Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες
Εικονικά νομίσματα
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gianluca Buonanno
 Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας *
 Διατλαντικές ροές δεδομένων
 Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας
 Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο
 Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά
 Η στρατηγική για την ενιαία αγορά

Εικονικά νομίσματα
PDF 514kWORD 114k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα (2016/2007(INI))
P8_TA(2016)0228A8-0168/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, του Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα ψηφιακά νομίσματα(1),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Τράπεζας της Αγγλίας σχετικά με την οικονομία των ψηφιακών νομισμάτων (3ο τρίμηνο 2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, του Ιουλίου 2014, σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(3),

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Φεβρουαρίου του 2015, σχετικά με τα συστήματα εικονικών νομισμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της 2ας Φεβρουαρίου 2016(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής για το μέγεθος του ελλείμματος ΦΠΑ στην ΕΕ, του Μαΐου του 2015(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για τα εικονικά νομίσματα(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), του Ιουνίου του 2015, για μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο όσον αφορά τα εικονικά νομίσματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταχείριση της μετατροπής των εικονικών νομισμάτων «bitcoins» σε συμβατικά νομίσματα, από απόψεως φόρου προστιθέμενης αξίας (C-264/14)(9), και τις προτάσεις της γενικής εισαγγελέως Kokott, της 16ης Ιουλίου 2015(10),

–  έχοντας υπόψη τη διαβούλευση της ΕΑΚΑΑ, τον Ιούλιο 2015, σχετικά με τις επενδύσεις με χρήση εικονικών νομισμάτων ή τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού(11),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) σχετικά με την αγορά, τα οικονομικά και το ρυθμιστικό πλαίσιο του Bitcoin(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ με τίτλο «Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks» (Αλλαγές στη μεθοδολογία των τρομοκρατικών επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους), της 18ης Ιανουαρίου 2016(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της FATF για τα εικονικά νομίσματα, του Ιουνίου 2014(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «The Bitcoin Question - currency versus trust-less transfer technology» (Το ζήτημα των ψηφιακών νομισμάτων - νόμισμα έναντι τεχνολογίας μεταφοράς χωρίς ανάγκη εμπιστοσύνης)(15),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ με θέμα τα εικονικά νομίσματα και πέραν αυτών, του Ιανουαρίου του 2016(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανώτερου Επιστημονικού Συμβούλου του κυβερνητικού γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστήμη, με τίτλο «Distributed Ledger Technology: beyond block chain» (Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού: πέρα από την προοδευτική κρυπτογράφηση), του 2016(17),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 25 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τα εικονικά νομίσματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0168/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη καθιερωθεί κοινά αποδεκτός ορισμός, αλλά τα εικονικά νομίσματα (VC) αναφέρονται ενίοτε ως ψηφιακό ρευστό, η δε Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) τα αντιλαμβάνεται ως ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή εθνική αρχή ούτε συνδέεται αναγκαστικά με συμβατικό νόμισμα, αλλά γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο πληρωμής, και μπορεί να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά ή να αποτελεί αντικείμενο ηλεκτρονικών συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα VC βασίζονται ως επί το πλείστον σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), που αποτελεί την τεχνολογική βάση για περισσότερα από 600 συστήματα VC(18) και διευκολύνει τις συναλλαγές χωρίς ενδιάμεσους, με προεξέχον αυτή τη στιγμή το Bitcoin, το οποίο, μολονότι εμφανίστηκε το 2009 και σήμερα διαθέτει μερίδιο αγοράς σχεδόν 90% μεταξύ των εικονικών νομισμάτων που βασίζονται σε τεχνολογία DLT, με αξία αγοράς των διαθέσιμων Bitcoin περίπου πέντε δισεκατομμύρια ευρώ(19), δεν έχει πάρει ακόμα συστημικές διαστάσεις,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων με ποικίλα επίπεδα εμπιστοσύνης και ανθεκτικότητας, με δυναμικό ταχείας επεξεργασίας μεγάλου αριθμού συναλλαγών, και με ικανότητα μετασχηματισμού που δεν περιορίζεται στον τομέα των εικονικών νομισμάτων αλλά επεκτείνεται εν γένει στην οικονομική τεχνολογία, με μια προφανή εφαρμογή τα πεδία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού, αλλά και πέραν του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως όσον αφορά την απόδειξη της ταυτότητας και της περιουσίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην DLT αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συνεχούς κύκλου καινοτομίας στην οικονομική τεχνολογία και συνολικά υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι σήμερα, τόσο από χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου όσο και από εταιρικές επενδύσεις(20),

Ευκαιρίες και κίνδυνοι των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας DLT στο ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο των πληρωμών

1.  τονίζει ότι τα εικονικά νομίσματα και η τεχνολογία DLT μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ευημερία των πολιτών και στην οικονομική ανάπτυξη με τους εξής τρόπους:

   α) μειώνοντας δραστικά το κόστος συναλλαγής και το λειτουργικό κόστος για τις πληρωμές, ιδίως δε για τις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων, πιθανότατα αρκετά κάτω από 1%, σε σύγκριση με το 2%-4% που ισχύει για τα παραδοσιακά συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών(21) και το άνω του 7% που ισχύει κατά μέσο όρο για τις διασυνοριακές μεταφορές εμβασμάτων(22), μειώνοντας έτσι το παγκόσμιο συνολικό κόστος των εμβασμάτων ενδεχομένως έως και κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ·
   β) μειώνοντας, γενικότερα, το κόστος πρόσβασης σε χρηματοδότηση ακόμα και χωρίς παραδοσιακό τραπεζικό λογαριασμό, και συμβάλλοντας έτσι δυνητικά στην οικονομική ένταξη και στον «στόχο 5x5» της G20 και της G8(23)·
   γ) βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα και, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του συστήματος, την ταχύτητα των συστημάτων πληρωμών και των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες, λόγω της εγγενώς αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής της DLT, η οποία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αξιοπιστία ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παραβίασης τμημάτων του δικτύου της·
   δ) καθιστώντας δυνατά συστήματα τα οποία συνδυάζουν ευκολία χρήσης, χαμηλό λειτουργικό κόστος και υψηλό βαθμό ιδιωτικότητας, χωρίς όμως πλήρη ανωνυμία, ώστε οι συναλλαγές να μπορούν να εντοπίζονται σε έναν βαθμό σε περίπτωση αδικοπραξίας και να μπορεί να αυξηθεί έτσι η διαφάνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά·
   ε) χρησιμοποιώντας τα εν λόγω συστήματα για την ανάπτυξη ασφαλών τηλεματικών συστημάτων μικροπληρωμών, που θα μπορούσαν ίσως να αντικαταστήσουν ορισμένα από τα ήδη υπάρχοντα τηλεματικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα·
   στ) καθιστώντας ενδεχομένως δυνατή τη συγχώνευση διαφόρων τύπων παραδοσιακών και καινοτόμων μηχανισμών πληρωμών, από πιστωτικές κάρτες έως λύσεις για κινητές συσκευές, σε μία ασφαλή εφαρμογή φιλική προς τον χρήστη η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάδοση ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά·

2.  επισημαίνει ότι τα συστήματα εικονικών νομισμάτων και τεχνολογίας DLT ενέχουν κινδύνους οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία τους, όπως, στις παρούσες συνθήκες:

   α) η απουσία ευέλικτων αλλά παράλληλα ανθεκτικών και αξιόπιστων δομών διακυβέρνησης, και μάλιστα ενός ορισμού των δομών αυτών, ιδίως σε ορισμένες εφαρμογές DLT όπως το Bitcoin, που προκαλεί αβεβαιότητα και δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών ή –ευρύτερα– των χρηστών, ειδικά σε περίπτωση προκλήσεων που δεν έχουν προβλεφθεί από τους αρχικούς σχεδιαστές του λογισμικού·
   β) η μεγάλη διακύμανση των εικονικών νομισμάτων και η πιθανότητα «φούσκας» λόγω κερδοσκοπίας, όπως επίσης η απουσία παραδοσιακών μορφών κανονιστικής εποπτείας, διασφαλίσεων και προστασίας, ζητήματα που θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις στους καταναλωτές·
   γ) η ενίοτε περιορισμένη ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της νέας τεχνολογίας, που ενδέχεται να δυσχεράνει τον έγκαιρο καθορισμό ενδεδειγμένων διασφαλίσεων που να εγγυώνται τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών DLT όταν, ή ακόμα και πριν αναπτυχθούν σε τέτοιο βαθμό που να αποκτήσουν συστημική σημασία·
   δ) η νομική αβεβαιότητα γύρω από τις νέες εφαρμογές DLT·
   ε) η ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για τη λειτουργία ορισμένων εικονικών νομισμάτων που, σύμφωνα με την έκθεση του επικεφαλής επιστημονικού αναλυτή της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την DLT, στην περίπτωση του Bitcoin έχει εκτιμηθεί σε πάνω από 1 GW, γεγονός που επιβάλλει επενδύσεις σε έρευνα για αποδοτικότερες μορφές μηχανισμών επαλήθευσης συναλλαγών και προώθηση των μορφών αυτών·
   στ) η έλλειψη επαρκώς διαφανούς και εύκολα προσβάσιμης τεχνικής τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία ειδικών εικονικών νομισμάτων και άλλων συστημάτων DLT·
   ζ) ενδεχόμενες πηγές χρηματοοικονομικής αστάθειας που μπορεί να συνδέονται με παράγωγα προϊόντα βασιζόμενα σε ανεπαρκώς κατανοητά χαρακτηριστικά των εικονικών νομισμάτων·
   γ) οι δυνητικοί μακροπρόθεσμοι περιορισμοί στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση ευρείας χρήσης ιδιωτικών συστημάτων εικονικού νομίσματος ως υποκατάστατων επίσημων παραδοσιακών νομισμάτων·
   θ) η δυνατότητα συναλλαγών «μαύρης αγοράς», νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(24), φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, καθώς και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων στη βάση «ψευδωνυμίας» και «ανάμικτων υπηρεσιών» που προσφέρουν ορισμένες τέτοιες υπηρεσίες, όπως επίσης ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας ορισμένων εικονικών νομισμάτων, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη ότι η ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών με μετρητά τείνει να είναι πολύ μικρότερη·

3.  θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών θα απαιτηθούν η ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής πραγματογνωσίας, και η ανάπτυξη συνεκτικού νομικού πλαισίου που να συμβαδίζει με την καινοτομία, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και ανάλογη αντίδραση αν και όταν η χρήση ορισμένων εφαρμογών DLT αποκτήσει συστημική σημασία·

4.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι αν θεσπιστεί κανονιστική ρύθμιση σε πολύ πρώιμο στάδιο, ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση των πραγμάτων, η οποία παραμένει ευμετάβλητη και μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινό σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή την ασφάλεια των εικονικών νομισμάτων·

Χρήση της τεχνολογίας DLT πέραν των πληρωμών

5.  επισημαίνει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία DLT για επιτάχυνση, αποκέντρωση, αυτοματοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών βασιζόμενων στα δεδομένα με χαμηλότερο κόστος θα μπορούσαν να μεταβάλουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία και τηρούνται αρχεία, με συνέπειες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα, και μάλιστα στον δεύτερο από τρεις απόψεις: ως πάροχο υπηρεσιών, ως εποπτικό φορέα και ως νομοθέτη·

6.  επισημαίνει ότι το κόστος της εκκαθάρισης, του διακανονισμού και άλλων μετασυναλλακτικών διαχειριστικών διεργασιών υπερβαίνει σήμερα το ποσό των 50 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως(25) για τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο, και ότι, όπως και οι διαδικασίες συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών, αποτελούν τομέα όπου η χρήση της τεχνολογίας DLT θα μπορούσε να αποδειχθεί ρηξικέλευθη από πλευράς αποδοτικότητας, ταχύτητας και ανθεκτικότητας, εγείροντας παράλληλα νέες ρυθμιστικές προκλήσεις·

7.  τονίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες από φορείς του ιδιωτικού τομέα, και καλεί τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, να παρακολουθούν αυτές τις πρωτοβουλίες·

8.  επισημαίνει περαιτέρω ότι η DLT θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ανταλλαγής δεδομένων, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, όχι μόνο μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, αλλά και μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα και πελατών·

9.  αναγνωρίζει τις αναπτυσσόμενες ακόμα δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία DLT σε τομείς πολύ πέρα από τον χρηματοπιστωτικό, συμπεριλαμβανομένων του κρυπτομετοχικού πληθοπορισμού, των υπηρεσιών διαιτησίας σε διαφορές, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό και τον νομικό τομέα, και του δυναμικού για έξυπνες συμβάσεις σε συνδυασμό με ψηφιακές υπογραφές, για εφαρμογές που να επιτρέπουν αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων και για συνέργειες με την ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων·

10.  υπογραμμίζει τη δυναμική που δημιουργούν οι τεχνολογίες της προοδευτικής κρυπτογράφησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και την ικανότητά τους για τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας·

11.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι DLT στις κυβερνήσεις για τη μείωση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τον περιορισμό της απάτης και της διαφθοράς·

12.  παροτρύνει τις κρατικές υπηρεσίες να δοκιμάσουν συστήματα DLT, αφού προηγουμένως διεξαγάγουν τις απαιτούμενες αναλύσεις αντικτύπου, για να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της τήρησης των ενωσιακών κανόνων προστασίας των δεδομένων· παροτρύνει τις κρατικές υπηρεσίες να αποφεύγουν φαινόμενα εγκλωβισμού λόγω εξάρτησης από ιδιοσυστήματα DLT· αναγνωρίζει ιδιαίτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η DLT για βελτιώσεις στα συστήματα κτηματολογίου·

13.  συνιστά στις κρατικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων να διερευνήσουν τη χρήση των εργαλείων εποπτείας και υποβολής εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο με βάση την τεχνολογία DLT ως μέρος του θεματολογίου της ρυθμιστικής τεχνολογίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και πέραν αυτού, με σκοπό μεταξύ άλλων τη μείωση του σημαντικού ελλείμματος ΦΠΑ στην Ένωση(26)·

Έξυπνη νομοθεσία για την προώθηση της καινοτομίας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας

14.  ζητεί μια αναλογική ρυθμιστική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να μην εμποδίζεται η καινοτομία στη γένεσή της ούτε να της προστίθεται περιττό κόστος ήδη από την αρχή, στην οποία να λαμβάνονται παράλληλα σοβαρά υπόψη οι ρυθμιστικές προκλήσεις που ενδέχεται να θέσει η διαδεδομένη χρήση των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας DLT·

15.  υπογραμμίζει τις ομοιότητες μεταξύ της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), η οποία συνίσταται σε μια σειρά κόμβων που συμμετέχουν σε ένα σύστημα και μοιράζονται μια κοινή βάση δεδομένων, και του Παγκόσμιου Ιστού, ο οποίος ορίζεται ως ένα παγκόσμιο σύνολο πόρων, λογικά διασυνδεδεμένων μέσω υπερσυνδέσμων· επισημαίνει ότι τόσο η DLT όσο και ο Παγκόσμιος Ιστός βασίζονται στο Διαδίκτυο, ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων μεγάλων υπολογιστών, προσωπικών υπολογιστών και ασύρματων συσκευών·

16.  υπενθυμίζει ότι το Διαδίκτυο, παρά τις προσπάθειες για την προώθηση μιας προσέγγισης πολλαπλών παραγόντων, εξακολουθεί να κυβερνάται από την Εθνική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών, μία υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ·

17.  χαιρετίζει τη δημιουργία μιας δυναμικής σύμπραξης για τις τεχνολογίες Blockchain στο Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια κοινή και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση της τεχνολογίας DLT, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν στο παρελθόν κατά την ανάπτυξη του Διαδικτύου·

18.  επισημαίνει ότι η βασική νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι EMIR, CSDR, SFD, MiFID/MiFIR, UCITs and AIFMD, θα μπορούσε να προσφέρει ένα κανονιστικό πλαίσιο ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την υποκείμενη τεχνολογία, καθώς τα εικονικά νομίσματα και οι εφαρμογές που βασίζονται στην DLT επεκτείνονται σε νέες αγορές και διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής τους· παρατηρεί, ωστόσο, ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερη εξειδικευμένη νομοθεσία·

19.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για την ένταξη των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων στην οδηγία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ανωνυμία που συνδέεται με τις πλατφόρμες αυτές· αναμένει ότι οι σχετικές προτάσεις θα είναι στοχευμένες, θα αιτιολογούνται με πλήρη ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα εικονικά νομίσματα, και θα βασίζονται σε διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου·

20.  συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική ανάλυση των εικονικών νομισμάτων και, στη βάση της εν λόγω αξιολόγησης, να εξετάσει, αν είναι σκόπιμο, το ενδεχόμενο αναθεώρησης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών (PAD) και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήμα (EMD), υπό το φως των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών νομισμάτων και της DLT, για την περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και πιθανώς με την προώθηση ενός ενιαίου και κοινού ηλεκτρονικού πορτοφολιού·

21.  παρατηρεί ότι στην Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί διάφορα εικονικά τοπικά νομίσματα, αν μη τι άλλο ως αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση και τα συναφή προβλήματα πιστωτικής ασφυξίας· συνιστά ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ορισμό των εικονικών νομισμάτων, στο πλαίσιο οιωνδήποτε μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ύπαρξη «τοπικών νομισμάτων» μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συχνά είναι σε περιορισμένο βαθμό ανταλλάξιμα και αποφέρουν σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, και να αποφευχθεί η δυσανάλογη κανονιστική ρύθμιση στον συγκεκριμένο τομέα, εφόσον δεν αποφεύγεται ούτε παρακάμπτεται η φορολογία·

22.  ζητεί τη δημιουργία μίας οριζόντιας ειδικής ομάδας DLT (TF DLT), υπό την ηγεσία της Επιτροπής, αποτελούμενης από τεχνικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες, με αντικείμενο:

   i) να παρέχει την απαιτούμενη τεχνική και ρυθμιστική πραγματογνωσία για όλους τους τομείς που άπτονται των εφαρμογών DLT, να φέρνει σε επαφή τους συμφεροντούχους και να υποστηρίζει τους σχετικούς δημόσιους φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κράτους μέλους στις προσπάθειές τους να παρακολουθούν τη χρήση της DLT σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως·
   ii) να προωθεί την ευαισθητοποίηση και να αναλύει τα οφέλη και τους κινδύνους –και για τους τελικούς χρήστες– των εφαρμογών DLT, προκειμένου να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν, μεταξύ άλλων επιδιώκοντας τον προσδιορισμό ενός βασικού συνόλου χαρακτηριστικών των συστημάτων DLT που είναι προς το κοινό συμφέρον, όπως τα μη ιδιόκτητα ανοικτά πρότυπα, και εντοπίζοντας τα αναπτυσσόμενα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής·
   iii) να υποστηρίζει την έγκαιρη, τεκμηριωμένη και ανάλογη προσέγγιση στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που απορρέουν από την καθιέρωση σημαντικών εφαρμογών DLT, μεταξύ άλλων μέσω ενός χάρτη πορείας για τα επόμενα βήματα σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, που να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, με στόχο την επικαιροποίησή τους ώστε να ανταποκρίνονται στη σημαντική και συστημική χρήση της DLT όπου είναι σκόπιμο, στην προστασία των καταναλωτών και στις συστημικές προκλήσεις·
   iv) να αναπτύσσουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για όλες τις σχετικές πτυχές των εικονικών νομισμάτων και άλλων συστημάτων DLT, το επίπεδο της χρήσης των οποίων τα καθιστά συστημικά σημαντικά για τη σταθερότητα·

23.  τονίζει ότι είναι σημαντικό, οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα εικονικά νομίσματα με πλήρη επίγνωση, διαφάνεια και εμπιστοσύνη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον κλάδο των εικονικών νομισμάτων, κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την εξασφάλιση της παροχής ορθών, σαφών και ολοκληρωμένων πληροφοριών στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς χρήστες εικονικών νομισμάτων, ώστε να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους με πλήρη τεκμηρίωση, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των συστημάτων VC όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και τις διαφορές τους από τα ρυθμιζόμενα και εποπτευόμενα συστήματα πληρωμών, με στόχο την προστασία των καταναλωτών·

o
o   o

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(2)http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/ 2014/qb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf
(3)https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(4)https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
(5)http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm
(6)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
(7)http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the% 20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf
(8)http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/
(9)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1463564584935&uri= CELEX:62014CJ0264
(10)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264
(11)https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf
(12)http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/ LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf
(13)https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_ modus_operandi_of_is_in_terrorist_attacks.pdf
(14)http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
(15) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf
(16) https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
(17) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/ gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(18) http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(19) http://coinmarketcap.com/
(20) Βλέπε, μεταξύ άλλων: http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/
(21) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(22) https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_ 2015.pdf
(23)  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/ 0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html
(24) Μολονότι υπάρχουν δυνατότητες για τη χρήση εικονικών νομισμάτων με σκοπό τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, η Ευρωπόλ επεσήμανε προσφάτως (18 Ιανουαρίου 2016) ότι «παρόλο που, σύμφωνα με πληροφορίες από τρίτα μέρη, τρομοκράτες κάνουν χρήση ανώνυμων νομισμάτων όπως το Bitcoin για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο από τους φορείς επιβολής του νόμου».
(25) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(26) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
PDF 437kWORD 88k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0182/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών, ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για την εκ μέρους τους δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθεώρηση 2 Κλάδος 49 (χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών) και στον κλάδο 52 (αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες) σε όλη την ηπειρωτική Γαλλία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 132 απολυθέντες εργαζόμενοι που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση ακολουθεί τη δικαστική εκκαθάριση της MoryGlobal και αποτελεί τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του στοιχείου α) του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, κατά τη διάρκεια περιόδου τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 5 146 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 8 528 000 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις γαλλικές αρχές, στις 19 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 7 Απριλίου 2016 και κοινοποίησε την αξιολόγησή της στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην MoryGlobal συνδέονται με τη γενική πτώση της παραγωγής στην Ευρώπη, η οποία οδήγησε σε μείωση του όγκου προς μεταφορά και σε πόλεμο τιμών στον τομέα των οδικών μεταφορών, με αποτέλεσμα τη σταθερή επιδείνωση των περιθωρίων εκμετάλλευσης και σειρά ζημιών για τον τομέα στη Γαλλία από το 2007, που ακολουθήθηκε από κύμα πτωχεύσεων, μεταξύ των οποίων και η πτώχευση της Mory-Ducros και αργότερα της MoryGlobal, η οποία επαναπροσέλαβε 2 107 πρώην εργαζομένους της Mory-Ducros·

4.  επισημαίνει ότι η στήριξη του ΕΤΠ για 2 513 πρώην εργαζομένους της Mory-Ducros, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015(4), ανέρχεται σε 6 052 200 EUR·

5.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, στον κλάδο «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών» έχουν υποβληθεί 2 άλλες αιτήσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ: EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros και EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, και οι δυο λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και αφορούν 2 804 απολύσεις στον εν λόγω τομέα· σημειώνει ότι αρκετά μέτρα στις δύο αιτήσεις είναι παρόμοια·

6.  σημειώνει το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 23 Απριλίου 2015, πριν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Γαλλία έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων, στο οποίο συμμετέχει επίσης οικονομικά η εταιρεία MoryGlobal, προτού χορηγηθεί η συμπληρωματική εισφορά από το ΕΤΠ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η βοήθεια που ζητήθηκε από το ΕΤΠ δεν περιλαμβάνει μέτρα δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, δηλαδή επιδόματα, αλλά προσανατολίζεται σε μέτρα που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη μελλοντική επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

8.  σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες από το ΕΤΠ που πρόκειται να παρασχεθούν, αποτελούνται από παροχή συμβουλών και καθοδήγηση από ομάδα ειδικών συμβούλων, οι οποίες υπηρεσίες προστίθενται στο πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων και τη σύμβαση Contrat de Sécurisation Professionnelle που χρηματοδοτείται από το γαλλικό κράτος για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να επανενταχθούν στην απασχόληση· σημειώνει ότι οι τρεις ανάδοχοι που συνθέτουν την ομάδα των συμβούλων είναι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Mory-Ducros· αναμένει ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους φορείς θα πραγματοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται·

9.  σημειώνει ότι οι ανάδοχοι (BPI, Sodie και AFPA Transitions) επικουρούν τους απολυμένους εργαζομένους και τους βοηθούν να βρουν λύσεις για να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να βρουν νέα απασχόληση, μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως συλλογικές και ατομικές συναντήσεις ενημέρωσης, μεταβατική απασχόληση και υποστήριξη με στόχο νέα εργασία·

10.  θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με πιθανή συνέπεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· εκτιμά συνεπώς ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 19 % των δικαιούχων που αναμένεται να επωφεληθούν από τις προτεινόμενες δράσεις, έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΤΠ·

11.  σημειώνει ότι η Γαλλία ανέφερε ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών είχε καταρτισθεί κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται και με τους κοινωνικούς εταίρους·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Γαλλία έχει παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ως συνδυασμένο μέτρο προσαρμογής σε παγκόσμιες προκλήσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όπως υπογραμμίζεται στη μελέτη «European Globalisation Adjustment Fund 2007-2014 European Implementation Assessment» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2007-2014 Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής)(5)·

13.  σημειώνει ότι οι ανάδοχοι που συνθέτουν την ομάδα των συμβούλων είναι οι ίδιοι με εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Mory-Ducros· καλεί την Επιτροπή να παράσχει αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας της τρέχουσας υποστήριξης προς τους απολυμένους εργαζόμενους της Mory- Ducros, επειδή η σημερινή αίτηση αποτελεί συνέχεια της αίτησης EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros και επειδή οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται από τους ίδιους αναδόχους·

14.  λαμβάνει υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας δεδομένου ότι η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ των 28 στον τομέα υπηρεσιών των χερσαίων μεταφορών·

15.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και ότι είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ προστίθεται στα εθνικά μέτρα και δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών ή των επιχειρήσεων·

17.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

18.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/989.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, από την Γαλλία) (ΕΕ L 117 της 8.5.2015, σ. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016) 558763_EN.pdf


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
PDF 432kWORD 89k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τις πέντε προηγούμενες αιτήσεις για χρήση του ΕΤΠ από τον τομέα λιανικών πωλήσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0181/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει εργαζομένους που απολύθηκαν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από πολυεθνικές, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή τα συμφέροντα που υπαγόρευσαν τις αποφάσεις για κλείσιμο, ιδίως των πολυεθνικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του ΕΤΠ και η εμπορική πολιτική της Ένωσης πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στο πώς θα διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας, η παραγωγή και η τεχνογνωσία εντός της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που βρίσκονται σε ανάγκη πρέπει να έχει δυναμισμό και να παρέχεται το ταχύτερο και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, σε συμφωνία με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 ως προς τη λήψη αποφάσεων για την ενεργοποίηση του ΕΤΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για οικονομική συνδρομή του ΕΤΠ μετά τις απολύσεις στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας NACE αναθεώρηση 2 Κλάδος 47 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14), και ότι στα μέτρα αναμένεται να συμμετάσχουν 557 απολυθέντες και 543 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs) στις ίδιες περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν μετά την πτώχευση και το κλείσιμο της Σουπερμάρκετ Λάρισα ABEE·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων σε διάστημα τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή των αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 6 468 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους των 10 780 000 EUR·

2.  παρατηρεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά θα έχει στόχο 557 εργαζομένους που απολύθηκαν, από τους οποίους 194 είναι άνδρες και 363 γυναίκες·

3.  υπενθυμίζει ότι σε άλλους 543 νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης από την ίδια περιοχή, θα μπορούσαν να προσφερθούν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως επαγγελματικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

4.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις ελληνικές αρχές, στις 26 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 14 Απριλίου 2016 και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Απριλίου 2016·

5.  σημειώνει ότι, επιπροσθέτως προς τους 557 απολυθέντες εργαζομένους, αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα και να λάβουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ 543 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στις ίδιες περιφέρειες· σημειώνει ότι το αίτημα των ελληνικών αρχών να συμπεριληφθούν και ΕΑΕΚ στα εν λόγω μέτρα οφείλεται στην έλλειψη θέσεων εργασίας στην περιοχή σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό ατόμων που αναζητούν εργασία, δεδομένου ότι το 73,5% των ανέργων στη Θεσσαλία είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών (Eurostat)·

6.  επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, την οποία ακολούθησε πτώση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και της αγοραστικής δύναμης, το επίπεδο των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού ήταν το 2015 κατά περισσότερο από 30% χαμηλότερο από ό,τι στις αρχές της κρίσης το 2008· σημειώνει ότι οι πωλήσεις της Σουπερμάρκετ Λάρισα ακολούθησαν την ίδια καθοδική πορεία·

7.  σημειώνει ότι η Σουπερμάρκετ Λάρισα, ένας συνεταιρισμός μικρών παντοπωλείων που ιδρύθηκε το 1986, με 42 καταστήματα και 600 εργαζομένους, δεν μπόρεσε να καλύψει τις ζημίες της και αναγκάστηκε να κλείσει τα καταστήματά της στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2014· σημειώνει ότι τα μέτρα λιτότητας και ιδιαίτερα οι περικοπές μισθών (-30%), η επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων και η αναβολή της ημερομηνίας λήξης των λογαριασμών δεν απέτρεψαν το κλείσιμο· σημειώνει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται επίσης στη δραστική μείωση των επιχειρηματικών δανείων, σε μια συγκυρία όπου η ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν οδήγησε σε επανεκκίνηση των δανειοδοτήσεων· σημειώνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι το δραματικό αποτέλεσμα της διαρκούς πίεσης που ασκούν οι πιστωτές στην Ελλάδα και της ευρωπαϊκής πολιτικής λιτότητας·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές άρχισαν, στις 26 Φεβρουαρίου 2016, να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους, πριν από την απόφαση για τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  σημειώνει επίσης ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα περιοριστούν σε μέγιστο ποσοστό ύψους 35% επί της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΕTΠ, και ότι οι εν λόγω δράσεις υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.  σημειώνει ότι, παρόλο που ο συνεταιρισμός εφάρμοσε ορισμένα μέτρα λιτότητας, όπως περικοπές μισθών, επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων, αναβολή της ημερομηνίας λήξης των λογαριασμών, προσφορά φθηνότερων προϊόντων και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναγκάστηκε να αρχίσει να κλείνει τα καταστήματά του το ένα μετά το άλλο·

11.  παρατηρεί ότι τα μέτρα που σχεδίασε η Ελλάδα για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τους ΕAΕK περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: επαγγελματικός προσανατολισμός· κατάρτιση, επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση· συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση· επίδομα συμμετοχής και επίδομα κατάρτισης· επίδομα κινητικότητας·

12.  σημειώνει το μάλλον υψηλό ποσό (15 000 EUR) που πρόκειται να λάβουν, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι ή οι ΕΑΕΚ που θα ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις· σημειώνει, ταυτοχρόνως, ότι πολλοί από τους απολυμένους εργαζομένους διαθέτουν επιχειρηματικό υπόβαθρο που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τους σε αυτόν τον τομέα·

13.  επισημαίνει το ενδεχόμενο ορισμένες από τις νέες επιχειρήσεις να λάβουν τη μορφή κοινωνικών συνεταιρισμών και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για ενίσχυση του τομέα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα·

14.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δρομολογηθεί εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να ενημερωθούν οι ΕΑΕΚ που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι για τα μέτρα αυτά· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την ανάγκη παροχής βοήθειας στους ΕΑΕΚ με μόνιμο και βιώσιμο τρόπο·

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίσθηκε ύστερα από περαιτέρω διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των δικαιούχων και κοινωνικούς εταίρους·

16.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

17.  επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης και προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα καλύπτει στις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, να προσλάβει ανθρώπους και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

19.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον πιθανό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

21.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/990.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0112.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gianluca Buonanno
PDF 418kWORD 75k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))
P8_TA(2016)0231A8-0180/2016

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να αποκτηθούν δεδομένα από τηλεφωνικές εταιρείες σχετικά με τη κίνηση ενός τηλεφωνικού αριθμού που χρησιμοποιούσε ο Gianluca Buonanno, αίτηση που διαβιβάστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2015 από τον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών του Vercelli, Ιταλία, και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 14 Δεκεμβρίου 2015, σε σχέση με ποινική διαδικασία που κινήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου του Vercelli εξ ονόματος του Gianluca Buonanno λόγω των τηλεφωνικών απειλών που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε από άγνωστο καλούντα στο κινητό τηλέφωνό του στις 14 Απριλίου 2015 (Αριθ. αναφοράς 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  έχοντας ακούσει τον Gianluca Buonanno σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και 21ης Οκτωβρίου 2008, της 19ης Μαρτίου 2010, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 17ης Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 68 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του Νόμου αριθ. 140, της 20ής Ιουνίου 2003, που καθορίζει τις διατάξεις με τις οποίες τίθεται σε ισχύ το άρθρο 68 του Συντάγματος και αφορά τη δίωξη προσώπων που κατέχουν υψηλά κρατικά αξιώματα(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0180/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών του Vercelli διαβίβασε αίτηση για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να αποκτηθούν δεδομένα από τηλεφωνικές εταιρείες σχετικά με τις συνδιαλέξεις που έχουν καταγραφεί από έναν τηλεφωνικό αριθμό που χρησιμοποιούσε ο Gianluca Buonanno, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί στην Ιταλία, σε σχέση με ποινική διαδικασία που κινήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου του Vercelli εξ ονόματος του βουλευτή αυτού λόγω των τηλεφωνικών απειλών που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε από άγνωστο καλούντα στο κινητό τηλέφωνό του στις 14 Απριλίου 2015·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 68 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας ορίζει ότι «χωρίς άδεια της βουλής της οποίας είναι μέλος, κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να υποβληθεί σε έρευνα σωματική ή της κατοικίας του, να συλληφθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την προσωπική του ελευθερία, ούτε να τεθεί υπό κράτηση, εκτός εάν εκτελείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή εκτός εάν συλληφθεί τη στιγμή που διαπράττει έγκλημα για το οποίο είναι υποχρεωτική η επ' αυτοφώρω σύλληψη. Όμοια άδεια απαιτείται και για την παρακολούθηση των συνομιλιών ή των επαφών βουλευτή του Κοινοβουλίου ή για την κατάσχεση της αλληλογραφίας του»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 του Νόμου αριθ. 140 της 20ής Ιουνίου 2003 που καθορίζει τις διατάξεις με τις οποίες τίθεται σε ισχύ το άρθρο 68 του Συντάγματος και αφορά, μεταξύ άλλων, τη δίωξη προσώπων που κατέχουν υψηλά κρατικά αξιώματα, ορίζει ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται να αποκτηθούν στοιχεία σχετικά με τη τηλεφωνική κίνηση βουλευτή του Κοινοβουλίου η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ζητεί άδεια από το νομοθετικό σώμα του οποίου το πρόσωπο αυτό είναι μέλος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση για την άρση της ασυλίας του Gianluca Buonanno αφορά την πρόσβαση της ανακριτικής αρχής στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που έχουν καταγραφεί από το κινητό τηλέφωνο του βουλευτή κατά την ημερομηνία που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε απειλητικές τηλεφωνικές κλήσεις·

F.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αίτησή του για την άρση της ασυλίας ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών του Vercelli παραδέχεται ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο αυτό το βουλευτικό προνόμιο θα πρέπει επίσης να ισχύει σε περιπτώσεις που ο βουλευτής του Κοινοβουλίου φέρεται να είναι το θύμα εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπεραίνει, παρά ταύτα, ότι σύμφωνα με τη βέλτιστη ερμηνεία του εγχώριου δικαίου το εν λόγω προνόμιο θα πρέπει να ισχύει για τους βουλευτές του Κοινοβουλίου ανεξάρτητα από τη δικονομική τους θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, δεν υποβάλλει εγχώρια νομολογία προς επίρρωση του συμπεράσματός του·

G.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο να ερμηνεύει τους εγχώριους κανόνες περί των προνομίων και ασυλιών των βουλευτών του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, φαίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι ο στόχος του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτίστως να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία των βουλευτών με το να διασφαλίζεται ότι κατά τις περιόδους συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ασκείται επ' αυτών πίεση, υπό τη μορφή απειλών σύλληψης ή ποινικής δίωξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση φαίνεται αναμφισβήτητα ότι καμία πίεση δεν ασκήθηκε κατά του συγκεκριμένου βουλευτή, εφόσον η διαδικασία αφορά εικαζόμενες απειλές που αναφέρθηκαν από τον ίδιο τον βουλευτή ως το θύμα τηλεφωνικών απειλών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το πρίσμα των ανωτέρω φαίνεται ότι δεν θα ήταν απαραίτητο ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών του Vercelli να ζητήσει άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διατάξει την απόκτηση των στοιχείων σχετικά με τη τηλεφωνική κίνηση του Gianluca Buonanno στις 14 Απριλίου 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη, παρά ταύτα, ότι φαίνεται σκόπιμο για λόγους ασφάλειας δικαίου να γίνει δεκτή ad cautelam η αίτηση για τη χορήγηση άδειας που διαβιβάστηκε από τον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών του Vercelli·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Gianluca Buonanno·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών του Vercelli, Ιταλία, και στον Gianluca Buonnano.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Legge n.  140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, της 20ής Ιουνίου 2003 (GURI αριθ. 142, της 21ης Ιουνίου 2003).


Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας *
PDF 463kWORD 72k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1523 και το άρθρο 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0677),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0017/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0170/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Σουηδία αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας ανάγκης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός της εξαιτίας της έντονης μετατόπισης των μεταναστευτικών ροών. Στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η Σουηδία ζήτησε επισήμως την αναστολή των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου.
(5)  Η Σουηδία αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας ανάγκης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός της εξαιτίας της έντονης μετατόπισης των μεταναστευτικών ροών. Στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η Σουηδία ζήτησε επισήμως την αναστολή των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει διττή πρόκληση, ως χώρα πρώτης άφιξης και, ταυτόχρονα, ως χώρα τελικού προορισμού.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το 2015 η Σουηδία εμφάνισε μακράν τον υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό αιτούντων διεθνή προστασία στην ΕΕ (11 503 αιτούντες άσυλο ανά εκατομμύριο κατοίκων).
(9)  Το 2015 η Σουηδία εμφάνισε μακράν τον υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό αιτούντων διεθνή προστασία στην ΕΕ (11 503 αιτούντες άσυλο ανά εκατομμύριο κατοίκων) και τον Μάρτιο του 2016 δέχθηκε συνολικά 170 104 αιτούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων 73 331 παιδιά, περιλαμβανομένων και 36 181 ασυνόδευτων ανηλίκων.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η Σουηδία βρίσκεται επίσης σε δυσχερή κατάσταση λόγω της σημαντικής πρόσφατης αύξησης του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων, αφού ένας στους τέσσερις αιτούντες διεκδικεί καθεστώς ασυνόδευτου ανηλίκου.
(10)  Η Σουηδία βρίσκεται επίσης σε δυσχερή κατάσταση λόγω της σημαντικής πρόσφατης αύξησης του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων, αφού το ένα τέταρτο των αιτούντων υποστηρίζουν πως είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες και χρειάζονται πρόσθετους πόρους προκειμένου να τους εξασφαλίζεται πρόσβαση σε περίθαλψη, αξιοπρεπή στέγαση και εκπαίδευση, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για το άσυλο.

Διατλαντικές ροές δεδομένων
PDF 432kWORD 94k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 6, 7, 8, 11, 16, 47 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(1) (στο εξής «η οδηγία για την προστασία των δεδομένων»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(3) και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/520/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2000 (την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ροή δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (COM(2013)0846),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα από την προοπτική των πολιτών της ΕΕ και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (COM(2013)0847) (την ανακοίνωση περί ασφαλούς λιμένα),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων (EΕ:C:2015:650),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 6ης Νοεμβρίου 2015 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης Schrems της 3ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το αμερικανικό νομοσχέδιο του 2015 περί δικαστικής προσφυγής το οποίο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και κατέστη νόμος στις 24 Φεβρουαρίου 2016 (H.R.1428),

–  έχοντας υπόψη τον αμερικανικό νόμο περί ελευθερίας του 2015(5),

–  έχοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών σημάτων των ΗΠΑ που ορίζονται στην προεδρική οδηγία πολιτικής αριθ. 28 (PPD-28)(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 29ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Διατλαντικές ροές δεδομένων: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω ισχυρών διασφαλίσεων» (COM(2016)0117),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 01/2016 της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(7), καθώς και το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ(8)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων και διευκρίνισε ότι το επαρκές επίπεδο προστασίας σε τρίτη χώρα πρέπει να νοείται ως «ουσιαστικά ισοδύναμο» με την προστασία που παρέχεται στην Ένωση, πράγμα που πυροδότησε την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου σχετικά με το πώς πρέπει να διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα από την ΕΕ στις ΗΠΑ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προστασία των δεδομένων σημαίνει προστασία των ανθρώπων τους οποίους αφορούν τα υπό επεξεργασία δεδομένα, και ότι η προστασία αυτή αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζει η Ένωση (άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και η ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι όλα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία πρέπει να προστατεύονται και να εξισορροπούνται ως προς τα άλλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν εξετάζει το επίπεδο προστασίας που παρέχει μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί το περιεχόμενο των εφαρμοστέων κανόνων της εν λόγω χώρας που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία της ή τις διεθνείς δεσμεύσεις της, καθώς και τις πρακτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις που επηρεάζουν μια διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στη νομοθεσία και τις πρακτικές που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς και ιδιωτικούς σκοπούς, αλλά πρέπει να καλύπτει επίσης όλες τις πτυχές του πλαισίου που ισχύει για την εν λόγω χώρα ή τον εν λόγω τομέα, και συγκεκριμένα, αλλά όχι μόνο, την επιβολή του νόμου, την εθνική ασφάλεια και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της ενωσιακής οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ελεύθερη ροή δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 60% των εταιρειών που εξαρτώνται από τη συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα, η οποία τούς επέτρεψε να αντλήσουν οφέλη από τις εναρμονισμένες και χαμηλού κόστους διαδικασίες συμμόρφωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες των ΗΠΑ και της ΕΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 25 % των παγκόσμιων εξαγωγών και πάνω από το 30 % των παγκόσμιων εισαγωγών· ότι η οικονομική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, δεδομένου ότι οι συνολικές διατλαντικές εμπορικές ανταλλαγές το 2014 είχαν αξία 1,09 τρισεκατομμύρια USD, σε σύγκριση με τις συνολικές εμπορικές ανταλλαγές των ΗΠΑ με τον Καναδά και την Κίνα που είχαν αξία αντιστοίχως 741 δισεκατομμύρια USD και 646 δισεκατομμύρια USD·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι οι πυκνότερες στον κόσμο — κατά 50 % υψηλότερες απ’ ό,τι οι ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ασίας και σχεδόν διπλάσιες από τις ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής — και ότι η μεταφορά και η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στο οποίο στηρίζονται οι στενές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο στις εμπορικές δραστηριότητες όσο και τον τομέα επιβολής του νόμου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότηση 01/2016 η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 χαιρέτισε τις σημαντικές βελτιώσεις που επιφέρει η Ασπίδα Προστασίας για την ιδιωτικότητα σε σύγκριση με την απόφαση Ασφαλούς Λιμένα και ειδικότερα την προσθήκη βασικών ορισμών, τους μηχανισμούς που θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η εποπτεία του καταλόγου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα και τις υποχρεωτικές πλέον εξωτερικές και εσωτερικές εξετάσεις συμμόρφωσης, και ότι η Ομάδα Εργασίας εξέφρασε επίσης έντονες ανησυχίες σχετικά τόσο με τις εμπορικές πτυχές όσο και την πρόσβαση δημόσιων αρχών σε δεδομένα που μεταβιβάζονται βάσει της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής οι ακόλουθες χώρες και εδάφη: Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδάς, Φερόες Νήσοι, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Τζέρσεϊ, Ουρουγουάη, Ισραήλ, Ελβετία και Νέα Ζηλανδία έχουν αναγνωρισθεί ότι προσφέρουν επαρκή επίπεδα προστασίας των δεδομένων, και τους έχει προσφερθεί προνομιακή πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στην «Ασπίδα Προστασίας» σε σύγκριση με την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα, και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωση βασικών ορισμών, όπως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «επεξεργασία» και «υπεύθυνος ελέγχου», για τους μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν για την εξασφάλιση της εποπτείας του καταλόγου της «Ασπίδας Προστασίας» και για τις υποχρεωτικές πλέον εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις της συμμόρφωσης·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων, που παραμένουν ζωτικές και για τους δύο εταίρους· υπογραμμίζει ότι μια συνολική λύση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ πρέπει να σέβεται το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα· υπενθυμίζει ότι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων όταν μεταφέρονται στον βασικό διεθνή εμπορικό εταίρο της·

3.  επιμένει ότι η ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας για την ιδιωτικότητα πρέπει να είναι συμβατή με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, καθώς και με τις συναφείς αποφάσεις τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

4.  σημειώνει ότι στο Παράρτημα VI (επιστολή του Robert S. Litt, Γραφείο Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (ODNI)) αποσαφηνίζεται ότι, βάσει της προεδρικής οδηγίας πολιτικής αριθ. 28 (στο εξής «PPD-28»), η μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών μη Αμερικανών πολιτών εξακολουθεί να επιτρέπεται σε έξι περιπτώσεις· επισημαίνει ότι αυτή η μαζική συλλογή πρέπει μόνο να είναι «όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένη» και «εύλογη», κάτι που δεν ικανοποιεί τα αυστηρότερα κριτήρια της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που ορίζει ο Χάρτης·

5.  υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια δικαίου, και ειδικότερα οι σαφείς και ομοιόμορφοι κανόνες αποτελούν κεφαλαιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση επιχειρήσεων και ιδίως ΜΜΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν αντιμετωπίζουν ανασφάλεια δικαίου να αντιμετωπίσουν εκτεταμένη αβεβαιότητα και υφίστανται σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στην ικανότητα να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού·

6.  χαιρετίζει τη θέσπιση του μηχανισμού άσκησης προσφυγών από μεμονωμένα άτομα στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας για την ιδιωτικότητα· καλεί την Επιτροπή και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα πολυπλοκότητα έτσι ώστε να κάνουν τη διαδικασία φιλική προς τον χρήστη και αποτελεσματική·

7.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των «γραπτών διαβεβαιώσεων» που παρέχονται από τις ΗΠΑ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό ενός διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος θα συνεργάζεται με ανεξάρτητες αρχές για να παρέχει απαντήσεις στις εποπτικές αρχές της ΕΕ που διοχετεύουν ατομικά αιτήματα σε σχέση με τις κρατικές παρακολουθήσεις· θεωρεί ωστόσο ότι το νέο αυτό όργανο δεν είναι αρκετά ανεξάρτητο και δεν διαθέτει επαρκείς εξουσίες για την αποτελεσματική άσκηση και επιβολή των καθηκόντων του·

9.  χαιρετίζει τον εξέχοντα ρόλο που επιφυλάσσει το πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα στις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών σε σχέση με την εξέταση και διερεύνηση αξιώσεων που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σε σχέση με την αναστολή της μεταβίβασης δεδομένων, καθώς και την υποχρέωση με την οποία επιφορτίζεται το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου να διευθετεί παρόμοιες καταγγελίες·

10.  αναγνωρίζει ότι η Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα είναι μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, το εμπόριο, την ασφάλεια και συναφή δικαιώματα και στόχους κοινού ενδιαφέροντος· καλεί κατά συνέπεια όλα τα μέρη να συνεργασθούν για τη δημιουργία και τη σταθερή βελτίωση πρακτικών, κοινών διεθνών πλαισίων και εγχώριας νομοθεσίας που θα επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους·

11.  επιμένει ότι η ασφάλεια δικαίου για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη διατλαντική επιχειρηματική ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα και την μακροπρόθεσμη εφαρμογή των μέσων που επιτρέπουν αυτήν τη διαβίβαση, η συμβατότητά τους τόσο με το πρωτογενές όσο και με το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ·

12.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 στη γνώμη της 01/2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ΕΕ-ΗΠΑ·

13.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τις ευθύνες της βάσει του πλαισίου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα, σε σχέση με τη διεξαγωγή περιοδικών ουσιαστικών επανεξετάσεων της διαπίστωσης επάρκειας και της νομικής της αιτιολόγησης, ιδίως στο φως της εφαρμογής του νέου γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων σε δύο χρόνια·

14.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να προωθήσει περαιτέρω βελτιώσεις στη ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας για την ιδιωτικότητα, με δεδομένες τις τρέχουσες αδυναμίες της·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κυβέρνηση και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(3) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0388.


Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας
PDF 505kWORD 131k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας (2015/2323(INI))
P8_TA(2016)0234A8-0161/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας» (COM(2015)0339),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, με τίτλο «Έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» (COM(2015)0340),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη» (COM(2016)0051),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2012)0663),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2012/148/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τις προετοιμασίες για την εμπορική εξάπλωση των έξυπνων συστημάτων μέτρησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Πορεία προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με την προστασία των καταναλωτών – προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση»(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0161/2016),

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας»·

2.  υπογραμμίζει ότι η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται αποκλειστικά στους οικιακούς καταναλωτές ενέργειας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης· υπογραμμίζει ότι οι βιομηχανικοί καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζονται σε χωριστό πλαίσιο·

3.  επισημαίνει ότι η εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση οδηγεί σε μετατόπιση από ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στην παραδοσιακή κεντρική παραγωγή ενέργειας προς ένα σύστημα που είναι περισσότερο αποκεντρωμένο, ενεργειακά αποδοτικό και ευέλικτο και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

4.  εφιστά την προσοχή στο κόστος που συνεπάγεται η μετάβαση σε έναν νέο σχεδιασμό της αγοράς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη το κόστος αυτό σε σχέση με την οικονομική προσιτότητα και την ανταγωνιστικότητα·

5.  υπενθυμίζει ότι τελικός στόχος θα πρέπει να είναι μια οικονομία που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην πλήρη αξιοποίηση της αρχής «ενεργειακή απόδοση/το πρώτο καύσιμο» και στην απόδοση προτεραιότητας στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μέτρα προοριζόμενα για την πλευρά της ζήτησης έναντι της πλευράς της προσφοράς, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι που τέθηκαν με βάση τη συμφωνία του Παρισιού για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και, κυρίως, χαμηλότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές·

6.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα συμφέροντα των σημερινών και μελλοντικών γενεών πολιτών και θα πρέπει:

   α) να παρέχει στους πολίτες σταθερή, οικονομικά προσιτή, αποδοτική και βιώσιμη ενέργεια καθώς και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ποιότητας·
   β) να καθιστά τους πολίτες ικανούς να παράγουν, να καταναλώνουν, να αποθηκεύουν ή να εμπορεύονται τη δική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είτε ατομικά είτε συλλογικά, να λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ενέργειας μέσω των επιλογών τους ως καταναλωτών, και να τους παρέχει τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ασφάλεια και σιγουριά στην ανταπόκριση στη ζήτηση· θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να συμφωνηθεί μια πρακτική κοινή αντίληψη του όρου «παραγωγοί-καταναλωτές» («prosumers») σε επίπεδο ΕΕ, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής·
   γ) να συμβάλλει στην εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας·
   δ) να προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές, μη ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές των παραγόντων της αγοράς και να τους καθιστά ικανούς να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους·
   ε) να δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για τη διασφάλιση μιας εύρυθμα λειτουργούσας και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας που θα παρέχει στους καταναλωτές επιλογές και διαφανή και σαφή πρόσβαση σε πληροφορίες·

7.  θεωρεί ότι η σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πραγματικό επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, γεγονός το οποίο θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς τιμές ενέργειας·

8.  θεωρεί ότι, ως γενική αρχή, η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα περισσότερο αποδοτικό, διαφανές, βιώσιμο, ανταγωνιστικό, σταθερό και αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα ωφελεί την κοινωνία στο σύνολό της, θα αυξάνει τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών φορέων και κοινοτήτων και θα τους καθιστά ικανούς να έχουν την κυριότητα ή την συγκυριότητα της παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ταυτόχρονα δε θα προστατεύει τις πλέον ευάλωτες ομάδες και θα διασφαλίζει ότι θα καθίστανται διαθέσιμα στις ομάδες αυτές τα οφέλη που προκύπτουν από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Προς μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά ενέργειας που είναι επωφελής για τους πολίτες

9.  θεωρεί ότι, μολονότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, ο στόχος της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, ο οποίος συνίσταται στη δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής, διαφανούς και φιλικής προς τον καταναλωτή λιανικής αγοράς ενέργειας, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τα επίμονα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης της αγοράς, τη μη αποτύπωση της μείωσης του κόστους χονδρικής στις τιμές λιανικής και τα χαμηλά επίπεδα αλλαγής προμηθευτή και ικανοποίησης των καταναλωτών·

10.  φρονεί, συνεπώς, ότι πρέπει να καθοριστούν ή να αναπτυχθούν από την Επιτροπή περαιτέρω δείκτες για τις εύρυθμα λειτουργούσες, φιλικές προς τον καταναλωτή ενεργειακές αγορές· υπογραμμίζει ότι οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τον οικονομικό αντίκτυπο της αλλαγής προμηθευτή ενέργειας για τους καταναλωτές ενέργειας, τα τεχνικά εμπόδια στην αλλαγή προμηθευτή ή προγράμματος, και το επίπεδο ενημέρωσης των καταναλωτών·

11.  υπογραμμίζει ότι οι ανοικτές, διαφανείς, ανταγωνιστικές και καλά ρυθμισμένες αγορές είναι σημαντικές για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και την άρση των εμποδίων σε καινοτόμα νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία μπορούν να προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας-τιμής στους καταναλωτές, συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωσή τους και στην αποτροπή της ενεργειακής ένδειας·

12.  υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα επιλογής των πελατών είναι περιορισμένη όσον αφορά τα δίκτυα διανομής λόγω της φύσης τους ως φυσικών μονοπωλίων, ότι δηλαδή οι πελάτες δεν μπορούν να αλλάξουν τον διαχειριστή συστήματος διανομής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή έλεγχο της αγοράς των διαχειριστών δικτύων διανομής προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές από αιφνίδιες αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας·

13.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το όφελος από την αύξηση του επιπέδου διασύνδεσης των εθνικών δικτύων δεν μεταφέρεται στους διαχειριστές συστημάτων διανομής, αλλά μετατρέπεται άμεσα σε οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές· θεωρεί επιπλέον ότι η βελτίωση του επιπέδου διασύνδεσης των εθνικών δικτύων πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στις τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγεται η μετακύλιση των οφελών μόνο στους διαχειριστές συστημάτων διανομής·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν απαρέγκλιτα την πλήρη εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και ζητεί την αναθεώρησή της, υπό τη μορφή ενός ανασχεδιασμού της αγοράς ενέργειας, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συστάσεις σε σχέση με τους οικιακούς καταναλωτές:

   α) συνιστά να βελτιωθεί η συχνότητα των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας και η διαφάνεια και σαφήνεια τόσο των λογαριασμών όσο και των συμβάσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και η σύγκριση· επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται σαφής διατύπωση και να αποφεύγεται η χρήση τεχνικών όρων· ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει εν προκειμένω ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι τόσο τα πάγια τέλη όσο και οι φόροι και οι εισφορές θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιοι στους λογαριασμούς, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τους διαχωρίζει εύκολα από το μεταβλητό κόστος που σχετίζεται με την κατανάλωση· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να περιλαμβάνουν ή να επισυνάπτουν στους λογαριασμούς διευκρινίσεις σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμου του προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος με εύληπτο και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς σχετικά με το πού μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα·
   β) συνιστά να δημιουργηθεί μια «υπηρεσία μιας στάσης» («one-stop shop») η οποία θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις·
   γ) επισημαίνει ότι οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, δεδομένου ότι έχουν πρόσβαση στο ιστορικό της κατανάλωσης των νοικοκυριών, καθώς και οι διαχειριστές ανεξάρτητων εργαλείων σύγκρισης πρέπει να συνεργαστούν με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας για να διερευνήσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να παρέχουν προδραστικά στους καταναλωτές συγκρίσεις προσφορών, προκειμένου όλοι οι καταναλωτές, ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή δεν διαθέτουν δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου, να μπορούν να διαπιστώνουν αν θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρήματα αλλάζοντας προμηθευτή·
   δ) συνιστά να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τα εργαλεία σύγκρισης τιμών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητα, επικαιροποιημένα και κατανοητά εργαλεία σύγκρισης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης συστημάτων πιστοποίησης που θα καλύπτουν όλα τα εργαλεία σύγκρισης τιμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER)·
   ε) συνιστά να δημιουργηθούν νέες πλατφόρμες που θα λειτουργούν ως ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών με στόχο να έχουν οι καταναλωτές μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την τιμολόγηση· συνιστά να παρέχουν οι ανεξάρτητες αυτές πλατφόρμες με συγκρίσιμο τρόπο πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με το ποσοστιαίο μερίδιο των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας και τους διάφορους φόρους, εισφορές και πρόσθετες χρεώσεις που περιέχονται στα τιμολόγια κατανάλωσης ενέργειας ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να αναζητούν εύκολα καταλληλότερες προσφορές όσον αφορά την τιμή, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα· επισημαίνει ότι τον ρόλο αυτό θα μπορούσαν να αναλάβουν υφιστάμενοι φορείς όπως εθνικές υπηρεσίες ενέργειας, ρυθμιστικές αρχές ή οργανώσεις καταναλωτών· συνιστά την ανάπτυξη τουλάχιστον ενός τέτοιου ανεξάρτητου εργαλείου σύγκρισης τιμών ανά κράτος μέλος·
   στ) συνιστά, προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός σε επίπεδο λιανικής μεταξύ των προμηθευτών, να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές από τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τους διαχειριστές εργαλείων σύγκρισης τιμών και ομάδων καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός διαφορετικών τιμολογίων από τους προμηθευτές επιτρέπει να γίνονται απλές συγκρίσεις και αποφεύγεται η σύγχυση των καταναλωτών·
   ζ) συνιστά να ενημερώνονται οι καταναλωτές, με πληροφόρηση που περιέχεται ή επισυνάπτεται στον λογαριασμό κατανάλωσης ενέργειας, σχετικά με το πλέον κατάλληλο και προνομιακό για αυτούς τιμολόγιο, βάσει του ιστορικού προτύπων κατανάλωσης, και να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να επιλέξουν αυτό το τιμολόγιο, εφόσον το επιθυμούν, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο· σημειώνει, λαμβανομένων υπόψη των χαμηλών ποσοστών αλλαγής προμηθευτή σε πολλά κράτη μέλη, ότι πολλά νοικοκυριά, ιδίως τα πλέον ευάλωτα, δεν συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας και παραμένουν σε ακατάλληλα, παρωχημένα και ακριβά τιμολόγια·
   η) συνιστά να διερευνηθούν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι τιμές λιανικής θα αποτυπώνουν καλύτερα τις τιμές χονδρικής και, ως εκ τούτου, θα αναστραφεί η τάση αύξησης του ποσοστού των σταθερών στοιχείων κόστους στους λογαριασμούς ενέργειας, ιδιαίτερα των φόρων και των εισφορών καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των τελών δικτύου· υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ των επιπέδων εισφορών και φόρων που καταβάλλουν οι οικιακοί και βιομηχανικοί καταναλωτές·

15.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι ιστότοποι και η ψηφιακή τιμολόγηση όλων των παρόχων ενέργειας θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρίες και να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549·

16.  τονίζει ότι οι διατάξεις για την αλλαγή προμηθευτή, όπως προβλέπονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη και ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει στους καταναλωτές το δικαίωμα να αλλάζουν προμηθευτή με γρήγορο, εύκολο και ανέξοδο τρόπο, και ότι η δυνατότητά τους να αλλάζουν προμηθευτή δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από χρεώσεις ή κυρώσεις για την καταγγελία της σύμβασης· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή αυτού του δικαιώματος μέσω εποπτείας της αγοράς και αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων είναι ουσιαστική και στηρίζει τις συστάσεις «Γέφυρα προς το 2025» του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) σχετικά με την αλλαγή προμηθευτή·

17.  θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθούν συστήματα μαζικής αλλαγής προμηθευτή και εκστρατείες προκειμένου να βοηθούνται οι καταναλωτές στην ανεύρεση καλύτερης ως προς την τιμή και την ποιότητα συμφωνίας· τονίζει ότι τα εν λόγω συστήματα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, αξιόπιστα, διαφανή, ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς, ούτως ώστε να στοχεύουν και στα άτομα που συμμετέχουν λιγότερο· επισημαίνει ότι οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να αναλάβουν τον ρόλο αυτό είναι οι τοπικές αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές και οι οργανώσεις καταναλωτών, καθώς και άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, προκειμένου να αποτραπούν οιεσδήποτε καταχρηστικές πρακτικές·

18.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων των οδηγιών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τα δικαιώματα των καταναλωτών που σχετίζονται με τις κατ’ οίκον πωλήσεις, τις καταχρηστικές ρήτρες και τις αθέμιτες πρακτικές και τις επιθετικές τεχνικές εμπορίας, ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές ενέργειας, ιδιαίτερα οι πλέον ευάλωτοι· διαπιστώνει ότι οι καταγγελίες σχετικά με τις κατ’ οίκον πωλήσεις έχουν αυξηθεί σε αρκετά κράτη μέλη·

19.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης διατάξεων που αφορούν ειδικά την ενέργεια στο παράρτημα του κανονισμού για τη συνεργασία σε θέματα προστασίας των καταναλωτών(7)·

Διασφάλιση ενός ενεργειακού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ενδυνάμωσης των πολιτών ώστε να οικειωθούν την ενεργειακή μετάβαση, να παράγουν τη δική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να καταστούν ενεργειακά αποδοτικοί

20.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο ενός εύρυθμα λειτουργούντος ενεργειακού συστήματος, οι τοπικές αρχές, οι κοινότητες, οι συνεταιρισμοί, τα νοικοκυριά και τα άτομα καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να καταστούν παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας, εφόσον επιλέξουν να το πράξουν· επισημαίνει ότι, για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν κοινό επιχειρησιακό ορισμό του όρου «παραγωγοί-καταναλωτές»·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν συστήματα καταμέτρησης της καθαρής ενέργειας για τη στήριξη της αυτοπαραγωγής και της συνεργατικής παραγωγής ενέργειας·

22.  εκτιμά ότι μια ουσιαστική αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών θα είναι σημαντική για την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής μετάβασης· θεωρεί εν προκειμένω ότι η παροχή κινήτρων και η πρόσβαση σε ποιοτική ενημέρωση έχουν καίρια σημασία και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει το θέμα αυτό σε μελλοντικές προτάσεις· θεωρεί ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι ενημερωτικές εκστρατείες θα είναι σημαντικοί παράγοντες για να επιτευχθεί αλλαγή της συμπεριφοράς·

23.  θεωρεί ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαιο και οικονομική τεχνογνωσία, το σημαντικό αρχικό επενδυτικό κόστος και οι παρατεταμένες περίοδοι αποπληρωμής αποτελούν εμπόδια στη λήψη μέτρων για την αυτοπαραγωγή και την ενεργειακή απόδοση· ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συλλογικών συστημάτων αγοράς και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων που παρέχουν κίνητρα για αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση και μέτρα ενεργειακής απόδοσης για όλους τους καταναλωτές· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει να καταστεί σημαντικός στόχος για την ΕΤΕπ, το ΕΤΣΕ, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι οι δημόσιοι φορείς και οι παράγοντες της αγοράς θα πρέπει να το αξιοποιήσουν πλήρως· επαναλαμβάνει ότι τα έργα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται βάσει συγκριτικής ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων και υποχρεώσεων για το κλίμα και την ενέργεια·

24.  ζητεί να θεσπιστούν σταθερά, επαρκή και αποδοτικά ως προς το κόστος συστήματα αμοιβών, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των επενδυτών και να αυξηθεί η αξιοποίηση μικρών και μεσαίων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων της αγοράς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις εξαιρέσεις για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») που προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις του 2014· θεωρεί ότι τα τιμολόγια δικτύου και άλλα τέλη θα πρέπει να είναι διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά τον αντίκτυπο του καταναλωτή στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή χρέωση και να διασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής· εκφράζει τη λύπη του για τις αναδρομικές αλλαγές στα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και για τη θέσπιση άδικων και τιμωρητικών φόρων ή τελών που εμποδίζουν τη συνέχιση της επέκτασης της αυτοπαραγωγής· υπογραμμίζει τη σημασία καλά σχεδιασμένων και ανθεκτικών στον χρόνο καθεστώτων στήριξης προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των επενδυτών, να επιτευχθεί καλύτερη σχέση κόστους/ωφέλειας και να αποφευχθούν τέτοιες αλλαγές στο μέλλον· τονίζει ότι οι παραγωγοί-καταναλωτές που παρέχουν στο δίκτυο ικανότητες αποθήκευσης θα πρέπει να ανταμείβονται·

25.  συνιστά να μειωθούν στο απόλυτο ελάχιστο οι διοικητικοί φραγμοί στη νέα ικανότητα αυτοπαραγωγής, ιδιαίτερα μέσω της άρσης των περιορισμών στην αγορά και στην πρόσβαση στο δίκτυο· προτείνει να μειωθούν και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης, π.χ. με την καθιέρωση μιας απλής απαίτησης κοινοποίησης, ενώ ταυτόχρονα θα εξακολουθούν να τηρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις και θα διασφαλίζεται η ενημέρωση των διαχειριστών των συστημάτων διανομής· προτείνει να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικές διατάξεις με σκοπό την άρση των εμποδίων και την προώθηση κοινοτικών/συνεταιριστικών καθεστώτων ενέργειας μέσω «υπηρεσιών μίας στάσης» που θα διεκπεραιώνουν τις άδειες έργων και θα παρέχουν οικονομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, και/ή μέσω ειδικών ενημερωτικών εκστρατειών σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και με την εξασφάλιση της πρόσβασης των παραγωγών-καταναλωτών σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

26.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό, σταθερό και δίκαιο πλαίσιο για τους ενοικιαστές και όσους κατοικούν σε πολυκατοικίες, προκειμένου να μπορούν και αυτοί να επωφελούνται από τα μέτρα για τη συνιδιοκτησία, την αυτοπαραγωγή και την ενεργειακή απόδοση·

27.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξή της στο Σύμφωνο των Δημάρχων, στην πρωτοβουλία «Έξυπνες πόλεις και έξυπνες κοινότητες» και στις κοινότητες που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 100%, προκειμένου να επεκταθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω ως εργαλείο για την προώθηση μέτρων για την αυτοπαραγωγή και την ενεργειακή απόδοση, την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των τοπικών αρχών, των περιφερειών και των κρατών μελών, και να διασφαλίσει ότι όλες οι τοπικές αρχές γνωρίζουν τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης·

Προώθηση της ανάπτυξης της διαχείρισης της ανταπόκρισης στη ζήτηση

28.  τονίζει ότι, προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα για την ανταπόκριση στη ζήτηση, οι τιμές ενέργειας πρέπει να διαφέρουν μεταξύ των περιόδων αιχμής και εκτός αιχμής και, ως εκ τούτου, τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης δυναμικής τιμολόγησης κατ’ επιλογή, υπό την προϋπόθεση διεξοδικής εκτίμησης των επιπτώσεών της σε όλους τους καταναλωτές· τονίζει την ανάγκη χρησιμοποίησης τεχνολογιών οι οποίες παρέχουν μηνύματα τιμών που επιβραβεύουν την ευέλικτη κατανάλωση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα· θεωρεί ότι τα τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή, συγκρίσιμα και να εξηγούνται με σαφήνεια· συνιστά να αναλυθούν περαιτέρω τρόποι για τη θέσπιση και υλοποίηση προοδευτικών και μεταβλητών τιμολογιακών συστημάτων, με στόχο την παροχή κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας, αυτοπαραγωγή, ανταπόκριση στη ζήτηση και ενεργειακή απόδοση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, κατά την κατάρτιση των επικείμενων νομοθετικών προτάσεων, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η καθιέρωση της δυναμικής τιμολόγησης θα συμβαδίζει με παροχή αυξημένης πληροφόρησης στους καταναλωτές·

29.  θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν εύκολη και έγκαιρη πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσής τους και στο σχετικό κόστος, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις· σημειώνει ότι μόνο 16 κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση ευφυών μετρητών έως το 2020· θεωρεί ότι εκεί όπου εγκαθίστανται ευφυείς μετρητές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται ότι θα τεθεί τέρμα στη χρέωση ανεξόφλητων λογαριασμών και ότι η εγκατάσταση θα είναι αποδοτική και οικονομικά προσιτή για όλους τους καταναλωτές, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια· τονίζει ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τους ευφυείς μετρητές θα πρέπει να επιμερίζονται δίκαια μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου και των χρηστών·

30.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση· ζητεί να αναπτυχθούν ταχέως ΤΠΕ, μεταξύ άλλων, εφαρμογές κινητής υπηρεσίας, διαδικτυακές πλατφόρμες και συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη αυτή δεν πρέπει να αγνοεί τους πλέον ευάλωτους ή τους λιγότερο ενεργούς καταναλωτές ούτε να οδηγεί σε αύξηση των λογαριασμών τους, σε περίπτωση που δεν έχουν αξιοποιήσει άμεσα αυτές τις δυνατότητες· σημειώνει ότι στις ομάδες αυτές θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική βοήθεια και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί οιοσδήποτε «τεχνολογικός εγκλωβισμός» που θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητα των καταναλωτών να επιλέγουν ελεύθερα ανάμεσα σε τιμές και προμηθευτές·

31.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ευφυών δικτύων και συσκευών που θα αυτοματοποιούν τη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης βάσει των μηνυμάτων των τιμών· σημειώνει ότι οι ευφυείς συσκευές πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων και να είναι διαλειτουργικές, σχεδιασμένες προς όφελος του τελικού καταναλωτή και εξοπλισμένες με λειτουργίες που ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας και στηρίζουν την ανάπτυξη των αγορών ενεργειακών υπηρεσιών και τη διαχείριση της ζήτησης·

32.  τονίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα φορείς συγκέντρωσης και εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ανεξάρτητα από τους προμηθευτές·

33.  υπογραμμίζει ότι η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων των πολιτών τα οποία σχετίζονται με την ενέργεια θα πρέπει να τελούν υπό τη διαχείριση οντοτήτων που διαχειρίζονται την πρόσβαση σε δεδομένα με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και θα πρέπει να συμμορφώνονται με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων, το οποίο ορίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να διατηρούν πάντα τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και ότι τα δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται σε τρίτους μόνον κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των καταναλωτών· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων·

Αντιμετώπιση των αιτίων της ενεργειακής ένδειας

34.  ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και την ανάπτυξη ενός ευρέος, κοινού ορισμού της ενεργειακής ένδειας, με εστίαση στην ιδέα ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό δικαίωμα·

35.  τονίζει ότι η βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συλλογής δεδομένων έχει καθοριστική σημασία για την αξιολόγηση της κατάστασης και την αποτελεσματικότερη δυνατή στόχευση της βοήθειας σε πολίτες, νοικοκυριά και κοινότητες που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια·

36.  τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης κάθε συνέργειας σε αυτόν τον τομέα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των τοπικών αρχών και των διαχειριστών συστημάτων διανομής, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το επίπεδο της ενεργειακής ένδειας και να εντοπίζουν καταστάσεις κινδύνου – με πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων·

37.  θεωρεί ότι στο πλαίσιο διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στόχοι και η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη για την ενεργειακή ένδεια και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια «εργαλειοθήκη» ορθών πρακτικών·

38.  θεωρεί ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης κατέχουν κεντρική θέση σε κάθε αποδοτική, από πλευράς κόστους, στρατηγική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και της ευάλωτης θέσης των καταναλωτών και είναι συμπληρωματικά στις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, ιδίως του άρθρου 7, η ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων θα επικεντρώνεται περισσότερο στους πολίτες που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια· προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να τεθεί στόχος μείωσης του αριθμού των ενεργειακά μη αποδοτικών κατοικιών μέχρι το 2030, με έμφαση στα μισθωμένα ακίνητα και τις κοινωνικές κατοικίες· θεωρεί ότι τα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και χρησιμοποιούνται από αυτές θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα στον συγκεκριμένο τομέα·

39.  ζητεί τα κονδύλια της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και τη στήριξη της αυτοπαραγωγής να επικεντρώνονται περισσότερο σε καταναλωτές που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και έχουν χαμηλό εισόδημα και να αντιμετωπίζουν το ζήτημα του κατακερματισμού των κινήτρων μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών·

40.  φρονεί ότι, τηρουμένων των διαφορετικών πρακτικών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, τα ορθά στοχευμένα κοινωνικά τιμολόγια είναι ζωτικής σημασίας για τους ευάλωτους πολίτες με χαμηλό εισόδημα και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προωθηθούν· θεωρεί ότι κάθε κοινωνικό τιμολόγιο αυτού του είδους θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανές·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 286 E της 27.11.2009, σ. 24.
(2) EE C 93 της 9.3.2016, σ. 8.
(3) EE C 36 της 29.1.2016, σ. 62.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0065.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0342.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0444.
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1).


Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο
PDF 562kWORD 183k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου ((2015/2228(INI))
P8_TA(2016)0235A8-0153/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9, 151, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε τις διατάξεις σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020», και ειδικότερα τον στόχο της για μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας κατά 25% έως το 2020, γεγονός που θα οδηγήσει σε έξοδο 20 εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια, και την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών για τη διασφάλιση επαρκούς εισοδηματικής στήριξης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινότητα πρακτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (GenderCop) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και ειδικότερα την ομάδα εργασίας της GenderCop για τη φτώχεια και την ένταξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη το ετήσιο συνέδριο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που πραγματοποιήθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Αύγουστο 2015 σχετικά με ένα νέο ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις εργαζόμενες οικογένειες,

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΕ για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα, η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1) και της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Οκτωβρίου 2010(3) ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 με συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και η πρόληψη κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(13),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2014 και πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής «Single parents and employment in Europe» (Μόνοι γονείς και απασχόληση στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών, καθώς και την συνημμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0153/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο αριθμός των γυναικών σε κατάσταση φτώχειας υπερβαίνει σταθερά εκείνον των ανδρών, με περίπου 64,6 εκατομμύρια γυναίκες επί του παρόντος να ευρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας έναντι 57,6 εκατομμυρίων ανδρών(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας στους άνδρες και τις γυναίκες είναι διαφορετικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ28 το 2014, σε ποσοστό 46,6% πριν από τις κοινωνικές παροχές και σε ποσοστό 17,7% μετά τις κοινωνικές παροχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά φτώχειας των γυναικών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες των ομάδων κινδύνου, όπως ηλικιωμένες γυναίκες, άγαμες, μόνες μητέρες, λεσβίες, αμφιφυλόφιλες, διεμφυλικές γυναίκες και γυναίκες με αναπηρία, τα ποσοστά φτώχειας των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες είναι ίδια στο σύνολο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 38,9% του πληθυσμού, και το 48,6% των ανύπαντρων γυναικών στην ΕΕ28 δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε απρόβλεπτες δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει ότι οι γυναίκες αποτελούν το φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού παγκοσμίως και ότι ο αριθμός των γυναικών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε αγροτικές περιοχές έχει αυξηθεί κατά 50% από το 1975, ότι οι γυναίκες εργάζονται τα δύο τρίτα των ωρών εργασίας παγκοσμίως και παράγουν το ήμισυ των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά, εντούτοις, εισπράττουν μόνο το 10% των παγκόσμιων εσόδων και κατέχουν λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ιδιοκτησίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, η οποία επιτυγχάνεται με την αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, είναι προς όφελος όχι μόνο των γυναικών αλλά και της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της ισότητας ανδρών και γυναικών, ως στόχος, χρονολογείται από τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, να εξασφαλίσουν ότι όλα τα αγόρια και τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν πλήρως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας τον Μάιο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, τόσο η επίσημη όσο και η άτυπη, συντελεί τα μέγιστα στην εξάλειψη της περιθωριοποίησης και των πολλαπλών μορφών διακρίσεων, μέσω της προώθησης του διαλόγου, της διαφάνειας και της κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων, αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, τα άτομα που ήδη διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας, τα οποία πολύ πιθανόν να είναι γυναίκες, ευρίσκονται σε ευάλωτη θέση στην αγορά εργασίας και σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, ιδίως τα μέλη ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα για τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι διεμφυλικές γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσανάλογο κίνδυνο διακρίσεων, λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους, στην απασχόληση (19%), στην εκπαίδευση (19%), στη στέγαση (13%), στην υγειονομική περίθαλψη (10%) και στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες (8%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό συνεπάγεται δυσανάλογους κινδύνους για την οικονομική και κοινωνική τους ευημερία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές λιτότητας που ζήτησε η Επιτροπή και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, επιπλέον της οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων, έχουν διευρύνει τις ανισότητες και πλήξει ιδίως τις γυναίκες, επιδεινώνοντας την κατάσταση ανέχειας των γυναικών και αποκλείοντάς τες ολονέν και περισσότερο από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών, καθώς και η παροχή ποιοτικών και δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα αυτό έχει περιορισθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες κινδυνεύουν περισσότερο με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (49,8%, αντί του 25,2% του μέσου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα, αν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών)(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014, σύμφωνα με την Eurostat, οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 56,6% των μονογονεϊκών νοικοκυριών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπική ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών και οι συνέπειές της μπορεί να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορφωτικό χάσμα μεταξύ παιδιών από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο έχει αυξηθεί (σε 11 χώρες, η προσχολική εκπαίδευση και αρωγή σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 0 και 3 ετών δεν υπερβαίνει το 15%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο μετάδοσής της φτώχειας στις μελλοντικές γενιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εκπαίδευσης επαρκούς ποιότητας είναι παράγοντας που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ο κίνδυνος εγκατάλειψης του σχολείου αυξάνεται σημαντικά από μια σειρά παράγοντες που σχετίζονται με την οικογενειακή ζωή, όπως η έλλειψη σταθερότητας, η βία ή οι κακές συνθήκες στέγασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές δεν έχουν καν καταχωριστεί στην αγορά εργασίας ή εγγραφεί ως άνεργες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών σε αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλό ενώ εκείνες που απασχολούνται έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου καθώς και σε γενικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος φτώχειας έχει ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ελλιπή κοινωνική συμμετοχή όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την δικαιοσύνη, την δια βίου μάθηση, τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, την αξιοπρεπή στέγαση και διατροφή, το νερό και την ενέργεια, την πρόσβαση και την συμμετοχή στον πολιτισμό και την ενημέρωση, τον αθλητισμό και τις δημόσιες μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση σε πολιτικές στήριξης των γυναικών βελτιώνει επίσης και τις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών τους, ιδίως δε των παιδιών τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται σε 16,3% και ότι οι άτυπες και επισφαλείς μορφές των συμβάσεων εργασίας θίγουν επίσης τις γυναίκες περισσότερο από ό,τι τους άνδρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά οι γυναίκες που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα συναντούν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις, διότι οι παραδοσιακοί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διστάζουν να χορηγήσουν δάνεια θεωρώντας ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο και έχουν λιγότερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε ανάπτυξη τις επιχειρήσεις τους και να κάνουν κερδοφόρες επενδύσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εργάζονται συχνά ως οικιακές βοηθοί, και απασχολούνται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να εμπίπτουν στην εθνική εργατική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κυρίως οι γυναίκες χωρίς χαρτιά που διατρέχουν κίνδυνο να υποχρεωθούν σε καταναγκαστική εργασία και να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης στον συγκεκριμένο τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν συχνότερα από ό,τι οι άνδρες την ευθύνη της φροντίδας των ηλικιωμένων, των ασθενών ή εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, καθώς και των παιδιών, και ότι διακόπτουν πιο τακτικά τη σταδιοδρομία τους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη συμμετοχή και μεγαλύτερες περιόδους αεργίας στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος φτωχοποίησης μειώνεται με τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ή φροντίδα για άλλα εξαρτώμενα άτομα όπως οι ηλικιωμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγοστά κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει ή υπερβεί τους στόχους της Βαρκελώνης, πράγμα που πρέπει να θεωρηθεί αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ο ισότιμος επιμερισμός των ευθυνών παροχής φροντίδας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των διαστάσεων της φτώχειας μεταξύ των γενεών, η αντιμετώπιση της κατάστασης των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας έχει καίρια σημασία για την καταπολέμηση της αύξησης του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύνολο της ΕΕ των 27, οι μόνες μητέρες που βρίσκονται σε οικονομικά ενεργή ηλικία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας σε ποσοστό 34% έναντι ποσοστού 17% άλλων οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομικά ενεργή ηλικία και έχουν παιδιά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 39% λόγω των ανισορροπιών που δημιουργούνται εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και την πρόσβαση στην απασχόληση, των διακρίσεων, και των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στο ύψος των συντάξεων συνιστούν εμπόδιο στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε αξιοπρεπή συνταξιοδοτικά καθεστώτα για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταξιοδοτική απόκλιση μειώθηκε κατά την περίοδο 2006-2012 στις χώρες όπου εφαρμόστηκε η οδηγία 2006/54/ΕΚ(16)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του κινδύνου της φτώχειας συνδέεται στενά με τις δημοσιονομικές περικοπές που πλήττουν την εκπαίδευση, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τις υπηρεσίες φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά επλήγησαν περισσότερο από την κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν κύριο μοχλό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ότι η καλή εκπαίδευση συνιστά μία από τις πλέον αποτελεσματικές διαθέσιμες στρατηγικές για την επιτυχία στην αγορά εργασίας και την έξοδο από τον κύκλο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική οικονομική επιβάρυνση της μη δωρεάν εκπαίδευσης, λόγω του άμεσου και έμμεσου κόστους που συνεπάγεται, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι τα αγόρια στο σχολείο, αλλά ότι συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ή εμποδίζονται στο να μετατρέψουν αυτή την εκπαιδευτική επιτυχία σε επαγγελματική καταξίωση λόγω οικογενειακών και άλλων πιέσεων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που καλλιεργεί ευρέως η κοινωνία είναι ριζωμένα στην πατριαρχία και επιφυλάσσουν για τη γυναίκα έναν ρόλο υποταγής στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα αυτά αναπτύσσονται από την παιδική ηλικία και αντανακλώνται στις επιλογές όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ατόμων μέχρι και την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες περιορίζονται πολύ συχνά σε καθήκοντα «φιλικά προς τις γυναίκες», εξακολουθούν να μην αμείβονται επαρκώς και υποεκπροσωπούνται σε τομείς, όπως τα μαθηματικά, οι επιστήμες, οι ΤΠΕ και η μηχανολογία, καθώς και σε θέσεις ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ανδροκρατούμενοι τομείς αποτελούν το πρότυπο για τον καθορισμό των μισθών, οδηγούν σε διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας στην Ένωση περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, όπως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% και η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους στόχους της στρατηγικής περιλαμβάνεται η μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10%·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να εξασφαλιστεί ότι το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση έναντι του σημερινού μέσου όρου που ανέρχεται σε 37,9%· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος των γυναικών έχει υπερβεί το 42,3% έναντι αντίστοιχου ποσοστού για τους άνδρες της τάξης του 33,6%·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά της φτώχειας, ως ενός εκ των πέντε μετρήσιμων στόχων της στρατηγικής, απαιτείται σημαντική νέα πολιτική ώθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν εκτός εάν η πολιτική κατά της φτώχειας περιλαμβάνει μια ισχυρή διάσταση του φύλου, με την υιοθέτηση εθνικών πολιτικών για την προστασία των γυναικών ιδιαίτερα έναντι του κινδύνου της φτώχειας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός καθώς και η οικονομική εξάρτηση των γυναικών μπορεί να είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για τα θύματα της βίας κατά των γυναικών, καθώς και αντιστρόφως, δεδομένου ότι η βία έχει συνέπειες για την υγεία των γυναικών και συχνά οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια στέγης, κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό περιλαμβάνεται η δυσανάλογα ευάλωτη κατάσταση σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι πολλές γυναίκες που υφίστανται την εν λόγω βία συνεχίζουν να ζουν με τους θύτες τους διότι εξαρτώνται οικονομικά από αυτούς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί όπλο για την καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών εφόσον έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, πράγμα που συνεπάγεται πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη·

Φτώχεια και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

1.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως της γυναικείας φτώχειας, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξαρτώνται περισσότερο από αυτές τις υπηρεσίες·

2.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται και να συμμετέχουν οι άνδρες στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας·

3.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον συνδυασμό της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, παρέχοντας συνθήκες εργασίας φιλικές προς την οικογένεια, όπως προσαρμόσιμα ωράρια εργασίας και δυνατότητα τηλεργασίας· υπογραμμίζει ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτών ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, φροντίδας για εξαρτώμενα άτομα και ηλικιωμένους, και ιδίως βρεφονηπιακών σταθμών και ιδρυμάτων μακροχρόνιας περίθαλψης, συμβάλλει στον κοινωνικό αποκλεισμό, στο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο απασχόλησης, αμοιβών και συντάξεων· τονίζει ότι η ίση πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και οικονομικά προσιτή μέριμνα, σε τυπική, άτυπη, και μη τυπική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης έχει καθοριστική σημασία για να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, για την διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και τη διάσπαση του κύκλου της φτώχειας καθώς βοηθά τις γυναίκες να αποκτήσουν αυτονομία και τα κατάλληλα προσόντα για τη εξασφάλιση της απασχόλησης·

4.  αποδοκιμάζει τις πολιτικές λιτότητας οι οποίες, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού φτώχειας, ιδίως στις γυναίκες·

5.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν και να κάνουν χρήση των διαθέσιμων μέσων πολιτικής και χρηματοδοτικών μέσων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την βελτιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των κοινωνικών επενδύσεων και του κανονισμού Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), στη δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών μέριμνας και συνδρομής για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα· προτείνει τη χορήγηση ειδικών πόρων από την Επιτροπή, στο πλαίσιο μηχανισμού συγχρηματοδότησης, με σκοπό την παροχή κινήτρων υπέρ συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες υπάρχει έλλειψη υποδομών εκπαίδευσης και αρωγής στην προσχολική ηλικία και τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαμηλά·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που υπερασπίζονται, αξιοποιούν και προωθούν τις δωρεάν και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της δικαιοσύνης· επισημαίνει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας οι δημόσιες υπηρεσίες να διαθέτουν τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που έχουν ανάγκη για την επίτευξη των στόχων τους·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, προκειμένου οι γυναίκες, ιδίως εκείνες που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο της φτώχειας, να μπορούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με πλήρη απασχόληση ή, εφόσον το προτιμούν, να έχουν πρόσβαση σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή απασχόλησης με ευέλικτα ωράρια·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία για την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι μητέρες και οι πατέρες σχετικά με τα διάφορα είδη άδειας, και συγκεκριμένα της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας, της γονικής άδειας και της άδειας για παροχή φροντίδας, με τις οποίες λαμβάνουν στήριξη ιδίως οι άνδρες να αναλάβουν ενεργά τον ρόλο τους ως πατέρες, η οποία θα επιτρέπει μια δικαιότερη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και θα δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα μιας ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, που θα ενισχύσει την οικονομική τους ανεξαρτησία· λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με το ζήτημα αυτό, η οποία υπερβαίνει τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν νομοθεσία για την προστασία ή την ενίσχυση των δικαιωμάτων μητρότητας και πατρότητας και των γονικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, το 2010, μόνο το 2,7% των ατόμων που έκαναν χρήση του δικαιώματος γονικής άδειας ήταν άνδρες, ποσοστό που καταδεικνύει την ανάγκη για συγκεκριμένη δράση προκειμένου να διασφαλισθεί το δικαίωμα γονικής άδειας·

9.  εκφράζει εκ νέου την απογοήτευσή του για την απόσυρση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας έπειτα από πολυετείς προσπάθειες που αποσκοπούσαν στην άρση του αδιεξόδου και, επομένως, τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας για τους ευρωπαίους πολίτες· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση που να περιλαμβάνει υποχρεωτικό δικαίωμα άδειας πατρότητας με αποδοχές· κρίνει αναγκαία τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη για καλύτερη εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών· παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο μια ισχυρότερη κοινωνική διάσταση του φύλου και στόχους για την ισότητα ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας·

10.  επικροτεί την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση άδειας για παροχή φροντίδας, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τις εργαζόμενες οικογένειες·

Φτώχεια και εργασία

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που ευνοούν την απασχόληση των γυναικών και την ένταξη κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων γυναικών στην αγορά εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την εκπαίδευση, και να επενδύσουν περισσότερο σε εκστρατείες κατάρτισης και ενημέρωσης, διασφαλίζοντας ότι τα προσόντα θα υπερισχύσουν στην επακόλουθη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας στη συνεχή κατάρτιση εφόσον προσφέρει στις γυναίκες τα απαραίτητα προσόντα για την πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, και τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· ζητεί την ενίσχυση της προώθησης των κλάδων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών για τα νεαρά κορίτσια με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών στερεότυπων και την καταπολέμηση του μακροχρόνιου χάσματος στην απασχόληση και τις αποδοχές ζητεί τη δημιουργία οικονομικά προσιτών και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών παροχής φροντίδας, προσαρμόσιμων αλλά όχι επισφαλών ρυθμίσεων για τον χρόνο εργασίας προς όφελος τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση του διαχωρισμού ανδρών και γυναικών με βάση το επάγγελμα και τον τομέα, ιδίως στον κόσμο των επιχειρήσεων και σε θέσεις ευθύνης

12.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε πίστωση, καθώς και σε χρηματοπιστωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, είναι καθοριστικής σημασίας για τη χειραφέτηση των γυναικών που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό στον τομέα των επιχειρήσεων, και για την αύξηση του ποσοστού εκπροσώπησής τους στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή επενδυτικά σχέδια, και να προωθήσουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα στο βαθμό που συμβάλλει στη γενική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις, μεταξύ άλλων με μέσα μικροπίστωσης, ιδίως όσον αφορά ευάλωτες γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, και να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τα προγράμματα αυτοαπασχόλησης με μη επισφαλή τρόπο· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ανταλλαγής και της προώθησης βέλτιστων πρακτικών, της καθοδήγησης, των γυναικείων προτύπων και άλλων μορφών στήριξης για τις άνεργες γυναίκες·

13.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της μεταρρύθμισης των μακροοικονομικών, κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασίας ώστε να συμβαδίζουν με τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες· της αναθεώρησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του ποσοστού φτώχειας και της ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της δίκαιης κατανομής του πλούτου·

14.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες εργάζονται συχνότερα σε επισφαλείς και χαμηλόμισθες θέσεις και με μη τυποποιημένες συμβάσεις εργασίας· επισημαίνει ότι μια άλλη πτυχή της επισφαλούς εργασίας είναι η έκταση της μη εκούσιας μερικής απασχόλησης, που συμβάλλει στον κίνδυνο φτώχειας και που έχει αυξηθεί από το 16,7% στο 19,6% της συνολικής απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να επιτείνουν τις προσπάθειές τους κατά της αδήλωτης εργασίας, των επισφαλών θέσεων εργασίας και την κατάχρηση των άτυπων συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μηδενικού ωραρίου σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας στις γυναίκες, με αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημα και στην κοινωνική ασφάλιση και προστασία των γυναικών και αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των συστάσεων εκείνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO/ΔΟΕ) που αποσκοπούν να μειώσουν την έκταση της επισφαλούς εργασίας(17), όπως είναι η ανάλυση και ο περιορισμός των συνθηκών υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβάσεις επισφαλούς εργασίας, και η μείωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν με διαδοχικές τέτοιες συμβάσεις, μετά το πέρας του οποίου θα πρέπει να τους προσφέρεται η δυνατότητα σύμβασης αορίστου χρόνου·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες καταλαμβάνουν όλο και συχνότερα χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και είναι θύματα διακρίσεων·

16.  επισημαίνει ότι υπάρχουν νέες κατηγορίες γυναικών που σε συνθήκες φτώχειας, αποτελούμενες από νέες ελεύθερες επαγγελματίες, και, ως εκ τούτου, καταδικάζουν ένα μεγάλο τμήμα των νέων γυναικών πτυχιούχων σε επισφαλή επαγγελματικό βίο και σε εισόδημα που σπανίως κατορθώνει να υπερβεί το όριο της φτώχειας (νεόπτωχοι)·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να εξαλειφθεί η μισθολογική διαφορά και να μειωθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών· σημειώνει ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των αμοιβών έχουν θεμελιώδη σημασία για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης όταν πρόκειται για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στον χώρο εργασίας·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες που συνδέονται με την επίσημη αναγνώριση του επαναπροσδιορισμού φύλου ενός ατόμου, ή η έλλειψη των εν λόγω διαδικασιών, επηρεάζουν τη θέση των διεμφυλικών ατόμων στην αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση, το ύψος της αμοιβής τους, την επαγγελματική τους εξέλιξη και τις συνταξιοδοτικές παροχές τους·

19.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν συντάξεις που μετά βίας υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, λόγω διαφόρων αιτιών, όπως η διακοπή ή η παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου να αφοσιωθούν στην οικογένεια, η επικράτηση συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, ή η εργασία τους στην επιχείρηση του συζύγου, ιδίως στους τομείς του εμπορίου και της γεωργίας, χωρίς μισθό ούτε συμμετοχή σε πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή χαρακτηρίζει «την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας» ως έναν από τους βασικούς τομείς δράσης στη νέα στρατηγική της για την ισότητα των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση με τίτλο «New Strategy for Gender Equality and Women's Rights post 2015» (Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών μετά το 2015), ούτως ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι όσοι αναστέλλουν προσωρινά την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να αφοσιωθούν στην ανατροφή παιδιών ή στη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, θα μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, διατηρώντας το δικαίωμα επιστροφής στην προηγούμενη θέση τους και το δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης·

22.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ και να εξετάσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και να αξιολογήσει κατά πόσον τα εν λόγω συστήματα επιτρέπουν στα νοικοκυριά να καλύπτουν βασικές προσωπικές ανάγκες· ενθαρρύνει για μια ακόμα φορά τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατώτατη εθνική σύνταξη, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το όριο της φτώχειας·

23.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες συνταξιούχοι είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, η οποία συχνά ζει στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν το θέμα της μείωσης της συνταξιοδοτικής ανισότητας μεταξύ των φύλων ως έναν οικονομικό στόχο· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα ώστε να εγγυώνται πάντα επαρκείς συντάξεις σε όλους και να εξαλειφθεί η συνταξιοδοτική ανισότητα· εκτιμά ότι στους μηχανισμούς αντιμετώπισης της συνταξιοδοτικής ανισότητας περιλαμβάνονται η αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων με σκοπό την ισότητα γυναικών και ανδρών, και οι αναπροσαρμογές στην εκπαίδευση, στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας, στα συστήματα γονικής άδειας, και στις άλλες παροχές υπέρ της πατρότητας/μητρότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα επιμερισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση διαζυγίου και νομικού χωρισμού, σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει ότι τα επαγγελματικά συστήματα σύνταξης γήρατος λειτουργούν όλο και περισσότερο βάσει ασφαλιστικών κριτηρίων, και τούτο πιθανόν να προκαλέσει πολλά κενά στην κοινωνική προστασία(18)· τονίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε σαφές ότι τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να θεωρούνται ως συστήματα αποδοχών και ότι, κατά συνέπεια, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ισχύει και για τα εν λόγω συστήματα·

σχετικά με τη φτώχεια: γενικές συστάσεις

24.  σημειώνει ότι τα άτομα που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες καταβάλλουν συχνά υψηλότερο μοναδιαίο κόστος από ό,τι τα άτομα με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για ίδια αγαθά και υπηρεσίες τα οποία είναι απαραίτητα για την κοινωνική και οικονομική τους επιβίωση, ιδίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του νερού· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους προμηθευτές και τους φορείς εκμετάλλευσης με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης και κοινωνικής τιμολόγησης υπέρ των πλέον ευάλωτων ατόμων, ιδίως στον τομέα της παροχής νερού και ενέργειας με στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας των νοικοκυριών·

25.  επισημαίνει εκ νέου τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, στην ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό τομέα και στις επιστημονικές σταδιοδρομίες, και στην διάσπαση του κύκλου της φτώχειας μέσω της συμμετοχής των γυναικών σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται, όπως οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανολογία και οι επιχειρήσεις, και ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στόχους για την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· τονίζει το ρόλο της μη τυπικής εκπαίδευσης· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν επενδύσεις στην εκπαίδευση κοριτσιών και γυναικών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους ως αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομιών και των σχεδίων ανάκαμψής τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στις νεαρές γυναίκες κατά τη μετάβασή τους από την τυπική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μεταδίδουν τις δημοκρατικές αξίες με στόχο την ενθάρρυνση της ανοχής, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ευθύνης και του σεβασμού στις διαφορές μεταξύ φύλων, μειονοτήτων, εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων υπενθυμίζει τη σημασία του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής για την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων και τη δυνητική τους αξία να βοηθήσουν κοινωνικά ευάλωτους νέους να βρουν το δρόμο τους·

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι γυναίκες με παιδιά υφίστανται διακριτική μεταχείριση στον χώρο εργασίας τους επειδή είναι μητέρες και όχι επειδή η εργασιακή τους απόδοση είναι χαμηλότερη από αυτήν των συναδέλφων τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τη θετική εικόνα των μητέρων ως εργαζομένων και να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της «ποινής της μητρότητας» που έχουν διαπιστώσει πολλαπλές έρευνες·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ιδίως το ΕΚΤ, όπως και το ΕΤΣΕ, να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να καταπολεμηθεί η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των γυναικών· τονίζει ότι το ποσοστό του 20% ως το μερίδιο του ΕΚΤ που προορίζεται για μέτρα κοινωνικής ένταξης και σχέδια κοινωνικής καινοτομίας θα πρέπει να αξιοποιείται πιο ενεργά για να στηρίζει πρωτοβουλίες όπως τα μικρά τοπικά έργα που αποσκοπούν στη χειραφέτηση των γυναικών που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής σε έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ·

28.  ζητεί μηχανισμούς χρηματοδότησης που να παρέχουν κίνητρα για την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης σε τομείς στους οποίους υπάρχει ανισότητα μεταξύ των φύλων και τονίζει ότι χρειάζονται ξεχωριστά δεδομένα για κάθε φύλο για να κατανοηθεί καλύτερα η κατάσταση των κοριτσιών, των αγοριών, των αντρών και των γυναικών, και, συνεπώς, για να καταστεί δυνατή η παροχή αποτελεσματικότερων λύσεων στο πρόβλημα των ανισοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία με βάση το φύλο και την ηλικία σχετικά με την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως το Erasmus +, η Δημιουργική Ευρώπη και η Ευρώπη για τους Πολίτες·

29.  υπενθυμίζει ειδικότερα το δικαίωμα των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, το οποίο αποτελεί μια από τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών κοινωνιών· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης των μεταναστών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών, υπό το φως της επίμονης μεταναστευτικής κρίσης· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα για την ένταξη και την απασχολησιμότητα και ότι ενδεχόμενη αδυναμία των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω πολιτιστικό διαχωρισμό και να επιδεινώσει τις κοινωνικές διαιρέσεις· τονίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, τόσο στους προσφυγικούς καταυλισμούς όσο και στις πόλεις υποδοχής, που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας και συνοδεύεται από γλωσσική και ψυχολογική υποστήριξη, δεν πρέπει να υπονομεύεται από γραφειοκρατικά και διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα·

30.  υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτό το πεδίο οι εθελοντικές οργανώσεις και ο τριτογενής τομέας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους· υπενθυμίζει τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της εθελοντικής εκπαίδευσης και σε άλλες δραστηριότητες και στην ενίσχυση και βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, για παράδειγμα για τους πρόσφυγες και τα άπορα παιδιά·

31.  τονίζει ότι οι επιπτώσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα παιδιά μπορεί να τα συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και να έχουν ως συνέπεια τη διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας· τονίζει ότι σε όλα τα κράτη μέλη ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των παιδιών συνδέεται στενά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους, και ιδίως με εκείνο των μητέρων τους, την κατάσταση των γονέων στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους κατάσταση, καθώς και τις μορφές οικογενειακής υποστήριξης που προσφέρονται από τα κράτη μέλη· συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν σε όλους τους νέους πρόσβαση στη δωρεάν και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης· τονίζει το ρόλο του σχολικού προσανατολισμού για τα παιδιά ούτως ώστε να μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους· τονίζει την ανάγκη στήριξης των εφήβων μητέρων, για τις οποίες η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη φτώχεια, μέσω προγραμμάτων για τη συνέχιση των σπουδών τους· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της παιδικής ευημερίας βάσει τριών πυλώνων: και συγκεκριμένα, της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους και του συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιότητας, και της συμμετοχής των παιδιών σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν, καθώς και σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο η πρόσβαση σε πληροφορίες να καταστεί εύκολα προσιτή σε ισότιμη βάση, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής οικονομικής στήριξης·

32.  επισημαίνει ότι η μη αναγνώριση των οικογενειών ΛΟΑΔΜ από πολλά κράτη μέλη συνεπάγεται χαμηλότερο εισόδημα και υψηλότερο κόστος διαβίωσης για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· εκτιμά ότι η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση αποτελεί μέσο καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας που οφείλεται στην περιθωριοποίηση και τις διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και φύλου· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· ζητεί, επιπλέον, να συμπεριληφθεί ρητά η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου σε οποιαδήποτε μελλοντική αναδιατύπωση των οδηγιών για την ισότητα των φύλων· εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη φορέων και οργανισμών που παρέχουν στήριξη σε θύματα διακρίσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων εθνικών φορέων υποβολής καταγγελιών και των σχετικών διαδικασιών·

33.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, και την αναθεώρησή της με την επιβολή στις εταιρείες της υποχρέωσης να λάβουν μέτρα ή να καταρτίσουν σχέδια σχετικά με την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την εξάλειψη του διαχωρισμού, το σχεδιασμό συστημάτων αμοιβής και μέτρων για τη στήριξη της σταδιοδρομίας των γυναικών·

34.  επιβεβαιώνει τη σημασία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης σε νεαρή ηλικία, εφόσον αυτό έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη λήψη οικονομικών αποφάσεων σε μεγαλύτερη ηλικία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαχείριση των δαπανών και των εσόδων· συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες και κορίτσια που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και περιθωριοποιημένες κοινότητες και ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

35.  διαπιστώνει ότι η έλλειψη εισοδήματος του συντρόφου αποτελεί σημαντικό παράγοντα που μπορεί να συμβάλει στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών· επισημαίνει τη συχνά επισφαλή κατάσταση των χηρών και των διαζευγμένων γυναικών καθώς και των μόνων μητέρων που έχουν αναλάβει, βάσει δικαστικής απόφασης, την επιμέλεια των παιδιών, για τις οποίες θα πρέπει να ορίζεται επαρκής διατροφή· διαπιστώνει ότι η μη καταβολή διατροφής στις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους μπορεί να τις οδηγήσει στη φτώχεια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαζευγμένες γυναίκες είναι ευάλωτες στις διακρίσεις και την φτώχεια, και ότι αυτό αποτελεί απόδειξη του ότι οι γυναίκες δεν διαθέτουν ακόμα πλήρη οικονομική ανεξαρτησία, εξ ου και η ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας και να εξαλειφθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

36.  τονίζει ότι η συγκέντρωση στοιχείων για τις δαπάνες και τα έσοδα των νοικοκυριών πρέπει να συμπληρώνεται από εξατομικευμένα στοιχεία, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανισότητες λόγω φύλου εντός των νοικοκυριών·

37.  εμμένει στην άποψη ότι η μακροοικονομική πολιτική πρέπει να συνάδει με την πολιτική για την κοινωνική ισότητα· επαναλαμβάνει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για μακροοικονομικές νομισματικές πολιτικές ή πολιτικές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

38.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή της όσον αφορά την πρωτοβουλία για την κατάρτιση προϋπολογισμού αναφοράς και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό του, μεταξύ άλλων για τις ανισότητες λόγω φύλου εντός των νοικοκυριών·

39.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να διενεργηθούν έρευνες σχετικά με την απώλεια στέγης των γυναικών, καθώς και τα αίτια και τους καθοριστικούς παράγοντες του φαινομένου αυτού, διότι τα τρέχοντα στοιχεία δεν αποτυπώνουν επαρκώς το φαινόμενο· σημειώνει ότι στα ειδικά ανά φύλο στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκαταλέγονται η οικονομική εξάρτηση λόγω φύλου, η προσωρινή στέγαση και η αποφυγή χρήσης κοινωνικών υπηρεσιών·

40.  υπογραμμίζει ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο επηρεάζει τα θύματα, και ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να συμμετέχουν οι δράστες αυτών των πράξεων στα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ανεξάρτητα από ηλικία, εκπαίδευση, εισόδημα ή κοινωνική θέση και ότι έχει ολοένα μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο περιθωριοποίησης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ικανότητά τους να ξεφύγουν από καταστάσεις βίας λόγω φύλου με την λήψη προληπτικών μέτρων· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας να διασφαλίζουν τα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών που είναι θύματα βίας οιασδήποτε μορφής, είτε πρόκειται για την ενδοοικογενειακή βία, την εμπορία, ή την πορνεία, και να αναλάβουν δράση προκειμένου να τις επανεντάξουν στην αγορά εργασίας, επίσης με τη χρήση μέσων, όπως του ΕΚΤ· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των διαθέσιμων πληροφοριών όσον αφορά τις νομικές υπηρεσίες για τα θύματα βίας·

41.  τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως εκείνης που είναι σε βάρος των γυναικών· επισημαίνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών επηρεάζει καθοριστικά τη ζωή τους και τη δυνατότητά τους να ξεφύγουν από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ότι οι γυναίκες που εξαντλούν την άδεια μετ’ αποδοχών που δικαιούνται, κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και την οικονομική ανεξαρτησία τους· επισημαίνει ότι η πρόσφατη καθιέρωση της άδειας για λόγους οικογενειακής βίας στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ έχει προσφέρει σε πολλά εργαζόμενα πρόσωπα προστατευμένη απασχόληση για όσο διάστημα ασχολούνται με τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας, π.χ. μέσω του χρόνου που τους παρέχει για ιατρικές επισκέψεις, παράσταση σε δικαστήρια και για άλλα διαβήματα που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε τέτοιες περιστάσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν εάν είναι εφικτή και ποια πιθανά αποτελέσματα θα έχει η καθιέρωση ενός συστήματος ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών για τα θύματα και τους επιζώντες καταστάσεων ενδοοικογενειακής βίας, στις περιπτώσεις που η έλλειψη άδειας μετ' αποδοχών δεν επιτρέπει στα θύματα να διατηρήσουν την απασχόλησή τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν περαιτέρω μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας και για την παροχή βοήθειας στα θύματα αυτής της βίας, την προώθηση της καλύτερης γνώσης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους, και την προστασία της οικονομικής τους ανεξαρτησίας·

42.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ζητεί να αναληφθεί επειγόντως πρωτοβουλία για τη θέσπιση οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να παρουσιάσει ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και να θεσπίσει Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της έμφυλης βίας·

43.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών μέσω της στόχευσης των προτύπων που εξυμνούν τη βία· υπογραμμίζει ότι τα στερεότυπα και οι δομές που αποτελούν τη βάση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών πρέπει να καταπολεμηθούν με προληπτικά μέτρα, μέσω εκστρατειών και συνεχούς εκπαίδευσης σχετικά με το θέμα της ανδροκρατικής νοοτροπίας σε εθνικό επίπεδο·

44.  υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βασικό εργαλείο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ως ευκαιρία για να εξέλθουν οι γυναίκες από τη φτώχεια·

45.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της φτώχειας μέσω της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των γυναικών αυτών, και στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησής τους καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για αυτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ποιοτικές κοινοτικές, κοινωνικές και δημόσιες υποδομές με σκοπό τη βελτίωση του γενικού βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές περιοχές·

46.  θεωρεί ότι πολλές πτυχές της φτώχειας, και ιδίως της φτώχειας των γυναικών, παραγνωρίζονται, ιδίως η έλλειψη πρόσβασης των γυναικών στον πολιτισμό και στη συμμετοχή στην κοινωνία, και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη για την εξασφάλιση πρόσβασης όλων των γυναικών στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, στις γυναίκες με αναπηρία και στις μετανάστριες· θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι δείκτες σοβαρής υλικής στέρησης αποκλείουν τους παράγοντες πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνική συμμετοχή και, ως εκ τούτου, δίνουν μια ελλιπή μόνον εικόνα του φαινομένου της φτώχειας· ζητεί να αναπτυχθούν άλλοι δείκτες για την αξιολόγηση του αποκλεισμού όσον αφορά την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή, και, ειδικότερα, της επίδρασής του στον φαύλο κύκλο της φτώχειας καθώς και των διαγενεακών του επιπτώσεων·

47.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται συχνά διακρίσεις στο οικογενειακό περιβάλλον και στην εκπαίδευση, ότι έχουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και ότι οι κοινωνικές παροχές που τους χορηγούνται δεν επαρκούν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της φτώχειας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να παρέχουν στις γυναίκες με αναπηρία την ιδιαίτερη μέριμνα που χρειάζονται προκειμένου να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, και να προτείνουν μέτρα για την διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας μέσω της λήψης πρόσθετων μέτρων και μέτρων στήριξης, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

48.  ζητεί την ανάληψη περισσότερο φιλόδοξης δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η οποία πλήττει δυσανάλογα τα νοικοκυριά άγαμων μητέρων, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και τα νοικοκυριά με αρχηγό γυναίκα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ορισμό για την ενεργειακή ένδεια, στον οποίο λαμβάνονται υπόψη πτυχές του φαινομένου που συνδέονται με το φύλο, και να τον συμπεριλάβουν στη μελλοντική αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· επισημαίνει τον μείζονα ρόλο των κοινοτικών πρωτοβουλιών για την ενέργεια, όπως οι συνεταιρισμοί, στην ενίσχυση της θέσης των ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας, ιδίως των γυναικών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης·

49.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να επιδιώξει τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά που θα εξασφαλίζει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που απειλείται από φτώχεια θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να αντιμετωπίζει την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες· επισημαίνει ότι στην πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία» πρέπει να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου·

50.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συλλέξουν στατιστικά στοιχεία αναλυόμενα ανά φύλο και να θεσπίσουν νέους εξατομικευμένους δείκτες όσον αφορά τις γυναίκες και τη φτώχεια, ως μέσο παρακολούθησης των επιπτώσεων που έχουν οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης για τις γυναίκες και τη φτώχεια προκειμένου να αναπτύξουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την καταπολέμηση της φτώχειας, εστιάζοντας στις ομάδες που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο φτώχειας και ανεξάρτητα από τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου·

51.  επισημαίνει τον ρόλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χειραφέτηση και την ένταξη των γυναικών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις·

52.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν διαδικασίες ανάληψης δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων που προάγουν και διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως γυναικών και κοριτσιών, στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής σχετικά με την κοινωνική ένταξη σε όλα τα επίπεδα·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στον προϋπολογισμό τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου ως εργαλείο που θα διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και θα αντιμετωπίζουν τις διαφοροποιημένες επιπτώσεις·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της φτώχειας με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε περιοχές πληττόμενες από ακραία φτώχεια και που διαθέτουν πολύτιμη τεχνογνωσία στην τοπική κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αποτελεσματική συνεργασία σε τοπικό επίπεδο·

55.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών) και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων ισότητας των φύλων, στην υλοποίηση της ισότητας των φύλων, με σκοπό την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης· τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση και προώθηση πρακτικών ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, με σκοπό να διευκολυνθεί ο συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· τονίζει τη σημασία των συλλογικών συμβάσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή της ισότητας γυναικών και ανδρών στην εργασία, καθώς και άλλων μέσων, όπως είναι οι κώδικες δεοντολογίας, η έρευνα ή οι ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 233 E της 28.9.2006, σ. 130.
(2) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 31.
(3) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 162.
(4) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.
(5) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(6) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 9.
(7) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 60.
(8) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.
(9) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 8.
(10) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 6.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.
(14) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode =t2020_50&language=en
(15) Save the Children, «Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη», Βρυξέλλες, 2014, σ. 14.
(16) http:\\www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/EPRS_STU(2015) 547546_EN.pdf, σ.11.
(17) Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Πολιτικές και κανονισμοί για την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, 2011.
(18) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_ oldagepensionspublication3march2011_en.pdf.


Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά
PDF 513kWORD 121k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην Ενιαία Αγορά (2015/2346(INI))
P8_TA(2016)0236A8-0160/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence» (Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά της Ευρώπης - Ανάλυση και Τεκμήρια) (SWD(2015)0202),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση για την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και την Ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη των υπηρεσιών κοινοβουλευτικής έρευνας του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα Βήματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων(2),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση του Οκτωβρίου 2015 για τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0160/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά συμβάλλει σημαντικά στις ευρωπαϊκές οικονομίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις, την ψηφιακή οικονομία και το σύνολο του δικαίου καταναλωτών θα είχε ως αποτέλεσμα οικονομικά οφέλη αξίας από 651 δισεκατομμύρια έως 1,1 τρισεκατομμύριο EUR ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε 5% έως 8,63% του AEΠ της EE·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 και πλέον έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, οι αδικαιολόγητοι μη δασμολογικοί φραγμοί (ΜΔΦ) εξακολουθούν να επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΔΦ μπορεί να οφείλονται στον προστατευτισμό και να συνοδεύονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες που συχνά είναι δυσανάλογες προς τους στόχους τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι η ενιαία αγορά των υπηρεσιών αποτελεί το 70% περίπου της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο 20% του ενδοενωσιακού εμπορίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25% των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων υπάγονται σε ρυθμιστικό πλαίσιο μόνο σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι τα δυνητικά οφέλη από μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσαν να ανέρχονται σε 415 περίπου δισεκατομμύρια EUR ετησίως και η αύξηση του ΑΕΠ σε περίπου 0,4% για το 2020, αλλά ότι υφίστανται πολλά κενά στην νομοθεσία της ΕΕ που παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2% των νέων ΜΜΕ, των πολύ μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων έχουν προβεί σε διασυνοριακή επέκταση μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους καταναλωτές, τα κενά στην ενιαία αγορά, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ κατά τρόπο ατελή ή που δεν συνάδει προς τους στόχους της ενιαίας αγοράς, οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις σε μη ικανοποιητική επιλογή προϊόντων και σε ακριβότερα αγαθά και υπηρεσίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται προφανές ότι το κόστος των αλυσίδων εφοδιασμού είναι υψηλότερο για τις επιχειρήσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τα δικά τους προϊόντα να είναι πιο ακριβά ή να έχουν μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες που προορίζονται για επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο βλάπτει την ανταγωνιστικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία ενθαρρύνεται μέσω μιας ανταγωνιστικής αγοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα του σημερινού καθεστώτος ΦΠΑ μπορεί επίσης να θεωρηθεί ΜΔΦ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιζήμιες για τον ανταγωνισμό φορολογικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και πολυεθνικών εταιρειών μπορούν να θεωρηθούν ως αδικαιολόγητοι ΜΔΦ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο επιχειρήσεις όσο και μεμονωμένα άτομα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ενιαίας αγοράς εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας και ποιότητας της πληροφόρησης, των υπηρεσιών υποστήριξης και των επιγραμμικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα υψηλές διοικητικές επιβαρύνσεις και σημαντικές δαπάνες συμμόρφωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση των φραγμών και δαπανών είναι αποσπασματική και σποραδική, και ότι δεν υπάρχει ποσοτική ανάλυση ούτε σαφής προσδιορισμός των φραγμών και του κόστους, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολο τον καθορισμό προτεραιοτήτων στις δράσεις της πολιτικής·

I. Πλαίσιο και στόχοι πολιτικής

1.  αντιλαμβάνεται ότι παρά την εξάλειψη των δασμολογικών φραγμών από την 1η Ιουλίου 1968, η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από ΜΔΦ, όπως αδικαιολόγητοι εθνικοί τεχνικοί κανόνες και κανονιστικές και μη κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τα προϊόντα, τους παρόχους υπηρεσιών και τους όρους παροχής υπηρεσιών, ή γραφειοκρατία· τονίζει ότι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς απαιτεί την επείγουσα ανάληψη δράσης τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και κρατών μελών για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ΜΔΦ·

2.  κατανοεί ότι οι ΜΔΦ αποτελούν δυσανάλογη ρυθμιστική δράση ή ρυθμιστική δράση που εισάγει διακρίσεις η οποία καταλήγει σε επιβάρυνση ή δαπάνη την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνει η εταιρία που επιθυμεί να εισέλθει σε αγορά, και το οποίο δεν επιβαρύνει εταιρίες που ήδη ευρίσκονται στην αγορά, ή σε δαπάνη που επιβαρύνει τις μη εθνικές εταιρίες και στην οποία δεν υπόκεινται οι εγχώριες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να επιβάλλουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής όπως η προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών ή της απασχόλησης·

3.  αναγνωρίζει ότι λόγω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης μπορεί να ανακύπτουν διαφορές σε εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι σε όλα τα επίπεδα της διεργασίας λήψης ρυθμιστικών αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη τα μέτρα να είναι αναλογικά και να υπηρετούν θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής· είναι πεπεισμένο ότι η συνέπεια και η συνοχή της πολιτικής και της ρυθμιστικής πρακτικής μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των ΜΔΦ·

4.  πιστεύει ότι όπου παρόμοιοι ΜΔΦ μπορούν να δικαιολογούνται ως αναλογικοί, οι πληροφορίες σχετικά με τις αποκλίνουσες εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και η σχετική παροχή πληροφοριών για την κοινοποίηση και η ολοκλήρωση διαδικασιών όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη· θεωρεί ότι η εφαρμογή του παρόντος συστήματος το οποίο έχει διαρθρωθεί γύρω από ένα διαφοροποιημένο φάσμα σημείων επαφής, συμπεριλαμβανομένων των σημείων επαφής για τα προϊόντα καθώς και των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, έχει αποδειχθεί ασυνεπής μεταξύ των κρατών μελών και υπερβολικά περίπλοκη· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν υφιστάμενα εργαλεία της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ, προκειμένου να καταστεί απλούστερη η διασυνοριακή τους επέκταση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση αυτών των συστημάτων, και ειδικότερα στην ανάγκη για ταχεία βελτίωση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τα επόμενα βήματα έως το τέλος του 2016· τονίζει ότι με το να γίνει πιο ανοικτό και προσβάσιμο όσον αφορά τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, το κράτος μέλος προσελκύει περισσότερες ξένες επενδύσεις·

5.  χαιρετίζει ως θετικό βήμα την πρωτοβουλία για την ενιαία ψηφιακή πύλη που εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά· παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ενιαίο σημείο πρόσβασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά, σε βοήθεια και επίλυση προβλημάτων και στις εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα στην ΕΕ·

6.  θεωρεί ότι προκειμένου να εξαλειφθούν οι ΜΔΦ έχει σημασία να συνεργαστούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη λειτουργία του συστήματος SOLVIT, ειδικότερα σε γεωγραφικές ή βιομηχανικές περιοχές όπου οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν συχνά το SOLVIT και όπου οι υποθέσεις που υποβάλλονται δεν αναλαμβάνονται όλες από την αρμόδια αρχή·

7.  υπογραμμίζει ότι για πολλές εταιρίες, ειδικότερα ΜΜΕ, που επιδιώκουν να έχουν εμπορικές συναλλαγές σε άλλα κράτη μέλη, παρόμοια επέκταση θα εξακολουθεί να αποτελεί από τη δική τους οπτική γωνία «διεθνές εμπόριο»· τονίζει ότι οι ΜΜΕ, οι νεοσύστατες και οι καινοτόμες επιχειρήσεις, και κυρίως οι επιχειρήσεις συνεργατικής οικονομίας πρέπει να έχουν πλήρη δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσω διασυνοριακού εμπορίου·

8.  εκτιμά ότι ένα από τα καθήκοντα της Ένωσης και των μεμονωμένων κρατών μελών της θα πρέπει να είναι η ενδεχόμενη κατάργηση των ΜΔΦ όπου οι φραγμοί αυτοί δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ή δεν στηρίζουν τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι η Ευρώπη βασίζεται σε μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς·

9.  επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά και η στρατηγική για την ενιαία αγορά της Ευρώπης περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν σύντομα και με αποφασιστικότητα προκειμένου να μειωθούν οι ΜΔΦ της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι έχει μεγάλη σημασία οι πρωτοβουλίες αυτές να βασίζονται στις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου και στα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία, όπως η εναρμόνιση και η αμοιβαία αναγνώριση·

II. Οριζόντιοι μη δασμολογικοί φραγμοί

10.  πιστεύει ότι οι διαφορές στην ταχύτητα της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και η ακριβής εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών σε εθνικό επίπεδο δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και ποικίλες συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

11.  θεωρεί ότι στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή καταργεί περιττές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν γρήγορα και να καταργούν αντίστοιχες εθνικές διατάξεις·

12.  θεωρεί ότι η εκτεταμένη μη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της Ένωσης είναι επιζήμια για την ενιαία αγορά και για τους καταναλωτές· θεωρεί επίσης ότι η βραδεία διεργασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη να επωφελούνται από μια αδικαιολόγητη παράταση της προθεσμίας για τη συμμόρφωση· ζητεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να ενθαρρύνει περαιτέρω τη νοοτροπία συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στη στρατηγική για την ενιαία αγορά· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί γρήγορα το θέμα της μη συμμόρφωσης των κρατών μελών·

13.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο γεγονός ότι ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις προσθέτουν στις οδηγίες τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο συμπληρωματικές διατάξεις, επιδίδονται δηλαδή στον αποκαλούμενο «κανονιστικό υπερθεματισμό» (gold-plating)·

14.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί η ένταση και ο αριθμός των ελέγχων που έχουν επιβληθεί πρόσφατα σε αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι έλεγχοι αυτοί να είναι αναλογικοί και δικαιολογημένοι και να μην συνιστούν διακρίσεις·

15.  τονίζει ότι η ασυνεπής επιβολή των υφιστάμενων ορθά μεταφερθέντων κανόνων από τα κράτη μέλη προκαλεί την ίδια ζημία στην ενιαία αγορά όπως και η καθυστερημένη μεταφορά· θεωρεί ότι η συμμόρφωση και η επιβολή καθίστανται πιο δύσκολες όταν κοινά χρησιμοποιούμενοι ορισμοί, όπως «ιχνηλασιμότητα» ή «διάθεση στην αγορά» λαμβάνουν διαφορετική έννοια σε διαφορετικά τμήματα της νομοθεσίας·

16.  πιστεύει ότι η ασυνεπής εφαρμογή των ίδιων κανόνων στα διάφορα κράτη μέλη μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει νέους αδικαιολόγητους μη δασμολογικούς φραγμούς· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθούν οι αποκλίσεις σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο·

17.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός ομοιόμορφης εφαρμογής·

18.  σημειώνει ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται διαφορές σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις ρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων, στις οποίες εξακολουθούν να προσκρούουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό πλαίσιο, τόσο σε επίπεδο περιορισμών, όσο και σε επίπεδο διαφορών μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι αυτό υποχρεώνει αναίτια τις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προκειμένου να συμμορφώνονται με πολλαπλά πρότυπα ή με επανάληψη δοκιμών, και με τον τρόπο αυτό να περιορίζεται το ενδο-ενωσιακό εμπόριο, να μειώνεται η ανάπτυξη και να εμποδίζεται η δημιουργία θέσεων εργασίας·

19.  πιστεύει ότι επειδή οι οικονομίες κλίμακας περιορίζονται από την ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών σειρών προϊόντων, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις επιβαρύνονται δυσανάλογα, με πολλούς τρόπους, είτε νομικούς είτε οικονομικούς ή άλλους·

20.  εφιστά την προσοχή στα χαμηλά μέχρι σήμερα επίπεδα διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων, δεδομένου ότι λιγότερο από 20% του συνόλου των δημόσιων συμβάσεων στην Ένωση δημοσιεύονται σε πανευρωπαϊκές πλατφόρμες και μόλις 3,5% των συμβάσεων ανατίθενται σε επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους· τονίζει τις δυσχέρειες που συναντούν οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν σε διαδικασίες διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, τις οποίες τα κράτη μέλη θα έπρεπε να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Απρίλιο 2016· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τη νομοθεσία αυτή, περιλαμβανομένων των εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικών διεργασιών δημοσίων συμβάσεων·

21.  τονίζει ότι το κόστος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΦΠΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ΜΔΦ· ζητεί την υποβολή προτάσεων για μια πρακτική απλούστευση του ΦΠΑ·

22.  αναγνωρίζει ότι διάφορα καθεστώτα ΦΠΑ σε όλη την Ένωση θα μπορούσαν να λειτουργούν ως ΜΔΦ· υπογραμμίζει ότι η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για την πληρωμή του ΦΠΑ (VAT MΟSS) συνιστά έναν καλό τρόπο που συμβάλλει στην υπέρβαση αυτού του εμποδίου και στηρίζει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες· έχει επίγνωση ότι εξακολουθούν να παραμένουν ορισμένα προβληματικά σημεία ήσσονος σημασίας σχετικά με το VAT MOSS· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει περαιτέρω τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την καταβολή του ΦΠΑ·

23.  πιστεύει ότι πολλές εθνικές διοικητικές πρακτικές οδηγούν σε αδικαιολόγητους μη δασμολογικούς φραγμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τυποποιήσεις εγγράφων από εθνικούς φορείς ή υπηρεσίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στις οποίες περιλαμβάνονται η απόδοση προτεραιότητας στη διαλειτουργικότητα και στην ηλεκτρονική υπογραφή, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες διοικήσεις τους βασιζόμενα σε παραδείγματα όπως αυτά στην Εσθονία και τη Δανία, παρέχοντας περισσότερες και καλύτερα προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων, χωρίς να επηρεάζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· πιστεύει ότι η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για εταιρείες, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στην ενημέρωση ούτε να φέρνει σε μειονεκτική θέση τους πολίτες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες·

24.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια δυναμική προσέγγιση της επιβολής της νομοθεσίας στην πράξη, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς εφαρμόζονται δεόντως από τα κράτη μέλη· θεωρεί επ’ αυτού ότι η διαδικασία της εφαρμογής των οδηγιών που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο πρέπει να συντονίζεται καλύτερα, παραδείγματος χάριν μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων μεταφοράς που θα διοργανώνει η Επιτροπή και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται σε πρώιμο στάδιο οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών·

III. Τομεακοί μη δασμολογικοί φραγμοί

Ενιαία αγορά αγαθών

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για αγαθά τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ένωσης, και σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη έχουν εθνικούς, πολύ συχνά διαφορετικούς, κανόνες για προϊόντα, αλλά με τον ίδιο βασικό στόχο·

26.  τονίζει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν επίγνωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού όταν πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

27.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη βελτίωση της εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, τα σχέδια της Επιτροπής για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την αναθεώρηση του κανονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης· θεωρεί ότι η εναρμόνιση αποτελεί επίσης αποτελεσματικό εργαλείο για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, για αγαθά και υπηρεσίες·

Ενιαία αγορά υπηρεσιών

28.  εφιστά την προσοχή στα προβλήματα για τους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, στον τομέα των μεταφορών και των κατασκευών, τα οποία απορρέουν από τις πολλαπλές και ποικίλες αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις όσον αφορά άδειες, εγγραφές, εκ των προτέρων κοινοποιήσεις ή απαιτήσεις πραγματικής εγκατάστασης· τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος αλλοδαπών παρόχων υπηρεσιών, γεγονός αντίθετο προς την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί περαιτέρω η ηλεκτρονική διοίκηση και ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών·

29.  τονίζει ότι σημαντικό εμπόδιο στην ενιαία αγορά συνιστά ειδικότερα η ελλιπής και αποκλίνουσα εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

30.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σαφές και ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στις υπηρεσίες να αναπτύσσονται μέσα σε μία αγορά που προστατεύει τους εργαζομένους και τους καταναλωτές και με το οποίο θα διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενες και οι νέες επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά της ΕΕ δεν αντιμετωπίζουν περιττά ρυθμιστικά εμπόδια ασχέτως της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας·

31.  εφιστά επίσης την προσοχή στους αδικαιολόγητους ή δυσανάλογους περιορισμούς σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τη νομική μορφή των παρόχων υπηρεσιών και τη μετοχική και διαχειριστική δομή τους, καθώς και σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς στην κοινή άσκηση του επαγγέλματος· τονίζει ότι ορισμένοι από τους εν λόγω περιορισμούς αποτελούν ενδεχομένως δυσανάλογα ή αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί συνεκτική αξιολόγηση της αναλογικότητας των κανονιστικών απαιτήσεων και περιορισμών που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες·

32.  τονίζει ότι η υποχρέωση κοινοποίησης που περιέχεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες θα μπορούσε να ήταν αποτελεσματική για τη μείωση ή την εξάλειψη των αδικαιολόγητων ΜΔΦ, αλλά έχει παραμεληθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την εκ νέου εστίαση στη διαδικασία κοινοποίησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, επειδή μέσω της έγκαιρης δέσμευσης, είναι δυνατό να αναθεωρούνται τα εθνικά μέτρα προκειμένου να επιλύονται ζητήματα πριν ανακύψουν· πιστεύει ακόμη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλούνται να παρέχουν λεπτομερέστερες αιτιολογήσεις όταν εισάγουν νέα ρυθμιστικά μέτρα· τονίζει τη θετική εμπειρία που προέκυψε από τη διαδικασία κοινοποίησης για τα προϊόντα και θεωρεί ότι η εμπειρία αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τη βελτίωση της διαδικασίας για τις υπηρεσίες·

33.  υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας όσον αφορά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς λόγω των καθηκόντων γενικού συμφέροντος που τους ανατίθενται, και ότι ως εκ τούτου οι κανόνες που καθορίζονται από τις δημόσιες αρχές για την καλή τους λειτουργία δεν αποτελούν ΜΔΦ· υπενθυμίζει σχετικά ότι οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται στην οδηγία για τις υπηρεσίες·

34.  επισημαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με ορισμένες απαιτήσεις που αφορούν την οργάνωση του κράτους προέλευσής τους, περιλαμβανομένων των οργανωτικών συστημάτων πιστοποίησης, γεγονός που καθιστά την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υπερβολικά περίπλοκη ενώ, ταυτόχρονα, αποθαρρύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και επαγγελματιών στον τομέα των κατασκευών·

35.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα εν λόγω εμπόδια, μεταξύ άλλων, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω βελτιωμένης αμοιβαίας αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, νομοθετικής δράσης· τονίζει ότι τα μελλοντικά μέτρα, όπως το προταθέν διαβατήριο υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις αλλά να δώσουν λύσεις στο ζήτημα των ΜΔΦ·

36.  καλεί την Επιτροπή να επιληφθεί των προβλημάτων που οφείλονται στον κατακερματισμό του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη, τα οποία δυσκολεύουν πολίτες και επιχειρήσεις αλλοδαπής, ιδίως ΜΜΕ, όταν αυτοί επιχειρούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο κράτος μέλος·

37.  επισημαίνει ότι ορισμένες από τις ρυθμίσεις των κρατών μελών σχετικά με την πρόσβαση και την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων μπορεί να είναι δυσανάλογες και να δημιουργούν περιττά ρυθμιστικά εμπόδια, τα οποία παρακωλύουν την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα καθώς και την κινητικότητα των παρόχων υπηρεσιών σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα· αναγνωρίζει παρόλα αυτά ότι έχει σημασία να διασφαλίζονται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ποιότητα της κατάρτισης, και να υποστηρίζονται τα επιτυχημένα συστήματα επαγγελματικών προσόντων·

38.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει να προωθούνται τα συστήματα εναλλασσόμενης κατάρτισης ως παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

39.  χαιρετίζει την αμοιβαία άσκηση αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε κατά τα τελευταία δύο έτη· πιστεύει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης από ομότιμους οι οποίες είναι καλά σχεδιασμένες και ενθαρρύνουν τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να είναι αποτελεσματικές στο να ενθαρρύνουν την αλλαγή· προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επεκτείνουν την εν λόγω πρακτική, κυρίως σε άλλους τομείς της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την απελευθέρωση ορισμένων επαγγελμάτων στα κράτη μέλη·

Ενιαία αγορά για το λιανικό εμπόριο

41.  εξαίρει την αξιολόγηση από ομότιμους για τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κατά την περίοδο 2014-2015, η οποία έδειξε ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης συχνά αντιμετωπίζουν δυσανάλογες και άσκοπες προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας στην ενιαία αγορά·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διεργασία ελευθέρωσης του δυναμικού για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ενιαία αγορά και την υλοποίηση του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

43.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εισάγουν κανόνες που συνεπάγονται διακρίσεις εις βάρος οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της λιανικής ή χονδρικής πώλησης βάσει της επιφάνειας του χώρου όπου ασκείται η δραστηριότατα, του μεγέθους της επιχείρησης ή της προέλευσης του κεφαλαίου, γεγονός το οποίο αντιβαίνει προς την ιδέα της ενιαίας αγοράς και προς τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και περιορίζει την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας·

44.  επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις που επιβάλλουν περιορισμούς στις δραστηριότητες λιανικής και χονδρικής, και οι οποίες αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ και είναι δυσανάλογες μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικούς φραγμούς εισόδου, πράγμα που οδηγεί στο άνοιγμα λιγότερων νέων αγορών, παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και καταλήγει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι ορισμένα μέτρα, περιλαμβανομένων των αμοιβών και των τελών επιθεώρησης, είναι δυνατόν να λειτουργούν ως ΜΔΦ εάν δεν δικαιολογούνται από στόχους δημόσιας πολιτικής· πιστεύει ότι όλοι οι επιχειρησιακοί περιορισμοί που τίθενται στις δραστηριότητες λιανικής και χονδρικής δεν θα πρέπει να περιορίζουν αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα τις δραστηριότητες αυτές, και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε μια de facto διάκριση μεταξύ των φορέων της αγοράς·

45.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει βέλτιστες πρακτικές για τα καταστήματα λιανικής πώλησης με σκοπό να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

46.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των επιχειρησιακών περιορισμών στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο στην ενιαία αγορά, και να υποβάλει, όπου απαιτείται, προτάσεις μεταρρύθμισης και έκθεση για την ανάλυση αυτή την άνοιξη του 2017·

47.  τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποστολής δεμάτων συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελος, ιδίως, των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

IV. Συμπεράσματα

48.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, μέσα στο 2016, συνεκτική επισκόπηση των ΜΔΦ στην ενιαία αγορά και ανάλυση των μέσων αντιμετώπισης των φραγμών αυτών, καθιστώντας σαφή τη διαφορά μεταξύ των ΜΔΦ και των ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην επίτευξη ενός θεμιτού στόχου δημόσιας πολιτικής ενός κράτους μέλους με αναλογικό τρόπο, περιλαμβανομένης και μιας φιλόδοξης πρότασης για την εξάλειψη αυτών των ΜΔΦ το συντομότερο δυνατόν με σκοπό να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ενιαίας αγοράς·

49.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να εξετάζει εγκαίρως την πολιτική της ΕΕ και την ανάληψη νομοθετικής δράσης σε αναδυόμενους τομείς συνοδευόμενη από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδίως με ΜΜΕ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

50.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πρωτίστως ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν τις υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με την ενιαία αγορά αντί να δημιουργούν νέες, πρόσθετες νομοθετικές πράξεις για ζητήματα τα οποία καλύπτονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις·

51.  καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει τις εργασίες της σχετικά με την επιβολή και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ενιαία αγορά· πιστεύει ότι η έγκαιρη παρέμβαση όσον αφορά τα εθνικά μέτρα ή τις διαδικασίες εφαρμογής που αποτελούν αδικαιολόγητους ΜΔΦ μπορεί να είναι αποτελεσματική, τα δε αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν πιο εύκολα από ό,τι μέσω διαδικασιών επί παραβάσει· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι για σοβαρές ή συνεχείς παραλήψεις ή κακές εφαρμογές του ενωσιακού δικαίου, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέτρα, περιλαμβανομένης της απόδοσης προτεραιότητας στις διαδικασίες επί παραβάσει, για να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

52.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τα στάδια που προηγούνται αυτών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και ζητεί να βελτιωθεί η διαφάνεια στον τομέα αυτό και να τηρούνται δεόντως οι κανόνες εμπιστευτικότητας·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να θεωρούν την ενιαία αγορά ως μια κοινή πρωτοβουλία που απαιτεί συντονισμένη και συλλογική συντήρηση και αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί η οικονομία της ΕΕ ανταγωνιστική· πιστεύει ότι αυτοί οι οποίοι εν τέλει υποφέρουν από τις επιπτώσεις των αδικαιολόγητων ΜΔΦ είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στις εγχώριες αγορές, και αντιμετωπίζουν υψηλότερες δαπάνες, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερες επιλογές· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις οριζόντιες ανησυχίες τους για την ενιαία αγορά καθώς και στον προσδιορισμό των τομέων που απαιτούν δράση κατά προτεραιότητα, από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, προκειμένου να διατηρηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 84.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0580.


Η στρατηγική για την ενιαία αγορά
PDF 590kWORD 218k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά (2015/2354(INI))
P8_TA(2016)0237A8-0171/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence» (Στρατηγική για την ενιαία αγορά της Ευρώπης – Ανάλυση και τεκμήρια) (SWD(2015)0202),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά  Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης  «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη II  Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου 2010 του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά  Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» (Στρατηγική για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς: το μπόνους του ενός τρισεκατομμυρίου EUR), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της 20ής Νοεμβρίου 2015 με τίτλο «Ex-post evaluation of Late Payment Directive» (Εκ των υστέρων αξιολόγηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «The EU furniture market situation and a possible furniture products initiative» (Η κατάσταση της αγοράς επίπλων της ΕΕ και μια πιθανή πρωτοβουλία για τα προϊόντα επίπλωσης), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Οκτωβρίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0171/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά έχει υπάρξει, και παραμένει, ακρογωνιαίος λίθος της ολοκλήρωσης της ΕΕ και κινητήριος δύναμη της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης, διευκολύνοντας το εμπόριο σε ολόκληρη την ΕΕ και αποτελώντας ταυτόχρονα εχέγγυο για μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς παραμένει κεντρικό οικονομικό ζήτημα, ιδίως σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, στο οποίο είναι απαραίτητη μια αγορά με κρίσιμο μέγεθος προκειμένου να ευνοηθεί η ανάδυση καινοτόμων και ανταγωνιστικών παραγόντων στην παγκόσμια σκηνή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία έτη, αλλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν κι άλλες βελτιώσεις στους περισσότερους τομείς – στην προώθηση μιας αγοράς με γνώμονα τις ψηφιακές υπηρεσίες, την ενθάρρυνση των νεοφυών επιχειρήσεων, την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη διασφάλιση της διευκόλυνσης της αγοράς, της τυποποίησης και της χορήγησης άδειας σε επαγγελματίες – εάν εξαλειφθούν τα φυσικά, νομικά και τεχνικά εμπόδια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Κοινοβουλίου, το προσδοκώμενο κέρδος από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύριο EUR (ποσό που αντιστοιχεί σε δυνητικό κέρδος αποδοτικότητας 615 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς αποτελεί ένα από τα σοβαρά εμπόδια στην αύξηση της διαρθρωτικής οικονομικής ανάπτυξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια γνήσια στρατηγική προσέγγιση για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, και ότι η απόκριση στις προκλήσεις θα πρέπει να είναι τόσο πολιτικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα, ιδίως στην περίπτωση των αδικαιολόγητων μη δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια γνήσια ενιαία αγορά και να την αντιμετωπίσει ως κοινό περιουσιακό στοιχείο όλων των πολιτών, των εργαζομένων, των οικονομικών φορέων και των κρατών μελών και ότι το δυναμικό της ενιαίας αγοράς θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνο εάν απολαύει της πλήρους στήριξης όλων των κρατών μελών σε συνεργασία μεταξύ τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες και οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου στρατηγικού οράματος και, ως εκ τούτου, πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή και από την απουσία αντιφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, όπως τα εμπορικά και φορολογικά νομοθετήματα που αφορούν ορισμένους μόνο τομείς ή επιχειρηματικά μοντέλα και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, δυσχεραίνοντας την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, γεγονός το οποίο συνιστά σαφή παραβίαση των αρχών της εσωτερικής αγοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν πρέπει να εξετάζεται χωριστά από τους άλλους τομείς οριζόντιας πολιτικής, και ιδίως από την ψηφιακή ενιαία αγορά, την υγεία, την κοινωνική προστασία και την προστασία των καταναλωτών, το εργατικό δίκαιο και την κινητικότητα των πολιτών, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις εξωτερικές πολιτικές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών και η άρση των εμποδίων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα που απαιτεί προσέγγιση ταχύρρυθμης διαδικασίας από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην ενιαία αγορά οδηγούν σε λιγότερες επιλογές και σε πιο ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες για τους καταναλωτές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας απολαύουν χαμηλού επιπέδου αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζονται από νομικό πλαίσιο ευρωπαϊκού επιπέδου, αλλά μόνο σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη, με διάφορες νομικές μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη νομικού πλαισίου της ΕΕ υπονομεύει την ικανότητα αυτών των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της εσωτερικής αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση/απομίμηση συνιστά σοβαρή απειλή στον τομέα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική αξία του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, γεγονός που εντείνει τις καταστροφικές επιπτώσεις της παραποίησης/απομίμησης στην καινοτομία, στην απασχόληση και στην εικόνα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς θα συνέβαλε σε έναν μεγαλύτερο διασυνοριακό επιμερισμό των κινδύνων και στη δημιουργία αγορών με μεγαλύτερη ρευστότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοπτική έκθεση της διαβούλευσης της Επιτροπής για τον γεωγραφικό αποκλεισμό αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές τάσσονται σθεναρά υπέρ της λήψης νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση του γεωγραφικού αποκλεισμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι ακόμη αισθητές και ότι το ΑΕγχΠ πολλών κρατών μελών παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2008·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά χαρακτηρίζεται από μονίμως υψηλά ποσοστά ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση αύξησε τον αριθμό των ανέργων κατά περισσότερο από 6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2015 οι άνεργοι στην Ένωση ξεπερνούσαν τα 22 εκατομμύρια·

Στόχοι πολιτικής

1.  υποστηρίζει τους γενικούς στόχους της στρατηγικής της Επιτροπής για την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών: Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», και επικροτεί τις δράσεις της σε βασικούς τομείς με στόχο την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, και ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και να αναπτυχθούν οι ΜΜΕ· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει οριζόντιες πολιτικές που θα αποσκοπούν σε δικαιότερη και ανταγωνιστικότερη ενιαία αγορά σύμφωνα με τον Τίτλο II της ΣΛΕΕ για τις διατάξεις γενικής εφαρμογής·

2.  επισημαίνει ότι η εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς στην οποία εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ένωσης·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική έχει ως στόχο να συμπληρώσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε άλλους τομείς· θεωρεί ότι, με τη βελτίωση των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί, η στρατηγική έχει πολλές δυνατότητες να βοηθήσει στη διασφάλιση οικονομικής ευημερίας, στην αύξηση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της οικονομίας, στη βελτίωση της διαβίωσης των Ευρωπαίων μέσω συγκεκριμένων μέτρων, καθώς και να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστική για επενδύσεις και να τη βοηθήσει να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη αποφυγής ανακολουθιών και επικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών κατά την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής· υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και σύμφωνες με τις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου·

4.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη εξάλειψης των εναπομεινάντων φραγμών από την ενιαία αγορά με σκοπό την επίτευξη απτών και γρήγορων αποτελεσμάτων από άποψη ανταγωνιστικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, έρευνας, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών των καταναλωτών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων· εκτιμά ότι, για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα πρέπει να επιδιωχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση της νομοθεσίας, όπου χρειάζεται και είναι σκόπιμο, με παράλληλη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, και να εγκριθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων φραγμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη·

5.  είναι της άποψης ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» θα πρέπει να θέσει φιλόδοξους στόχους για την επίτευξη άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2020· τονίζει ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης του εν λόγω στόχου·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να είναι καινοτόμα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των τομέων έντασης εργασίας, όπως το λιανεμπόριο και ο κλάδος της φιλοξενίας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενσωμάτωση και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

7.  θεωρεί ότι η έκθεση Monti του 2010 με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά» θα πρέπει να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή και να ληφθεί υπόψη κατά τις εργασίες για τη στρατηγική σχετικά με την ενιαία αγορά·

8.  τονίζει ότι στη στρατηγική για την ενιαία αγορά δεν πρέπει να αγνοείται το δυναμικό που ενέχει ο βιομηχανικός τομέας όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

9.  θεωρεί ότι, για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς και να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η εσωτερική ζήτηση, και ειδικότερα η βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, η υιοθέτηση καινοτόμων μέτρων και η επένδυση στην πράσινη οικονομία·

Μια σύγχρονη και περισσότερο καινοτόμος ενιαία αγορά

10.  χαιρετίζει την εστίαση της στρατηγικής σε πτυχές που στοχεύουν στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους, να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν στην ενιαία αγορά, διευκολύνοντας έτσι την καινοτομία τους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αφορούν ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις απαιτούν άμεσες ενέργειες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα, ωστόσο υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να δώσουν την ευκαιρία σε αναξιόπιστες επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τους υφιστάμενους κανόνες, να υποβαθμίζουν τα πρότυπα που ισχύουν για τους εργαζομένους και τους καταναλωτές ή να αυξάνουν τον κίνδυνο εταιρικής απάτης, εγκληματικών δραστηριοτήτων και εταιρειών ταχυδρομικής θυρίδας·

11.  θεωρεί ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά των οικονομικών της ΕΕ, στις πολύ μικρές και στις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις· πιστεύει ότι η ανάπτυξη του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της βελτίωσης των πλαισίων για τα ιδιωτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για τις ΜΜΕ, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της θέσπισης υγιούς νομοθετικού πλαισίου και της πλήρους εφαρμογής της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» σε όλη την ενιαία αγορά, θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

12.  φρονεί ότι, για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, βασικό ρόλο διαδραματίζουν η ελάττωση της γραφειοκρατίας και του κόστους συμμόρφωσης που βαρύνει τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, και η κατάργηση της περιττής νομοθεσίας, παράλληλα με την εξασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος·

13.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί μια δέσμη πιθανών αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών για τον ορισμό των «καινοτόμων» νεοφυών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την έγκριση των σχετικών μέτρων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τέτοια κριτήρια και δείκτες·

14.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο των πολιτικών για την εσωτερική αγορά, λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στην ΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10-12% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· τονίζει επίσης ότι η κοινωνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτατα, παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

15.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την πλατφόρμα REFIT να εξετάσει τα εμπόδια στην καινοτομία και να υποβάλει προτάσεις, πέρα από την πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, για τρόπους μείωσης ή άρσης αυτών· τονίζει ότι η διεργασία αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης και σε υποβάθμιση της προστασίας των καταναλωτών και των περιβαλλοντικών προτύπων· εκτιμά ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση του νομοθετικού έργου, η υφιστάμενη νομοθεσία θα πρέπει να επανεξεταστεί και, ενδεχομένως, να απλοποιηθεί ώστε να καταστεί κατάλληλη για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει, ενώ κάθε νέα νομοθετική διάταξη θα πρέπει να είναι μακρόπνοη και ψηφιακή εξ ορισμού και να ακολουθεί την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·

16.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή ρύθμιση μπορεί να ωφελήσει εξίσου επιχειρήσεις και εργαζόμενους και να συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ενιαία αγορά· επισημαίνει το θεματολόγιο της Επιτροπής για την βελτίωση του νομοθετικού έργου, με το οποίο επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, η αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων διαμέσου π.χ. της πλατφόρμας του προγράμματος REFIT και η βελτίωση των εκτιμήσεων αντικτύπου· υπογραμμίζει την ανάγκη αξιολόγησης όχι μόνο των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων αλλά και της μακροπρόθεσμης αξίας της νομοθεσίας καθώς και των συνεπειών της μη θέσπισης νομοθεσίας· φρονεί ότι, μέσα από μια βελτιωμένη, αποδοτικότερη και απλούστερη νομοθεσία θα ελαττωθεί η γραφειοκρατία και θα τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουν να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος·

17.  θεωρεί ότι, για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, απαιτείται η εξάλειψη των φραγμών στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών· υποστηρίζει την ευρωπαϊκή δήλωση για την ανταγωνιστικότητα του Φεβρουαρίου 2016, και ιδίως τη δέσμευση για απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και μείωση του φόρτου, καταβολή προσπαθειών προκειμένου να μειωθεί το συνολικό βάρος των ρυθμίσεων της ΕΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις, καθώς και για τον καθορισμό, όπου είναι δυνατόν, στόχων μείωσης του φόρτου σε συγκεκριμένους τομείς· συνιστά να αρχίσουν αμέσως οι εργασίες για τον καθορισμό αυτών των στόχων μείωσης του φόρτου·

18.  φρονεί ότι η ΕΕ οφείλει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, με βάση τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενιαίας αγοράς, η μεγέθυνση και η δημιουργία θέσεων εργασίας·

19.  επικροτεί την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να εξετάσει την έλλειψη φορολογικού συντονισμού εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών κανονισμών περί ΦΠΑ· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην Επιτροπή όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς οι νέοι κανόνες που αφορούν τον τόπο παροχής για τον ΦΠΑ επί των ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση της σκοπιμότητας του περαιτέρω συντονισμού και, ειδικότερα, της δυνατότητας για απλοποιημένη προσέγγιση του ΦΠΑ (για την ίδια κατηγορία προϊόντων) στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου·

20.  υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Επιτροπή για εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφυγή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των πρακτικών φοροαποφυγής· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της στις εργασίες προς μια διαφορετική ανά χώρα υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις υπερεθνικές επιχειρήσεις·

21.  εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, κατά την εξασφάλιση χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι οι διαφορές ως προς εξωτερικούς παράγοντες, όπως η ευκολία πρόσβασης σε πιστώσεις, τα φορολογικά καθεστώτα και οι ρυθμίσεις που διέπουν την εργασία, οδηγούν ορισμένες ΜΜΕ σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την πολύτιμη στήριξη που παρέχει στις εν λόγω εταιρείες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και προγραμμάτων, όπως τα «Ορίζων 2020», COSME και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και παράλληλα να διερευνήσει τρόπους περαιτέρω διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αυτά και σε άλλα προγράμματα και μέσα, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, π.χ. μειώνοντας τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων σε περιόδους έξι μηνών και απλοποιώντας περαιτέρω τις σχετικές διαδικασίες καθώς και ενισχύοντας την προβολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια του προγράμματος COSME για τη χρηματοδότηση των εκστρατειών ενημέρωσης που στοχεύουν στις καινοτόμες νεοσύστατες ΜΜΕ· καλεί όλες τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη στήριξη των επιχειρήσεων, και ιδίως των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο «Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο», να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκστρατείες· θεωρεί ότι η απλοποίηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόσβαση των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα σε διασυνοριακή βάση·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του δικτύου εκπροσώπων των ΜΜΕ μέσω της ανάληψης μιας σειράς δράσεων – αποφεύγοντας παράλληλα την περαιτέρω γραφειοκρατία – για τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με αυτό το εργαλείο και της προβολής του μεταξύ των ΜΜΕ, την ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ των επιμέρους εθνικών εκπροσώπων των ΜΜΕ και των αντίστοιχων εκπροσώπων των ΜΜΕ, και να παρουσιάζει τις δραστηριότητες του δικτύου στο Κοινοβούλιο μία φορά ανά έτος·

23.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές τον Φεβρουάριο 2011, κάθε χρόνο χιλιάδες ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη πτωχεύουν αναμένοντας την πληρωμή των τιμολογίων τους, μεταξύ άλλων από τις δημόσιες διοικήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και επιβολής της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να εξετάσουν, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, μορφές επαρκούς αποζημίωσης των εταιρειών στις οποίες οφείλονται χρήματα από δημόσια διοίκηση, ώστε να μην εξαναγκάζονται σε χρεοκοπία εξαιτίας αυτού του γεγονότος·

24.  επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης αναδιάρθρωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, πρωτοβουλία η οποία θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν κανονιστικό περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει ότι χρεοκοπίες ενίοτε συμβαίνουν και μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία, επισημαίνει ωστόσο ότι το κόστος και οι συνέπειες της χρεοκοπίας των εταιρειών δεν πλήττουν μόνο τον ιδιοκτήτη και τους μετόχους της εταιρείας, αλλά και τους πιστωτές της, τους εργαζομένους και τους φορολογουμένους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ευθυγραμμίσει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μειώσει τη διάρκεια και το κόστος των δικαστικών διαδικασιών·

25.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε επαρκή έμφαση στον ειδικό ρόλο της παραδοσιακής μεταποίησης από βιοτεχνίες και ΜΜΕ ως δραστηριότητας που συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στην οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας της μεταποιητικής βιομηχανίας, ιδίως για τους πολύ μικρούς και μικρούς παραγωγούς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για τις λιγότερο βιομηχανοποιημένες περιφέρειες, προκειμένου να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και να τονωθούν οι τοπικές οικονομίες· εκτιμά ότι η διαμόρφωση μιας πιο δυναμικής πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις βιοτεχνίες πρέπει να προωθηθεί ως μία από τις άμεσες προτεραιότητες όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για τα επόμενα έτη·

26.  επικροτεί την ενιαία ψηφιακή πύλη της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στη δομή των υφιστάμενων ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης τα οποία καταρτίστηκαν δυνάμει της οδηγίας για τις υπηρεσίες και συνδέονται με άλλα παρόμοια δίκτυα της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει όλους τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης της ενιαίας ψηφιακής πύλης ώστε να βοηθηθεί η αύξηση των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και η μελλοντική διεθνοποίησή τους με την παροχή ακριβών και σαφών πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες σχετικά με όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και διατυπώσεις για την άσκηση δραστηριότητας σε εγχώριο επίπεδο ή σε άλλη χώρα της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ενιαίο σημείο πρόσβασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά, σε βοήθεια και επίλυση προβλημάτων και στις εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα στην ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία εφαρμογή των ανωτέρω·

27.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, είτε δεν γνωρίζουν τους κανόνες που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση και την κατανόηση των πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις τους· καλεί την Επιτροπή να διασυνδέσει όλες τις δικτυακές πύλες, τα σημεία πρόσβασης και τους ενημερωτικούς ιστοτόπους σε μια ενιαία δικτυακή πύλη που θα παρέχει στις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης από μία ρυθμιστική πύλη σε ένα σύστημα ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών πυλών που θα προωθεί την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών από και μεταξύ των αντιπροσώπων επιχειρήσεων και θα συμβάλλει στον ανταγωνισμό των εθνικών επιχειρήσεων και των πολιτών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·

29.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης και της ορθολογικής οργάνωσης των υφιστάμενων εργαλείων της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ, προκειμένου να απλοποιηθεί η διασυνοριακή τους επέκταση· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ορθολογική και τη βελτίωση των σημείων επαφής για τα προϊόντα και των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης·

30.  υπενθυμίζει ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης ισοδύναμου επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· επιμένει ότι είναι αναγκαίο όλοι οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός διαδικτύου στην ενιαία αγορά να λάβουν όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των προϊόντων·

31.  επισημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και ότι, ενώ μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται πολλές υπηρεσίες και χρησιμοποιούνται πολλά στοιχεία ενεργητικού, μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και έχει τη δυνατότητα να παράσχει πρόσθετα οφέλη και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά· εφιστά την προσοχή στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που συνεπάγεται η συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών ως προς την εύρεση βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων νομοθετικών λύσεων για τη συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις για την πρόληψη των καταχρηστικών συμπεριφορών στους τομείς της απασχόλησης και της φορολογίας στη συνεργατική οικονομία·

32.  επικροτεί την ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη συνεργατική οικονομία, και την πρόθεσή της να εξετάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα αυτό και να αποσαφηνίσει, μέσω κατευθυντήριων γραμμών, την αλληλεπίδραση μεταξύ των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την εφαρμογή και τη λειτουργία των επιχειρηματικών μοντέλων συνεργατικής οικονομίας· θεωρεί ότι μια κανονιστική παρέμβαση σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, που θα επιτρέπει την έγκαιρη προσαρμογή και επιβολή των κανόνων σε έναν ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο που απαιτεί ταχείες και αποτελεσματικές προσαρμογές· τονίζει ότι τα υφιστάμενα πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών πρέπει επίσης να τεθούν σε εφαρμογή και να επιβληθούν στην ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την ανάπτυξη και την άνθηση της συνεργατικής οικονομίας·

33.  τονίζει ότι τα νέα χαρακτηριστικά ασφάλειας που παρέχει η συνεργατική οικονομία, όπως η ασφάλεια πληρωμών, ο γεωγραφικός εντοπισμός θέσης και η ασφάλιση, ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών και, συνεπώς, ζητεί να αξιολογηθεί σε ποιους τομείς τα εκ των υστέρων διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να είναι αποτελεσματικότερα από τις εκ των προτέρων κανονιστικές ρυθμίσεις· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια στη συνεργατική οικονομία, ιδίως στην αυξημένη χρήση της ψηφιακής ταυτότητας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές συναλλαγές, στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την πληρωμή φόρων, στην παροχή διασυνοριακών ασφαλιστικών προγραμμάτων και στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την απασχόληση·

34.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καινοτόμων υπηρεσιών και η προσωρινή χρήση περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, αλλά με βάση, όπου είναι δυνατόν, παρόμοιους κανόνες για παρόμοιες υπηρεσίες, με σκοπό να διαφυλαχθεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την οργάνωση της πρόσβασης και της παροχής τους και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και η ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται ο κατακερματισμός που θα δημιουργούσε εμπόδια στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων· πιστεύει ότι μόνο μια προσέγγιση ενιαίας αγοράς μπορεί να υιοθετηθεί σε σχέση με τη συνεργατική οικονομία, δεδομένου ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς μέσω τοπικών ή εθνικών κανόνων δεν επιτρέπει στις ευρωπαϊκές εταιρείες της συνεργατικής οικονομίας να αναπτυχθούν περαιτέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

35.  εφιστά την προσοχή στον σημαντικό ρόλο των τεχνικών προτύπων της ΕΕ για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο στην ενιαία αγορά· φρονεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν περαιτέρω και εγκαίρως υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της ποιότητας, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας προς όφελος της βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και να προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να ενισχύσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως ήδη προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, και να εξασφαλίσει ένα πλαίσιο τυποποίησης αποτελεσματικότερο και καταλληλότερο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, μεταξύ άλλων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι τα πρότυπα θα πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο προσανατολισμένο στην αγορά, ανοικτό, ανταγωνιστικό και χωρίς περιορισμούς ώστε να είναι εύκολα εφαρμόσιμα από τις ΜΜΕ, και να αποφεύγεται ο κίνδυνος κλειστών αλυσίδων αξίας, ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγονται οι καθυστερήσεις κατά τη δημοσίευσή τους·

36.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το σύστημα τυποποίησης στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και, ολοένα και περισσότερο, των υπηρεσιών· σημειώνει ότι η χρήση των προτύπων σε προαιρετική βάση συνεισφέρει στο ΑΕγχΠ κατά ποσοστό μεταξύ 0,3% και 1% στην Ευρώπη, και ευνοεί την παραγωγικότητα της εργασίας·

37.  υπενθυμίζει ότι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα πρότυπα αναπτύσσονται για την κάλυψη αναγκών που προσδιορίζονται από τη βιομηχανία, ακολουθώντας μια προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνάφεια των προτύπων με την αγορά· τάσσεται υπέρ της δέσμευσης που περιλαμβάνεται στη στρατηγική για την ενιαία αγορά και αποσκοπεί να διασφαλίσει την παραμονή της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την ανάπτυξη προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο· ενθαρρύνει την τυποποίηση που συνάδει με την εφαρμογή μιας διεθνούς προσέγγισης είτε μέσω της ανάπτυξης γενικών διεθνών προτύπων είτε μέσω της αναγνώρισης ισοδύναμων διεθνών προτύπων, κατά περίπτωση· επισημαίνει την πρόθεση για τη θέσπιση πλαισίου και προτεραιοτήτων για τις δραστηριότητες τυποποίησης δυνάμει της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εν λόγω κοινή πρωτοβουλία εξακολουθεί να καθοδηγείται από αυτή την «εκ των κάτω προς τα πάνω» ανάγκη που προσδιορίζεται από τη βιομηχανία και, ως εκ τούτου, δίδει προτεραιότητα μόνο στην κατάρτιση προτύπων που ανταποκρίνονται στις εντοπισθείσες ανάγκες και παρουσιάζουν αποδεδειγμένη συνάφεια με την αγορά, και δεν συνεπάγεται την αναζήτηση περιττών προτύπων ή απαιτήσεων που δεν συνάδουν με άλλα συναφή πρότυπα που θεσπίζονται·

38.  επισημαίνει ότι η πρόταση κοινής πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή τυποποίηση θα βασιστεί στην ανεξάρτητη επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, και υποστηρίζει τον στόχο που έχει τεθεί για την ευρωπαϊκή κοινότητα τυποποίησης όσον αφορά την ανάπτυξη δράσεων που θα βελτιώσουν το σύστημα συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης συστάσεων σχετικά με την κατάργηση κάθε είδους αποκλεισμού και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

39.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ), να υποστηρίξει τους ΕΟΤ και τους εθνικούς ομολόγους τους στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ, τόσο στην ίδια τη διαδικασία θέσπισης προτύπων όσο και στην υιοθέτηση των προτύπων μετά τη θέσπισή τους· ενθαρρύνει, περαιτέρω, την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τους ΕΟΤ, τους εθνικούς φορείς τυποποίησης και λοιπούς αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση της διαφάνειας της διεργασίας τυποποίησης, κατ’ εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας για την ευρωπαϊκή τυποποίηση για το 2016 και τον αντίστοιχο κανονισμό·

40.  θεωρεί ότι οι κοινές πρωτοβουλίες θα πρέπει να θέτουν στο επίκεντρο τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων εργασίας, ιδίως με τη θέσπιση διεργασιών για την επανεξέταση της σύνθεσης των τεχνικών επιτροπών και μέτρων για την προώθηση του ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα των διεργασιών, στοιχείο που θα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων σε συζητήσεις στο πλαίσιο τεχνικών επιτροπών·

41.  φρονεί ότι η καθιέρωση ενός πιο διαφανούς και προσβάσιμου μηχανισμού προσφυγής θα μπορούσε να καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και να επιφέρει βελτιώσεις στις διεργασίες κατάρτισης προτύπων· εκτιμά ότι, όταν ζητείται από την Επιτροπή η κατάρτιση προτύπου μετά τη θέσπιση νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου δύναται να διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί κατά την άσκηση δημόσιου ελέγχου και τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πριν ληφθεί απόφαση επίσημης ένστασης, κατά περίπτωση· επισημαίνει ότι κατά τον προσδιορισμό των αιτημάτων τυποποίησης προς ανάθεση σε φορείς τυποποίησης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι αρχές της αναλογικότητας και μια προσέγγιση βάσει κινδύνου·

42.  πιστεύει ότι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προτεινόμενα πρότυπα σε μορφή σχεδίου πριν από την τελική έγκριση δύναται να ενισχύσει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και να διασφαλίσει μια πιο αξιόπιστη διαδικασία, σύμφωνα με τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή κοινότητα τυποποίησης·

43.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, έως το τέλος του 2016, έκθεση σχετικά με την εκ μέρους της υλοποίηση της κοινής πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή κοινότητα τυποποίησης όσον αφορά τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ένωσης για το 2016·

44.  ζητεί από την Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στην αγορά·

45.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για πιο αποτελεσματικές και διαφανείς δημόσιες συμβάσεις, μέσω της καλύτερης χρήσης των δεδομένων σχετικά με τις συμβάσεις και της μεγαλύτερης προαιρετικής αξιολόγησης των συμβάσεων σε ορισμένα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών·

46.  ελπίζει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διεργασία αναμόρφωσης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων που ξεκίνησε με τις οδηγίες του 2014 προχωρώντας στην κατεύθυνση μιας όλο και περισσότερο εξειδικευμένης ζήτησης στον τομέα των συμβάσεων, με στόχο την επιβράβευση των τεχνολογικών καινοτομιών και της ενεργειακής απόδοσης·

47.  σημειώνει ότι το νέο καθεστώς δημόσιων συμβάσεων του 2014 είναι λιγότερο επαχθές και περιλαμβάνει πιο ευέλικτους κανόνες για την καλύτερη εξυπηρέτηση άλλων πολιτικών του δημόσιου τομέα καθώς και των κρατών μελών και των τοπικών εξειδικευμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων οι οποίες περιορίζουν τη διασυνοριακή επέκταση και ανάπτυξη των εγχώριων αγορών·

48.  επικροτεί καταρχήν τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή για μεγαλύτερη διαφάνεια, αποδοτικότητα και λογοδοσία κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή και η χρήση των νέων οδηγιών της ΕΕ θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της καθιέρωσης νέων μηχανισμών όπως το μητρώο συμβάσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι πιθανά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων δεν πρέπει να οδηγούν σε νέες ή πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει ότι ένας μηχανισμός εκ των προτέρων αξιολόγησης μεγάλων έργων υποδομών θα πρέπει να έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα·

49.  υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης πλήρως ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει την ανάγκη ταχείας και πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολό της· επισημαίνει την ανάγκη για ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων με σκοπό το άνοιγμα των αγορών στις ΜΜΕ·

50.  υπογραμμίζει τη σημασία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξαλείψει τις αβεβαιότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα συνυπάρξει το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τα εθνικά και συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας (ΣΠΠ) καθώς και με την πιθανή δημιουργία ενιαίου ΣΠΠ, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τη δημόσια υγεία και το συμφέρον των ασθενών·

51.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει και να θέσει σε εφαρμογή έως το 2019 την απαλλαγή της παρασκευαστικής δραστηριότητας από το ΣΠΠ, με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση και τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην ΕΕ, χωρίς να υπονομεύεται η εμπορική αποκλειστικότητα που χορηγείται στο πλαίσιο του καθεστώτος των ΣΠΠ σε προστατευόμενες αγορές· εκτιμά ότι οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φάρμακα στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και να συμβάλουν στην αποφυγή της εξωτερικής ανάθεσης της παραγωγής·

52.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη για όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία αποτελέσματα για να προαγάγουν τον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων και των διεργασιών τους, μεταξύ άλλων μέσω μείωσης των τελών υποβολής αίτησης και των τελών ανανέωσης και μέσω παροχής διευκολύνσεων μετάφρασης· δίνει έμφαση στη σημασία τόσο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας όσο και των καινοτόμων λύσεων ανοικτών αδειών που ενίοτε ενδείκνυνται περισσότερο για την υποστήριξη της καινοτομίας· τονίζει τη σημασία των συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας, εντός των περιορισμών της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού, με βάση δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory – FRAND), ) προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα Ε&Α και τυποποίησης και να εξασφαλιστούν δίκαιοι όροι αδειοδότησης·

53.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αμελλητί νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των μη γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο, με σκοπό τη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος που θα θέσει τέλος στην ανεπάρκεια και τον υψηλό κατακερματισμό που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στην Ευρώπη, και θα αποφέρει πολλά και ποικίλα θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και ολόκληρο τον ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό ιστό· υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα προβάλει σαφώς την προστιθέμενη αξία πολλών τοπικών προϊόντων, με προφανή οφέλη για τους σχετικούς παραγωγούς και τις περιοχές αλλά και για την ενημέρωση των καταναλωτών·

54.  επισημαίνει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αξιοποιείται επαρκώς το δυναμικό που προκύπτει από τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)· απευθύνει έκκληση για την κωδικοποίηση των κανόνων-πλαισίου ΣΔΙΤ στα κράτη μέλη, τη διάδοση ορθών πρακτικών και την προώθηση αυτού του μοντέλου·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δομές παροχής συμβουλών και υποστήριξης σε διασυνοριακούς εργαζομένους όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της εργασίας σε άλλο κράτος μέλος·

56.  σημειώνει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις και θα εγείρει ζητήματα όσον αφορά τις δεξιότητες, τις νέες μορφές απασχόλησης, τις χρηματοοικονομικές δομές, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τα οποία θα πρέπει όλα ανεξαιρέτως να αντιμετωπιστούν και θα πρέπει να ωφελήσει εξίσου εργαζόμενους, επιχειρήσεις και καταναλωτές·

57.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στη στρατηγική για την ενιαία αγορά δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, πράγμα που εξακολουθεί να αποτελεί φραγμό στη μεγέθυνση της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει με ανησυχία ότι το 40%-47% του πληθυσμού της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και ότι η ζήτηση για εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία έχουν μειωθεί κατά 3,2% από το 2010 και μετά, γεγονός που θέτει μεσοπρόθεσμα σε κίνδυνο την ανταγωνιστική θέση της ΕΕ και την απασχολησιμότητα του εργατικού της δυναμικού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν επενδύσεις στην ψηφιακή εκπαίδευση και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων·

58.  επισημαίνει ότι οι στόχοι της δέσμης για την κινητικότητα στην εργασία θα συμβάλουν σε μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ωστόσο πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα της δέσμης αυτής θα είναι αναλογικά και ότι θα συνυπολογίζονται οι συνέπειες της έντονης κινητικότητας για συγκεκριμένες περιοχές·

59.  επισημαίνει την υποστήριξη που παρέχει η Επιτροπή στα συστήματα διττής εκπαίδευσης, τα οποία όχι μόνο διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη αλλά επιπλέον συμβάλλουν στη ακριβέστερη προσαρμογή των δεξιοτήτων και των προσόντων των ευρωπαίων εργαζομένων στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά δεν θα υπονομεύει με κανέναν τρόπο τα συστήματα διττής εκπαίδευσης και ότι παράλληλα θα διασφαλίζει την ποιότητα των μαθητειών και ιδίως την προστασία της απασχόλησης· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων κατά την ανάπτυξη συστημάτων διττής εκπαίδευσης· πιστεύει ότι, ενώ ένα σύστημα διττής εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απλώς αντιγραφεί και να εφαρμοστεί σε άλλο κράτος μέλος, η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει στη στενή σύνδεση μεταξύ διττής εκπαίδευσης και απασχόλησης των νέων·

60.  στηρίζει μέτρα που γεφυρώνουν τα χάσματα της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία· επιπλέον, τάσσεται υπέρ της εφαρμογής, χωρίς καθυστέρηση, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

61.  επικροτεί τη δημιουργία πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και ενθαρρύνει συγκεκριμένα τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να δεσμευτούν πλήρως για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της πλαστής αυτοαπασχόλησης·

62.  επιμένει ότι, για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση των θέσεων εργασίας, είναι ανάγκη να θεσπιστούν σταθερές διατάξεις υπέρ της ευελιξίας του χρόνου εργασίας, σταθερές συνθήκες εργασίας, κοινωνική προστασία και να διευκολυνθεί η «έξυπνη εργασία» για να βελτιωθούν η παραγωγικότητα και η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής· υπογραμμίζει ότι εν προκειμένω είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι ψηφιακές υποδομές στις αγροτικές περιοχές ώστε οι περιοχές αυτές να μπορέσουν να επωφεληθούν από το ευρύ φάσμα ευκαιριών που προσφέρει το ψηφιακό θεματολόγιο, όπως για παράδειγμα από την τηλεργασία·

63.  τονίζει τη σημασία που έχουν οι ισχυροί και ανεξάρτητοι κοινωνικοί εταίροι, καθώς και ο ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος· επιμένει ότι είναι αναγκαία η κατά περίπτωση συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις συζητήσεις σχετικά με πιθανές εθνικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων·

64.  υπογραμμίζει τη σημασία έναρξης κοινωνικού διαλόγου σχετικά με τις ευκαιρίες και τις μεταβολές που επιφέρει η ενιαία αγορά στον τομέα της απασχόλησης·

Μια βαθύτερη ενιαία αγορά

65.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της σχετικά με την επιβολή· επισημαίνει ότι έχουν εγκριθεί ήδη πολλά μέτρα, τα οποία δεν έχουν ακόμα επιβληθεί με ορθό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· επισημαίνει, ακόμα, ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή στα μέσα του 2015, εκκρεμούσαν περίπου 1 090 διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή, με σκοπό τη βελτιωμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, να διασφαλίσει ότι ο διοικητικός συντονισμός, η συνεργασία και η επιβολή θα λάβουν προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα (ΕΕ, και μεταξύ κρατών μελών και εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών) λαμβάνοντας άρτια στοχοθετημένα μέτρα επιβολής, βάσει διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, και μεριμνώντας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων από οικονομική άποψη περιπτώσεων αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων φραγμών· πιστεύει ότι, όσον αφορά τα εθνικά μέτρα ή την εφαρμογή, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και να εξασφαλίζει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις διαδικασίες επί παραβάσει· τονίζει, εντούτοις, ότι εάν η διαδικασία έγκαιρης παρέμβασης δεν αποφέρει αποτελέσματα, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση που περιλαμβάνεται στη στρατηγική όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης και διαρκούς μηδενικής ανοχής έναντι των παραβάσεων των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενιαία αγορά· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν εάν οι εξουσίες της Επιτροπής δυνάμει των διαδικασιών επί παραβάσει δεν θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις εξουσίες που αυτή διαθέτει στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού·

67.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη μιας ισχυρής νοοτροπίας συμμόρφωσης και επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της διεύρυνσης του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), της ανάπτυξης σχεδίων εφαρμογής για νέα βασική νομοθεσία, της διοργάνωσης διαλόγων με τα κράτη μέλη με θέμα τη συμμόρφωση και προγραμμάτων κατάρτισης για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για την επιβολή σε επίπεδο κρατών μελών, και της προώθησης αποτελεσματικότερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πλήρως ότι θα εφαρμόσουν και θα επιβάλουν τη νομοθεσία της ΕΕ και ότι θα τηρούν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης· τονίζει ότι η ορθή επιβολή και η βελτίωση της νομοθεσίας έχουν ουσιώδη χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς που δημιουργεί φραγμούς στις οικονομικές δραστηριότητες και στην επιλογή των καταναλωτών, και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και να ισχύουν για την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν αναλυτικά τους περιττούς περιορισμούς στην ενιαία αγορά οι οποίοι δεν δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, να παρουσιάσουν ιδέες για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων όπου χρειάζεται και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις το 2017·

69.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς με συνεκτικό και συνεπή τρόπο και να εφαρμόσουν πλήρως και ορθά τους κανόνες και τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις για συμπληρωματικές δοκιμές και καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση πιστοποιητικών και προτύπων, οι εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα παρόμοια μέτρα δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους λιανικής, στερώντας κατά αυτό τον τρόπο από τους ευρωπαίους πολίτες τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να ασκεί, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης, πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των κρατών μελών τα οποία δεν εφαρμόζουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ορθά, με την κίνηση, εφόσον χρειάζεται, διαδικασίας επί παραβάσει και την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής μέσω προσέγγισης ταχύρρυθμης διαδικασίας·

70.  επισημαίνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της συνεκτικής ενιαίας εφαρμογής και της ορθής επιβολής των κανόνων της ΕΕ, σε συνδυασμό με την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, τη συγκριτική αξιολόγηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη της πλήρους και εμπεριστατωμένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, καθώς και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη·

71.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου από κράτη μέλη σε πολύ πρώιμο στάδιο και να κρατήσει σθεναρή στάση κατά οιωνδήποτε νομοθετικών μέτρων έχουν εγκριθεί ή εκκρεμούν στα εθνικά κοινοβούλια, και τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς·

72.  τονίζει ότι η δέσμευση και η προθυμία των κρατών μελών για την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή εδραίωση της ενιαίας αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν αδικαιολόγητους και δυσανάλογους φραγμούς στην ενιαία αγορά και να μην λαμβάνουν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις και μέτρα προστατευτισμού με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας·

73.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηστή διακυβέρνηση και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να αναλάβουν από κοινού και με προνοητικότητα τον έλεγχο και τη διαχείριση της ενιαίας αγοράς, δίνοντας νέα πολιτική ώθηση μέσω ενοποιημένων εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της ενιαίας αγοράς, τακτικών και θεματικών συζητήσεων σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και σε ειδικές ετήσιες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και μέσω της ένταξης της ενιαίας αγοράς ως πυλώνα διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

74.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική της σειρά επιστημονικά τεκμηριωμένων, ανεξάρτητων δεικτών για τον βαθμό ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, οι οποίοι θα μπορούσαν να δημοσιεύονται ως μέρος της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, και ζητεί την έγκριση ενός εγγράφου στρατηγικής από τους προέδρους των οργάνων της ΕΕ – μιας «έκθεσης των πέντε προέδρων» – ως χάρτη πορείας προς μια γνήσια ενιαία αγορά·

75.  τονίζει ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς της με τα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου να συντονιστούν και να διευθετηθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των κανόνων για την ενιαία αγορά·

76.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του δικτύου SOLVIT, ιδίως μέσω της επέκτασης της αλληλεπίδρασης μεταξύ SOLVIT, CHAP, EU Pilot και Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου (EEN) για την ορθολογική οργάνωση του ευρύτερου πλαισίου των διαδικασιών καταγγελιών της ΕΕ, και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των ΜΜΕ για την ύπαρξη του δικτύου και τον ρόλο του στην επίλυση των προβλημάτων ερμηνείας που σχετίζονται με την ενιαία αγορά· θεωρεί ότι τα δεδομένα σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν μέσω του δικτύου SOLVIT θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν η Επιτροπή εξετάζει πώς να προσδιορίσει τις προτεραιότητες για τη λήψη μέτρων επιβολής· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να επιλύσουν τις πλέον προβληματικές περιπτώσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον άρτιο εξοπλισμό και την κατάλληλη τοποθέτηση των οικείων εθνικών κέντρων SOLVIT ώστε τα εν λόγω κέντρα να είναι σε θέση να επιτελούν τον ρόλο τους·

77.  επισημαίνει ότι η διαφάνεια των εθνικών κανόνων συνιστά ζωτικής σημασίας εργαλείο για την εξασφάλιση του διασυνοριακού εμπορίου εντός της ενιαίας αγοράς και τη συμβολή του στον εντοπισμό μη δασμολογικών φραγμών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ευχερέστερη διάθεση των εθνικών τους κανόνων μέσω του Διαδικτύου και σε περισσότερες από μία γλώσσες, προς όφελος της αύξησης του εμπορίου, η οποία θα είναι επωφελής για όλους·

78.  επισημαίνει τη σημασία της τόνωσης της κινητικότητας μέσα από την κατάρτιση, τις μαθητείες, τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα μέσω προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και το EURES, τα οποία παρέχουν σε εκατομμύρια Ευρωπαίους ευκαιρίες απόκτησης χρήσιμης εμπειρίας·

79.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αρχή αμοιβαίας αναγνώρισης δεν εφαρμόζεται σωστά από πολλά κράτη μέλη· αναμένει την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με το σημείο αυτό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς αγαθών, δεδομένου ότι θα βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση μέσω ενεργειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, καθώς και της εξασφάλισης της καλύτερης εφαρμογής και επιβολής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης μέσω της αναθεώρησης του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να βελτιωθούν τα εργαλεία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την ανεπαρκή εφαρμογή ή χρήση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης· επισημαίνει ότι, εάν η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης εφαρμοζόταν σωστά από τις αρμόδιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εστιάσουν αποκλειστικά στην άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ, και όχι στην προσπάθεια υπέρβασης διαφόρων εμποδίων που επιβάλλονται λόγω της μη τήρησης της αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη·

80.  θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο δυναμική δράση για τον προσδιορισμό των τομέων με μείζονες δυνατότητες όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και την ψηφιοποίηση, όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης·

81.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσαν τα προτεινόμενα εργαλεία πληροφόρησης για την αγορά, καθώς και τη νομική βάση των εν λόγω εργαλείων·

82.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου, της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς από το Συμβούλιο και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πλήρως τον ρόλο της ως διαμεσολαβητή στην εξεύρεση λύσεων στο πλαίσιο αυτό· υπογραμμίζει τη σημασία αναγραφής κατάλληλων πληροφοριών επί των προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση, και ιδίως της ένδειξης της χώρας προέλευσης, που είναι καίρια για την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης·

83.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της παραποίησης/απομίμησης και να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα·

84.  τονίζει ότι οι κανονιστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διαφορετικές απαιτήσεις σήμανσης ή ποιότητας δημιουργούν περιττά εμπόδια στις δραστηριότητες των προμηθευτών αγαθών και στην προστασία του καταναλωτή· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της οικολογικής σήμανσης· καλεί την Επιτροπή αξιολογήσει ποιες ετικέτες είναι σημαντικές και ποιες δεν είναι για την ενημέρωση των καταναλωτών, και να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης υποχρεωτικού καθεστώτος για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τα χειροποίητα και τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως είχε γίνει δεκτό, για παράδειγμα, στον τομέα του επίπλου σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό να παρέχονται βασικές πληροφορίες στους καταναλωτές και να εξασφαλίζεται ισότητα ως προς την ποιότητα των προϊόντων στα διάφορα κράτη μέλη· θεωρεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τις βιομηχανίες και τους εμπόρους, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την επαρκή αναγνώριση των ευρωπαϊκών προϊόντων και εναρμονισμένους κανόνες για τους φορείς στην ενιαία αγορά·

85.  επισημαίνει, όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών, ότι υπάρχει σαφής ανάγκη βελτίωσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, αλλά παράλληλα να ληφθεί μέριμνα για να μην ενθαρρύνονται φαινόμενα κοινωνικού ντάμπινγκ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αποφεύγοντας την πρακτική του κανονιστικού υπερθεματισμού· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της διαδικασίας κοινοποίησης στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς η ισχύουσα διαδικασία είναι αναποτελεσματική και αδιαφανής· πιστεύει ότι η κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται νωρίτερα στο πλαίσιο της νομοθετικής διεργασίας ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη υποβολή παρατηρήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη και να ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις κατά την έγκριση νέας νομοθεσίας· συμφωνεί να επεκταθεί η διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 σε όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από την οδηγία αυτή· απορρίπτει τυχόν αίτημα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον φόρτο που επιβαρύνει τον κατακερματισμένο τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη και δημιουργεί δυσκολίες σε μη μόνιμους κατοίκους, ιδίως ΜΜΕ, όσον αφορά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλος·

86.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια απλουστευμένη και τυποποιημένη μορφή της διαδικασίας διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, ώστε να ενταχθούν έτσι καλύτερα οι ΜΜΕ στην ενιαία αγορά·

87.  επισημαίνει ότι στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και στη νομολογία του ΔΕΕ ορίζονται σαφείς απαιτήσεις για μια αναλογική ρύθμιση· υπενθυμίζει ότι, στην πραγματικότητα, όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει λιγότερο αυστηρές διατάξεις από ένα άλλο, δεν σημαίνει ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι δυσανάλογες και ασύμβατες με το δίκαιο της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι ρυθμίσεις που παρακωλύουν, εμποδίζουν ή καθιστούν μη ελκυστική τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς μόνον όταν εξυπηρετούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πραγματικά κατάλληλες για τον σκοπό αυτό και δεν θίγουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περισσότερο από όσο χρειάζεται για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος που επιδιώκεται υπηρετήσουν·

88.  επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συνεκτική αξιολόγηση της αναλογικότητας των κανονιστικών απαιτήσεων και περιορισμών που ισχύουν για τις υπηρεσίες· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός διαβατηρίου για τις υπηρεσίες που θα διευκολύνει, σε βασικούς οικονομικούς τομείς όπως οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη και την κινητικότητα των εταιρειών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά· θεωρεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να στοχεύει στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και τις αρχές, καθώς και στην αντιμετώπιση εμποδίων κανονιστικής φύσεως που αποθαρρύνουν τις εν λόγω εταιρείες να εισέλθουν σε αγορά σε άλλο κράτος μέλος· ζητεί το υπό συζήτηση διαβατήριο για τις υπηρεσίες να περιληφθεί μεταξύ των οριζόντιων εργαλείων προς υποστήριξη της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) ή τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, που προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες ως ενιαίες διεπαφές για τις αρχές που θα εξυπηρετούν την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με δραστηριότητες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών· τονίζει ότι η καθιέρωση διαβατηρίου για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να οδηγήσει στην αποδυνάμωση ή την ακύρωση της νομολογίας του ΔΕΕ σχετικά με τους επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν να νομιμοποιήσουν ρύθμιση που περιορίζει ή καταργεί τη διασυνοριακή κυκλοφορία των υπηρεσιών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η θέσπιση ενός διαβατηρίου για τις υπηρεσίες θα ήταν ενδεχομένως περιττή εάν διασφαλιζόταν η ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τις υπηρεσίες· υπογραμμίζει ωστόσο ότι αυτό δεν πρέπει να συνοδεύεται από την καθιέρωση της αρχής της χώρας καταγωγής·

89.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στον ρόλο των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και στη μέριμνα που λαμβάνεται ώστε οι επαγγελματίες και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα οι έμποροι λιανικής πώλησης, να μην εγκλωβίζονται στις εθνικές αγορές τους· τονίζει ότι η περαιτέρω διεύρυνση των συστημάτων επαγγελματικών διαβατηρίων και διαβατηρίων για τις υπηρεσίες θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την αποφυγή της περιττής γραφειοκρατίας μεταξύ των κρατών μελών που εμποδίζει τους πολίτες μας να εργάζονται και να ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε διασυνοριακό επίπεδο·

90.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εξάλειψης των φραγμών (συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών και των διοικητικών και εκείνων που σχετίζονται με την έλλειψη ενημέρωσης) που περιορίζουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· τονίζει τη σημασία της εξάλειψης των επιχειρησιακών περιορισμών στην άσκηση της δραστηριότητας του λιανεμπορίου, όπως η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, οι ειδικοί επί του λιανεμπορίου φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, καθώς και η δυσανάλογη απαίτηση πληροφοριών από τις εταιρείες·

91.  αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των τοπικών αρχών όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό· τονίζει, ωστόσο, ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστρατήγηση του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να άρουν τους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία και να ανοίξουν τις αγορές τους προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να υπάρχει ποικιλία καταστημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για τις εμπορικές περιοχές, ιδίως στα κέντρα των πόλεων, προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικές·

92.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας λιανικής και χονδρικής πώλησης είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός τομέας στην Ευρώπη· θεωρεί ότι η μείωση περιττών κανονιστικών, διοικητικών και πρακτικών φραγμών στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης συνιστά προτεραιότητα·

93.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν την υψηλότερη δυνατή πολιτική βαρύτητα στον τομέα του λιανικού εμπορίου ως πυλώνα της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και να άρουν κανονιστικά, διοικητικά και πρακτικά εμπόδια που παρεμποδίζουν τη σύσταση επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και έχουν ως συνέπεια οι έμποροι λιανικής πώλησης να δυσκολεύονται να επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι η νομοθεσία για την αγορά λιανικής πώλησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του τομέα·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν αναλυτικά τους περιττούς περιορισμούς στα καταστήματα λιανικής πώλησης στην ενιαία αγορά οι οποίοι δεν δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, να παρουσιάσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όπου χρειάζεται, και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις την άνοιξη του 2017·

95.  υποστηρίζει, όσον αφορά τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ότι τα διάφορα ρυθμιστικά σχέδια δεν αποτελούν αυτά καθαυτά εμπόδιο για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι οι κανονισμοί σχετικά με την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος μπορεί να είναι αναγκαίοι για την προστασία του κοινού συμφέροντος και των καταναλωτών και ότι η αξιολόγησή τους είναι εύλογη μόνο στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο·

96.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολλές από τις ρυθμίσεις των κρατών μελών που αφορούν την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και την άσκηση αυτών των επαγγελμάτων είναι δυσανάλογες σε σχέση με τις ανάγκες και δημιουργούν εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση στην άσκηση των επαγγελμάτων·

97.  θεωρεί ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε προσωρινή βάση, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών, πρέπει να θεωρείται βασικό στοιχείο για την εσωτερική αγορά, διότι δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πολίτες της ΕΕ· θεωρεί, συνεπώς, ότι η παροχή καθοδήγησης ανά τακτικά χρονικά διαστήματα συνιστά χρήσιμο εργαλείο για τα κράτη μέλη, λαμβανομένου υπόψη του διαφορετικού οικονομικού, γεωγραφικού και κοινωνικού υπόβαθρου όλων των κρατών μελών·

98.  επικροτεί, στο πλαίσιο της πρόσφατης στρατηγικής για την ενιαία αγορά, την ανανέωση του ενδιαφέροντος για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ευρώπη, οι οποίοι συνιστούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων της ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Γραμμές δράσης υπέρ των ελεύθερων επαγγελμάτων»·

99.  επικροτεί, ως σημαντικό βήμα για το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς και την αύξηση των θέσεων εργασίας, τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στην άρση των ρυθμιστικών φραγμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα·

100.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την επανεξέταση των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, αλλά υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να διατηρήσει υψηλής ποιότητας πρότυπα για την απασχόληση και τις υπηρεσίες, επαρκή προσόντα και ασφάλεια των καταναλωτών·

101.  θεωρεί ότι, αν δεν προσφέρονται σε όλη την επικράτεια της ΕΕ ανταγωνιστικές επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, θα είναι ενδεχομένως δύσκολο για τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέες·

102.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι αναποτελεσματικές υπηρεσίες παράδοσης, ιδίως σε σχέση με την παράδοση «στο τελευταίο χιλιόμετρο», συνιστούν σοβαρό φραγμό στις διασυνοριακές πωλήσεις στην ΕΕ· τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης αποτελούν προϋπόθεση για την άνθηση της ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την παράδοση δεμάτων και να καθορίσει στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε αυτή την αγορά μέχρι τα τέλη του 2020· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξάλειψη των φραγμών που συναντούν οι φορείς εκμετάλλευσης κατά τη διασυνοριακή παράδοση·

103.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης και της ενθάρρυνσης της θέσπισης κοινών πλαισίων κατάρτισης υπό συνθήκες πλήρους τήρησης της αρχής της επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονώσουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση στις ΤΠΕ και στους κλάδους ΕΤΜΜ (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), ώστε να εφοδιαστούν το σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό με τις ανάλογες ηλεκτρονικές δεξιότητες·

104.  επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική αναφέρεται στο υψηλό επίπεδο ανεργίας σε όλη την ΕΕ, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα βήματα και μέτρα που μπορούν να συνδράμουν στην εξεύρεση εργασίας, όπως η βελτίωση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η εκπλήρωση στόχων διά βίου μάθησης και η αντιμετώπιση αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και προσόντων εργαζομένων και επαγγελματιών· θεωρεί αυτονόητο ότι η ενιαία αγορά μεταβάλλεται ταχύτατα λόγω της ψηφιοποίησης των διαφόρων κλάδων και ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα απαιτούν διαφορετικό φάσμα δεξιοτήτων και προσόντων·

105.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ενέκρινε συγκεκριμένα μέτρα στη στρατηγική για την ενιαία αγορά προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ατόμων και των καταναλωτών με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

106.  θεωρεί ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιούνκερ, είναι σημαντικό εργαλείο καταπολέμησης των στρεβλώσεων της αγοράς·

Μια δικαιότερη ενιαία αγορά

107.  επισημαίνει ότι η γνήσια ενιαία αγορά θα πρέπει να προσφέρει παροχές και προστασία στους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την καλύτερη ποιότητα, τη μεγαλύτερη ποικιλία, τις λογικές τιμές και την ασφάλεια των αγαθών και των υπηρεσιών· τονίζει ότι οι αδικαιολόγητες διακρίσεις σε βάρος των αποδεκτών των υπηρεσιών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο κατοικίας, οι οποίες δεν βασίζονται σε κανένα αντικειμενικό ή επαληθεύσιμο κριτήριο, τόσο σε ηλεκτρονικό όσο και σε μη ηλεκτρονικό περιβάλλον, δεν είναι αποδεκτές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς· θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν είναι εφικτή η υποχρέωση να πωλούν οι εταιρείες σε όλη την ΕΕ·

108.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει με αποφασιστικότητα την υποβολή νομοθετικής πρότασης για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων αδικαιολόγητων μορφών διακρίσεων από τους φορείς της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να ορίσει αποτελεσματικά κριτήρια για την εκτίμηση του αδικαιολόγητου χαρακτήρα του γεωγραφικού αποκλεισμού· τονίζει ότι οποιαδήποτε σχετική πρόταση πρέπει να τηρεί τη βασική αρχή της ελευθερίας των εμπορικών συναλλαγών· τονίζει επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις· σημειώνει ότι οι φορείς της αγοράς χρειάζεται ενίοτε να συμμετέχουν στην επιλογή της αγοράς προκειμένου να λειτουργούν υπό τους καθορισμένους όρους της αγοράς·

109.  συμφωνεί ότι κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, οι καταναλωτές χρειάζονται διαφανείς πληροφορίες και μια σειρά σύγχρονων και ισχυρών δικαιωμάτων για την προστασία των συμφερόντων τους· είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε επανεξέταση, συγχώνευση ή ενοποίηση των οδηγιών για το δίκαιο των καταναλωτών θα πρέπει να προβλέπει πραγματικά υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και εκτελεστά δικαιώματα, αναγνωρίζοντας τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές από την εθνική νομοθεσία·

110.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις τρέχουσες νομικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν τους καταναλωτές και, εφόσον παραστεί ανάγκη, να προβεί στην άρση τους μέσω διευκρινίσεων και συμπληρωμάτων του νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην αρχή της ευέλικτης εναρμόνισης για οποιαδήποτε προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους καταναλωτές και ότι η πλήρης εναρμόνιση είναι εφικτή μόνον εφόσον καθορίζει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και προσφέρει σαφή οφέλη για τους καταναλωτές·

111.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύουν ποικίλο φάσμα επιχειρηματικών μοντέλων, πράγμα που αποτελεί βασικό στοιχείο μιας άκρως ανταγωνιστικής και δίκαιης ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της κοινωνικής οικονομίας στις πολιτικές της για την ενιαία αγορά και να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της οικονομίας·

Συμπεράσματα

112.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις προβλεπόμενες νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες στους νομοθέτες σύντομα –λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες προτάσεις– σε συνέχεια κατάλληλων διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμησης επιπτώσεων, ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα έγκαιρης έγκρισής τους·

o
o   o

113.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0580.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου