Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0047(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0358/2016

Předložené texty :

A8-0358/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0501

Přijaté texty
PDF 510kWORD 47k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0075),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 2 odst. 2 Protokolu č. 37 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0099/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0358/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3
(3)  Je třeba revidovat pravidla upravující pravomoci a složení poradních a technických skupin, zejména ve vztahu k osobám jmenovaným Komisí jako odborníci, aby se zajistila větší transparentnost a soulad a slučitelnost s rámcovými předpisy pro odborné skupiny Komise a také co nejvyváženější zastoupení relevantních odborných zaměření a oblastí zájmu i optimální zastoupení mužů a žen.
(3)  Je třeba revidovat pravidla upravující pravomoci a složení poradních a technických skupin, aby měly příslušné zúčastněné strany přehled o jednání v těchto skupinách, zejména ve vztahu k osobám jmenovaným Komisí jako odborníci a vlivu, který uplatňují, aby se zajistila větší transparentnost a soulad a slučitelnost s rámcovými předpisy pro odborné skupiny Komise a také co nejvyváženější zastoupení relevantních odborných zaměření a oblastí zájmu i optimální zastoupení mužů a žen. Nicméně je nutné respektovat rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise, a usnesení Evropského parlamentu o kontrole rejstříku a složení skupin odborníků Komise.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
(4)  Je vhodné zvážit jednodušší pravidla financování, která usnadní účast malých a středních podniků v programu výzkumného fondu a umožní vlastníkům malých a středních podniků a ostatním fyzickým osobám nepobírajícím mzdu používat k výpočtu nákladů na pracovníky jednotkové náklady.
(4)  Je vhodné podpořit celkovou účast malých a středních podniků v programu výzkumného fondu, mimo jiné zjednodušením pravidel, a umožnit vlastníkům malých a středních podniků a ostatním fyzickým osobám nepobírajícím mzdu používat k výpočtu způsobilých nákladů na pracovníky jednotkové náklady.
Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a nový
(5a)   Uhelný průmysl a ocelářství mají velký význam pro proces evropské integrace a zásadním způsobem utvářejí celkový hospodářský charakter Unie. Pracovní podmínky v těchto odvětvích jsou však náročné a často vedou k poškození zdraví pracujících a občanů. Zařízení a podniky by proto měly splňovat veškeré právní požadavky související se sociální odpovědností, nabízet rozhodná řešení a minimalizovat sociální dopady změn, kterými tato zařízení procházejí, nebo jejich uzavření. Sociální partneři musí být v souvislosti s otázkami týkajícími se sociální odpovědnosti konzultováni v maximální možné míře.
Pozměňovací návrh 16
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 3 – bod 1 – písm. g
-1)  V čl. 3 bodu 1 se ruší písmeno g);
Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g a (nové)
(-1a)   V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„ga) dopad důlních procesů na zaměstnanost pracovníků a na místní komunity;“
Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g b (nové)
(-1b)   V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„gb) dopad důlních procesů na zdraví a bezpečnost pracovníků a místní komunity;“
Pozměňovací návrh 20
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 8 – návětí
-1c)  V článku 8 se úvodní část nahrazuje tímto:
„Výzkum a technologický rozvoj je zaměřen na zlepšování procesu výroby oceli s cílem zvyšovat kvalitu výrobku a produktivitu. Nedílnou součástí zlepšení, o něž se usiluje, je snižování emisí, spotřeby energie a dopadu na životní prostředí, stejně jako lepší využití surovin a zachování zdrojů. Výzkumné projekty se týkají jedné nebo více těchto oblastí:“
„Výzkum a technologický rozvoj je zaměřen na zlepšování procesu výroby oceli s cílem zvyšovat kvalitu výrobku a produktivitu. Nedílnou součástí zlepšení, o něž se usiluje, je snižování emisí, spotřeby energie a dopadu na životní prostředí, stejně jako lepší využití surovin a zachování zdrojů. Výzkumné projekty se týkají průkopnických technologií v jedné nebo více těchto oblastech:“
Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod 1
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 21 – písm. i a (nové)
(ia)   posouzení dokončených projektů výroby uhlí a oceli v dotčených oblastech;
Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod 2
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1
Složení poradních skupin odpovídá tabulkám uvedeným v příloze. Členové poradních skupin jsou osoby jmenované generálním ředitelem Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, aby zastupovali společné zájmy zúčastněných stran. Nezastupují jednu zúčastněnou stranu, avšak vyjadřují názor společný různým organizacím zúčastněných stran.
Složení poradních skupin odpovídá tabulkám uvedeným v příloze. Členové poradních skupin jsou osoby jmenované generálním ředitelem Generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace, aby zastupovali společné zájmy zúčastněných stran. Konají samostatně a nezastupují žádnou zúčastněnou stranu, avšak vyjadřují názor společný různým organizacím zúčastněných stran.
Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod 2
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2
Členové poradních skupin jsou v daném oboru činní a dbají na odvětvové priority.
Členové poradních skupin jsou v daném oboru činní a dbají na průmyslové a odvětvové priority.
Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2
Členové technických skupin jsou jmenováni za svou osobu generálním ředitelem Generálního ředitelství pro výzkum a inovace.
Členové technických skupin jsou jmenováni za svou osobu generálním ředitelem Generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace.
Pozměňovací návrh 15
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod 3
Rozhodnutí 2008/376/ES
Čl. 24 – odst. 3 a (nový)
3a.   Komisi se naléhavě vyzývá, aby v souladu s doporučením evropského veřejného ochránce práv zajistila co nejvyšší transparentnost, například zveřejněním pořadu jednání, podkladů, záznamů o hlasování a podrobného zápisu včetně nesouhlasných stanovisek;
Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – bod 9
Rozhodnutí 2008/376/ES
Článek 39
Na jmenování nezávislých a vysoce kvalifikovaných odborníků uvedených v článku 18, čl. 28 odst. 2 a v článku 38 se použijí obdobně ustanovení článku 40 nařízení (ES) č. 1290/2013 (*).
Na jmenování nezávislých a vysoce kvalifikovaných odborníků uvedených v článku 18, čl. 28 odst. 2 a v článku 38 se použijí obdobně ustanovení článku 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1290/2013 (*) a v případě všech skupin odborníků se použije také rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise, a usnesení Evropského parlamentu o kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise.
______________
___________________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).“;
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).“;
Právní upozornění - Ochrana soukromí