Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων ***I
 Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II
 Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II
 Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής

Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων ***I
PDF 390kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))
P8_TA(2016)0214A8-0064/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0648),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0403/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 3ης Μαρτίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Μαρτίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0064/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων

P8_TC1-COD(2015)0295


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1014.)

(1) ΕΕ C 130 της 13.4.2016, σ. 1.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II
PDF 390kWORD 68k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14957/2/2015 – C8‑0130/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) επί της πρότασης της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0173),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0164/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άρθρο 44

Η δημιουργία εναρμονισμένης και υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων στον τομέα των αστυνομικών και δικαστικών δραστηριοτήτων στην Ένωση έχει κρίσιμη σημασία ως μέσο για το σεβασμό και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης. Λόγω των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, είναι σημαντικό να υπάρχει στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι, μετά την έγκριση των προτάσεων γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και οδηγίας για την προστασία των δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένου του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων το οποίο θα συσταθεί σύντομα και με βάση την εξαγγελθείσα αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι διάφοροι μηχανισμοί για τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και των εθνικών εποπτικών αρχών στον τομέα αυτό, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Συνεργασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει στο μέλλον να αναδιοργανωθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα και η συνοχή και να αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II
PDF 393kWORD 68k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 28ης Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) επί της πρότασης της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0151),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0166/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον λόγο της απόρριψης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της παρούσας οδηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να απορρίπτουν μια αίτηση μόνο κατά περίπτωση και έχοντας λάβει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις του υπηκόου τρίτης χώρας και την αρχή της αναλογικότητας, και βάσει τεκμηρίων ή για σοβαρούς και αντικειμενικούς λόγους. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε, κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την εν λόγω διάταξη σύμφωνα με την παρούσα ερμηνεία, και θα ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει του άρθρου 39.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εκτιμούν ότι η ενσωμάτωση της εν λόγω διάταξης στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές πράξεις στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης.

(1) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 42.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής
PDF 405kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (2016/2550(RSP))
P8_TA(2016)0217B8-0562/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4, το άρθρο 162, τα άρθρα 174-178 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1) (εφεξής «ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων» (ΚΚΔ)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με το ΕΤΣΕ»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισεκατομμυρίων EUR έως το 2020, αποτελεί το μέσο που βοηθά να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες και αντιπροσωπεύει τη βασική πολιτική επενδύσεων και ανάπτυξης της ΕΕ που καλύπτει όλες τις περιφέρειές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορούν να επιτευχθούν με συνεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών μεγέθυνσης και ανάπτυξης και, εφόσον χρειάζεται, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μέσω της ενεργού συμμετοχής περιφερειών και πόλεων στην εφαρμογή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί της περιόδου 2014-2020 εισήγαγαν αρκετές βασικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική συνοχής, όπως τη θεματική συγκέντρωση που παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών αναγκών, τον προσανατολισμό σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα, καλύτερο συντονισμό με την οικονομική και κοινωνική πολιτική, βελτιωμένη σύνδεση μεταξύ προτεραιοτήτων της ΕΕ και περιφερειακών αναγκών, καθώς και καλύτερα συντονισμένη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESI) μέσω του κοινού στρατηγικού πλαισίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να συντονίζονται και να εναρμονίζονται με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ενεργειακή ένωση, η κοινωνική πολιτική, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, το αστικό θεματολόγιο, η έρευνα και καινοτομία και η πολιτική μεταφορών, προκειμένου να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του ΚΚΔ, η Επιτροπή οφείλει να αποδεσμεύει κάθε τμήμα του ποσού για επιχειρησιακό πρόγραμμα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καταβολή της αρχικής και ετήσιας προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής δέσμευσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από το ξεκίνημα της νέας περιόδου προγραμματισμού, και έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίθηκαν στο τέλος του 2014 και το 2015, και ότι ένας σημαντικός αριθμός από τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΚΔ, η Επιτροπή οφείλει να διαβιβάζει κάθε χρόνο, από το 2016, συνοπτική έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με προγράμματα των ταμείων ESI βάσει ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των κρατών μελών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50, και τα έτη 2017 και 2019 η Επιτροπή οφείλει να εκπονήσει στρατηγική έκθεση για να συνοψίσει τις εκθέσεις προόδου των κρατών μελών·

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την πρόοδο της αξιοποίησης των κονδυλίων των ταμείων ESI κατά την περίοδο 2014-2020 και να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τους κινδύνους αποδέσμευσης, με ενδεδειγμένα ποσά ανά κράτος μέλος, και μια ανάλυση των προβλέψεων πληρωμών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, το συντομότερο δυνατό μετά τις προθεσμίες της 31ης Ιανουαρίου και 31ης Ιουλίου που ορίζονται στον ΚΚΔ· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναφέρει τα μέτρα που προγραμματίζονται για να αποφευχθεί η αποδέσμευση των κονδυλίων των ταμείων ESI στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των ταμείων ESI στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και τη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων βοηθώντας όλες τις περιφέρειες να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και να διευκολύνουν τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από ιδιωτικές πηγές·

3.  επισημαίνει, κάνοντας μια αναδρομή στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ότι οι ανεπαρκείς πληροφορίες για τους δυνητικούς δικαιούχους, που είχαν ως αποτέλεσμα μια έλλειψη επιλέξιμων έργων, η αργή και χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης σημαντικών έργων σε συνδυασμό με την έλλειψη διοικητικών δομών για τη διαχείριση επενδύσεων για μεγάλα έργα, οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι σύνθετοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, οι πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης, οι ανεπίλυτες διαφορές σχετικά με την ιδιοκτησία, η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης και η δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτέλεσαν τα κύρια εμπόδια και προβλήματα σε αρκετά κράτη μέλη και περιφέρειες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· αναγνωρίζει, επιπλέον, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένες φορές τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, να παράσχει, αφενός, πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και, αφετέρου, μια εκτίμηση του αντικτύπου που έχει η εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της ειδικής ομάδας για την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 σε οκτώ κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει την ειδική ομάδα προκειμένου να υποστηρίξει και να επισπεύσει την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 σε όλα τα κράτη μέλη και να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο δράσης για τις δραστηριότητες της ομάδας αυτής· καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως τα ταμεία ESI στη στρατηγική της ΕΕ για τη «βελτίωση της νομοθεσίας»·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διοικητική ικανότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι βασική προϋπόθεση για έγκαιρη και επιτυχημένη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έλλειψη επιλέξιμων έργων συνδέεται συχνά με την έλλειψη των πόρων που χρειάζονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του έργου· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να στηρίξει την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για τα στάδια εφαρμογής και αξιολόγησης της πολιτικής, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δράσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο αυτό· ενθαρρύνει επίσης τις διαχειριστικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως και αποτελεσματικά τις διατάξεις του θεματικού στόχου 11, «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων» καθώς και τις διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής·

6.  έχοντας υπόψη ότι η ορθή διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης, τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν σχετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σε συμφωνία με τους στόχους για την εδαφική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς επίσης και δημοσιονομικές πολιτικές που ευνοούν τις επενδύσεις και η καταπολέμηση της απάτης· αναμένει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής με θέμα «Υστερούσες Περιφέρειες» και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω συμπεράσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων προκλήσεων που επηρεάζουν την έγκαιρη υλοποίηση και την απορρόφηση των κονδυλίων των ταμείων ESI· καλεί επίσης την Επιτροπή να διευκρινίσει την έννοια της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας των δαπανών·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση, από την Επιτροπή, ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESI)· τονίζει ότι η απλούστευση συγκαταλέγεται μεταξύ των προϋποθέσεων για την επίσπευση της υλοποίησης· παροτρύνει, επομένως, την Επιτροπή να επιταχύνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θέσπιση απλουστευμένων διαδικασιών, ακόμα και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην πολιτική συνοχής· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου πρέπει να ληφθούν υπόψη χωρίς καθυστέρηση·

8.  έχοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε ελλείμματα ρευστότητας και έλλειψη δημόσιων πόρων διαθέσιμων για δημόσιες επενδύσεις, και ότι οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής γίνονται η κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως την υφιστάμενη ευελιξία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· καλεί επίσης την Επιτροπή να προβεί σε μόνιμο διάλογο με τα κράτη μέλη που ζήτησαν την εφαρμογή της τρέχουσας ρήτρας επενδύσεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας σε σχέση με τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή της ΕΤΕπ υπό τη μορφή μεγαλύτερης τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων για οποιοδήποτε κράτος μέλος τη χρειάζεται· θεωρεί ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, εάν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά βάσει σοβαρής εκ των προτέρων αξιολόγησης και συνδυαστούν στρατηγικά με επιχορηγήσεις, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το αποτέλεσμα της χρηματοδότησης και να βοηθήσουν με τον τρόπο αυτό να ξεπεραστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της συρρίκνωσης των δημόσιων προϋπολογισμών, καθώς και να αναπτυχθούν έργα που παράγουν έσοδα· τονίζει ότι οι σαφείς, συνεκτικοί και στοχευμένοι κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους δικαιούχους, που αναγνωρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών σε όλα τα κράτη μέλη, μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας· πιστεύει ότι η σύνθεση όλων των σχετικών κανονιστικών διατάξεων για τα χρηματοδοτικά μέσα σε ένα ενιαίο, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό έγγραφο, και η αποφυγή της περιττής εκ νέου αναθεώρησης των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών εν μέσω των περιόδων χρηματοδότησης, εκτός εάν απαιτείται εκ του νόμου, θα συνέβαλε επίσης σε αυτή τη διαδικασία·

9.  αναγνωρίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των επενδύσεων του ΕΤΣΕ για την πολιτική συνοχής και σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με το ΕΤΣΕ»· καλεί την Επιτροπή και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν δεόντως υπόψη τις δυνατότητες συνδυασμού της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από το ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι παρόλο που τα δύο αυτά μέσα είναι διαφορετικής φύσης μπορούν ωστόσο να αλληλοσυμπληρώνονται και να ενισχύουν έτσι το αποτέλεσμα μόχλευσης των επενδύσεων·

10.  εκφράζει ανησυχία για τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό του προγράμματος και των αρχών πιστοποίησης, γεγονός που με τη σειρά του καθυστερεί την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη, και εμποδίζει, ως εκ τούτου, την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων·

11.  πιστεύει ότι ο υπερσυγκεντρωτισμός και η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην καθυστέρηση της αξιοποίησης των κονδυλίων των ταμείων ESI, καθώς ορισμένα κράτη μέλη και διαχειριστικές αρχές επιδεικνύουν μικρότερη προθυμία να αναθέσουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, μεταξύ άλλων και μέσω νέων εργαλείων ανάπτυξης όπως είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)· παρόλο που αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ στην καλλιέργεια της στάσης αυτής, καλεί την Επιτροπή να συμβάλει περαιτέρω στη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών σχετικά με επιτυχημένα παραδείγματα δευτερεύουσας ανάθεσης·

12.  επισημαίνει τη σημασία των έγκαιρων πληρωμών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή και την αξιοπιστία της πολιτικής συνοχής· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου πληρωμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2016, καθώς και για τα επόμενα χρόνια·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αξιολόγηση (της επιτάχυνσης) της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να παράσχει ορισμένα σημαντικά διδάγματα για την Επιτροπή εν όψει της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική πολιτική συνοχής μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει βασικά διδάγματα και να συνεργαστεί, το συντομότερο δυνατό, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το μέλλον των ταμείων ESI μετά το 2020, με σκοπό να αυξηθεί η στοχευμένη χρήση και η έγκαιρη υλοποίησή τους·

14.  τονίζει τη σημασία της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων από τα κράτη μέλη έως το τέλος του 2016 προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων και να αποφευχθεί ενδεχόμενη αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει συνολικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και τα μέτρα πρόληψης για να αποφεύγονται λάθη και παρατυπίες, και να δημοσιεύσει τυποποιημένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τους δικαιούχους προκειμένου να αποφεύγονται δημοσιονομικές διορθώσεις και ενδεχόμενη ακύρωση των συνεισφορών της ΕΕ·

15.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συντονίσουν καλύτερα και να δρομολογήσουν αποτελεσματικές πρωτοβουλίες επικοινωνιακής πολιτικής προκειμένου να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και να την προβάλουν περισσότερο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να κατανοήσει καλύτερα τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της εν λόγω πολιτικής·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στα κράτη μέλη και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλιά τους.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0068.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0384.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου