Index 
Texte adoptate
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg
Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri ***I
 Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***II
 Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair ***II
 Accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune

Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri ***I
PDF 326kWORD 66k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))
P8_TA(2016)0214A8-0064/2016

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0648),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0403/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 3 martie 2016,(1)

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 martie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0064/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri

P8_TC1-COD(2015)0295


(Text cu relevanță pentru SEE)(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/1014.)

(1) JO C 130, 13.4.2016, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***II
PDF 321kWORD 66k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0173),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0164/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Consiliului și a Parlamentului European referitor la articolul 44

Instituirea unui nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor, care să acopere activitățile polițienești și judiciare din Uniune, reprezintă o modalitate crucială de respectare și de garantare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii. Având în vedere responsabilitățile partajate ale Uniunii și ale statelor membre în spațiul de libertate, securitate și justiție, este esențial să existe o cooperare strânsă și efectivă între autoritățile de supraveghere, la nivel național și la nivelul UE. Parlamentul European și Consiliul consideră că, în urma adoptării actelor legislative propuse, respectiv Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor în sectorul polițienesc și al justiției, incluzând noul Comitet european pentru protecția datelor, care urmează să fie înființat în curând, și din perspectiva revizuirii anunțate a Regulamentului (CE) nr. 45/2001, diferitele mecanisme de cooperare dintre Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere din acest domeniu, inclusiv Consiliul de cooperare instituit prin prezentul regulament, ar trebui reorganizate în viitor, astfel încât să asigure eficacitate și consecvență și să evite dublarea inutilă a eforturilor, fără a aduce atingere dreptului de inițiativă al Comisiei.

(1) Texte adoptate la 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair ***II
PDF 320kWORD 68k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat și programe de schimb de elevi, proiecte educaționale și muncă au pair (reformare) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Greciei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0151),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0166/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European și a Comisiei privind motivul respingerii specificat la articolul 20 alineatul (2) litera (f)

Parlamentul European și Comisia înțeleg articolul 20 alineatul (2) litera (f) din directiva în cauză ca autorizând statele membre să respingă o cerere numai de la caz la caz și luând în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui resortisant al unei țări terțe și principiul proporționalității și pe baza unor dovezi sau a unor motive grave și obiective. Comisia va asigura faptul că statele membre pun în aplicare respectiva dispoziție în conformitate cu această interpretare atunci când transpun directiva și va informa Parlamentul European și Consiliul în legătură cu aceasta, în cadrul obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 39.

Parlamentul European și Comisia consideră că includerea acestei dispoziții în directiva în cauză nu ar trebui să constituie un precedent pentru viitoarele instrumente privind migrația legală.

(1) JO C 341, 21.11.2013, p. 50.
(2) JO C 114, 15.4.2014, p. 42.
(3) Texte adoptate la 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


Accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune
PDF 265kWORD 96k
Rezoluţia Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune (2016/2550(RSP))
P8_TA(2016)0217B8-0562/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 4, 162, 174-178 și 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind dispozițiile comune” – RDC),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere al șaselea raport al Comisiei din 23 iulie 2014 privind coeziunea economică, socială și teritorială intitulat „Investiții pentru locuri de muncă și creștere: promovarea dezvoltării și a bunei guvernanțe în regiunile și în orașele UE”,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în locuri de muncă și în creștere – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 ianuarie 2014 referitoare la gradul de pregătire a statelor membre ale UE pentru începerea la timp și în mod eficace a noii perioade de programare pentru politica de coeziune(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 februarie 2016, intitulată „Plan de investiții pentru Europa: noi orientări pentru combinarea fondurilor structurale și de investiții europene cu FEIS”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la tema simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune în perioada 2014-2020(6),

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la accelerarea implementării politicii de coeziune (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât politica de coeziune, dotată cu un buget de peste 350 de miliarde de euro până în 2020, reprezintă instrumentul prin care Uniunea se apropie de cetățenii săi și reprezintă cea mai importantă politică de investiții și dezvoltare care acoperă toate regiunile UE; întrucât, în unele state membre, această politică reprezintă sursa principală de investiții publice;

B.  întrucât obiectivele Strategiei Europa 2020 pot fi îndeplinite printr-o interacțiune coerentă între politicile de dezvoltare și de creștere și, acolo unde este necesar, prin reforme structurale, precum și prin implicarea activă a regiunilor și a orașelor în punerea în aplicare a acestora; întrucât politica de coeziune joacă un rol crucial în acest sens;

C.  întrucât regulamentele privind perioada 2014-2020 au introdus mai multe reforme-cheie în domeniul politicii de coeziune, cum ar fi concentrarea tematică care face posibilă flexibilitatea necesară pentru o mai bună adaptare la nevoile locale, o orientare mai puternică spre rezultate, o mai bună coordonare cu politica economică și socială, îmbunătățirea legăturilor dintre prioritățile UE și nevoile regionale, o mai bună utilizare coordonată a fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) prin intermediul cadrului strategic comun;

D.  întrucât investițiile aferente politicii de coeziune ar trebui să fie coordonate și armonizate cu alte politici ale UE, cum ar fi piața unică digitală, uniunea energetică, politica socială, strategiile macroregionale, agenda urbană, cercetarea și inovarea și politica în domeniul transporturilor pentru a contribui mai bine la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din RDC, Comisia este obligată să dezangajeze orice parte din suma aferentă unui program operațional care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plăți intermediare până la data de 31 decembrie a celui de-al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului operațional;

F.  întrucât au trecut doi ani de la începutul noii perioade de programare, iar punerea în aplicare a politicii de coeziune a înregistrat întârzieri; întrucât programele operaționale au fost în mare parte aprobate la sfârșitul anului 2014 și în 2015, iar un număr semnificativ dintre condiționalitățile ex ante nu au fost îndeplinite până în prezent;

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 53 din RDC, Comisia trebuie să transmită Parlamentului European în fiecare an, începând din 2016, un raport de sinteză referitor la programele care țin de fondurile ESI bazat pe rapoartele anuale de implementare ale statelor membre prezentate în conformitate cu articolul 50, iar în 2017 și 2019, Comisia trebuie să elaboreze un raport strategic care să facă rezumatul rapoartelor privind progresele înregistrate ale statelor membre,

1.  invită Comisia să evalueze stadiul punerii în aplicare fondurilor ESI în perioada 2014-2020 și să pregătească o analiză detaliată cu privire la riscurile dezangajării, indicându-se sumele pentru fiecare stat membru, și o analiză a previziunilor privind plățile prezentate de statele membre, cât mai curând posibil după termenele din 31 ianuarie și 31 iulie stabilite de RDC; invită Comisia să indice, de asemenea, măsurile planificate pentru evitarea dezangajării fondurilor ESI în cea mai mare măsură posibilă;

2.  invită Comisia și statele membre să exploateze pe deplin potențialul fondurilor ESI, în conformitate cu Strategia Europa 2020, pentru a consolida coeziunea socială și economică și a reduce diferențele teritoriale, permițând tuturor regiunilor să devină mai competitive și să faciliteze investițiile, inclusiv cele private;

3.  ia act de faptul că în cursul perioadei de programare 2007-2013 principalele obstacole și probleme care au împiedicat implementarea politicii de coeziune în mai multe state membre și regiuni au fost informațiile insuficiente pentru potențialii beneficiari, care au condus la o lipsă de proiecte eligibile, procesul greoi și de lungă durată de aprobare a proiectelor majore, împreună cu lipsa structurilor administrative care să gestioneze investițiile pentru proiectele majore, procedurile de achiziții complexe și îndelungate, normele complexe în materie de ajutoare de stat, procedurile complicate de autorizare, raporturile patrimoniale nesoluționate, durata excesivă a procedurii de autorizare și accesul dificil la finanțare; recunoaște, de asemenea, dificultățile întâmpinate uneori statele membre și autoritățile locale în conformarea la cerințele referitoare la punerea în aplicare internă și externă a Pactului de stabilitate și de creștere; invită Comisia ca, pentru perioada de programare 2014-2020, să furnizeze, pe de o parte, informații privind obstacolele pe care le întâmpină statele membre în implementarea politicii de coeziune și, pe de altă parte, o evaluare a impactului efectuării exercițiului condiționalităților ex ante asupra implementării efective a politicii;

4.  salută înființarea unui grup operativ pentru o mai bună implementare a programelor pentru perioada 2007-2013 în opt state membre și solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la rezultatele obținute; solicită Comisiei să continue, împreună cu acest grup operativ, să sprijine și să accelereze punerea în aplicare a programelor 2014-2020 în toate statele membre și să prezinte Parlamentului un plan de acțiune privind activitățile grupului operativ; invită Comisia să includă integral fondurile ESI în strategia UE privind o mai bună reglementare;

5.  subliniază că existența unei capacități administrative, atât la nivel național, cât și la nivel regional și local constituie o condiție prealabilă esențială pentru ca politica de coeziune să aibă performanțe bune în timp util; atrage atenția, în acest context, asupra faptului că lipsa unor proiecte eligibile este asociată adesea cu lipsa resurselor de care autoritățile locale și regionale au nevoie pentru a pregăti documentația proiectelor; solicită, prin urmare, Comisiei să sprijine consolidarea capacității administrative pentru etapele de evaluare și punere în aplicare a politicii, precum și să informeze Parlamentul cu privire la acțiunile planificate în această privință; încurajează, de asemenea, autoritățile de management să utilizeze pe deplin și în mod eficace dispozițiile obiectivului tematic nr. 11, „Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate”, precum și orientările disponibile ale Comisiei;

6.  subliniază, ținând seama de faptul că buna guvernanță poate contribui la ameliorarea capacității de absorbție, necesitatea de a încuraja reformele structurale relevante, în conformitate cu obiectivele de coeziune teritorială, creștere durabilă și ocupare a forței de muncă, precum și cu politicile favorabile investițiilor și cu combaterea fraudelor; așteaptă cu interes concluziile raportului Comisiei privind regiunile rămase în urmă și detalii suplimentare cu privire la modul în care concluziile respective ar putea fi utilizate pentru a aborda provocările care există de mult timp și care afectează punerea în aplicare și absorbția la timp a fondurilor ESI; de asemenea, invită Comisia să clarifice conceptul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe, pentru a crește eficiența cheltuielilor;

7.  salută înființarea de către Comisie a unui grup la nivel înalt de experți independenți privind monitorizarea simplificării pentru beneficiarii fondurilor ESI; subliniază faptul că simplificarea constituie una dintre condițiile prealabile ale accelerării implementării; prin urmare, îndeamnă Comisia să accelereze activitățile legate de introducerea unor proceduri simplificate chiar și în cursul actualei perioade de programare și să mențină un nivel ridicat de transparență a politicii de coeziune; consideră, în acest context, că trebuie examinate fără întârziere recomandările grupului la nivel înalt;

8.  ținând seama de faptul că criza economică a provocat în multe state membre o lipsă acută de lichidități și de fonduri publice disponibile pentru investițiile publice și de faptul că resursele politicii de coeziune sunt în curs de a deveni sursa principală de investiții publice, solicită Comisiei să aplice pe deplin și să se folosească de flexibilitatea prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere; în plus, solicită Comisiei să poarte un dialog permanent cu statele membre care au solicitat aplicarea clauzei actuale privind investițiile, pentru a maximiza flexibilitatea aferentă creșterii economice și investițiilor în locuri de muncă; solicită, în plus, Comisiei să încurajeze implicarea BEI sub forma unui sprijin tehnic și financiar mai mare pentru pregătirea și implementarea proiectelor pentru toate statele membre care solicită acest lucru; consideră că, dacă sunt puse în aplicare în mod eficace pe baza unor evaluări ex ante corespunzătoare și îmbinate strategic cu granturile, instrumentele financiare pot crește semnificativ impactul finanțării și, prin urmare, ajută la depășirea efectelor negative ale reducerii bugetelor publice și la dezvoltarea unor proiecte generatoare de venituri; subliniază că la transpunerea în realitate a acestei ambiții pot contribui norme clare, consecvente și focalizate privind instrumentele financiare, menite să contribuie la simplificarea procedurii de elaborare și implementare destinate administratorilor fondurilor și beneficiarilor acestora și care să recunoască diferitele niveluri de dezvoltare a piețelor financiare din statele membre; consideră că ar putea contribui la acest proces și condensarea tuturor reglementărilor relevante privind instrumentele financiare într-un singur document, accesibil și ușor de înțeles, și evitarea unor noi revizuiri inutile ale orientărilor conexe în timpul perioadelor de finanțare, cu excepția cazului în care sunt obligatorii din punct de vedere legal;

9.  recunoaște caracterul complementar al investițiilor realizate din FEIS pentru politica de coeziune și ia act de comunicarea Comisiei din 22 februarie 2016 intitulată „Plan de investiții pentru Europa: noi orientări pentru combinarea fondurilor structurale și de investiții europene cu FEIS”; recomandă Comisiei și autorităților locale și regionale să țină seama în mod corespunzător de oportunitățile de combinare a fondurilor ESI și FEIS, având în vedere că, deși cele două instrumente au caractere diferite, ele se pot completa reciproc, mărind efectul de pârghie al investițiilor;

10.  este îngrijorat de întârzierile înregistrate de statele membre în desemnarea autorităților responsabile de program și de certificare, fapt ce generează, la rândul său întârzieri în prezentarea cererilor de plată de statele membre, împiedicând, astfel, buna punere în aplicare a programelor;

11.  consideră că centralizarea excesivă și lipsa încrederii pot juca, de asemenea, un rol în ceea ce privește întârzierea punerii în aplicare a fondurilor ESI, unele state membre și autorități de management fiind mai puțin dornice să cedeze o mai mare responsabilitate în privința gestionării fondurilor UE autorităților locale și regionale, inclusiv prin noi instrumente de dezvoltare, cum ar fi investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC); deși recunoaște rolul cadrului de reglementare al UE în promovarea acestei atitudini, invită Comisia să contribuie la facilitarea în continuare a schimbului de bune practici între statele membre și regiuni cu privire la exemple de succes în materie de subdelegare;

12.  subliniază importanța efectuării la timp a plăților pentru credibilitatea și punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a politicii de coeziune; invită, prin urmare, Comisia să informeze Parlamentul cu privire la măsurile pe care le are în vedere pentru a asigura punerea în aplicare pe deplin a planului de plăți în contextul bugetului 2016 și, de asemenea, pentru următorii ani;

13.  subliniază că evaluarea (accelerării) punerii în aplicare a politicii de coeziune în momentul de față ar putea oferi Comisiei învățăminte importante pentru dezbaterea viitoarei politici de coeziune după 2020; invită Comisia să formuleze concluziile principale și să colaboreze cu Parlamentul European, statele membre și alte părți interesate relevante cu privire la viitorul fondurilor ESI în perioada după 2020, cât mai curând posibil, cu scopul de a le spori utilizarea specifică și punerea în aplicare în timp util;

14.  subliniază importanța realizării acțiunilor privind condiționalitățile ex ante de către statele membre până la sfârșitul anului 2016 pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a programelor și pentru a evita posibila suspendare a plăților intermediare; îndeamnă Comisia să elaboreze orientări cuprinzătoare referitoare la achizițiile publice și la măsurile preventive pentru evitarea greșelilor și neregulilor în achizițiile publice și să publice proceduri de achiziții standard destinate beneficiarilor, pentru a evita corecțiile financiare și posibila anulare a contribuțiilor UE;

15.  invită Comisia, statele membre și toate părțile interesate să se coordoneze mai bine și să lanseze inițiative eficace în materie de politică de comunicare pentru a sensibiliza în mai mare măsură publicul la punerea în aplicare a politicii de coeziune și a crește vizibilitatea acesteia, astfel încât publicul larg să înțeleagă mai bine rezultatele și impactul politicii de coeziune;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comitetului Regiunilor, statelor membre și parlamentelor naționale și regionale ale acestora.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2014)0015.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2014)0068.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2015)0384.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2015)0419.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate