Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0047(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0358/2016

Внесени текстове :

A8-0358/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0501

Приети текстове
PDF 585kWORD 54k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0075),

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 2, втора алинея от Протокол № 37 относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана , който протокол е приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0099/2016),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0358/2016),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  Необходимо е да се преразгледат правилата относно компетенциите и относно състава на консултативните и техническите групи, по-специално що се отнася до естеството на експертите, назначавани от Комисията, за да се осигури по-голяма прозрачност, както и съответствие и съгласуваност с рамката за експертните групи на Комисията, и да се допринесе, доколкото е възможно, за балансирано представяне на свързаните експертни области и сфери на интереси, както и за един оптимален баланс между мъжете и жените.
(3)  Необходимо е да се преразгледат правилата относно компетенциите и относно състава на консултативните и техническите групи с цел съответните заинтересовани страни да се запознават с разискванията в тези групи, по-специално що се отнася до естеството и влиянието, упражнявано от експертите, назначавани от Комисията, за да се осигури по-голяма прозрачност, както и съответствие и съгласуваност с рамката за експертните групи на Комисията, и да се допринесе, доколкото е възможно, за балансирано представяне на свързаните експертни области и сфери на интереси, както и за един оптимален баланс между мъжете и жените. Необходимо е обаче да се спазят решението на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила за създаването и функционирането на експертни групи на Комисията и резолюцията на Европейския парламент относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 4
(4)  Целесъобразно е да се разгледат по-опростени правила за финансиране, за да се улесни участието на малки и средни предприятия (МСП) в програмата на RFCS и да се позволи използването на „разходи за единица продукт“ за изчисляване на допустимите разходи за персонал за собствениците на МСП и други физически лица, които не получават заплата.
(4)  Целесъобразно е да се подкрепя широкото участие на малки и средни предприятия (МСП) в програмата на RFCS, чрез, inter alia, опростяване на правилата, и да се позволи използването на „разходи за единица продукт“ за изчисляване на допустимите разходи за персонал за собствениците на МСП и други физически лица, които не получават заплата.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 5 а (ново)
(5a)   Секторите за въглища и стомана са важни в рамките на процеса на европейска интеграция и имат ключова роля в цялостния промишлен пейзаж на Съюза. В същото време условията на труд в тези сектори са тежки и често водят до увреждане на здравето на работниците и гражданите. Поради това инсталациите и дружествата следва да зачитат всички правни изисквания относно социалната отговорност, да предложат окончателни решения и да сведат до минимум социалните последствия от прехода или затварянето на инсталации. Социалните партньори трябва да бъдат съветвани във възможно най-голяма степен по въпроси, свързани със социалната отговорност.
Изменение 16
Предложение за решение
Член 1 – точка -1 (нова)
Решение 2008/376/ЕО
Член 3 – точка 1 – буква ж
-1)  Член 3, точка 1, буква ж) се заличава;
Изменение 4
Предложение за решение
Член 1 — точка -1 а (нова)
Решение 2008/376/ЕО
Член 6 — параграф 2 — буква ж a (нова)
(-1а)   В член 6, параграф 2 се добавя следната точка:
„жа) въздействието на дейностите за добив на въглища върху заетостта на работниците и върху местната общност;“
Изменение 5
Предложение за решение
Член 1 — точка -1 б (нова)
Решение 2008/376/ЕО
Член 6 — параграф 2 — буква ж б (нова)
(-1б)   В член 6, параграф 2 се добавя следната точка:
„жб) въздействието на дейностите за добив на въглища върху здравето и безопасността на работниците и върху местната общност.“
Изменение 20
Предложение за решение
Член 1 – точка -1 в (нова)
Решение 2008/376/ЕО
Член 8 - уводна част
(-1в)   В член 8 уводната част се заменя със следното:
„Научните изследвания и технологичното развитие (НИТР) имат за цел да подобрят процесите за производство на стомана с оглед повишаване на качеството на продуктите и увеличаване на производителността. Неразделна част от желаните подобрения са намаляването на емисиите, на консумацията на енергия и на влиянието върху околната среда, както и по-пълноценното използване на суровините и опазването на ресурсите. Изследователските проекти са насочени към поне една от следните области:“;
„Научните изследвания и технологичното развитие (НИТР) имат за цел да подобрят процесите за производство на стомана с оглед повишаване на качеството на продуктите и увеличаване на производителността. Неразделна част от желаните подобрения са намаляването на емисиите, на консумацията на енергия и на влиянието върху околната среда, както и по-пълноценното използване на суровините и опазването на ресурсите. Изследователските проекти са насочени към новаторски технологии в поне една от следните области:“;
Изменение 6
Предложение за решение
Член 1 — точка 1
Решение 2008/376/ЕО
Член 21 — буква и а (нова)
иа)   оценка на приключените проекти за производството на въглища и стомана в съответните райони;
Изменение 7
Предложение за решение
Член 1 — точка 2
Решение 2008/376/ЕО
Член 22 — параграф 1 — алинея 1
Всяка консултативна група се съставя в съответствие с таблиците, дадени в приложението. Членовете на консултативните групи са лица, които се назначават от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, за да представляват общ интерес, споделян от заинтересованите лица. Те не представляват отделна заинтересована страна, а изразяват становище, общо за различните организации на заинтересованите страни.
Всяка консултативна група се съставя в съответствие с таблиците, дадени в приложението. Членовете на консултативните групи са лица, които се назначават от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията, за да представляват общ интерес, споделян от заинтересованите лица. Те действат индивидуално и не представляват отделна заинтересована страна, а изразяват становище, общо за различните организации на заинтересованите страни.
Изменение 8
Предложение за решение
Член 1 — точка 2
Решение 2008/376/ЕО
Член 22 — параграф 2 — алинея 2
Те работят в съответните области и са осведомени за приоритетите в съответния сектор.
Те работят в съответните области и са осведомени за приоритетите в съответния промишлен отрасъл и сектор.
Изменение 9
Предложение за решение
Член 1 — точка 3
Решение 2008/376/ЕО
Член 24 — параграф 1 — алинея 2
Членовете на техническите групи се назначават в личното си качество от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“.
Членовете на техническите групи се назначават в личното си качество от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията.
Изменение 15
Предложение за решение
Член 1 – точка 3
Решение 2008/376/ЕО
Член 24 – параграф 3 а (нов)
3а.   Комисията се призовава настоятелно да осигури максималната възможна прозрачност, включително публикуването на дневния ред, основните документи, документацията за гласуване и подробни протоколи, в т.ч. особените мнения, в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман;
Изменение 10
Предложение за решение
Член 1 — точка 9
Решение 2008/376/ЕО
Член 39
За назначаването на независими и висококвалифицирани експерти, предвидени в член 18, член 28, параграф 2 и член 38, по аналогия се прилагат разпоредбите на член 40 от Регламент (ЕС) № 1290/2013 (*).
За назначаването на независими и висококвалифицирани експерти, предвидени в член 18, член 28, параграф 2 и член 38, по аналогия се прилагат разпоредбите на член 40 от Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета(*) заедно с — за експертните групи като цяло — решението на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертни групи на Комисията и резолюцията на Европейския парламент относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията.
______________
___________________
(*) Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).“.
(*) Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).“;
Правна информация - Политика за поверителност