 Δεκεμβρίου 2017)·

28.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ΤΑΠΤΚ αντιμετωπίζεται μερικές φορές ως μια καθαρά τυπική διαδικασία αντί ως μια γνήσια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω· επιμένει, εν προκειμένω, ότι οι τοπικοί παράγοντες θα πρέπει να διαθέτουν πραγματικές εξουσίες λήψης αποφάσεων·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), με βάση μια στρατηγική ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα επιτυχημένα προγράμματά τους, χρησιμοποιώντας υφιστάμενα μέσα και πλατφόρμες, όπως τα TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT και το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενστερνιστούν τις πρωτοβουλίες της ΤΑΠΤΚ και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στα επιχειρησιακά προγράμματα και στα περιφερειακά, εθνικά και ενωσιακά πλαίσια πολιτικής, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις προτεραιότητες των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ· αναγνωρίζει την επιτυχία των ΟΤΔ στη διαχείριση έργων, και ζητεί να χορηγηθεί συνολικότερη χρηματοδότηση και να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης του εύρους των έργων αυτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές ορισμένων κρατών μελών περιορίζουν την ΤΑΠΤΚ μόνο σε έναν συγκεκριμένο στόχο πολιτικής· προτρέπει την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση στα κράτη μέλη τόσο για τη χρηματοδότηση της ΤΑΠΤΚ μέσω της πολυταμειακής προσέγγισης όσο και για την ενθάρρυνση της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων·

31.  υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό του ΕΚΤ προβλέπεται μια ειδική επενδυτική προτεραιότητα για «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» βάσει του θεματικού στόχου αριθ. 9, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την εν λόγω προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα· τονίζει ότι το ταμείο μπορεί να παράσχει ουσιαστική στήριξη στα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, στις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης και στην ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη βοήθεια στα κράτη μέλη γα την εφαρμογή αυτών των συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων και να παράσχει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της πληροφορίες σχετικά με το πεδίο της εν λόγω εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν ήδη επισημανθεί κατά την εφαρμογή των μέσων και να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις·

32.  θεωρεί ότι εργαλεία όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική ΤΑΠΤΚ, δεδομένου ότι αποτελεί μια ενέργεια δημοκρατίας που συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της συμμετοχής οικονομικών και κοινωνικών εταίρων με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο και την αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών·

33.  υπογραμμίζει ότι έχει θεμελιώδη σημασία η υιοθέτηση μιας διαφανούς και χωρίς διακρίσεις προσέγγισης και η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη συνεργασία μεταξύ μελών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας, της απλούστευσης και της διαφάνειας· επικροτεί, επίσης, τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος εταίρων στις ΟΤΔ· θεωρεί ενδεδειγμένη τη διάταξη βάσει της οποίας ούτε οι δημόσιες αρχές ούτε άλλη μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δύνανται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 49% των δικαιωμάτων ψήφου στις ΟΤΔ, όπως προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τη μετάβαση από μια διοικητική προς μια καινοτόμο προσέγγιση με γνώμονα τα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να αξιολογεί την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να επιτρέπονται εξαιρέσεις, και να παρέχει στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική συνδρομή·

Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ)

34.  σημειώνει ότι είναι δυνατή η εφαρμογή διαφόρων προσεγγίσεων στη διακυβέρνηση όσον αφορά την υλοποίηση των ΟΧΕ· θεωρεί, ωστόσο, καίριας σημασίας να διαδραματίσουν οι τοπικοί εταίροι τον ρόλο τους ως βασικοί φορείς στην κατάρτιση της στρατηγικής εδαφικής ανάπτυξης της ΟΧΕ, και επίσης να συμμετέχουν πλήρως στη διαχείριση, την παρακολούθηση και τις αρμοδιότητες ελέγχου της, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση ουσιαστικής τοπικής κυριότητας των παρεμβάσεων της ΟΧΕ·

35.  τονίζει ότι η ΟΧΕ δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις αστικές περιοχές, αλλά μπορεί να αφορά αστικές γειτονιές, μητροπολιτικές περιοχές, μικτές περιοχές πόλεων/υπαίθρου, υποπεριφερειακές ή διασυνοριακές γεωγραφικές περιοχές· τονίζει ότι το πλαίσιο της ΟΧΕ είναι το πλέον κατάλληλο για να λαμβάνονται υπόψη ειδικές εδαφικές ανάγκες χάρη στον πιο ευέλικτο καθορισμό του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της και για να ακολουθείται, κατά συνέπεια, μια πραγματικά τοποκεντρική προσέγγιση· πιστεύει ότι η ΟΧΕ διαθέτει επίσης κατάλληλη δομή για να καλύπτει εδάφη με κακή πρόσβαση σε υπηρεσίες καθώς και για απομονωμένες και διαχωρισμένες κοινότητες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και να αξιοποιήσουν περισσότερο τις ΟΧΕ στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας·

36.  τονίζει ότι η έγκαιρη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και των ενδιαφερόμενων φορέων, περιλαμβανομένων εκείνων της κοινωνίας των πολιτών, και η μεγαλύτερη ανάθεση αρμοδιοτήτων στους φορείς αυτούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής εδαφικής ανάπτυξης, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω, είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ανάληψη ευθύνης, τη συμμετοχή και την επιτυχία της ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής η οποία θα υλοποιηθεί σε τοπικό και διατομεακό επίπεδο· επαναλαμβάνει ότι η ικανότητα αξιοποίησης του οικείου δυναμικού ανάπτυξης πρέπει να αναβαθμιστεί, σύμφωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά·

37.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιλέξουν μια πολυταμειακή προσέγγιση όσον αφορά τις ΟΧΕ, προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ των ταμείων σε ένα συγκεκριμένο έδαφος και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις με περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο· υπογραμμίζει ότι απαιτείται στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να διευκολύνεται η συγκέντρωση πόρων από διαφορετικές πηγές·

38.  υπογραμμίζει ότι η καθυστερημένη απόφαση που ελήφθη σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη χρήση του μέσου ΟΧΕ υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο για τον κατάλληλο καθορισμό της εδαφικής στρατηγικής, τη δημιουργία δομής συντονισμού, τον καθορισμό του προϋπολογισμού και την προετοιμασία της εθνικής νομικής βάσης για την ΟΧΕ·

39.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής, σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εδαφική συνοχή και τα αστικά θέματα (TCUM), όσον αφορά την κατάρτιση σεναρίων για την ΟΧΕ· συμφωνεί με την άποψη ότι η εν λόγω καθοδήγηση πρέπει να παρέχεται νωρίτερα κατά τη διαδικασία προγραμματισμού· θεωρεί αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η καθοδήγηση βάσει πραγματικών παραδειγμάτων και διδαγμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ΟΧΕ·

40.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το 2015 η Επιτροπή των Περιφερειών, καθιστώντας περισσότερο αποτελεσματική τη χρήση των εργαλείων ΤΠ και δημιουργώντας λιγότερη γραφειοκρατία, θεσπίζοντας περισσότερο ευέλικτους κανόνες για χώρες/περιφέρειες που λαμβάνουν πολύ λίγα κονδύλια, βελτιώνοντας τους μηχανισμούς συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη και παρέχοντας περισσότερη κατάρτιση στα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την απορρόφηση κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων πολιτικών·

Συστάσεις για το μέλλον

41.  είναι της άποψης ότι η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ πρέπει να διαδραματίσουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στη μελλοντική πολιτική συνοχής· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έκθεση που να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές (ανάλυση SWOT) όσον αφορά την εφαρμογή των δύο αυτών εργαλείων, πριν από τη νέα νομοθετική πρόταση, για πιθανά σενάρια μετά το 2020 σχετικά με τα συγκεκριμένα εργαλεία·

42.  ζητεί η προαναφερθείσα έκθεση να εξετάσει την επίδραση και την αποτελεσματικότητα της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ και το κατά πόσο θα ήταν ευκταία μια υποχρεωτική προσέγγιση στη νομοθεσία για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 όσον αφορά τα εργαλεία αυτά, ώστε να προβλέπεται η διάθεση κονδυλίων για τα εν λόγω μέσα σε επιχειρησιακά προγράμματα· προτείνει να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός συγκεκριμένων κινήτρων τα οποία θα προωθήσουν την εφαρμογή της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ από τα κράτη μέλη, μαζί με ενδεχόμενους τρόπους για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ· τονίζει ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε σχετική δέσμη δεικτών που θα σχετίζονται τόσο με ποιοτικά όσο και με ποσοτικά στοιχεία·

43.  ζητεί η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, στο πλαίσιο της ΟΧΕ, να επισημοποιηθεί στην επόμενη χάραξη πολιτικής συνοχής τόσο κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού όσο και στο στάδιο της υλοποίησης·

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν, μέσω του συντονισμού με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, τη χρήση των κονδυλίων της ΟΧΕ, τα οποία είναι ποσοτικώς σημαντικότερα από ό,τι παλαιότερα λόγω της ενοποίησής τους· τονίζει ότι αυτό είναι σημαντικό για τον περιορισμό των πιθανοτήτων διαφθοράς στα κράτη μέλη·

45.  επαναλαμβάνει ότι απαιτείται διττή προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά την παροχή καθοδήγησης, αφενός για τα κράτη μέλη που διαθέτουν μόνο εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και, αφετέρου, για εκείνα που διαθέτουν και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα·

46.  εμμένει στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειών όσον αφορά την καθοδήγηση για τα μέσα αυτά· συνιστά η καθοδήγηση να αναπτυχθεί ταυτόχρονα με την πρόταση για θέσπιση νέας νομοθεσίας για την πολιτική συνοχής, για την περίοδο μετά το 2020, με μετέπειτα επικαιροποιήσεις· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει εφικτή την έγκαιρη εφαρμογή των εγγράφων καθοδήγησης, θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου όλων των μερών και θα παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα περιφερειακά και εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(4) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(6) ΕΕ C 17 της 19.1.2013, σ. 18.
(7) ΕΕ C 313 της 22.9.2015, σ. 31.
(8) ΕΕ C 230 της 14.7.2015, σ. 1.
(9) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 9.
(10) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 6.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.


Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις ***I
PDF 392kWORD 118k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))
P8_TA(2016)0212A8-0227/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0379),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0038/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 5ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 24ης Φεβρουαρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0227/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1013.)

(1) ΕΕ C 31 της 30.1.2015, σ. 3.


Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ
PDF 542kWORD 172k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ (2015/2279(INI))
P8_TA(2016)0213A8-0074/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο III του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά, μεταξύ άλλων, τη γεωργία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «ΚΚΔ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα»(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις(14),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων (COM(2015)0366), καθώς και το σχέδιο δράσης που συνοδεύει τη στρατηγική,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Η μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπεων»(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2010, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη(17),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη (COM(2013)0181),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη» (COM(2010)0715) και το ενδεικτικό σχέδιο δράσης που συνοδεύει τη στρατηγική (SEC(2010)1489),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2011 με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη»(18),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 31ης Μαρτίου 2011, με θέμα «Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη»(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2013)0468) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Άλπεων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων της εν λόγω σύμβασης,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Euromontana στις 28 Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Toward Mountains 2020: Step 1 – capitalising on Euromontana work to inspire programming» (Για τις ορεινές περιοχές 2020: Βήμα 1 - αξιοποίηση του έργου της Euromontana για προώθηση του προγραμματισμού),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής, Περιφερειακή Ανάπτυξη), του Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Έρευνα για την Επιτροπή REGI - Συνοχή στις ορεινές περιοχές της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το έργο Γυναίκες - Alpnet στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg για τον χώρο των Άλπεων 2001-2006: Δίκτυο Τοπικών Φορέων και Κέντρων Πόρων για τις Γυναίκες: Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής των Άλπεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0074/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές αποτελούν σημαντικό μέρος της επικράτειας της ΕΕ (περίπου 30 %) και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο της ΕΕ εξαρτάται από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για τις ορεινές περιοχές στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός που χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) δεν είναι κατάλληλος για την πολιτική συνοχής και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως έχει, για την αποτελεσματική διαχείριση της πολιτικής αυτής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των ακραίων συνθηκών και της απομόνωσης, ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν διαρθρωτικό μειονέκτημα, σε σημείο που πολλές ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν φαινόμενα απερήμωσης και γήρανσης του πληθυσμού, γεγονός που μπορεί να διαταράξει τον φυσικό κύκλο των γενεών οδηγώντας σε υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων και της ποιότητας της ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της εγκατάλειψης της υπαίθρου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ – σχετικά με την ανεργία, τη συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος– μέσω της βιώσιμης χρήσης των φυσικών τους πόρων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ορεινών περιοχών υπάρχουν σημαντικές διαφορές και, κατά συνέπεια, απαιτούνται συντονισμένες δράσεις πολιτικών και τομέων, τόσο μεταξύ των διαφόρων ορεινών περιοχών (οριζόντιο επίπεδο), όσο και στο εσωτερικό των επιμέρους ορεινών περιοχών (κάθετο επίπεδο)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη για τις ορεινές περιοχές από διαφορετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ όπως το ΕΓΤΑΑ και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) θα πρέπει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, με στόχο την δημιουργία συνεργειών που θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη καλύτερης και πιο περιεκτικής ανάπτυξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών μελών και παρέχουν πολλές υπηρεσίες που σχετίζονται με το οικοσύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων έχει σημαντική επιρροή στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ορεινές περιοχές η διασυνοριακή συνεργασία αντιπροσωπεύει έναν βιώσιμο τρόπο ενθάρρυνσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, και κυρίως της αφθονίας και της πολυμορφίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και λόγω της εξάρτησής τους από την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων και από την ενεργειακή απόδοση, οι ορεινές περιοχές μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας γενικότερα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές συμβάλλουν θετικά στην περιβαλλοντική αειφορία, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και στην προστασία των περιφερειακών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες εκτάσεις των ορεινών περιοχών προστατεύονται στο πλαίσιο του οικολογικού δικτύου Natura 2000 και βάσει άλλων μορφών προστασίας των φυσικών αξιών, γεγονός που αφενός περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα, και αφετέρου συμβάλλει στην ενίσχυση πιο βιώσιμων μορφών γεωργίας και στην εντατικότερη σύνδεση της γεωργίας με άλλες οικονομικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των εκμεταλλεύσεων και των γαιών στις ορεινές περιοχές είναι πολύ σημαντική για την υδρογεωλογική σταθερότητα των εν λόγω περιοχών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις –όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τη μεταφορά και το δημογραφικό πρόβλημα– οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της δημιουργίας επαρκών συνδέσεων με τις αστικές και πεδινές περιοχές, και της διασφάλισης της πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές με διατηρημένα οικοσυστήματα και οι υπηρεσίες που παρέχουν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πολλές οικονομικές δραστηριότητες, με έμφαση στη γεωργία, τη δασοκομία, τον τουρισμό και την ενέργεια, συνεκτιμώντας την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των περιοχών αυτών και την διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ενισχυθούν με συντονισμένες δράσεις και/ή διασυνοριακή συνεργασία και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές διαθέτουν μοναδικές συνθήκες και παραδοσιακή τεχνογνωσία και προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για στροφή σε ποιοτικά γεωργικά συστήματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγετώνες αποτελούν χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών βουνών και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στα υδάτινα συστήματα των βουνών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του όγκου και του μήκους τους από τα μέσα του 19ου αιώνα έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί παγετώνες της Ευρώπης έχουν ήδη εξαφανιστεί ή απειλούνται με εξαφάνιση έως το 2050·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με τις κλιματικές και τοπογραφικές συνθήκες, με την μεγάλη απόσταση από οικονομικά κέντρα και την απομόνωση εμποδίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκών υποδομών, περιλαμβανομένης της ευρυζωνικής κάλυψης, και επενδύσεων στις ορεινές περιοχές συμβάλλει στην διεύρυνση των διαφορών μεταξύ αυτών και άλλων περιοχών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση της γεωργικής οικονομικής παραγωγής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζονται με φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα και υποδομές, καθώς και με πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, για τους κατοίκους αυτών των περιοχών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη ορεινών περιοχών στην Ευρώπη, οι οποίες συνδέονται από το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν θεμελιώδεις προκλήσεις όπως ανεπαρκής προσβασιμότητα, λίγες ευκαιρίες απασχόλησης, γήρανση του πληθυσμού, έλλειψη διασύνδεσης, επιπτώσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την εντατικοποίηση των ανθρώπινων παραγωγικών δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πτυχές πρέπει να αντιμετωπιστούν ενεργά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημερινό πλαίσιο μεταβλητών αγορών και τιμών, του αυξανόμενου κόστους παραγωγής, του μεγαλύτερου ανταγωνισμού, του τέλους των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, έχει θεμελιώδη σημασία να διασφαλισθεί η παραγωγή τροφίμων και ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας προκειμένου να διατηρηθεί η προστιθέμενη αξία σε ορεινές περιοχές, να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη απασχόληση και να ενισχυθεί η πρόσβαση σε άλλες πηγές εισοδήματος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές που αποτελούν τμήμα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσκολίες και επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αρνητικές τάσεις που χαρακτηρίζουν όλες τις ορεινές περιοχές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ορεινές κορυφογραμμές που εκτείνονται σε διάφορα κράτη μέλη και επίσης σε τρίτες χώρες, όπως τα Καρπάθια όρη τα οποία, μετά την τελευταία διεύρυνση της ΕΕ, αποτελούν πλέον το ανατολικό σύνορο της ΕΕ και είναι μια περιοχή εξέχουσας γεωπολιτικής σημασίας, όπου συμπίπτουν στρατηγικά πολιτικά συμφέροντα με μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα της Ένωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ορεινές περιοχές δεν διαθέτουν βασικές υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες και συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με εποχικές δραστηριότητες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορεινή γεωργία είναι σημαντική για την ταυτότητα και τον πολιτιστικό χαρακτήρα των ορεινών περιοχών και ότι εξακολουθεί να συμβάλλει στην απασχόληση και σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας των περιοχών αυτών, όπως οι δασικοί πόροι και ο τουρισμός, έχοντας κατά νου ότι η περαιτέρω διαφοροποίηση της οικονομίας τους και της απασχόλησης είναι σε εξέλιξη και ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κυκλική οικονομία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές αποτελούν επίσης ορεινές περιοχές, ηφαιστειογενούς προέλευσης (ενεργά ή αδρανή ηφαίστεια, ηφαιστειακοί ορεινοί όγκοι ή οροσειρές, και ηφαιστειογενή νησιά), των οποίων ένα τμήμα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και το υπόλοιπο πάνω από αυτήν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την τοπολογία του εδάφους τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε ορεινές περιοχές, ιδίως σε μειονεκτούσες περιφέρειες, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την πρόσβασή τους στις ανώτατες βαθμίδες εκπαίδευσης και σε ευκαιρίες αξιοπρεπούς απασχόλησης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί απάντηση στις διάφορες προκλήσεις που τίθενται από την μείωση του πληθυσμού, την επίπτωση της αλλαγής του κλίματος, την έλλειψη διαθέσιμων γεωργικών εκτάσεων, την εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων και την επακόλουθη ανάπτυξη θάμνων και δένδρων, και την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι ορεινοί βοσκότοποι·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτροφή ζώων (γαλακτοπαραγωγή και εκτεταμένη παραγωγή κρέατος) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ορεινές περιοχές πολλών χωρών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύσκολες συνθήκες αγοράς και σοβαρά μειονεκτήματα όσον αφορά το κόστος έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε μικρές εκμεταλλεύσεις στις περιοχές αυτές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 174 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ αναφέρει ρητά ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, μεταξύ άλλων, στις ορεινές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές, προγράμματα και στρατηγικές της ΕΕ που έχουν έμμεσο αντίκτυπο στις ορεινές περιοχές·

Συντονισμένη προσέγγιση και γενικές εκτιμήσεις

1.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός ορισμού εργασίας για λειτουργικές ορεινές ζώνες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, συμπληρώνοντας τον ορισμό των ορεινών περιοχών, όπως χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού των σχετικών πολιτικών και μέτρων· θεωρεί ότι ο ορισμός αυτός πρέπει να είναι ευρύς και περιεκτικός, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως το υψόμετρο, η προσβασιμότητα και η κλίση· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για έναν ευρύ ορισμό, που θα καλύπτει επίσης τις ηφαιστειογενείς περιοχές σε νησιά και εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και περιοχές που, μολονότι δεν είναι ορεινές, ενσωματώνονται σε μεγάλο βαθμό στις ορεινές περιοχές· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ιδέα που αποτυπώνεται στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) σχετικά με τη συμπερίληψη μη ορεινών περιοχών στη στρατηγική ως ορθή πρωτοβουλία·

2.  θεωρεί ότι στις πολιτικές της ΕΕ πρέπει να ακολουθείται ειδική προσέγγιση έναντι των ορεινών περιοχών καθώς οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν εμφανή διαρθρωτικά μειονεκτήματα· οι εν λόγω περιοχές χρειάζονται πρόσθετη στήριξη για να υπερβούν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, να είναι σε θέση να παρέχουν θέσεις εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο εποχικές, οικονομική ανάπτυξη, πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και προστασία του περιβάλλοντος, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι ορεινές περιοχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πτυχές των πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή, και γι’ αυτό πρέπει να θεσπιστεί η διενέργεια εκτίμησης των εδαφικών επιπτώσεων·

3.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική για τις ορεινές περιοχές και επισημαίνει ότι οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι στρατηγικές που υπάρχουν ήδη και έχουν έμμεσο αντίκτυπο σε αυτές τις περιοχές καθιστούν επιτακτική τη θέσπιση «θεματολογίου για τις ορεινές περιοχές της ΕΕ», το οποίο πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη στρατηγική της ΕΕ που αποσκοπεί στην επίτευξη μακροχρόνιας ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και των εκτάσεων που εξαρτώνται από αυτές·

4.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί «θεματολόγιο για τις ορεινές περιοχές της ΕΕ» το οποίο πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο που θα συμβάλει στη χάραξη διεθνικών, διασυνοριακών και διαπεριφερειακών πολιτικών· θεωρεί ότι στο μελλοντικό θεματολόγιο πρέπει να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα οι τομεακές πολιτικές και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από τους πόρους της ΕΕ, καθώς επίσης και για να επιτευχθούν μακροχρόνιες βιώσιμες πολιτικές ένταξης·

5.  στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει ειδικό και ευρύ πρόγραμμα προστασίας των παγετώνων της Ευρώπης που εκτιμάται ότι θα εξαφανιστούν έως το 2050·

6.  ζητεί να αυξηθούν οι συνέργειες μέσω του συντονισμού των πολιτικών, των στρατηγικών και των προγραμμάτων της ΕΕ που έχουν έμμεσο αντίκτυπο στις ορεινές περιοχές, όπως τα προγράμματα «Ορίζων 2020», COSME, LIFE, Natura 2000, η στρατηγική της ΕΕ για την ευρυζωνικότητα, η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η ευρωπαϊκή περιφερειακή συνεργασία, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και πρωτοβουλίες που αφορούν τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την επιμέρους εφαρμογή και λειτουργία των συγκεκριμένων προγραμμάτων στις ορεινές περιοχές·

7.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν συνέργειες όπου θα εμπλέκονται πολιτικές, μέσα και τομείς, κι αυτό χρειάζεται την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης· επισημαίνει την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της σύμβασης των Άλπεων, η οποία συμβιβάζει τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα·

8.  επισημαίνει την έλλειψη αξιοποιήσιμων εκτάσεων στις ορεινές περιοχές, ως πιθανή αιτία συγκρούσεων που προκύπτουν από τα διαφορετικά ή αλληλεπικαλυπτόμενα συμφέροντα σχετικά με την ταξινόμηση και τη χρήση της γης· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού τα οποία θα διευκολύνουν τον συντονισμό και τη δημόσια συμμετοχή στην εδαφική ανάπτυξη· θεωρεί ότι το πρωτόκολλο της σύμβασης των Άλπεων σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό παράδειγμα που επιδέχεται περαιτέρω αξιοποίηση·

9.  ως προς τα φυσικά πάρκα των κρατών μελών που συνορεύουν με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη, καλεί τις διοικήσεις τους να αναπτύξουν κοινές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διαχείριση, την ανάπτυξη και την προστασία των φυσικών πάρκων·

10.  σημειώνει ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της περιφερειακής πολιτικής επιτρέπουν να αναλαμβάνεται η διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στον τομέα της συνοχής σε επίπεδο περιφέρειας·

11.  ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης των κονδυλίων των ΕΔΕΤ σε εθνικό επίπεδο για τη στήριξη αναξιοποίητων ορεινών περιοχών, ακολουθώντας μια πολυτομεακή πολιτική προσέγγιση, όπου αυτό είναι δυνατό· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στις ορεινές περιοχές ευνοώντας στις εν λόγω περιοχές μέτρα χρηματοδότησης στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων·

12.  τονίζει ότι η εδαφική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή πρέπει να αποκτήσει προτεραιότητα μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών για την εδαφική ανάπτυξη και της αύξησης της στήριξης για την εδαφική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

13.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα βάσει του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη να δημιουργήσουν θεματικά υποπρογράμματα που θα εστιάζουν στις ανάγκες των ορεινών περιοχών οι οποίες είναι επιλέξιμες για υποστήριξη με αυξημένα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης· τα ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες· επισημαίνει ότι έως τώρα καμία αρμόδια αρχή δεν έχει επιλέξει να το πράξει· θεωρεί ωστόσο ότι μια τέτοια απόφαση δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι δεν έχει προβλεφθεί καμία ειδική ενίσχυση προς τις εν λόγω περιοχές·

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν εργαλεία όπως την ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) και την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) για την προώθηση της ανάπτυξης ορεινών περιοχών, με στόχο την στήριξη των ειδικών αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων και στόχων· ενθαρρύνει τη στήριξη των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) για τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία κοινοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση των διακρατικών δικτύων και συνεργατικών μεθόδων εργασίας·

15.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες και τη σημασία της υφιστάμενης και της μελλοντικής ανάπτυξης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της ΕΕ με ισχυρή διάσταση διασυνοριακής συνεργασίας, όπου καθίσταται δυνατό· ζητεί να ληφθεί υπόψη η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ·

16.  επικροτεί τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για τα Καρπάθια Όρη στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειώσει η μακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τις Άλπεις· σημειώνει ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί καλό παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη, η οποία λαμβάνει υπόψη ορεινές εκτάσεις και περιοχές ενσωματωμένες σε αυτές·

17.  θεωρεί ότι το μέσο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων μεταξύ των ορεινών περιοχών, που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται επί των εθνικών συνόρων· ζητεί να υπάρξει ειδική ορεινή διάσταση στη μελλοντική ΕΕΣ· επικροτεί πρωτοβουλίες όπως το έργο «πολιτικές για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις ορεινές περιοχές» (PADIMA), οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές· τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων Interreg και άλλων πρωτοβουλιών συνεργασίας, όπως για παράδειγμα οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ), στην ανάπτυξη κοινών ζωνών και οροσειρών, με κοινό συντονισμένο τρόπο σε περιοχές που περιλαμβάνουν διασυνοριακές ορεινές περιοχές·

18.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση που θα περιέχει «θεματολόγιο για τις ορεινές περιοχές της ΕΕ» και, στη συνέχεια, μια Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και με τη συμμετοχή των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, καθώς και άλλων συναφών παραγόντων, περιλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

19.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή και άλλοι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν ενδελεχείς και τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών των ορεινών περιοχών στην ΕΕ, καθώς και να αναλύουν δεδομένα, όπως τα αποτελέσματα της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και δείκτες για τις αλλαγές που συντελούνται στην ποιότητα της ζωής και στις δημογραφικές συνθήκες προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή επικέντρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ και της εφαρμογής των πολιτικών·

20.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων τα οποία θα αποτελούν τη βάση των πολιτικών πρωτοβουλιών·

21.  ζητεί να υπάρξει συνεργασία με τα ευρωπαϊκά μη κράτη μέλη, καθώς και με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, για την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με τις ορεινές περιοχές·

22.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων στις ορεινές περιοχές προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα·

23.  επικροτεί τον διάλογο που είναι σε εξέλιξη και αφορά την απλούστευση της πολιτικής για τη συνοχή· ευελπιστεί ότι ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο και η διαθεσιμότητα πιο εύχρηστων μέσων για τους ενδιαφερόμενους και τους δικαιούχους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της ΕΕ· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απλούστευση των μέσων και στις προσπάθειες για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στις ορεινές περιοχές·

24.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Έτους Νησιών και Ορέων·

Θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές

25.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ στις ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας, υποδομών, συνδεσιμότητας και ανθρώπινων πόρων· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ΜΜΕ στις ορεινές περιοχές, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και καταστροφές που επιδεινώνονται λόγω κλίματος, και προτρέπει συγχρόνως τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες στις ορεινές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των πόρων των ΕΔΕΤ και των άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που επιδοτούνται από την ΕΕ στα πλαίσια μιας σφαιρικής και αποτελεσματικής πολιτικής προσέγγισης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η υποστήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες τοποκεντρικές στρατηγικές για τις ορεινές περιοχές με σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων ευκαιριών ανάπτυξης, και πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την αύξηση της συνδεσιμότητας των τοπικών ΜΜΕ και τη σύσφιγξη των ενδοτομεακών και διατομεακών σχέσεων και συντονισμού·

26.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης πολλαπλών γεωργικών παραγωγών σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού και των δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και της διάρθρωσης τροφικών αλυσίδων στις ορεινές περιοχές, είτε στο πλαίσιο ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, γεγονός που αυξάνει τη διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών, ή με τη δημιουργία τοπικών αγορών και βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε μεγάλες αγορές, καθώς και να ληφθούν μέτρα για την ποιότητα, την προώθηση και την προστασία προϊόντων, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπορία των γεωργικών προϊόντων και ενσωματώνοντάς τα στα γενικά τουριστικά προϊόντα μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής· επιπλέον, εφόσον οι ορεινές περιοχές έχουν μεγάλες δυνατότητες για την παραγωγή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τη συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση ειδικής επισήμανσης των προϊόντων διατροφής ορεινών περιοχών σε επίπεδο ΕΕ·

27.  αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να στηριχθεί από το ΕΓΤΑΑ η γεωργική παραγωγή σε ορεινές περιοχές και να καταβληθούν προσπάθειες για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω συνεργειών με άλλα ταμεία και πρωτοβουλίες της ΕΕ, καθώς και με ιδιωτικά μέσα χρηματοδότησης, ώστε να δημιουργηθεί θετικός αντίκτυπος σε ορεινές περιοχές·

28.  επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε στη στρατηγική για τα δάση της ΕΕ· υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των δασών σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή των δασών στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καθώς και στην επίτευξη στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια· σημειώνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στην οικονομική διάσταση της δασοκομίας·

29.  θεωρεί ότι η δασοκομία μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίες και οικονομική ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι δασικοί πόροι μέσω της βιώσιμης αξιοποίησής τους· υπενθυμίζει ότι τα δάση είναι θεμελιώδους σημασίας για το οικοσύστημα και ότι τα βουνά επιτελούν σημαντική λειτουργία ως προς την προστασία από χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες· ζητεί τη στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως εκείνων που είναι εγκατεστημένες στις ορεινές περιοχές, συμμετέχουν στον τομέα της δασοκομίας και σέβονται πλήρως την αρχή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο της δασοκομίας στις ορεινές ζώνες και τη σημασία των επενδύσεων για την αποτελεσματική χρήση των δασικών πόρων στις εν λόγω περιοχές· υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο των δασών για τον εφοδιασμό με πρωτογενή και δευτερογενή υλικά που χρησιμοποιούνται στην φαρμακοβιομηχανία, στην βιομηχανία καλλυντικών και ειδών διατροφής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί εν προκειμένω να επικεντρωθεί περισσότερο η πολιτική συνοχής στην βιώσιμη διαχείριση των δασών·

30.  ζητεί την παροχή περαιτέρω κινήτρων για τη διατήρηση των μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων ορεινών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές, που αποτελούν σημαντική πηγή απασχόλησης και παράγουν προϊόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο κόστος και μειωμένη κερδοφορία σε σχέση με τις εντατικές καλλιέργειες ή τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει πιλοτικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων των γεωργικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, σε ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα απερήμωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση της χρήσης πόρων προκειμένου να δώσουν στις μικρές κοινότητες καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση ούτως ώστε να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, η προσβασιμότητα των αγορών και η δημιουργία οργανώσεων παραγωγών σε ορεινές περιοχές·

31.  καλεί τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ στις ορεινές περιοχές να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες ίδρυσης τοπικών τεχνολογικών και βιώσιμων βιομηχανικών πάρκων και, αφού εκπονήσουν κατάλληλη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-οφέλους, να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατασκευής τέτοιων πάρκων με ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη χάραξης έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, ανάλογα με την περίπτωση, για την ενθάρρυνση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ορεινές περιοχές·

33.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι συνεταιρισμοί και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης του αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων ομάδων και της καταπολέμησης της ανισότητας των φύλων·

34.  υπογραμμίζει τη χρήση των ΕΔΕΤ για τους οικονομικούς τομείς που δεν ρυπαίνουν και είναι προσανατολισμένοι προς το μέλλον, όπως ο βιώσιμος τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, η βιώσιμη δασοκομία, η ανάπτυξη γρήγορου διαδικτύου, οι βιοτεχνικές δραστηριότητες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης νέων καινοτόμων μοντέλων τουρισμού και την προώθηση των ήδη υφιστάμενων επιτυχημένων μοντέλων·

Κοινωνικοοικονομική διάσταση των ορεινών περιοχών

35.  σημειώνει ότι στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στην υποστήριξη της μετάβασης προς μια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία·

36.  θεωρεί ότι η αύξηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων των ΕΔΕΤ, ενώ τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζουν την κατάρτιση σε τομείς όπως η ορεινή γεωργία, ο βιώσιμος τουρισμός, η βιοτεχνία, η βιώσιμη δασοκομία και οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας·

37.  επικροτεί πρωτοβουλίες για την προσέλκυση νέων στον αγροτικό τομέα και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει παρόμοια προγράμματα για τις ορεινές περιοχές· ζητεί επισταμένως την λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών να αναπτύξουν δραστηριότητες που να συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά και να μην περιορίζονται σε εποχικές δραστηριότητες μόνο· επισημαίνει τον ρόλο των επιστημονικών και λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με τη γεωργία στις ορεινές περιοχές· ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων αγροτών σε συστήματα ανταλλαγής και σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκμάθησης·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια και της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών σε τομείς όπως οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική, τα μαθηματικά και η επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της πράσινης οικονομίας· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη και ενθάρρυνση για τις αγρότισσες και τις γυναίκες που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε άμεση διάθεση προϊόντων στο εμπόριο, στον τουρισμό, καθώς και σε έργα βιοτεχνίας και χειροτεχνίας· υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργού παρουσίας και του ρόλου των γυναικών στις ορεινές περιοχές, ιδίως στην προώθηση της καινοτομίας και διαδικασιών συνεργασίας και στη διατήρηση της ορθής λειτουργίας των εν λόγω περιοχών· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους και τις διαδικασίες που υπάρχουν για τις πρωτοβουλίες μικροχρηματοδότησης και μικροπίστωσης για τις γυναίκες, και για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών για τις γυναίκες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και διακρατικών σχεδίων·

39.  τονίζει ότι η σημασία των ορεινών περιοχών και αποτελεσματικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, έχουν ενσωματωθεί στην πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ· θεωρεί ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να αποβλέπει στην αντιστάθμιση των φυσικών και οικονομικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί αλλά και στον εφοδιασμό τους με τα μέσα που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους·

40.  τονίζει τη σημασία των ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ για τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής και του εισοδήματος των γεωργών σε ορεινές ζώνες· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε εφαρμογή ειδικές άμεσες ενισχύσεις και συνδεδεμένες πληρωμές για την επίτευξη αυτών των στόχων· υπενθυμίζει ότι οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα σε πολλά κράτη μέλη είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που αφορούν τους ευνοημένους γεωργικούς τομείς, λόγω ανεπαρκούς εσωτερικής σύγκλισης, στοιχείο που περιορίζει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων·

41.  θεωρεί ότι τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής και των μεταποιητικών βιομηχανιών σε ορεινές ζώνες· θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν σε «αναγέννηση της υπαίθρου» υποστηρίζοντας την εμφάνιση πολυλειτουργικών αγροτικών αναπτυξιακών σχεδίων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και καινοτομία και ευνοώντας γεωργικές επενδύσεις (σε κτίρια, ειδικός εξοπλισμός, εκσυγχρονισμός, κ.λπ.) και τη διατήρηση αυτόχθονων φυλών·

42.  θεωρεί ότι μια τομεακή προσέγγιση για τον γαλακτοκομικό τομέα πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση βιώσιμης γαλακτοπαραγωγής σε ορεινές περιοχές, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να παράσχουν, κυρίως μέσω του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, συνοδευτικά αντισταθμιστικά μέτρα για μειονεκτική γαλακτοκομική παραγωγή με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της γεωργίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, ιδίως των μικρών εκμεταλλεύσεων, στις περιοχές αυτές·

43.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες της διττής εκπαίδευσης στις ορεινές περιοχές· επισημαίνει τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη· επικροτεί τα υφιστάμενα έργα για διττή εκπαίδευση ανά την Ένωση·

44.  θεωρεί ότι κατάλληλες φυσικές υποδομές και υποδομές ΤΠΕ θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για οικονομικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις του περιφερειακού χαρακτήρα και της απομόνωσης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένες συστάσεις αφενός για την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία, αντιμετωπίζοντας ειδικότερα τις προκλήσεις που θέτουν οι μη ελκυστικές θέσεις απασχόλησης και οι ανεπαρκείς αποδοχές, και αφετέρου για την ενίσχυση των ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επενδύσεις μέσω των ΕΔΕΤ σε υποδομές σε ορεινές περιοχές, με στόχο να καταστούν πιο ελκυστικές για οικονομικές δραστηριότητες·

45.  υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στην ΤΠ, για την πρόσβαση στη βασική ποιοτική εκπαίδευση, καθώς και στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης στις απομονωμένες ορεινές περιοχές, επί παραδείγματι μέσω της συνεργασίας μεταξύ ορεινών περιοχών, πόλεων και πανεπιστημίων· υπογραμμίζει την ανάγκη για υψηλής ποιότητας τριτοβάθμια εκπαίδευση και επισημαίνει τις δυνατότητες των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν πρόσβαση στη διδασκαλία και τη μάθηση από απομακρυσμένες περιοχές· προκειμένου να ξεπεραστούν οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις στις περιφέρειες αυτές, τονίζει το γεγονός ότι τόσο η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η δημιουργία παιδικών σταθμών όσο και η περαιτέρω κατάρτιση και επανακατάρτιση των ηλικιωμένων προκειμένου να διευκολυνθεί η ενεργός ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αποτελούν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

46.  ζητεί την ανάπτυξη και την βελτίωση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης στις ορεινές περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακών πρωτοβουλιών συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διασυνοριακών μονάδων υγείας, όπου κρίνεται σκόπιμο· προτείνει την ανάπτυξη του εθελοντισμού στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη·

47.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της καθολικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διασφαλιστεί σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να προωθήσουν εναλλακτικές και καινοτόμες λύσεις για τις ορεινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ειδικά προσαρμοσμένων στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο·

48.  τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, καθώς και μιας περισσότερο αποτελεσματικής υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη νεολαία», η οποία αποτελεί καλή ευκαιρία για την ανάσχεση της φυγής των νέων από τις ορεινές περιοχές και για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και του προβλήματος ενός γηράσκοντος πληθυσμού· ζητεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την απασχόληση των νέων, οι οποίες θα είναι ειδικά προσανατολισμένες στην κάλυψη των αναγκών των υπανάπτυκτων ορεινών περιοχών·

49.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι στις ορεινές περιοχές εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των φύλων, ιδίως στην περίπτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ευπαθών ομάδων καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε κάθε τομέα πολιτικής και, ιδιαίτερα, να χρηματοδοτήσει την πολιτική συνδεσιμότητας στις εν λόγω περιοχές· ζητεί τη διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατάστασης που βιώνουν οι γυναίκες σε ορεινές περιοχές, ιδίως σε μειονεκτούσες ορεινές περιοχές·

50.  ενθαρρύνει και ζητεί την παροχή στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω της αξιοποίησης των ΕΔΕΤ, σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής αλλά και της ένταξης των ορεινών κοινοτήτων, καθώς και για την αντιμετώπιση της φυσικής απομόνωσης και της έλλειψης πολιτισμικής πολυμορφίας, ιδίως μέσω της πρόσβασης και της άμεσης συμμετοχής στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή·

51.  τονίζει τη σημασία των ολοκληρωμένων εδαφικών πρωτοβουλιών με στόχο την ένταξη των μεταναστών, στο πλαίσιο διαδικασιών δημογραφικής και κοινωνικοοικονομικής αποκατάστασης και ανάκαμψης των ορεινών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απερήμωσης· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη διάδοση των εν λόγω πρωτοβουλιών·

Περιβαλλοντική προστασία και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στις ορεινές περιοχές

52.  υπενθυμίζει τον πλούτο, σε ποσότητα και πολυμορφία, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ορεινές περιοχές· θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην επίτευξη των στόχων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί σε πολιτικές που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ορεινές περιοχές·

53.  τονίζει την ανάγκη να προστατευτούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα εμβληματικά ζωικά είδη των ψηλών βουνών, τα οποία ζουν σε διασυνοριακές οροσειρές, όπως τα αγριοκάτσικα, οι αίγαγροι, τα μεγάλα αρπακτικά πτηνά, οι αρκούδες, οι λύκοι και οι λύγκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδιο προστασίας και επαναφοράς των εμβληματικών ειδών των ψηλών βουνών·

54.  υπογραμμίζει επίσης τις δυνατότητες των ηφαιστειογενών ορεινών περιοχών και των ηφαιστείων, με έμφαση στη συμβολή της ηφαιστειολογίας, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τη συμβολή στην πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων·

55.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσδιορίσουν όλους εκείνους τους σταθμούς μεγάλου υψόμετρου όπου η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων θα είχε θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της τήξης των παγόβουνων σε τοπικό επίπεδο·

56.  επισημαίνει ότι η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εκμετάλλευση της ανανεώσιμης ενέργειας προϋποθέτει να λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, και στις ορεινές περιοχές· υπενθυμίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η υδροηλεκτρική ενέργεια και η παραγωγή βιομάζας ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικοσυστήματα, και ότι τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το τοπίο, αποτελώντας ωστόσο παράλληλα πηγή τοπικής ανάπτυξης·

57.  επισημαίνει ότι οι ορεινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ηφαιστειογενών και των οικοσυστημάτων τους, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην αλλαγή του κλίματος και στους υδρογεωλογικούς κινδύνους, με ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες στις εν λόγω περιοχές, κυρίως λόγω του αυξημένου βαθμού φυσικών κινδύνων, που μπορεί να έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις γύρω περιοχές και αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό· θεωρεί εν προκειμένω ότι η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η λήψη κατάλληλων μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο ενός μελλοντικού «θεματολογίου για τις ορεινές περιοχές της ΕΕ», συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δράσης για την κλιματική αλλαγή· τονίζει επίσης την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ανάλυσης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών στις περιοχές αυτές·

58.  τονίζει ότι είναι σημαντική η διατήρηση και η προστασία του μοναδικού οικοτόπου των ορεινών περιοχών και η βιώσιμη ανάπτυξή του, μεταξύ άλλων μέσω της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και του εδάφους, μέσω της προώθησης της φυσικής κληρονομιάς και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και μέσω της εξασφάλισης πράσινων υποδομών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό και ευκαιρίες απασχόλησης στους εν λόγω τομείς· υπενθυμίζει την ζωτική σημασία της γεωργίας, της βιώσιμης διαχείρισης της γης και των δασών σε ορεινές περιοχές με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία έναντι των επιπτώσεων στο τοπίο και το περιβάλλον·

59.  τονίζει ότι οι ορεινές περιοχές αποτελούν σημαντική πηγή υδάτινων πόρων που πρέπει να διαφυλαχθεί και να υπόκειται σε βιώσιμη διαχείριση· σημειώνει την εξάρτηση ορισμένων αστικών περιοχών από τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ορεινών περιοχών, καθώς και ότι οι εν λόγω περιοχές δεν λαμβάνουν συχνά δίκαιη ανταμοιβή· καλεί τις τοπικές αρχές να εξετάσουν την ανάπτυξη συμπράξεων στο πλαίσιο σχεδίων συνεργασίας για την άντληση και προστασία των υδάτινων πόρων που προορίζονται για το αστικό περιβάλλον κοντά στις ορεινές περιοχές· στηρίζει τη χρηματοδότηση μέτρων για υδαταποθήκευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη και αποτελεσματική άρδευση των γεωργικών ζωνών και ένα ελάχιστο επίπεδο ροής των ποταμών·

60.  υποστηρίζει την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού ως θετική ευκαιρία που παρέχει θέσεις εργασίας και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ευρυζωνικού διαδικτύου για την υποστήριξη του βιώσιμου τουρισμού·

61.  τονίζει την ανάγκη για πιο ενεργή συνεργασία μεταξύ των γεωργικών και των λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές του οικολογικού δικτύου Natura 2000 και στις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές (εθνικά πάρκα, φυσικά πάρκα κ.λπ.), που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές·

Προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα στις ορεινές περιοχές

62.  θεωρεί ότι το διαδίκτυο και, πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές· υπενθυμίζει ότι το διαδίκτυο συνδέεται με υπηρεσίες κοινής ωφελείας και ότι η έλλειψη πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορεί να οδηγήσει στην απερήμωση·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα για την πιο ενεργή ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στις ορεινές περιοχές, στις υποδομές μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας, δεδομένου ότι η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν είναι εμπορικά ελκυστική λόγω της έλλειψης οικονομιών κλίμακας· τονίζει ότι μόνο οι καλύτερες υποδομές στις μεταφορές και σε άλλους τομείς με επαρκή ποιότητα μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στις ορεινές περιοχές·

64.  επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες υποδομές και η πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες δημιουργίας υποδομών για τη στήριξη του τουρισμού στις ορεινές περιοχές·

65.  σημειώνει ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών παρέχουν ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης στην αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία· θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαία την προώθηση των εν λόγω ευκαιριών, με ειδική στήριξη από τα ΕΔΕΤ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την τηλεργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αξιοποίηση των ψηφιακών διαύλων εμπορίας σε αυτές τις περιοχές και, συνεπώς, να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα έξοδα των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι μια πιο εύκολη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας μπορεί να καθορίσει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως για τις περιοχές που παρουσιάζουν έλλειψη εκπαιδευτικών πλαισίων, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, γεγονός που θα αποτρέψει την απερήμωση των ορεινών περιοχών· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να προταθούν και να ανταλλαγούν παραδείγματα ορθών πρακτικών, τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλουν στην οικονομική διαφοροποίηση των ορεινών περιοχών·

66.  επικροτεί το ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης κουπονιών δορυφορικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του οποίου οι δορυφορικές συνδέσεις προσφέρουν χρήσιμη εναλλακτική για τις περιοχές με ανεπαρκή πρόσβαση ή στις περιοχές στις οποίες παρατηρείται μειωμένο ενδιαφέρον από επενδυτές·

67.  καλεί την Επιτροπή, κατά την ανάπτυξη πολιτικών για ευρυζωνική πρόσβαση, να λάβει υπόψη την έλλειψη υποδομών και ενδιαφέροντος εκ μέρους των επενδυτών λόγω του αραιού πληθυσμού και της απομόνωσης των ορεινών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές για την υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος σε αυτές τις περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω των αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων·

68.  υπενθυμίζει ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, που σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ταυτόχρονα και απομακρυσμένες, εξαρτάται από την ύπαρξη συνδέσμων μεταφορών μεταξύ τους αλλά και με άλλες περιοχές ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή με διασυνοριακές περιοχές· ζητεί από τις εθνικές αρχές, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να διευκολύνουν την υλοποίηση έργων μεταφορών για τη διασύνδεση των ορεινών περιοχών με τις κεντρικές εθνικές και διευρωπαϊκές οδούς και με τους διαδρόμους μεταφορών, ιδιαίτερα τις υποδομές μεταφορών ΔΕΔ-Μ, αξιοποιώντας διάφορα κονδύλια και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων της ΕΤΕπ·

69.  καλεί τις ορεινές ευρωπαϊκές περιοχές να επενδύσουν στο ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης αποδοτικότερων και καλύτερα διασυνδεδεμένων σιδηροδρομικών δικτύων και δικτύων τραμ·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(7) ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56.
(8) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(9) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(10) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0109.
(12) ΕΕ C 50 Ε της 21.2.2012, σ. 55.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0577.
(14) ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 117.
(15) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 32.
(16) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 30.
(17) ΕΕ C 305 E της 11.11.2010, σ. 14.
(18) ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 81.
(19) ΕΕ C 166 της 7.6.2011, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου